04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 30.06.2011

Program zasedání

1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse občanů
3. Majetkoprávní operace
3a - Imobilien AG - staženo z programu zasedání
4. Likvidace movitého majetku pořízeného pro účely MS 2009 v ul. Krejčího 1172 - 1178

5. Dar movitého majetku organizaci Člověk v tísni, o. p. s.
6. Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2011
7. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o úvěru č. 04/09

8. Žádost o prominutí poplatků z prodlení paní Janě Šorejsové

9. MŠ Klíček - realizace úspor energie - Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace
10. Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 N-CZ na realizaci projektu „Česko-německý kulturní portál“
11. Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 N-CZ na realizaci projektu „Oslavy Ještědu 2011“
12. Přijetí dotace z „Fondu Asekol“ - Grantové řízení 2011
13. Povodňové škody na komunikacích ve městě Liberec - Poskytnutí dotace od MMR ČR
14. Cyklostezka Jungmannova - Viadukt - Poskytnutí dotace
15. Uzavření smluv o poskytnutí finanční dotace na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec
15a - Schválení smlouvy o přijetí dotace - IPRM - Bazén Liberec
16. Podání dotační žádosti - „Parky Lidové sady II“ - IPRM zóna Lidové sady
17. Návrh řešení projektového záměru Oddechová zóna na Perštýně
18. Zřízení přípravného stupně základní školy speciální - Základní škola praktická a Základní škola speciální, Liberec, Orlí 140/7
19. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Centra sociální a zdravotní péče Liberec, příspěvkové organizace
20. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a Kulturními službami Liberec, s. r. o. a dohoda o vyrovnání
21. Změna usnesení ZM č. 15/2011 a č. 83/2011 - navýšení čerpání schválených akcí Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
22. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
23. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací
24. Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec v 5. kole roku 2011 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce
25. Návrh na úpravu statutu Sportovního fondu Statutárního města Liberec
26. Návrh na vydání 38. změny Územního plánu města Liberec
27. Rozdělení 49. změny Územního plánu města Liberec

28. Zrušení usnesení RM č. 265/2011 - Plánovací smlouva - Výstavba komunikace na p. p. č. 89, k. ú. Karlinky - U Lesíčka
29. Zrušení usnesení RM č. 264/2011 - Plánovací smlouva - Komunikace a inženýrské sítě Liberec XVII - Karlinky - Americká - Volgogradská
30. Zrušení usnesení RM č. 362/2011 - Komunikace Nedbalova - plánovací smlouva

31. Zrušení usnesení RM č. 218/2011 - Horská ul. - Plánovací smlouva - Viladům Horská
32. Komunikace Za Domovem - plánovací smlouva
33. Komunikace Hybešova - plánovací smlouva
34. Komunikace Tolstého - plánovací smlouva
35. Doplnění Osadního výboru Kateřinky o čtyři členy
35a. - Návrh na stanovení výše měsíčních odměn - práce v komisích, výborech a v radě města
36. Změny v personálním složení ve výboru pro rozvoj a územní plánování

37. Pověření určeného zastupitele dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, k jednání s pořizovatelem územně plánovací dokumentace

38. Změna v personálním složení správní rady Ekofondu SML

39. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí 2011
39a. Rezignace člena dozorčí rady DPMLJ, a. s.
40. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 5. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26. května 2011
41. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

Nastavení cookies