02.09.2020
Karel Horník

Lesy - záměr dotčení lesních pozemků nebo pozemků ve vzdálenosti do 50 m od lesa

1. Identifikační kód

 

2. Pojmenování (název) životní situace

 • Záměr dotčení lesních pozemků nebo pozemků ve vzdálenosti do 50 m od lesa

3. Základní informace k životní situaci

 • Problematiku upravuje především ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona (289/1995 Sb.). Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných lesním zákonem (289/1995 Sb.), rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
 • Nejedná se tedy o povolování určitého investičního záměru, ale souhlas pro jiný orgán státní správy (většinou stavební úřad) aby ve věci rozhodl (vydal územní rozhodnutí, stavební povolení, apod.).

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Právní úpravou není stanoveno, kdo je oprávněným žadatelem. Žádat tedy může kdokoliv.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Souhlas je vydáván formou závazného stanoviska. Není vedeno správní řízení.
 • Orgán státní správy (většinou stavební úřad) ve věci rozhodne (vydá územní rozhodnutí, stavební povolení, apod.) až na základě souhlasu státní správy lesů. Tento souhlas si žadatel musí obstarat postupem uvedeným níže.
 • Podmínky, resp. základní povinnosti jsou stanoveny především § 14 odst. 1 a 3 lesního zákona:

„Projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace, návrhů na stanovení dobývacích prostorů a zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby.

Každý, kdo zamýšlí provést liniovou stavbu, při níž se předpokládá dotčení lesních pozemků, je povinen před zpracováním podkladů k vydání územního rozhodnutí vyžádat si u orgánu státní správy lesů informace o podmínkách vedení trasy přes lesní pozemky dotčené zamýšlenou stavbou.“

6. Na které instituci životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí,

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • oddělení ochrany přírody. Budova „nového magistrálu“ (bývalá knihovna) druhé patro, č. dveří 230 – 231

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Obsah žádosti je upraven obecně správním řádem. (§ 37, odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.). Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. V případě dotčení pozemků ve vzdálenosti od lesa je nutné doložit alespoň zákres zamýšlené stavby v katastrální mapě (situaci). V případě umisťování staveb na lesní pozemky je nutné tento zákres doplnit o přesné uvedení výměry záboru lesní půdy a přiložit vyjádření vlastníka lesa.
 • Obsáhlejší dokumentace není nezbytná, ale samozřejmě může být předložena.
 • Dále žádost musí obsahovat identifikaci žadatele, tj. u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, identifikační číslo a adresu (místo podnikání), popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
 • Žádost musí obsahovat rovněž označení orgánu, kterému je podávána a podpis žadatele.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Formulář žádosti o souhlas podle § 14 odst. 2 lesního zákona není legislativně stanoven.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Žádné nejsou

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • 30 dní. Složitější případy 60 dní

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 • Žádní nejsou

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • V případě stavby na lesním pozemku je po vydání územního rozhodnutí nutné požádat o povolení odnětí pozemku plnění funkcí lesa.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

 • Podání v elektronické podobě.
 • Komunikace prostřednictvím datové schránky.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Podle zákona č. 289/1995 Sb, o lesích (lesní zákon).

16. Jaké jsou související předpisy

 • Stavební zákon, vodní zákon, ad.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Proti obsahu závazného stanoviska je možné směřovat odvolání podané proti rozhodnutí, které bude na základě tohoto závazného stanoviska vydáno.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • V případě, že při předložení záměru nebudou splněny zákonné podmínky uvedené pod bodem 5), nemůže být žádosti vyhověno.

19. Nejčastější dotazy

 • Jak daleko musí být stavba od lesa aby byl souhlas bez komplikací vydán ?

Při vydávání závazných stanovisek podle § 14 odst. 2 lesního zákona je posuzován především možný negativní vliv zamýšlených staveb na blízké lesní pozemky, lesní porosty na nich, jejich řádné obhospodařování a plnění funkcí lesa. Obecně je z tohoto hlediska nežádoucí realizace staveb trvalého charakteru v menší vzdálenosti od lesních pozemků než je průměrná výška blízkého lesního porostu v mýtním věku. Tato vzdálenost může být snížena s ohledem na charakter konkrétní lokality (terénní poměry, stav okraje porostu, stávající legální zástavba, atd.).

20. Další informace

 • závazné stanovisko je obvyjkle automaticky zasíláno rovněž příslušnému stavebnímu úřadu

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar

 • Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody

Kontaktní osoba

 • Mgr. Miloslava Marková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 • 17.12.2019

Popis byl naposledy aktualizován

 • 17.12.2019

Datum konce platnosti popisu

 • není

Nastavení cookies