14.05.2020

Finanční podpora malých a středních kulturních zařízení na území SML

Statutární město Liberec vyhlašuje usnesením ZM č. 83/2020 ze dne 30. 4. 2020 program "Podpora malých a středních kulturních zařízení na území SML". Lhůta pro podávání žádostí o podporu je od 16. května 2020 do 8. června 2020, do 12:00 hod.

 

 

Správce finanční podpory

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

 

 

Podpora malých a středních kulturních zařízení na území SML

Účel podpory

mimořádný jednorázový dar z rozpočtu SML na pokrytí dílčích ztrát v období od 15. března 2020 do 31. května 2020

Důvody podpory stanoveného účelu

zachování diverzity živé kultury na území SML

Správce podpory

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

Kontaktní osoby

Ing. Jaromír Kvasnička, tel.: 485 243 138, kvasnicka.jaromir@magistrat.liberec.cz

Odkaz na webové stránky

https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/granty-dotace/fondy-mesta/

Lhůta pro podání žádosti

od 16. 5. 2020- do 8. června 2020, do 12:00

Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení

500 000Kč

 

 

Výše podpory a uznatelnost výdajů programu

 

Maximální výše finanční podpory

 

  50 000 Kč

Výše finanční podpory

 

za měsíc březen 2020 max. 10 000Kč

za měsíc duben 2020 max. 20 000Kč

za měsíc květen 2020 max. 20 000Kč

 

 

Ostatní podmínky programu

A.

Okruh způsobilých žadatelů:

 

Fyzické a právnické osoby působící v oblasti kultury a poskytující kulturní služby na území SML (nezřizované subjekty), které v období leden-červen a září-prosinec 2019 prokazatelně uspořádaly nejméně 3 kulturní akce/měsíc a disponují kapacitou zařízení do 500 diváků/návštěvníků.

Kulturní akcí se rozumí veřejně přístupná hudební, výstavní či divadelní akce s živým originálním programem s výjimkou reprodukované hudby.

 

B.

Forma podpory:

Finanční dar, podpora bude poskytnuta v režimu de minimis.

C.

Termín pokrytí ztrát:

od 15. března 2020 do 31. května 2020

 

 

D.

Způsob a místo podání žádosti:

 

1. elektronicky formou datové schránky

2. poštou na adresu nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 

3. osobně na podatelnu MML

(žádosti musí být podepsané, případně orazítkované)

 

E.

Lhůty pro rozhodnutí o žádosti:

Příjem žádostí

od 16. 5. 2020 do 8. června 2020, do 12:00

Kontrola administrativního souladu žádostí

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

5-6/2020

Hodnocení a návrh na přidělení dotace

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

6/2020

Projednání návrhu

Rada města Liberec

 6/2020

Schválení návrhu

Zastupitelstvo města Liberec

 

6/2020

 

F.

Oznámení o schválení /neschválení podpory:

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML

(7/2020)

G.

Právní forma:

Darovací smlouva

H.

Povinné přílohy k žádosti:

 

Žadatel k žádosti doloží:

 

 • Popis dílčích ztrát za období březen až květen 2020.
 • Identifikační údaje žadatele.
 • Čestné prohlášení de minimis.
 • Prokázání o kapacitě zařízení do 500 diváků/ návštěvníků.
 • Prokázání o uspořádání nejméně 3 kulturních akcí měsíčně v období leden-červen a září-prosinec 2019.
 • Čestné prohlášení – závazek o opětovném zahájení provozu od září 2020, pokud to vládní omezení (alespoň v omezeném režimu) dovolí.
 • Plná moc (pokud žádost nepodává statutární zástupce).

 

I.

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

 •  u právnické osoby:
 • doklad o zřízení bankovního účtu
 • plná moc (pokud nebude podepisovat darovací smlouvu statutární zástupce)

 

 • u fyzické osoby:
 • kopie platného občanského průkazu nebo živnostenského listu
 • kopie dokladu o zřízení bankovního účtu.

 

J.

Způsob financování:

 

Finanční podpory budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření darovací smlouvy. Finanční podpory budou zaslány bezhotovostním bankovním převodem na účet žadatele uvedený v darovací smlouvě do 20 dnů od uzavření darovací smlouvy.

 

K.

Omezení

 

V případě překročení alokace budou finanční dary proporcionálně poníženy mezi všechny způsobilé žadatele, kteří splní předepsané formální náležitosti.

 

 

Nastavení cookies