20.11.2019
Jana Kodymová DiS.

Dvacátá schůze libereckých radních

Dvacátá schůze libereckých radních v roce 2019 proběhla v úterý 19. listopadu. Vybrané body, které rada města projednala, přinášíme v tiskové zprávě. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

 

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 23: Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy výpovědí

Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy ze dne 26. 10. 2018, uzavřené mezi statutárním městem Liberec a podnikatelem Davidem Stárkem, s tříměsíční výpovědní lhůtou. David Stárek má pronajatou část pozemku p. č. 5989, k. ú. Liberec, za účelem vybudování a provozování trvalé předzahrádky na celodřevěné konstrukci, o výměře 50 m², za roční nájemné ve výši 18 750 Kč s každoročním zvýšením nájemného podle růstu indexu cen v závislosti na růstu inflace.

Bod č 29: Dotace pro Severočeské muzeum v Liberci, příspěvkovou organizaci   

Město Liberec poskytne Severočeskému muzeu v Liberci účelovou dotaci ve výši 5 milionů Kč na investici do nové klimatizace a zkvalitnění hydroizolací podzemního depozitáře Severočeského muzea na Masarykově ulici. Konkrétně se jedná o instalaci nové klimatizace a aplikaci nové hydroizolace formou chemických injektáží. Realizací tohoto záměru se výrazně zlepší podmínky pro uchování sbírkových předmětů, které jsou v depozitáři trvale uložené.

A dále je dotace určena na nákup sbírkových předmětů, které mají výraznou vazbu na Liberec a které dosud nejsou ve sbírce Severočeského muzea v Liberci zastoupené. Jde o instalaci soch Jaroslava Róny na hlavní schodiště muzea, v objemu 4 milionů Kč, a zakoupení fotografických souborů od významných libereckých fotografů Petra Šimra a Jiřího Jiroutka v celkové částce 65 000 Kč. Finanční dotace statutárního města Liberec bude rovněž využita pro případ nepředvídatelných záchranných výkupů sbírkových předmětů, důležitých pro Liberec.

Smlouvu o poskytnutí dotace projednají zastupitelé na zasedání na konci listopadu.

 

Bod č. 41: Podání žádosti o podporu projektu "Centrum aktivního života"

Bod č. 42: Vypsání ZŘ na stavební práce v rámci projektu "Centrum aktivního života"

Město Liberec podá žádost o podporu na projekt „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra - Centrum aktivního života“. Radní to včera rozhodli na svém jednání.  Žádost město podá v rámci výzvy IPRÚ č. 29 Sociální infrastruktura III. s vazbou na průběžnou výzvu č. 61 IROP – Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ. Rada města předloží informaci o žádosti na dotaci zastupitelstvu města na jeho listopadovém zasedání. A zároveň rada města schválila vypsání zadávací řízení na dodavatele stavebních prací. Veřejná zakázka bude zadávána v otevřeném nadlimitním řízení s předpokládanou hodnotou 154 478 000 Kč bez DPH a maximální hodnotou 169 925 800 Kč bez DPH. Předpokládaný termín rekonstrukce objektu je od 5/2020 – 12/2021.

Projekt představuje stavební úpravy a pořízení vybavení, které umožní smysluplnou a efektivní náplň pro dlouhodobě nevyužívané rozsáhlé prostory bývalé Oblastní galerie Liberec. Hlavním cílem projektu je vytvořit polyfunkční komunitní centrum, tzv. „Centrum aktivního života“, tedy veřejnosti přístupné víceúčelové zařízení, které má nabídnout především širší spektrum sociálních služeb a aktivní trávení volného času místním komunitám.

V rámci stavebních prací bude provedena kompletní rekonstrukce památkově chráněného objektu v majetku města, Liebiegova paláce. Nově vznikne velký sál, výtvarný ateliér s dílnou, výstavní prostory, počítačové a víceúčelové místnosti, dva tělocvičné sály a také zahradnický klub, který bude mít k dispozici keramickou pec a znovuobnovený skleník. Pro účastníky aktivit bude také sloužit zahrada a nádvoří, pro které vytvoří občerstvovací zázemí kavárna. Nad prostorem garáží bude zřízený dětský koutek. V objektu bude zajištěna bezbariérovost. Celkové předpokládané náklady projektu činí 208 mil Kč vč. DPH, z toho 198 mil. Kč způsobilé výdaje a 10 mil. Kč nezpůsobilé výdaje.

V projektu došlo ke zpoždění v podání žádosti z důvodu přepracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na vytápěním CZT (centrální zásobování teplem). Přepracování PD bylo schváleno radou města 21. 5. 2019, všechny náklady spojené s úpravou PD uhradila Teplárna Liberec, a.s.

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 7: Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Po 15 letech připravuje město Liberec valorizaci poplatku za svoz odpadu. Stávající částka, 492 Kč za osobu na rok, už neodpovídá současným nákladům. Významnou změnu představuje stanovení roční sazby poplatku ve výši 720 Kč s účinností od 1. ledna 2020. Termín splatnosti poplatku je pololetně ve dvou splátkách ( 31.3. a 30. 9.) a také jednorázově celou částkou k 31. březnu.

Navržená částka koresponduje s rozhodnutím vedení města reagovat na růst výdajů vynakládaných na sběr a likvidaci odpadů. Přijetím této úpravy poplatku dojde k navýšení ročního příjmu města cca o 20 mil. Kč. Poplatek byl naposledy navýšen k 1. lednu 2005 z částky 480 Kč na 492 Kč, od té doby se měnilo pouze datum splatnosti.

