12.05.2021
Ing. Štěpánka Koutecká

Kácení dřevin rostoucích mimo les

1. Identifikační kód

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Kácení dřevin rostoucích mimo les

4. Základní informace k životní situaci

 • Kácení stromů a keřů, které rostou na nelesních pozemcích, podléhá povolení příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny a to obecního úřadu. V případě města Liberec pak Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí. Pro městský obvod Vratislavice nad Nisou je příslušný pro vydání povolení ke kácení obecní úřad Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.
 • Povolení ke kácení se nevyžaduje pro stromy do obvodu kmene 80 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené porosty dřevin (tzn. keřů i stromů) o celkové ploše do 40 m2, pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří. Uvedené neplatí pro památné stromy a dřeviny rostoucí jako součást významných krajinných prvků (VKP), kterými jsou ze zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy a dále existují významné krajinné prvky registrované (info zde) nebo stromořadí a náhradní výsadby. (Kácení stromů na lesních pozemcích se řídí zákonem č. 289/1996 Sb., o lesích, u ostatních významných krajinných prvků je nezbytné předchozí posouzení rozsahu požadovaného kácení orgánem ochrany přírody a krajiny z hlediska jeho dopadu na ekologicko stabilizační funkci VKP.).
 • Povolení ke kácení lze vydat pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu předmětné dřeviny.
 • Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les se vydává formou rozhodnutí nebo závazného stanoviska v rámci správního řízení, které je zahájeno podáním žádosti .

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Žádost o kácení může podat jen vlastník či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel pozemku se souhlasem vlastníka.
 • V případě spoluvlastnictví pozemku je nutné podání společné žádosti, případně mohou tito vlastníci udělit plnou moc k zastupování osobě, která je může zastupovat v celém řízení. Plnou moc musí připojit k žádosti. Plná moc musí obsahovat jméno (popř. jména), příjmení, bydliště, datum narození a podpis zmocňujících osob a jméno, příjmení, bydliště, datum narození zmocněnce a vlastnoruční podpis. Pokud je udělována pouze pro jedno konkrétní řízení nemusí být plná moc ověřená.
 • Pro zahájení správního řízení ve věci je dostačující pokud žádost podají vlastníci s alespoň polovičním vlastnickým podílem (dle ustanovení § 1129 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění). Zbylí vlastníci budou o průběhu a výsledku řízení správním orgánem vyrozuměni.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost musí obsahovat náležitosti uvedené v § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti se všemi zákonnými náležitostmi (viz formulář).Žádost lze podat osobně na MML, písemně, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Za podmínky, že bude žádost do 5ti dnů potvrzena popř. doplněna výše uvedeným způsobem, lze podat žádost prostřednictvím dálnopisu, telefaxu či veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody, budova nové radnice, nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec 1, 2. patro
 • S příslušným referentem podle katastrálního území viz. mapa
Ing. Mádlová Zuzana kancelář č. 235 tel. 485 244 884
Ing. Olyšarová Lucie kancelář č. 234 tel. 485 244 867
Ing. Koutecká Štěpánka kancelář č. 234 tel. 485 244 865
Ing. Kazdová Zuzana kancelář č. 235 tel. 485 244 887
Ing. Lenka Parmová kancelář č. 235 tel. 485 244 884

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti. Výpis z katastru nemovitostí není nutný neboť tyto údaje je správní orgán schopen si ověřit.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář "Žádost o  povolení kácení dřevin rostoucích mimo les" je ke stažení zde a nebo je možné si ho vyzvednout přímo na Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, formulář není povinný.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

V rámci správního řízení provede správní orgán místní šetření, při kterém zhodnotí stav předmětné dřeviny a posoudí žadatelem uváděné důvody. Za toto šetření je povinnost zaplatit správní poplatek ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu. Poplatek se platí před vyzvednutím rozhodnutí na sekretariátu Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduchých případech rozhodne správní orgán bezodkladně. V ostatních případech rozhodne do 60ti dnů od zahájení řízení, tj. podání žádosti, ve zvláště složitých případech do 90ti dnů od zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Správní řízení o povolování kácení dřevin rostoucích mimo les je ze zákona neveřejné. Účast veřejnosti ve správním řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je možná prostřednictvím občanských sdružení, která se ochranou přírody a krajiny zabývají. Tato občanská sdružení mohou podat na Magistrát města Liberec odbor životního prostředí přihlášku o poskytování informací o zahajovaných řízeních o kácení a následně se jako účastníci řízení přihlásit a uplatnit své názory, námitky a svou odbornost.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost lze podat i elektronicky buď s elektronickým podpisem, nebo do datové schránky

