ANONCE - POZNÁMKY K PROJEKTOVÝM DOKUMENTACÍM

 

Denodenní praxe nás přesvědčuje a mediální vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj nás ubezpečilo, že stavební zákon je složitý a nesrozumitelný i odborníkům, natož stavebníkům a vlastníkům staveb – tedy veřejnosti.
Základním kamenem všech stavebních řízení je dokumentace stavby. Zejména pak dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektová dokumentace (pro stavební povolení či ohlášení stavby). Obsah těchto dokumentací upravovaly dvě vyhlášky, od roku 2013 pouze vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Ke stavebnímu zákonu jsou alespoň vydávány odborné komentáře – výklady. K této vyhlášce jsme zatím na nic takového nenarazili (ani my, ani oslovení projektanti).
Asi před pěti lety jsem jako úředník stavebního úřadu a současně člen ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) narazil na zajímavý fenomén. Jak pracovníci stavebních úřadů, tak členové ČKAIT (projektanti a stavbyvedoucí) se pravidelně každoročně scházejí na krajské úrovni (úředníci SÚ na seminářích Krajského úřadu Libereckého kraje, projektanti na valné hromadě liberecké oblasti ČKAIT). Ačkoli se na těchto akcích setkávají prakticky zcela odlišné okruhy lidí, jedno měly a stále mají tato setkání vždy společné. Obě skupiny totiž v diskuzích tvrdí totéž. A to, že příslušníci té druhé skupiny jsou slušně řečeno „neschopní a hloupí“. Určitě se nejedná o výsadu Libereckého kraje. Mezi těmito lidmi ale pak stojí a jedná stavebník s projektovou dokumentací. Protože stavební řízení neprobíhá mezi odborníky – projektanty a úředníky, ale se stavebníkem, který tak obvykle jedná s každou stranou zvlášť, není pochyb, že názory na druhou stranu obdrží podobné jako já.
Zde je dobré se vrátit ke stavebnímu zákonu. Je napsán a platí. Jsou v něm popsány povinnosti a procesy a nezbytnost určitých „papírů“ k provádění určitých staveb. V právnických formulkách zákona se normálnímu člověku vytrácí smysl, PROČ je ten papír na konci nezbytný a k čemu vůbec slouží. Obdobně je ale vnímána vyhláška o projektech. Všichni se tváříme, že je zcela jasná. Proč si ale projektanti stěžují, že každý stavební úřad chce „něco jiného“? Vyhláška přece platí stejně pro celou republiku.
Něco bylo a stále je špatně. To vědí obě strany. Proto jsem před několika lety v dohodě s vedoucím odboru dohodl spolupráci s ČKAIT. Uspořádali jsme seminář s širší tematikou pro projektanty a nemělo to špatný ohlas. Pak změnili vyhlášku….
Letos v dubnu (po letech dalších zkušeností a analýz) jsme uspořádali další seminář, který se zaměřil vyloženě na projektovou dokumentaci a její notoricky známé a donekonečna se opakující chyby. Měl velmi silnou účast a proto jsme dohodli další.
A při tom nám došlo, že problémy nelze vyřešit samostatně ani jednou ze stran, ale pouze vzájemnou komunikací. Proto jsme s vedoucím odboru provedli tentýž seminář i pro všechny referenty stavebního úřadu i referenty speciálních stavebních úřadů na MML.
Je zjevné, že by bylo nanejvýš vhodné, aby i třetí strana – stavebníci jako veřejnost byli alespoň trochu v obraze, a uměli se alespoň orientovat, když jednají o stavbě. Proto jsme se rozhodli zveřejnit powerpointovou prezentaci letošního semináře. Bohužel pro veřejnost, byla prvoplánově zpracovávána jako podklad mluveného slova, proto byla alespoň trochu upravena a aktualizována.
Zde je velmi důležitá informace, že ironický tón komentářů není znakem povýšeneckého postoje, ale snahou odlehčit trochu dlouhé a tedy nudné téma a současně vyvolat potřebu zamyslet se nad daným ustanovením vyhlášky, co a proč požaduje a jestli tam jedni píší a druzí hledají to, co mají.
Neméně důležitou informací je to, že seminář není konečným „jedině správným“ návodem k tomu, co vyplnit do jednotlivých částí dokumentace, ale je prvním krokem ve vzájemné komunikaci mezi pracovníky úřadu a projektanty a vyjadřuje názory, ke kterým jsme doposud dospěli. Všichni zúčastnění tak mají možnost reagovat a pomoci zpřehlednit chaos okolo projektových dokumentací, pomáhat upravit názor, který často může být jen „vyjetou kolejí“ a zejména pochopit smysl a účel veškeré činnosti a jejích výstupů. Tím budou všechny procesy přehlednější, srozumitelnější a předvídatelnější. Jednoduše, stavební řízení bude uživatelsky přívětivější.

 

POZNÁMKA leden 2018
Od 1.1.2018 je účinná další „velká“ novela stavebního zákona a souvisejících prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která prodělala též „velkou novelu“ vyhláškou č. 405/2017 Sb.
Tyto „radikální“ změny však nemají zásadní vliv na zde uvedené závěry a systémový přístup k věcnému obsahu uvedených dílčích příkladů. Například formálně podstatnou změnou je vyjmutí dokladové části projektu z dokumentace, výslovně zpracovávané autorizovanou osobou (projektantem). Věcně však neodpadla povinnost projektanta vysvětlit , jak se s údaji z dokladové části vypořádal ve vlastní dokumentaci, naopak tato povinnost byla, ve smyslu výtek uvedených ve zde uložené prezentaci, jazykově zpřesněna ( původní požadavek ve znění: „ údaje o splnění požadavků dotčených orgánů…“ je nově jazykově formulován takto: „informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů“).
Oproti tomu je novou věcnou změnou povinnost projektanta definovat zařízení staveniště v koordinačním výkresu (např. koordinační výkres dokumentace pro ÚR dle nového znění přílohy č. 1 vyhlášky: výkres C3 – písm. o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu ). Tj. povinnost definovat uvažované objekty, stavby a zařízení staveniště a jejich umístění na pozemku (oplocení staveniště nelze jen uvažovat, je povinné, ne každé však od 1.1.2018 vyžaduje povolení podle stavebního zákona). Protože stejná úprava je i u dokumentace pro SP či ohlášení, je třeba mít na paměti, že veškeré povolované stavby zařízení staveniště musí být povolovány jako dočasné a že různé typy staveb zařízení staveniště podléhají různým povolovacím režimům a to buď samostatně (viz např. aktuální odst. 5 § 104 stavebního zákona) nebo jako součást souboru staveb celého stavebního záměru (jak vyplývá z obsahu koordinačních situací).
Bohužel není v našich možnostech osvětlit všechny souvislosti dílčích změn stavebního zákona a prováděcí vyhlášky jen ve vztahu k dokumentacím a teprve praxe ukáže, kolik „ďáblů skrytých v detailech“ na nás vyskočí…

Zde si tedy můžete stáhnout prezentaci a těšíme se na další spolupráci.

Nastavení cookies