04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 08.09.2011

Program zasedání
1. Zahájení, schválení pořadu jednání

2. Diskuse občanů

3. Majetkoprávní operace

4. Převod - dar nebytové jednotky č. 406/01 v budově Matoušova 406, Liberec 3 - Středisko rané péče SPRP LIBEREC

5. Uzavření darovací smlouvy s Libereckým krajem na převod areálu dětského domova U Sirotčince č.p. 407

6. Převzetí stavby komunikace na pozemku p. č. 605/15 v k. ú. Doubí u Liberce a s tím související majetkoprávní vypořádání formou daru - Obilná ulice

7. Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů

8. Vavřincův Vrch, s. r. o. - žádost o úpravu smluvního vztahu

9. Komunikace U Mlýna - rekonstrukce komunikace - Plánovací smlouva

10. Žádost o prominutí poplatků z prodlení paní Anně Krejčové

11. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu SML za I. pololetí 2011

12. Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2011

13. Přijetí obecně závazné vyhlášky - Daň z nemovitostí

14. Přijetí dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 1,01 mil. Kč v rámci Programu regene-race městských památkových rezervací a městských památkových zón na akci „Kulturní a společenské centrum Lidové sady - oprava pravého a levého boku opláštění budovy, včetně výměny oken“

15. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“

16. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec za rok 2010

17. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2010

18. Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2010

19. Protokol z kontroly použití poskytnutých finančních prostředků Sportovního fondu za 2. pololetí 2010

20. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací

21. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací

22. Návrh na vydání 49.A změny Územního plánu města Liberec

23. Odvolání a jmenování do funkce manažera prevence kriminality

24. Novelizace Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o. p. s.

24a. Volba zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti KNL, a. s.

25. Plnění usnesení zastupitelstva města za 2. čtvrtletí 2011

26. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 6. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 30. června 2011

27. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
I. Informace - plnění usnesení za červen, červenec a srpen

Nastavení cookies