05.01.2017
Karel Horník

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2.3.2010


USNESENÍ Č. 112/2010 - Rezignace člena komise pro investice a výběr investorů
Rada města po projednání

odvolává

pana Jana Zajíce, bytem V Horkách 92, 460 07 Liberec na vlastní žádost z funkce člena komise pro investice a výběr investorů

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,
seznámit žadatele s rozhodnutím Rady města Liberec.
Termín: Neprodleně

USNESENÍ Č. 113/2010 - OC PLAZA – zřízení věcných břemen a převod veřejných investic
Rada města po projednání

schvaluje

majetkoprávní operace pod body :

I. Věcné břemeno
Rada města po projednání schvaluje zřízení:


1. věcného břemene strpění umístění a trvalého užívání přesahu budovy obchodního centra Plaza Liberec a věcného břemene umístění a trvalého užívání sklo-ocelové clony budovy obchodního centra na pozemku p.č. 47/1, v k. ú. Liberec, vymezené geometrickým plánem č. 4505-24/2010 zpracovatel GEODET CZ s. r. o., na dobu existence stavby a za cenu jednorázového poplatku ve výši 250.000,- Kč plus DPH,

2. věcného břemene strpění chůze, průchodu a přístupu přes p.p.č. 42/2 a  p.p.č. 50/5, v k. ú. Liberec, vymezené geometrickým plánem č. 4487-467/2009 zpracovatel GEODET CZ s. r. o., na dobu neurčitou a za cenu jednorázového poplatku ve výši 50.000,- Kč plus DPH,

3. věcného břemene strpění umístění a trvalého užívání kolektoru na  p.p.č. 38/1, v k. ú. Liberec, vymezené geometrickým plánem č. 4487-467/2009 zpracovatel GEODET CZ s. r. o., na dobu existence stavby, a  to za cenu jednorázového poplatku ve výši 25.000,- Kč plus DPH,
a to vše pro P4 Plaza s. r. o., se sídlem K Červenému dvoru 2132/24, 130 00 Praha 3 - Strašnice, IČ: 27167763.


II. Oprávnění z věcného břemene
Rada města po projednání schvaluje přijetí oprávnění ze zřízení věcného břemene strpění umístění a provozu stavby kabelového vedení pro světelné signalizační zařízení včetně práva vjezdu a vstupu na p.p.č. 5770/7, v k. ú. Liberec, ve vlastnictví České republiky a ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390, vymezené geometrickým plánem č. 4502-20/2010 zpracovatel GEODET CZ s. r. o.

III. Výkup věcí movitých
Rada města po projednání schvaluje výkup stavebních objektů vybudované v rámci výstavby obchodního a zábavního centra Liberec Plaza, sestávající z:
• SO 110 – přeložka veřejného osvětlení (veřejné osvětlení na ul. 5. května a dvoře za průjezdem domu č.p. 3 z nám. Dr. E. Beneše),
• SO 150 – komunikace, zpevněné plochy (SO 151.02 - pěší komunikace v  ul. 5. května, SO 151.03 - dvůr za průjezdem domu č.p. 3 z nám. Dr. E. Beneše, SO 151.04, SO 151.05, SO 151.06 – chodníky v Palachově ulici, na  Zámeckém nám. a u parkoviště ve dvoře České pojišťovny, SO 152 – vozovky na Šaldově nám., v Palachově ulici, ve Felberově ulici a na Zámeckém nám., SO 153 – opěrná zeď v ul. 8. března, SO 156 – dopravní značení na Šaldově nám., v Palachově ulici, na Zámeckém nám. a v ulici 8. března),
• SO 154 - Světelná signalizace (světelná signalizace na Šaldově náměstí a Zámeckém náměstí),
• SO 160 - Sadové úpravy (sadové úpravy na ul. 5. května, Zámeckém náměstí a dvoře za průjezdem domu č.p. 3 z nám. Dr. E. Beneše),
• SO 170 - Drobná architektura (fontány v pěší komunikaci v ul. 5. května, lavičky v pěší komunikaci v ul. 5. května a na dvoře za průjezdem domu č.p. 3 z nám. Dr. E. Beneše, přístřešek na popelnice u  parkoviště ve dvoře České pojišťovny, dřevěná roštová plata kolem stromů, ocelové rošty kolem stromů v pěší komunikaci v ul. 5. května a  na dvoře za průjezdem domu č.p. 3 z nám. Dr. E. Beneše),
• závora u vjezdu do pěší zóny směrem od Divadla F. X. Šaldy (stavební práce – základ pro osazení kamenných bloků závory, vyznačení začátku a  konce obytných zón včetně materiálového složení, přeložení silniční vpusti a napojení do kanalizačního řadu),
od společnosti P4 Plaza s. r. o., se sídlem Praha 3, Strašnice, K Červenému dvoru 2132/24, 130 00 Praha 3, IČ: 27167763, za celkovou kupní cenu 300.000,- Kč plus DPH.

