04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - náhradní - 16.04.2011

Program zasedání
1. Zahájení, schválení pořadu jednání
1a. Odvolání primátora města Mgr. Jana Korytáře, náměstka pro ekonomiku PhDr. Jaromíra Baxy a členky rady města Mgr. Květoslavy Morávkové
2. Diskuse
2a. Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" v IPRM Liberec - zóna "Lidové sady"
2b. Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby "Bazén Liberec" v IPRM Liberec - zóna "Lidové sady"
3. Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci na období 2011 - 2015
4. Řádná valná hromada společnosti Teplárna Liberec, a. s.
5. Návrh zástupce do představenstva Krajské nemocnice Liberec, a. s.
6. Kulturně společenské centrum při ZOO Liberec - Lidové sady
7. Majetkoprávní operace
8. Převzetí stavby komunikace s příslušenstvím, a s tím související majetkoprávní vypořádání formou daru - Rybízová ulice
9. Převzetí stavby komunikace s příslušenstvím, a s tím související majetkoprávní vypořádání formou daru - spojovací komunikace mezi Rubínovou a Duhovou ulicí
10. Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec pro rok 2011
11. Vyhodnocení inventarizací majetku a zásob Statutárního města Liberec za rok 2010
12. Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 40 mil. Kč u České spořitelny, a. s.
13. Bankovní záruka pro SFŽP a smlouva o zastavení pohledávek u České spořitelny, a. s.
14. Žádost o prominutí poplatku z prodlení pana Bedeka
15. Změna Dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků na provoz. náklady spojené se stravováním žáků ZŠ jiných zřizovatelů, působících na území města
16. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací
17. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
18. Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2010
19. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt Parky Lidové sady I v rámci IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“
20. Rozdělení 44. změny Územního plánu města Liberec
21. Zpětvzetí žaloby SML proti žalovanému Čmelák - Společnost přátel přírody, IČ: 46747362
21a. IMOBILIEN AG, spol. s. r. o. - odstoupení od kupní smlouvy
22. Nové názvy ulic
23. Finanční vyhodnocení Městského programu prevence kriminality v roce 2010 a Hodnocení Městského programu prevence kriminality - 2010 preventivního projektu „Kurzy sebeobrany pro ženy“
24. Závěrečné hodnocení projektu podpořeného z Grantového fondu LK na rok 2010 - preventivní projekt „Bezpečné město pro seniory a zdravotně postižené osoby“
25. Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2010
26. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2011
27. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. zastupitelstva města, konaného dne 17. 2. 2011
28. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

Nastavení cookies