24.02.2021
Veronika Hiršalová

Ověřování podpisů a listin

1. Identifikační kód

 • SPSC

2. Pojmenování (název) životní situace

 • Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou

3. Základní informace k životní situaci

 • Ověřování pravosti podpisu (legalizace) – např. na smlouvách, čestných prohlášeních, podpisových vzorech a dalších dokumentech.
 • Ověřování shody opisů nebo kopie s originální listinou (vidimace) – např. vysvědčení, smlouvy, živnostenské listy, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z obchodního rejstříku a další dokumenty.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • V případě ověření pravosti podpisu musí být fyzicky přítomna osoba, jejíž podpis je ověřován.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Je nutná návštěva pracoviště, které provádí vidimaci a legalizaci v souladu s ust. zákona č. 21/2006 a vyhlášky č. 36/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Pokud se osoba, která požaduje legalizaci podpisu nemůže ze zdravotních důvodů dostavit, může požádat o ověření podpisu doma.

6. Na které instituci životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec
 • Matriční úřady, stanovené obecní úřady, krajské úřady, Česká pošta, notáři.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Vidimace – originál listiny
 • Legalizace – sepsaná listina, na které žadatel požaduje ověření podpisu
 • Žadatel o legalizaci, případně svědci předloží platný občanský průkaz, případně cestovní doklad, jde-li o státního občana ČR. Průkaz o povolení pobytu, cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince. Průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu. Průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl. Průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • 30,- Kč za ověření pravosti 1 podpisu,
 • 30,- Kč za ověření každé i započaté stránky,

Poplatky se platí v hotovosti, přímo na místě při provedení úkonu.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Bezodkladně, nebo dle dohody, v případně zamítnutí žádosti jsou lhůty pro vydání rozhodnutí stanoveny správním řádem.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

14. Elektronická služba, kterou lze využít

 • Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

 • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

19. Nejčastější dotazy

 • Lze provést legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém a slovenském jazyce?

Ano, ale pouze v případě, že je současně předložena v úředně ověřeném překladu.

 • Lze provést legalizaci podpisu na prázdný list papíru? 

Ne, legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text, nelze provést.

20. Další informace

 

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

 • Odbor správní a živnostenský, oddělení správních činností

Kontaktní osoba

 • Veronika Hiršalová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 • 1. 1. 2016

Popis byl naposledy aktualizován

 • 3. 2. 2021

Datum konce platnosti popisu

 • není stanoveno

 

Nastavení cookies