bere na vědomí


předložené návrhy smluvních dokumentů

a ukládá

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,
zajistit uzavření příslušných smluvních dokumentů se společností P4 Plaza s. r. o., se sídlem Praha 3, Strašnice, K Červenému dvoru 2132/24, 130 00 Praha 3, IČ: 27167763.
Termín: 03/2010

USNESENÍ Č. 114/2010 - Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací. Založení projektu, zajištění projektové dokumentace a příslušných povolení
Rada města po projednání

schvaluje

1. založení projektu - akce „Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací“ a její zařazení do plánu činnosti odboru technické správy veřejného majetku na rok 2010,
2. vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DZS,
3. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru zhotovitele projektové výše uvedené dokumentace, a to:
komise pro otevírání obálek:

Ing. Ladislav Fuchs vedoucí odboru TS
David Novotný vedoucí oddělení TSKO
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Václav Bahník oddělení TSIN
Josef Honzík oddělení TSKO
zástupce právního odboru

složení komise pro posouzení nabídek:
JUDr. Marek Řeháček tajemník
Ing. František Hruša náměstek primátora
Ing. Ladislav Fuchs vedoucí odboru TS
David Novotný vedoucí oddělení TSKO
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Ondřej Červinka náměstek primátora
Milan Šír náměstek primátora
Ing. Václav Bahník oddělení TSIN
Josef Honzík oddělení TSKO
zástupce právního odboru                                                 

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:
1. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na  výběr zpracovatele projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a DZS, včetně zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (ohlášení) na akci,
Termín: 04/2010

2. po ukončení výběru zpracovatele projektové dokumentace s vítězným uchazečem uzavřít příslušnou smlouvu o dílo,
Termín: 04/2010

3. zpracovat návrh financování realizace této akce, včetně návrhu zadávacích podmínek pro výběr dodavatele stavebních prací a oba tyto návrhy předložit ke schválení radě města.  
Termín: 12/2010

USNESENÍ Č. 115/2010 - Veřejné osvětlení
Převod podpěrných bodů do majetku města Liberec
Rada města po projednání

schvaluje

převod podpěrných bodů veřejného osvětlení - sloupů ve vlastnictví ČEZ DISTRIBUCE a. s.

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:
1) zajistit zpracování a následně předložit k oboustrannému podpisu příslušný smluvní dokument na převod podpěrných bodů vedení,
Termín kontrolní: 15. 9. 2010

2) zajistit fyzické převzetí  jednotlivých podpěrných bodů vedení veřejného osvětlení od společnosti ČEZ DISTRIBUCE a. s.,  
Termín kontrolní: 15. 9. 2010

3) po uzavření příslušného smluvního dokumentu zajistit předání podpěrných bodů vedení pověřenému správci veřejného osvětlení společnosti ELTODO-CITELUM s. r. o.
Termín kontrolní: 15. 9. 2010

