04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 27.10.2011

Program zasedání

1. Zahájení, schválení pořadu jednání

2. Diskuse občanů

3. Majetkoprávní operace

4. Žádost o prominutí úroků z prodlení

5. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberce za I.-III. čtvrtletí 2011

6. Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2011

7. MŠ Kytička - realizace úspor energie - Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace

8. ZŠ Aloisina výšina - realizace úspor energie, schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace

9. Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny-výdejny na školní jídelnu

10. Zřízení odloučeného pracoviště Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvkové organizace - Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvkové organizace

11. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací

12. Odsouhlasení záměru Statutárního města Liberec zajišťovat služby ochrany veřejného pořádku Městskou policií Liberec v jiných městech a obcích Libereckého kraje

13. Zahájení pořízení 67. změny Územního plánu města Liberec - vytvoření podmínek pro strategický záměr - rozvoj Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje

14. Návrh na vydání 56.D změny Územního plánu města Liberec

15. Bytový dům Zborovská - zřízení komunikace - Plánovací smlouva

16. Komunikace V Cihelně - zřízení komunikace - Plánovací smlouva

17. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1140/S na projekt „Bazén Liberec“ realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“

18. Protokol z kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za 2. pololetí 2010 a usnesení č. 119/08

19. Zřízení Osadního výboru Rudolfov
19a. Pověření delegáta na valnou hromadu Teplárny Liberec

20. Změny v personálním obsazení ve výboru pro rozvoj a územní plánování

21. Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 2011

22. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 8. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 29. září 2011

23. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
I. Informace - souhrn provedených změn - přesunů v rozpočtu
II. Informace - plnění usnesení RM za září 2011

Nastavení cookies