Poplatky za odpad

Každý občan s trvalým pobytem na území města, cizinec s povoleným pobytem na dobu delší 90 dnů, a každý občan a právnická osoba vlastnící na území města byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, jsou povinni v souvislosti se svozem komunálního odpadu splnit ohlašovací a poplatkovou povinnost k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a následně, pokud nejsou od poplatku osvobozeni, je jejich povinností zaplatit v daném termínu příslušný poplatek. Na následujících řádcích naleznete vysvětlení jednotlivých pojmů.

POPLATNÍK

je každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území statutárního města Liberec, v případě cizinců s povoleným pobytem na dobu delší 90 dnů. Poplatníkem je také každý občan a právnická osoba vlastnící na území města byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; spoluvlastníci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Poplatník jedná samostatně nebo může písemnou plnou mocí zmocnit k jednání svého zástupce.

Za poplatníky nezpůsobilé nebo omezeně způsobilé k právním úkonům jednají zákonní zástupci.

Za domácnost může být poplatek odváděn jednou osobou žijící v této domácnosti, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Osoba, která se zaváže k úhradě poplatku, je povinna správci poplatku oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádí.

Změna osoby odvádějící poplatek je možná pouze k prvnímu dni kalendářního měsíce.

OHLAŠOVACÍ POVINNOST

je povinnost poplatníka ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti, její zánik a další skutečnosti rozhodné pro výpočet poplatkové povinnosti.

KDY je třeba ji splnit: do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnost (přihlášení k trvalému pobytu)

JAKÝM ZPŮSOBEM je třeba ji splnit: Poplatník správci poplatku (oddělení poplatků a pohledávek odboru ekonomiky) doručí některým z níže uvedených způsobů řádně vyplněný formulář Prohlášení poplatníka místního poplatku za komunální odpad, který je k dispozici na přepážkách č. 22 a 23 v budově Nového magistrátu nebo ke stažení zde.

Podání lze učinit:

 • osobně u přepážky č. 22 nebo 23 v přízemí budovy Nového magistrátu v úředních hodinách,
 • poštou,
 • datovou zprávou, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.

Osoby zajišťující odvod poplatku mohou splnit ohlašovací povinnost za více osob na jednom formuláři. Do 15 dnů jsou povinny ohlásit změny v počtu osob, za které poplatek odvádějí, včetně jména a data narození osob, kterých se změna týká.

JAKÉ DOKLADY má mít poplatník s sebou: průkaz totožnosti nebo plnou moc, rodný list nezletilého dítěte.

Za nesplnění ohlašovací povinnosti je správce poplatku oprávněn udělit pokutu podle § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

POPLATKOVÁ POVINNOST

je povinnost uhradit místní poplatek ve výši, lhůtě a způsobem stanoveným Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

VZNIKÁ dnem, kdy byl poplatník přihlášen k pobytu na území města nebo dnem, kdy byl proveden vklad vlastnického práva ke stavbě ve prospěch poplatníka do katastru nemovitostí.

ZANIKÁ dnem, kdy poplatníkovi zanikl pobyt na území města, dnem úmrtí nebo dnem, kdy mu zaniklo vlastnické právo.

OSVOBOZEN od poplatkové povinnosti je poplatník, který:

 • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • je umístěn do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • je umístěn do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
 • je umístěn v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • je na základě zákona omezen na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení,
 • se dlouhodobě zdržuje mimo území České republiky, přičemž osvobození se vztahuje na dobu jejich prokazatelného pobytu mimo území České republiky; pojmem „dlouhodobě“ se pro účely této vyhlášky rozumí nepřetržitě alespoň po dobu 1 roku,
 • má trvalý pobyt v sídle ohlašovny Magistrátu města Liberec nebo Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou,
 • má poplatkovou povinnost z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města, pokud je současně poplatníkem s trvalým pobytem v Liberci. Je-li však více spoluvlastníků stavby pro rodinnou rekreaci a alespoň jeden z nich není zároveň poplatníkem z důvodu trvalého pobytu v Liberci, osvobození se na tyto poplatníky nevztahuje.

Osvobození pod písm. a) – g) se vztahuje pouze k poplatku, který poplatník platí z důvodu přihlášení na území města, osvobození pod písm. h) pouze k poplatku placenému z důvodu vlastnictví.

Vznik a zánik důvodu osvobození v příslušném kalendářním roce je povinen poplatník nebo jeho zástupce ohlásit správci poplatku do 31. března následujícího kalendářního roku. Lhůta je neprodloužitelná, proto v případě, že ji poplatník nedodrží a neohlásí údaj rozhodný pro osvobození v zákonné lhůtě, nárok na osvobození zaniká.

POPLATEK:

KOLIK:   720,- Kč/osoba/rok

SPLATNOST: pololetně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku. Poplatek může být zaplacen též jednorázově v termínu pro první příslušnou splátku.

ZPŮSOB PLATBY:        

 • Hotově nebo platební kartou na pokladně  - přepážky č. 5 a 6 v přízemí Nového magistrátu
 • Poštovní poukázkou na České poště
 • Bezhotovostním převodem z účtu – příjmový účet: 19-7963850237/0100

Každou platbu je třeba identifikovat přiděleným variabilním symbolem.

Všeobecné dotazy k poplatku za odpad je možno směrovat na e-mail: odpady@magistrat.liberec.cz nebo na telefonní čísla:

Agenda Psi                                          485 243 243

Agenda Odpady (písm. A – Ja)      485 243 246

Agenda Odpady (písm. Je – Pi)      485 243 227

Agenda Odpady (písm. Pj – Ž)       485 243 226

PRVOTNÍ PŘIDĚLENÍ NOVÉ SBĚRNÉ NÁDOBY

Žádost o přidělení sběrné nádoby nebo nahlášení jejího poškození, žádost o výměnu atp. se podává na jednom formuláři - Formulář pro občany města Liberce při nahlášení ztráty, poškození, nevyvezení či navýšení počtu nádob

Žádost o přidělení nové sběrné nádoby se podává na přepážce č. 22 a  23 (oddělení poplatků a pohledávek) v přízemí Nového magistrátu. Žádost se většinou podává zároveň s přihlášením k poplatkové povinnosti a  poplatník je na tuto skutečnost upozorněn při splnění ohlašovací povinnosti. Žádost lze ale podat také níže uvedenými způsoby.

PŘIDĚLENÍ SBĚRNÉ NÁDOBY V JINÝCH PŘÍPADECH

Žádost lze podat elektronickou poštou, telefonicky, písemně či osobně na odboru ekologie a veřejného prostoru - formulář.

tel: 485 243 456,
e-mail: belinova.michaela@magistrat.liberec.cz

V žádosti musí být uvedeno, čeho se žádost konkrétně týká (přidělení nádoby, výměna poškozené nádoby, přehodnocení stavu v počtu nádob k počtu obyvatel domu), dále pak nesmí chybět úplná adresa žadatele a  telefon nebo e-mail pro zpětný kontakt

Žádat může jakýkoliv obyvatel nemovitosti, který na určené adrese tvoří odpad a je tam k tvorbě odpadu přihlášen (bez ohledu na trvalé bydliště), avšak tento občan musí být poplatníkem.“

Odpadové hospodářství na území města podléhá následujícím právním předpisům:

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 6/2021, kterou se stanoví nastavení obecního systému odpadového hospodářství a nakládání se stavebním a demoličním odpadem ve statutárním městě Liberec

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 5/2021 o  místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Nastavení cookies