USNESENÍ Č. 116/2010 - Neptunova kašna – stavební realizace. Schválení výsledku výběrového řízení a vítězného uchazeče na zhotovitele stavby
Rada města po projednání

schvaluje

1. vyloučení předložené nabídky uchazeče o veřejnou zakázku společnosti BREX, spol. s r. o., IČ: 40232549, se sídlem Boskovická 135, 463 12 Liberec 23, a to z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v  zadávací dokumentaci,

2. vyloučení předložené nabídky  uchazeče o veřejnou zakázku společnosti DYNAST s. r. o., IČ: 63147378, se sídlem Ladova 4548/28, 466 05 Jablonec nad Nisou, a to z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci,

3. výsledek výběrového řízení na akci „Neptunova kašna – stavební realizace“: zhotovitel stavby : STRABAG a. s., IČ: 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha,

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání příslušných rozhodnutí zadavatele o:
• vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Neptunova kašna – stavební realizace“, a to uchazeče BREX, spol. s r. o., IČ: 40232549, se sídlem Boskovická 135, 463 12 Liberec 23,

• vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Neptunova kašna – stavební realizace“, a to uchazeče DYNAST s. r. o., IČ: 63147378, se sídlem Ladova 4548/28, 466 05 Jablonec nad Nisou,

• výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Neptunova kašna – stavební realizace“, a to vítězi výběrového řízení, společnosti STRABAG a. s., IČ: 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha,
Termín: Neprodleně

2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a  vyhodnocením výběrového řízení na veřejnou zakázku „Neptunova kašna – stavební realizace“ předložit příslušnou smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení, společností STRABAG a. s., IČ: 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, k podpisu a po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce,
Termín kontrolní: 31. 3 .2010

USNESENÍ Č. 117/2010 - Majetkoprávní operace
Rada města po projednání

souhlasí

s majetkoprávními operacemi pod body:

I. Prodej budovy
Rada města dne 2. 3. 2010 souhlasí s prodejem nemovitostí: budova čp. 584, ul. Sovova, Liberec 14 včetně pozemků p.č. 1681, 1682/1, 1682/2, 1682/3, k. ú. Ruprechtice, kupujícím v pořadí:
1. DP REAL IMMO, s. r. o., IČ: 27753816, se sídlem Brno, Preslova 700/76, PSČ 602 00, za kupní cenu 4,920.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne  schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

2. Pavel Křelina, bytem Hostivítova 1071, 460 14 Liberec 14, za kupní cenu 4,900.222,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1.

II. Prodej pozemků
1. Rada města dne 2. 3. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemky p.č. 81/3, 84/4, k. ú. Liberec, kupujícím:

1. Jiří Maděra, bytem Švestková 142, 460 01 Liberec 32, za kupní cenu 85.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
2. manželé Monika Votavová, Petr Votava, oba bytem nám. Dr. E. Beneše 2/10, 460 01 Liberec 3, za kupní cenu 85.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1.
3. Jiří Šebek, bytem Baarova 1116/10, 460 01 Liberec 1, za kupní cenu 84.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 2.

2. Rada města dne 2. 3. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemky p.č. 81/4, 84/6, k. ú. Liberec, kupujícím:

1. Jiří Šebek, bytem Baarova 1116/10, 460 01 Liberec 1, za kupní cenu 57.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
2. manželé Monika Votavová, Petr Votava,  oba bytem nám. Dr. .E. Beneše 2/10, 460 01 Liberec 3, za kupní cenu 57.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne marného  uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1.
3. Jiří Maděra, bytem Švestková 142, 460 01 Liberec 32, za kupní cenu 56.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 2.

3. Rada města dne 2. 3. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 84/7, k. ú. Liberec, kupujícím:

1. IMOGEST spol. s r. o., IČ: 256 33104, sídlem Dr. Zikmunda Wintra 376/5, 160 00 Praha 6, za kupní cenu 263.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
2. Jiří Maděra, bytem Švestková 142, 460 01 Liberec 32, za kupní cenu 263.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného  uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1.
3. Jiří Šebek, bytem Baarova 1116/10, 460 01 Liberec 1, za kupní cenu 250.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne marného  uplynutí lhůty pro kupujícího č. 2.
4. manželé Monika Votavová, Petr Votava, oba bytem nám. Dr. E. Beneše 2/10, 460 01 Liberec 3, za kupní cenu 201.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 3.

