04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 24.11.2011

Nové body k zařazení na program zasedání:
12a. - Vavřincův vrch, .s r. o. - žádost o úpravu smluvního vztahu
17a. - Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o alokaci prostředků - IPRM Lidové sady
16a. - Povodňové škody na komunikacích - dotace

Program zasedání
1. Zahájení, schválení pořadu jednání

2. Diskuse občanů

3. Prezentace projektu „Liberec město s vizí pro 21. století“

4. Žádost o prominutí poplatků z prodlení

5. Majetkoprávní operace

6. Úprava zásad prodeje nemovitostí, zásad prodeje pozemků a interního předpisu k oceňování pozemků

7. Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů

8. Přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství

9. Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací SML

10. Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření

11. Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, p. o. s vymezením svěřeného majetku

12. Oddechová zóna Perštýn - návrh smluvního zajištění

13. Tento bod bude navržen ke stažení z programu zasedání - Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 7/2001 Statut města Liberce

14. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Sportovním areálem Liberec, s. r. o.

15. Přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR na rozvoj infrastruktury obce

16. Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci Městského programu prevence kriminality pro rok 2011

17. MŠ Delfínek - realizace úspor energie
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace


18. Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol, mezi Statutárním městem Liberec a Křesťanskou základní školou a mateřskou školou J. A. Komenského a II. mateřskou školou Preciosa, o. p. s. a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol, mezi Statutárním městem Liberec a Mateřskou školou DOMINO, s. r. o.

19. Uzavření smluv o poskytnutí finanční dotace na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec

20. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací

21. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací

22. Darování publikací z prezentace Kulturního fondu Statutárního města Liberec Krajské vědecké knihovně v Liberci

23. Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva na rok 2012

24. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 9. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 27. října 2011

25. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
I. Informace - Pravidla posuzování žádostí o prominutí poplatků z prodlení
II. Informace - Plnění usnesení rady města za říjen 2010
III. Informace - Etický kodex zastupitele města

Nastavení cookies