17.02.2012
Karel Horník

Výlepové plochy

Rada města Liberce na své schůzi dne 21.6.2011 rozhodla o výpovědi stávajících propagačních a reklamních ploch s nájemcem firmou Jiří Jaroš – Propagace.

Na základě této skutečnosti odbor správy veřejného majetku připravil návrh výběrového řízení na zajištění a užívání ploch ve městě Liberci.

Předmětný návrh nad rámec svých povinností daných vnitřními řády předložil k posouzení a připomínkování zadávacích podmínek Komisi pro veřejné zakázky. Komise jej projednala a doporučila pouze dílčí úpravy předložené zadávací dokumentace. Informace podaná na tiskové konferenci Změny pro Liberec  dne 15.2.2012, kdy je uváděno, že návrh kritérií neprošel přes Komisi pro veřejné zakázky, je mylná.

Při projednávání této problematiky byl přítomen i zastupitel za Změnu pro Liberec, PhDr. Jaromír Baxa a rovněž existuje i zápis, který byl předložen RML jako informace dne 10.1.2012 (zápis najdete níže). Dále předmětná komise doporučila následující: „aby veškeré činnosti, vymezené v rámci výše uvedené veřejné zakázky, zajišťovala organizace města“.

Vedení města tomuto požadavku vyhovělo a začalo řešit předmětnou problematiku s TSML a.s. a ZOO. Při jednáních se dospělo ke všeobecné shodě, že si ZOO Liberec, v rámci zlepšení své finanční situace a lepšího komfortu pro své návštěvníky, bude spravovat parkoviště na komunikaci Fibichova a Riegrova, a současně bude provozovat dosud v letní sezóně uzavřené veřejné WC na komunikaci Fibichova. Tímto opatřením se zvýší příjem ZOO řádově o statisíce korun ročně.

Na základě výše uvedeného si spol. TSML převzala dle rozhodnutí Rady města Liberce související činnosti spojené s instalací a užíváním výlepových ploch, aby touto zakázkou kompenzovala snížení rozsahu služby spojených s provozem parkovacího systému ve městě Liberci.

Rada města na svém zasedání 10.1.2012 projednala smluvní podmínky mezi SML a TSML, ze kterých nevyplynula potřeba subdodavatele.  O postoupení zakázky subdodavateli nemá Rada města Liberec zatím dostatek informací, proto shání všechny potřebné informace a materiály a zároveň se rozhodla, že na své další zasedání přizve ředitele TSML se žádostí o vysvětlení důvodů předání. Veškeré informace následně vyhodnotí a bude dále ve věci jednat.

Dosavadní provozovatel nabídl své stávající plakátovací plochy městu Liberec za částku 10.000,0 Kč, což v součtu činí cca 470 tis. Kč. Technický stav dosavadních plakátovacích ploch je ovšem v mnoha případech již na hranici životnosti a lze i konstatovat, že odpovídá jejich stáří, které  mnohdy dosahuje deset a více roků.

Z tohoto důvodu by SML muselo v průběhu nadcházejícího období přistoupit k postupné náhradě plakátovacích ploch, což by v konečném důsledku přišlo dráž, než současné navržené řešení, kdy je jednorázově pořízeno nových 47 ks plakátovacích ploch v hodnotě 838 tis. Kč.

Dále uvádíme přehled důležitých změn starého a nového smluvního vztahu.

 

Starý stav k 31.1.2012

Nový stav od 1.2.2012

1

nájemné pozemků 7.100,0 Kč/rok nájemné pozemků včetně výlepových ploch 164.500,0 Kč/rok

2

mobiliář je ve vlastnictví nájemce mobiliář je ve vlastnictví města a to se splátkovým kalendářem ve výši 116.640,0 Kč za rok po dobu 6-ti let

3

výlepové plochy jsou v rozporu s radou města schváleným katalogem prvků městského mobiliáře výlepové plochy jsou v souladu s radou města schváleným katalogem prvků městského mobiliáře

4

neprováděno odstraňování černého výlepu bezúplatné odstraňování černých výlepů z prostorů komunikací, veřejného osvětlení, dopravního značení, veřejné zeleně

5

zdarma pódium na kulturní akce po dobu 10-ti kalendářních dnů tato služba se od nového zhotovitele nepožaduje

6

10% sleva na výlep plakátů pro organizace zřízené městem 3 formáty A1 po dobu celého roku pro město a jim zřizované organizace zdarma t.j  roční úspora 162.114 Kč po celou dobu trvání smluvního vztahu

7

  úklid prostranství okolo výlepových ploch v okruhu 50 m

8

  zajištění provádění běžné údržby mobiliáře včetně odstraňování škod způsobenými povětrnostními vlivy

9

  vedení evidence nepovolených černých výlepů včetně možnosti dohledání původce

10

  počínaje 7 rokem město Liberec přestává splácet částku za mobiliář, která se tudíž stává jeho ročním ziskem

Závěrem na základě výše uvedené tabulky lze uvést, že SML, včetně jím zřizovaných organizací, má roční příjem za plakátovací plochy v součtu za nájemné a ušetřené výdaje za výlepy třech formátů A1 na všech plakátovacích plochách po celou dobu trvání smluvního vztahu v každoročně ve výši 326.614,0 Kč bez DPH. Tato částka je v prvních šesti letech ponížena o splátku nového mobiliáře v roční výši 116.640,0 Kč bez DPH. Oproti tomu byl stávající příjem dle smluvního vztahu s dosavadním nájemcem a provozovatelem, pouze v roční výši 7.100,0 Kč bez DPH. 

Zápis z projednání v komisi pro veřejné zakázky ( dáno na vědomí RML jako informace dne 10.1.2012)

Nastavení cookies