4. Rada města dne 2. 3. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1804/1, k. ú. Liberec, kupujícímu: Rudolf Gabčan, bytem Sněhová ul.čp.303, 463 12 Jeřmanice, za kupní cenu 10.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

5. Rada města dne 2. 3. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 4035/18, k. ú. Liberec, kupujícímu: TEXTILANA DK, s. r. o., IČ: 26739470, sídlem Liberec 4, Soukenné nám. 613/3, PSČ 460 01, za kupní cenu 129.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

6. Rada města dne 2. 3. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 5978/14, k. ú. Liberec, kupující: MARVA - M s. r. o., IČ: 25410989, se sídlem Liberec V – Kristiánov, Březinova 297/19, PSČ 460 05, za kupní cenu 439.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

7. Rada města dne 2. 3. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 3/3, k. ú. Dolní Hanychov, kupujícím v pořadí:

1. Jana Grašulová,  Ondřej Grešula, oba bytem Puškinova 557/9, Liberec 8, za kupní cenu 201.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
2. Česká pozemková s. r. o., IČ: 27290557, se sídlem Liberec, Stromovka 223/10, PSČ 460 10, za kupní cenu 201.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1.

8. Rada města dne 2. 3. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 538/2, k. ú. Dolní Hanychov kupujícím: Jitka Frolíková, Jiří Frolík,  oba bytem Dubice 144/10, Liberec 8, za kupní cenu 209.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

9. Rada města dne 2. 3. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemky p.č. 1903/9, 1903/10, 1903/11, 1903/12, 1903/13, 1915/6, 1915/7, k. ú. Ruprechtice kupujícímu: Stavební bytové družstvo Sever, IČ:00042579, sídlem Liberec, Lipová 596/7, PSČ 460 31, za kupní cenu 85.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

10. Rada města dne 2. 3. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemky p.č. 1910/4, 1910/5, 1910/6, 1910/7, 1910/8, 1910/9, k. ú. Ruprechtice, kupujícímu: Stavební bytové družstvo Sever, IČ: 00042579, sídlem Liberec, Lipová 596/7, PSČ 460 31, za kupní cenu 126.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

11. Rada města dne 2. 3. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 452, k. ú. Ostašov, kupujícím:

1. manželé Alena Roubalová,  Karel Roubal,  oba bytem Moravská 120, 460 10  Liberec XX, za kupní cenu 90.100,-Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
2. Zuzana Krausová,  bytem Moravská 127, 460 10 Liberec XX, za kupní cenu 90.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného  uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1.

III. Směna pozemků
Rada města dne 2. 3. 2010 souhlasí se směnou pozemku p.č. 2202/28 odděl. z pozemků p.č. 2202/1, 2202/13 a 2202/14, k. ú. Ruprechtice, ve vlastnictví: MICHAEL Development – RUPRECHTICE s. r. o., Rašínovo nábřeží 383/58, Praha 2, IČ: 28457561, za pozemek p.č. 2103/10 odděl. z pozemků p.č. 2103/7, 2103/8, 2103/9, k. ú. Ruprechtice, ve vlastnictví: statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978, bez doplatku a úhradou nákladů, spojených s realizací směny, žadatelem.