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

§ 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
vyhlášky č. 189/2013 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy

Pravidla správního řízení upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění doplňujících předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Účastník řízení se proti vydanému rozhodnutí může odvolat ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, popř. ke Správě CHKO Jizerské hory či Správě CHKO Lužické hory, nachází-li se předmětná dřevina na území těchto CHKO.
Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Libereckého kraje či příslušné Správě CHKO prostřednictvím příslušného odboru, který ve věci rozhodoval (tedy např. Odbor životního prostředí Magistrátu města Liberec).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 87 odst. 2 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, uloží orgán ochrany přírody pokutu až do výše 20.000,- Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les.
Dle § 87 odst. 3 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, uloží orgán ochrany přírody pokutu až do výše 100 000, - Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že poškodí nebo bez povolení pokácí skupinu dřevin rostoucí mimo les.
Dle ustanovení § 88 odst. 1 písm. c) zákona uloží orgán ochrany přírody pokutu až do výše 1.000.000,- Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že poškodí nebo pokácí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les.

21. Nejčastější dotazy

 • Kdy je možné dřeviny kácet?

Orgán ochrany přírody při svém rozhodování přihlíží k ekologickým (produkce pylu a semena, biotop živočichů, především hmyzu a ptáků a další), hygienickým a estetickým funkcím, které dřeviny na daném místě během roku plní a proto povoluje kácení zpravidla v době vegetačního klidu, tj. přibližně od 1.10. do 31.3. Pokud ovšem důvody pro pokácení jsou natolik závažné (např. ohrožení okolí) lze tyto stromy kácet i během doby vegetace.

 • Je k ořezu stromů potřeba také povolení?

Prořez stromů nepodléhá povolení orgánu ochrany přírody. Podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona je povinností vlastníků péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování. Při případném ořezu je nutné postupovat dle odborných zásad a respektovat přirozený habitus (tvar koruny) stromů. Odstranění podstatné části koruny (více jak 30 %), případně tzv. hlavový řez či narušení přirozeného habitu dřevin, by znamenalo jejich poškození.

 • Je možné strom, např. smrk zkrátit tak o 1/3?

Stromy je možné ořezávat pouze za dodržení odborných zásad, kdy je respektován druh dřeviny, přirozené větvení koruny a přirozený habitus. „Zkracování“ stromů, tzn. radikální redukce jejich výšky je hrubým porušením výše uvedeného a je chápáno jako poškození dotčené dřeviny a tudíž jako protiprávní jednání, za které lze uložit pokutu.

 • Jak postupovat v případě, kdy hrozí pád stromu?

Pokud je stavem stromu bezprostředně ohroženo zdraví či život obyvatel nebo hrozí-li škoda značného rozsahu (např. při uvolnění kořenů nebo vážném poškození kmene) lze strom pokácet bez povolení, ale ten kdo kácení provede je povinen podat na Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí oznámení a to do 15 dnů od provedeného kácení (režim tzv. havarijního kácení). Dle § 4 odst. 2 písm. e) vyhlášky č. 189/2013 Sb. je třeba doložit skutečnosti nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky pro havarijní kácení, např. k oznámení přiložit fotodokumentaci.

 • Podléhají povolení i zcela suché stromy?

Kácení zcela suchých stromů také podléhá povolení orgánu ochrany přírody. Formulář "Žádost o  povolení kácení dřevin rostoucích mimo les" je ke stažení zde a nebo je možné si ho vyzvednout přímo na Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí.

 •  Koho kontaktovat v případě, že se dřeviny nachází na městském pozemku?

Správu veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Liberec vykonává SML - Odbor ekologie a veřejného prostoru, sídlem Jablonecká 27, Liberec. Proto v případě problémů se stromy na pozemcích Statutárního města Liberec kontaktuje SML – Odbor ekologie a veřejného prostoru, tel.: 485 243 532, 485 243 757.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení ochrany přírody

Kontaktní osoba

Mgr. Miloslava Marková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

17.12.2019

Popis byl naposledy aktualizován

17.12.2019

Datum konce platnosti popisu

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Nastavení cookies