04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 29.09.2011

Program zasedání
1. Zahájení, schválení pořadu jednání

2. Diskuse občanů

2a. Návrh na udělení Čestného občanství města Liberce Stanislavu Hněličkovi

3. Majetkoprávní operace

4. Přijetí obecně závazné vyhlášky - Daň z nemovitostí

5. Technická novela Obecně závazné vyhlášky SML č. 11/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Obecně závazné vyhlášky SML č. 6/2010 o místním poplatku ze psů a Obecně závazné vyhlášky SML č. 8/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce

6. Novelizace přílohy k obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 SML, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

7. STAŽENO

8. Žádost Bytového družstva LB Tyršova se změnami zástavních smluv

9. Žádost o prominutí úroků z prodlení

10. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o alokaci prostředků k projektu „IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci“

11. Rochlice - rozhodnutí o poskytnutí dotace

12. Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec - Poskytnutí dotace od MMR ČR

13. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací

14. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací

15. Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu SML pro 3. kolo 2011

16. Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML - 2. kolo roku 2011

17. STAŽENO

18. STAŽENO

19. Vyhodnocení II. kola výzvy do „IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci“

20. Nerudovo náměstí - Oprava povrchů náměstí: výběr varianty řešení + prezentace ZM

20a. Obchodně průmyslová zóna Sever - úprava odvodnění a oprava kaskády - Plánovací smlouva

20b. Zveřejňování zvukových záznamů ze zasedání ZM na internetu podle zákona č. 106/299 Sb., o svobodném přístupu k informacím

21. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 7. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 8. září 2011

22. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
I. Informace - o činnosti kontrolního výboru za III. Q. 2011
II. Informace - Zpráva o činnosti výboru pro rozvoj a územní plánování
III. Informace - Plnění usnesení RM za srpen 2011
IV. Informace - Zpráva z kontroly činnosti v privatizovaných nemovitostech

Nastavení cookies