schvaluje

majetkoprávní operace pod body:
IV. Záměry prodeje a ceny pozemků
1. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2277/1, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení, za cenu 630.000,- Kč.
2. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 2826/1, 2826/3, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení, za cenu 330.000,- Kč.
3. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2960, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení, za cenu 649.000,- Kč.
4. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3249/1, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení, za cenu 542.000,- Kč.
5. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 4174/4 a pozemků p.č. 4174/5, 4174/9, k. ú. Liberec, České inspekci životního prostředí, IČ: 41693205, cena dle ZP.
6. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.170/1, k. ú. Rochlice u Liberce, formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 133.000,- Kč.
7. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 398/18, k. ú. Dolní Hanychov, formou VŘ, za cenu 18.000,-Kč.
8. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 371/1, k. ú. Františkov u Liberce, formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání cca 238.000,- Kč, s předkupním právem nájemce pozemku.
9a  Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 371/1, k. ú. Františkov u Liberce, formou veřejné dražby dobrovolné, za nejnižší podání cca 238.000,- Kč s předkupním právem nájemce pozemku.
9b  Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 371/1, k. ú. Františkov u Liberce, formou veřejné dražby dobrovolné, za nejnižší podání cca 238.000,- Kč s předkupním právem nájemce pozemku.
10. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 480/2 část I, k. ú. Staré Pavlovice formou výběrového řízení, za cenu cca 135.000,- Kč.
11. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.480/2část II a p.č. 484/4, k. ú. Staré Pavlovice, formou výběrového řízení, za cenu cca 214.000,- Kč.
12. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.1277/5, k. ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení za cenu 330.000,- Kč.
13. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1909, k. ú.Ruprechtice, formou výběrového řízení, za cca 151.000,- Kč.
14. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 142, k. ú. Starý Harcov, formou výběrového řízení, za cenu cca 16.000,- Kč.
15. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 749/3, k. ú. Starý Harcov, formou výběrového řízení, za cenu 15.000,- Kč.
16. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 5, k. ú. Kateřinky u Liberce, formou výběrového řízení, za cenu 182.000,- Kč.
17. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 160, k. ú. Kateřiny u Liberce formou výběrového řízení, za cenu 176.000,- Kč.
18. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 244, 245, k. ú. Kateřinky u Liberce, formou výběrového řízení, za cenu 116.000,- Kč.
19. Staženo.
20. Staženo.
21. Rada města dne 2. 3. 2010 zrušuje usnesení č. 689/05, bod č. II/45 ze dne 6. 12. 2005 (veřejná dražba dobrovolná), schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 635/1, k. ú. Kateřinky u Liberce, formou výběrového řízení, za cenu 228.000,- Kč.
22. Rada města dne 2. 3. 2010 zrušuje usnesení č. 689/05, bod č. II/46 ze dne 6. 12. 2005 (veřejná dražba dobrovolná), schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 749/2, 750/3, k. ú. Kateřinky u Liberce, formou výběrového řízení, za cenu 221.000,- Kč.
23. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 309, k. ú. Rudolfov, formou výběrového řízení za cenu cca 60.000,- Kč.
24. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 274, k. ú. Doubí u Liberce, formou výběrového řízení, za cenu cca 242.000,- Kč.
25. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 782/37, k. ú. Doubí u Liberce, formou veřejné dražby dobrovolné, za nejnižší podání cca 105.000,- Kč.
26. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 782/37, k. ú. Doubí u Liberce, formou veřejné dražby dobrovolné, za nejnižší podání cca 105.000,- Kč.
27. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1057/1, k. ú. Doubí u Liberce, formou veřejné dražby dobrovolné, za nejnižší podání cca 125.000,- Kč.
28. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1057/1, k. ú. Doubí u Liberce, formou veřejné dražby dobrovolné, za nejnižší podání cca 125.000,- Kč.
29. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1058/1, p.č. 1059, k. ú. Doubí u Liberce, formou veřejné dražby dobrovolné, za nejnižší podání cca 142.000,- Kč.
30. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1311/1, 1312/1, k. ú. Vesec u Liberce, formou výběrového řízení, za cenu 180.000,- Kč.
31. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 760/1, k. ú. Krásná Studánka, formou veřejné dražby dobrovolné, za nejnižší podání 150.000,- Kč.
32. Staženo.
33. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 940/3, k. ú. Krásná Studánka, formou výběrového řízení, za cenu 55.000,- Kč.
34. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1940, k. ú. Liberec, formou veřejné dražby dobrovolné, za nejnižší podání 1,705.000,- Kč.
35. Neschváleno.
36. Neschváleno.
37. Neschváleno.
38. Neschváleno.
39. Neschváleno.
40. Neschváleno.
41. Neschváleno.
42. Neschváleno.
43. Neschváleno.
44. Neschváleno.
45. Neschváleno.
46. Neschváleno.
47. Neschváleno.
48. Neschváleno.
49. Neschváleno.
50. Neschváleno.
51. Neschváleno.
52. Neschváleno.
53. Neschváleno.
54. Neschváleno.
55. Neschváleno.
56. Neschváleno.
57. Neschváleno.
58. Neschváleno.

