Oddělení správních činností

Bc. Veronika Hiršalová

vedoucí oddělení správních činností
Tel.: 48 524 3713
Budova: nám. Dr. E. Beneše 183/22
Č. dveří: 2.13

Oddělení správních činností

Sídlo: Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 3713

 

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bezděkovská Ludmila, DiS. referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3735
Černý Viktor referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3712
Ešpandrová Marcela referent oddělení správních činností agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.02 48 524 3729
Hlubučková Alena referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3712
Kellnerová Lenka referent oddělení správních činností agenda evidence obyvatel, ohlašovna nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3730
Mgr. Korba Ondřej specialista pro správní řízení správní řízení, rušení trvalých pobytů nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.09 48 524 3716
Kristufová Kateřina referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3714
Křížová Blanka referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3717
Martínková Dana referent oddělení správních činností nám. Dr. E. Beneše 1/1 212 48 524 3718
Netíková Pavlína referent oddělení správních činností agenda evidence obyvatel, ohlašovna nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3728
Neumannová Simona referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3736
Polášková Štěpánka referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3718
Posledníková Martina referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3717
Bc. Slípka Jan referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3712
Stehlíková Regina referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3717
Šípková Jana referent oddělení správních činností agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky, agenda ztrát a nálezů nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.01 48 524 3741
Virágová Věra referent oddělení správních činností agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.03 48 524 3889
Žáková Jana specialista pro správní řízení správní řízení, rušení trvalých pobytů nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.09 48 524 3715

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

 

Hlavní činnosti oddělení

Agenda občanských průkazů

 • přijímá žádosti o vydání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji, s kontaktním elektronickým čipem a s elektronickým čipem s biometrickými údaji
 • předává vyhotovené občanské průkazy
 • vydává občanské průkazy bez strojově čitelných údajů a biometrických údajů se zkrácenou dobou platnosti (z důvodů nabytí státního občanství)
 • vyřizuje žádosti o občanské průkazy pro imobilní občany
 • poskytuje občanům údaje z informačního systému evidence občanských průkazů k jejich osobě
 • přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, zničení občanského průkazu nebo nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
 • vybírá správní poplatky za některé výše uvedené činnosti - podanou žádost nelze vzít zpět ani měnit lhůtu v průběhu vyhotovení dokladu
 • vede řízení o přestupcích podle zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
   

Občanské průkazy

Dospělý (15+)

Dítě (0 – 15)

OP do 24 hodin (SUPERBLESK)

1 000 Kč

500 Kč

OP do 5 pracovních dnů (BLESK)

500 Kč

300 Kč

dočasný OP po nabytí SO

200 Kč

100 Kč

OP pro osobu mladší 15 let

 

100 Kč

OP pro osobu starší 15 let bez TP v ČR

200 Kč

 

OP na vlastní žádost

200 Kč

 

OP po ztrátě, odcizení, poškození, zničení, zneužití dat v IC

200 Kč

 

převzetí OP u OÚORP, který osoba uvedla v žádosti

100 Kč

100 Kč

 

Agenda cestovních dokladů

 • přijímá žádosti o vydání cestovních pasů s biometrickými údaji
 • předává vyhotovené cestovní pasy s biometrickými údaji
 • přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení cestovního dokladu
 • poskytuje občanům údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů k jejich osobě
 • vybírá správní poplatky za některé výše uvedené činnosti - podanou žádost nelze vzít zpět ani měnit lhůtu v průběhu vyhotovení dokladu
 • vede řízení o přestupcích podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech

Cestovní pasy

Dospělý (15+) Dítě (0-15)
CP do 30 pracovních dnů 600 Kč 100 Kč
CP do 5 pracovních dnů (BLESK) 3 000 Kč 1 000 Kč
CP do 24 hodin (SUPERBLESK) 6 000 Kč 2 000 Kč
Převzetí CP u OÚORP, který osoba uvedla v žádosti 100 Kč 100 Kč

 

