04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 17.02.2011

Program zasedání 2. ZM
1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse
3. Majetkoprávní operace
4. Privatizace pozemků p. č. 217/1, p. č. 217/45, k. ú. Františkov u Liberce
5. STAŽENO - Převod pozemků p. č. 90, 103, 104, 105, k. ú. Janův Důl u Liberce
6. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č. 4771/ULB/2010
7. IPRM Rochlice - výzva č. 4 a monitorovací zpráva
8. Schválení smlouvy „IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci“
9. Změny v řídících výborech IPRM Lidové sady a IPRM Atraktivní a kvalitní život v Liberci
10. STAŽENO - Sportovní areál Liberec, s. r. o. - ukončení činnosti
11. STAŽENO - Změna zástavní smlouvy SFŽP u KB, a. s.
12. Žádost o prominutí poplatku z prodlení paní Markétě Peluňkové
13. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
13a.Návrh správní rady kulturního fondu na přidělení dotací 1. kolo roku 2011
13b.Návrh správní rady fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání na přidělení dotací 1. kolo roku 2011
13c.Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací 1. kolo roku 2011
14. Zrušení záměru realizace projektu výstavby a provozu mateřské školy formou Partnerství veřejného a soukromého sektoru - PPP projekt
15. Obecně závazná vyhláška SML č. 1/2011 - stanovení veřejně přístupných míst, kde lze provozovat výherní hrací přístroje
16. Pověření delegáta na valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec, s. r. o.
17. Změna v pověření delegáta na valnou hromadu Teplárny Liberec, a. s.
18. Zpráva o nesplnění plánu kontrol kontrolním výborem v roce 2010
19. STAŽENO - Odstoupení od smlouvy se společností Imobilien AG, s. r. o.
20. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. zastupitelstva města, konaného dne 27. 1. 2011
21. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

Nastavení cookies