V. Záměry prodeje budov
1. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje budovy čp. 62, ul. Sadová, Liberec 5 včetně pozemků p.č. 997, 995/1, 995/4, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemců jednotek, za cenu 13,600.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
2. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje záměr prodeje budovy čp. 169, ul. Dvorská, Liberec 5 včetně pozemků p.č. 3594/1, 3593/1, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti  nájemců bytů a nebytových prostor v dotčené budově, za cenu 5,400.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
3. Staženo.

VI. Záměr prodeje objektu
Neschváleno.

VII. Věcná břemena
1. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 2513, 6009, k. ú. Liberec, na  dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 200,- Kč/m2 bez DPH.
2. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 5838, k. ú. Liberec, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za cenu 200,- Kč/m2 bez DPH.
3. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5786/1, 5874, 5876/3, k. ú. Liberec, a p.č. 173/8, 1030, 1032/1, k. ú. Horní Růžodol, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu: pro část 136,- Kč/m2 bez DPH a pro část 88.- Kč/m2 bez DPH.
4. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6052, k. ú. Liberec, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH.
5. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6120, k. ú. Liberec, p.č. 1005/26, 1005/34, 1005/35, 1005/37, 1050/1, 1056, 1074, 1075/1, 1094/2, 1098, 1110, k. ú. Horní Růžodol, p. č. 712/66, 712/67, 1094/1, k. ú. Rochlice u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu: pro část 88,- Kč/m2 bez DPH a pro část 56.- Kč/m2 bez DPH.
6. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 473/1, 473/2, 473/6, k. ú. Rochlice u Liberce, na  dobu existence stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.
7. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 171/4, k. ú. Dolní Hanychov, na  dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.
8. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 177/7, k. ú. Dolní Hanychov, na  dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.
9. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizační přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 807/1, k. ú. Staré Pavlovice, na  dobu existence stavby příslušných inženýrských sítí pro M-stavby s. r. o., se sídlem Selská 11, Liberec – Liberec XII – Staré Pavlovice , za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.
10. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizační přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 843/1, k. ú. Ruprechtice, na dobu existence stavby příslušných inženýrských sítí pro vlastníka pozemku p. č. 2170, k. ú. Ruprechtice, kterým jsou v současné době Ing. Lenka Doleželová a Vlasta Doleželová, obě bytem Horská 341, Liberec, Liberec XIV – Ruprechtice za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.
11. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1051/5, 1891/2, k. ú. Starý Harcov, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.
12. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1238/1, k. ú. Starý Harcov, na  dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.
13. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezd a přístup pro opravy a  údržbu na pozemku/cích/ p.č. 89, k. ú. Karlinky, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.
14. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 483/4, k. ú. Horní Hanychov, na  dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.
15. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu přes pozemek p.č. 346, k. ú. Ostašov u  Liberce, na dobu  neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 86/6 a  p.č. 87, k. ú. Karlinky, jehož vlastníkem je v současné době Vaňková Alena, Zahradní 437/17, Liberec, Liberec XI- Růžodol I., za cenu 56,- Kč/m2.
16. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 606/3, 611/2, 653, 744/36, 745/1, 745/3, 745/5, 782/91, k. ú. Doubí u Liberce, p. č. 23/1, 1562/1, 1564/3, 1968/3, 1969/1, 1969/2, 1969/3, 1996, 2006/1, 2071, 2121/1, 2158/ 1, 2164, k. ú. Vesec u Liberce, p.č. 1097/4, 1097/5, 1108/1, 1122/2, 1124/1, 1124/2, 1304/1, 1306/1, 1306/2, 1306/3, k. ú. Dlouhý Most, na  dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu: pro část 56,- Kč/m2 bez DPH a pro část 40,- Kč/m2 bez DPH.
17. Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 275, k. ú. Vesec u Liberce, na  dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.