Agenda evidence obyvatel

 • vede evidenci obyvatel u občanů s trvalým pobytem na území města Liberec (vyjma MO Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou)
 • přihlašuje občany k trvalému pobytu, popř. ukončuje jejich trvalý pobyt na území ČR
 • ruší údaj o místu trvalého pobytu občanů ve správním řízení (vyřizují specialisté pro správní řízení: Mgr. Ondřej Korba, Jana Žáková)
 • provádí aktualizaci, kontrolu a zjišťuje správnost údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
 • zajišťuje opravy údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
 • poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel k osobě žadatele, popř. k osobě blízké a vlastníkovi objektu
 • přijímá žádosti o zprostředkování kontaktu
 • přijímá žádosti o zavedení tzv. doručovací adresy v informačním systému evidence obyvatel
 • potvrzuje údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel pro použití v cizině (tzv. potvrzení o žití)
 • oznamuje vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby
 • vybírá správní poplatky za některé výše uvedené činnosti
Evidence obyvatel (EO) správní poplatky
Přihlášení k trvalému pobytu (TP) 50 Kč/osoba (děti 0-15 let bez poplatku)
Podání návrhu na zrušení údaje o místu TP 100 Kč/osoba
Ohlášení ukončení TP na území ČR 100 Kč
Výpis z informačního systému EO 50 Kč/strana
Žádost o zprostředkování kontaktu (MV ČR) 500 Kč

Agenda Czech POINT

 • provádí ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou
 • poskytuje ověřené výpisy z informačního systému Czech POINT, tj. vydává výpisy z trestního, obchodního a živnostenského rejstříku (pouze z veřejné části) a z katastru nemovitostí, dále výpis bodového hodnocení, výpis z insolvenčního rejstříku  a výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Také vydává oprávnění k přístupu do MA ISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství).
 • na žádost zřizuje datové schránky, vydává nové přístupové údaje do datových schránek
 • provádí konverzi dokumentů (dokument uložený v datovém úložišti nebo CD zkonvertuje do listinné podoby nebo naopak, dokument předložený v listinné formě zkonvertuje do elektronické podoby a opatří elektronickým podpisem).
 • vystavuje rybářské lístky
 • vybírá správní poplatky za některé výše uvedené činnosti
úkon správní poplatek
Legalizace (ověření podpisu) 50 Kč/podpis
Vidimace (ověření kopie) 30 Kč/strana
Identifikace 200 Kč
Výpisy z Czech POINT

100 Kč/první strana

50 Kč/každá další strana

Autorizovaná konverze 30 Kč/strana

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY, KTERÝMI SE ŘÍDÍ ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ:

Agenda dokladů a evidence obyvatel se řídí:

Zákony

č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
č. 111/2009 Sb., o základních registrech
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
č. 500/2004 Sb., správní řád
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Vyhláškami

č. 281/2021 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel

 

Agenda Czech POINT se řídí zákony:

č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých souvisejících zákonů
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
č. 500/2004 Sb., správní řád
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
č. 499/2004 Sb., o archivnictví  a spisové službě a o změně dalších zákonů
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

 

Aktuality odboru

26.06.2024

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou

Nestačili jste si vyřídit cestovní pas? Možná ho ani nepotřebujete!
 
14.02.2024

Občanský průkaz nebo cestovní pas bez čekání? Je to možné...

Potřebujete doklady a nechcete čekat ve frontě? Přečtěte si pár rad, jak na to.
 
22.01.2024

eDoklady v mobilu

Chcete prokazovat totožnost mobilem? Od 20. 1. 2024 to je možné, ale pozor občanský průkaz fyzicky musíte mít i nadále.
 
29.07.2021

Občanské průkazy s biometrickými údaji

Od 2. srpna 2021 se začne vydávat nový typ občanského průkazu, který bude obsahovat vysoce zabezpečený bezkontaktní čip, na kterém budou uloženy biometrické údaje. Ztíží se možnost občanský průkaz padělat a zneužívat.
 
10.05.2021

Cestování do Spojeného království

Cestování do Spojeného království pouze s občanským průkazem bude možné do 30. 9. 2021.
 
Předchozí
1

 

Nastavení cookies