Ročně město vynaloží na odpadové hospodářství přes 102 milionů korun. 44 milionů korun vybere z poplatků za sběr, svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu. Město tyto činnosti však stojí 65 mil. Kč. Ten zbytek do 102 milionů je svoz tříděného odpadu využitelných složek komunálního odpadu (tedy separace), dále svoz velkoobjemových kontejnerů, svoz vánočních stromků, úklid kolem kontejnerů, atd.

Náklady se přitom s rostoucím objemem odpadu každoročně zvyšují. Jen od roku 2010 stouply náklady o více než 25 milionů Kč. Podobně jsou na tom i okolní města, která musela k úpravě poplatku přistoupit už dříve.

Rada města souhlasí s návrhem a předkládá vyhlášku, která nahradí s účinností od 1. ledna 2020, Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Liberec č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů k projednání zastupitelstvu města, které zasedá ve čtvrtek 28. listopadu.

Současně s tím město Liberec uvažuje o několika pozitivních novinkách:

✅ rozmístění dalších kontejnerů pro velkoobjemový odpad také v letních měsících (nyní na jaře a na podzim)


✅zřízení dalšího sběrného dvora, kde bude možné bezplatně odevzdávat odpad


✅ navázání spolupráce s portálem www.nevyhazujto.cz


✅ kontejnery na oleje a tuky (od ledna 2020)

 

Několik novinek už v posledních měsících Liberec zavedl:


✅ rozšíření pracovní doby sběrného dvora v Ampérově ulici v letních měsících


✅ zvýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad


✅ rekonstrukce kontejnerových stání


✅ navýšení počtu kompostérů pro občany (1500 ks od roku 2018)


✅ nově 20 nádob na kovy

 

Bod č. 11: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2020

Liberečtí radní souhlasí a na prosincové zasedání předloží zastupitelům k projednání návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2020. Rozpočet je finanční plán, který obsahuje příjmy, výdaje a financování. Návrh rozpočtu statutárního města Liberec obsahuje návrh příjmů ve výši 2 328 215 274 Kč, návrh výdajů ve výši 2 458 803 733 Kč a návrh financování ve výši 130 588 459 Kč. Nezahrnuje návrh rozpočtu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, který sestavuje vlastní rozpočet. Rezerva města Liberec je součástí rozpočtu výdajů odboru ekonomiky a na rok 2020 činí 15 000 000 Kč, což je o 1 683 952 Kč méně než na rok 2019.

Rozpočet města Liberec je zpracován v souladu s Harmonogramem přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2020 a jsou při něm zohledňovány další aspekty např.:

· aktuální a očekávaná ekonomická situace České republiky

· predikce daňových příjmů ministerstva financí ČR

· schválený rozpočet na rok 2019

· střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020

· vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu na rok 2019

· očekávaný stav zůstatku fondů města Liberec a hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2019.

 

Bod č. 12: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Liberec na roky 2020–2023

Na prosincovém zasedání budou zastupitelé Liberce projednávat návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Liberec na roky 2020 – 2023. Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem střednědobého plánování a obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů, což umožní lepší řízení finanční politiky města ve střednědobém horizontu. V případě statutárního města Liberec je pravidelně sestavován na dobu 4 let, tedy do roku 2023.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 47: Strategie bezpečnosti IS MML na roky 2020 až 2022

Liberečtí radní schválili strategii bezpečnosti informačního systému libereckého magistrátu (IS MML) na roky 2020 až 2022. Zpracování strategie bezpečnosti je výsledkem pravidelné roční analýzy rizik, která probíhá v IS MML, a na jejímž základě jsou formulovány bezpečnostní cíle pro konkrétní rok a z nich vyplývající investice a zásahy. Vznik této strategie neznamená, že IS MML je nechráněný, naopak je na současnou dobu chráněn velmi dobře, nicméně již zmíněná rychlost vývoje technologií, požadavků na bezpečnost IS a bezpečnostních útoků vyvolává potřebu vyššího stupně ochrany oproti současnému stavu v následujících letech.

 

Bod č. 49: Navázání spolupráce s portálem Nevyhazujto.cz

S ohledem na předcházení vzniku odpadů město naváže spolupráci s internetovým portálem Nevyhazujto.cz. Portál oslovil město už v roce 2017, ale tehdejší radní navrženou nabídku neschválili. Současná Rada města spolupráci podpořila. Občané tak prostřednictvím portálu budou moci darovat nepotřebné věci dalším lidem, kteří je mohou potřebovat. Radní schválili uzavření smlouvy na jeden rok za cenu 54 000 Kč. Pokud se tento způsob předcházení vzniku odpadů osvědčí, mohla by být spolupráce prodloužena i na další období.

Portál Nevyhazujto.cz disponuje uživatelskou základnou překračující 37 tisíc registrovaných osob s průměrnou návštěvností 70 tisíc návštěv měsíčně. Tato čísla průběžně rostou. Zřízením portálu vznikne internetová stránka www.liberec.nevyhazujto.cz, jejíž záhlaví ponese symboliku města. Stránka nebude obsahovat žádné reklamy. V rámci provozování portálu bude pro město kromě hostingu zajištěna i administrace stránek (správa inzerátů, uživatelů, technická podpora) a help-line (telefonní linka, email).

Program předcházení vzniku odpadů má město zakotven v závazné části Plánu odpadového hospodářství. Hlavním cílem programu je vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadu. Jedním z nástrojů je právě zapojení se do služeb internetových portálů, jejichž prostřednictvím mohou občané své staré nepotřebné věci někomu darovat, místo aby je vyhodili. Spousta věcí díky tomu neskončí zbytečně v odpadu a prodlouží se jejich životnost.

 

 

Nastavení cookies