Oddělení kultury

Bc. Eva Rázková

vedoucí oddělení kultury
Tel.: 48 524 3134
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 118

Oddělení kultury

Sídlo: Historická radnice kancelář č. 9
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec
Telefon: 485 243 134

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc Bartošová Adéla referent oddělení kultury nám. Dr. E. Beneše 1/1 118 48 524 3137
Bc. Matviaková Martina referent oddělení kultury vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, výučních listů a absolventských diplomů, oceňování dárců krve, zajišťování gratulací jubilantům nám. Dr. E. Beneše 1/1 118 48 524 3382

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

A) Samostatná působnost

 1. propaguje město Liberec jako kulturní destinaci;
 2. podílí se na tvorbě a aktualizaci strategického plánu rozvoje kultury.
 3. připravuje akční plán kultury pro daný kalendářní rok;
 4. vytváří a koordinuje koncepci projektů v rámci rozvoje kultury, zjišťuje možnosti čerpání finančních prostředků z dotačních fondů;
 5. vytváří ediční plán realizace reklamy a inzerce v časopisech, vytváří články o kulturním dění ve městě do zvolených periodik;
 6. spolupracuje s regionálními i národními institucemi při rozvoji kultury (Liberecký kraj, Euroregion Nisa) 
 7. plní funkci lokálního garanta Dnů evropského dědictví;
 8. organizuje a realizuje akce pro veřejnost (zejména vánoční a velikonoční trhy, jarmark, apod.), koordinuje a propaguje kulturní akce jiných subjektů, které mají potenciál zvýšit atraktivitu Liberce;
 9. koordinuje akce na náměstí Dr. E. Beneše, vč. akcí externích pořadatelů, připravuje povolení pro pořadatele, vede kalendář akcí na náměstí;
 10. zajišťuje správu a aktivity Malé výstavní síně;
 11. koordinuje grafické práce pro přípravu propagačních materiálů, plakátů a dalších výstupu;
 12. spolupracuje s externími firmami na distribuci a umístnění propagačních materiálů, plakátů a dalších výstupů;
 13. vede a zpracovává veškerou agendu fondu kultury a cestovního ruchu a agendu dotací z rozpočtu statutárního města Liberec v oblasti kultury, včetně konzultace s žadateli o poskytnutí dotací a zpracovává podklady pro jednání rady města, Výboru pro kulturu a cestovní ruch, zastupitelstva města. Na základě usnesení zastupitelstva města uzavírá s příslušnými žadateli o dotace z kulturního fondu a rozpočtu statutárního města Liberec smlouvy a odpovídá za kontrolu účelně využitých poskytnutých dotací;
 14. podílí se na účasti SML při kulturních akcích Libereckého kraje či jiných pořadatelů
 15. spolupracuje s partnerským městem Žitava v oblasti kultury;
 16. koordinuje přípravu a realizace projektů vzešlých z tzv. otevřeného řízení při kandidatuře SML na EHMK
 17. spolupracuje s kulturními zařízeními na území města Liberce;
 18. zabezpečuje vedení kroniky města Liberec, poskytuje podklady pro vedení kroniky, zajišťuje předávání kronik státnímu archivu a 1x ročně předkládá radě města zprávu o stavu kroniky;
 19. zajišťuje slavnostní obřady – vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, výučních listů a absolventských diplomů, oceňování dárců krve;
 20. podílí se na organizaci kulturních a společenských akcí pořádaných městem Liberec;
 21. zajišťuje činnost komise pro občanské obřady a záležitosti, vč. zajišťování gratulací pro jubilanty;
 22. ve spolupráci s personálním oddělením připravuje podklady pro stanovení platů a odměn ředitelům neškolských příspěvkových organizací, které jsou v gesci oddělení, a předkládá je radě města k projednání;
 23. metodicky usměrňuje činnost příspěvkových organizací v gesci oddělení a podílí se na konzultační pomoci v oblasti legislativy příspěvkových organizací
 24. zpracovává podklady ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem a předkládá příslušné návrhy na změny radě a zastupitelstvu města;
 25. vyřizuje stížnosti a podněty na úseku své působnosti;
 26. zodpovídá za sestavení, kontrolu a zúčtování rozpočtu oddělení a za zpracování podkladů pro radu a zastupitelstvo města;

 

B) Přenesená působnost

Nevykonává


Malá výstavní síň^Liberec

Aktuality oddělení

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

Nastavení cookies