04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 28.04.2011

Program zasedání

1. Zahájení, schválení pořadu jednání
1a. Volba primátora města Liberec
1b. Úprava ve stanovení počtu náměstků, jejich kompetencí a úkolů
1c. Odvolání Bc. Zuzany Kocumové z funkce náměstkyně primátora
1d. Volba náměstků primátora a tří členů rady města
2. Diskuse
3. Majetkoprávní operace
4. Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů
5. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 2011
6. Technologické centrum Uran - přijetí dotace
6a. Žádost o prominutí poplatku z prodlení p. Benedeka
7. Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence Statutárního města Liberec v roce 2010
8. Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v roce 2010
9. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
10. Návrh správní rady Sportovního fondu SML na přidělení dotací v roce 2011 za úspěšnou reprezentaci města v roce 2010 a na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací
11. Finanční podíl SML na obnově kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2011
11a. Přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu
12. Multi Veste Czech Republic 9, s. r. o. - změna smlouvy (Soukenné náměstí)
13. Likvidace movitého majetku pořízeného pro účely MS 2009 v ul. Krejčího 1172 - 1178
14. Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření
15. Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství
16. Návrh na vydání 63. změny Územního plánu města Liberec
17. Návrh na vydání 65. změny Územního plánu města Liberec
18. Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ za rok 2010
18a. Stanovení pravidel pro poskytování peněžitého plnění neuvolněným členům ZM - oddávání a občanské obřady
19. Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k činnostem zástupce statutárního města Liberec dle ust. § 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině
19a. Volba zástupce obce na valnou hromadu Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce n. N., a. s.
19b. Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec, s. r. o.
20. Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2011
21. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 3. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 31. března 2011 - staženo z programu zasedání
22. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

Nastavení cookies