VIII.Výpůjčka pozemků
Neschváleno.

IX.Pronájem nebytového prostoru
Rada města dne 2. 3. 2010 schvaluje pronájem nebytového prostoru - garážového stání v ul. Nad Sokolovnou 616, Liberec 25, Pavlu Bílkovi, rok narození 1962, bytem Nad Sokolovnou 616, Liberec 25, nájemné 277,- Kč/m²/rok bez DPH, smlouva na dobu neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady.

X. MO Lbc Vratislavice n/N
1. Věcná břemena


1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene podzemního kabelového vedení NN, přístupu pro opravy a údržbu na  p.p.č. 2431/1, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, za cenu 88,-Kč bez DPH /1m2 ,za podmínek stanovených technickým odborem.

2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene podzemního kabelového vedení NN, přístupu pro opravy a údržbu na  p.p.č. 2929/1, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, za cenu 56,-Kč bez DPH /1m2, za podmínek stanovených technickým odborem.

2. Změna usnesení

1. Rada města po projednání:
a) zrušuje své usnesení č. 678/09 bod IX.1. ze dne 18. 11. 2009,
b) schvaluje záměr prodeje areálu bývalého Technického střediska ve Vratislavicích nad Nisou, č.p. 1109 na p.p.č. 1131 s  příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1131, 1132, 1134/1, 1134/2, 1134/3 (garáž bez čp/če), 1134/4, 1134/5, při ul. Lovecká, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za celkovou prodejní cenu sníženou o 20 %, tj. 7,360.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce objektu.

2. Rada města po projednání :
a) zrušuje usnesení č. 531/08/VIII/4/2) ze dne 7. 10. 2008,
b) schvaluje zřízení věcného břemene podzemního kabelového  vedení VN, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č.1845/4, 1880/3, 1880/4, 1880/5, 1903/1, 1922/17 a 2209/23, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425, za cenu 88,-Kč bez DPH /1m2, za podmínek stanovených technickým odborem.

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II. a III. ke schválení zastupitelstvu města.
Termín: 25. 3. 2010

USNESENÍ Č. 118/2010 - Privatizace pozemku p.č. 1065/11, k. ú. Krásná Studánka
Rada města po projednání

zrušuje

usnesení č.357/09, bod IV/23 ze dne 16. 6. 2009 (schválení záměru prodeje pozemků p.č. 1065/11, k. ú. Krásná Studánka).

USNESENÍ Č. 119/2010 - Rezignace člena komise pro výběrová řízení
Rada města po projednání

odvolává

Jana Zajíce, na vlastní žádost, z funkce člena komise pro výběrová řízení.

USNESENÍ Č. 120/2010 - Upřesnění postupu při privatizaci zbytkových bytových jednotek
Rada města po projednání

schvaluje

návrh postupu při privatizaci zbytkových bytových jednotek ve vlastnictví statutárního města Liberec.

USNESENÍ Č. 121/2010 - Pravidla pro finanční vypořádání činnosti příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Liberec a pro doplňkovou činnost na rok 2010
Rada města po projednání

schvaluje

pravidla pro finanční vypořádání činnosti příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Liberec na rok 2010

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, a  Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
seznámit s tímto usnesením ředitele příspěvkových organizací ve své působnosti
Termín: 10. 3. 2010

USNESENÍ Č. 122/2010 - Záměr výpůjčky nebytového prostoru
Rada města po projednání

schvaluje

záměr výpůjčky nebytových prostor v objektu Valdštejnská 259, Liberec II o výměře 103,20 m2 pro poskytování sociálních služeb podle § 61, Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. – provozování nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší

a ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
vyvěsit záměr výpůjčky nebytových prostor na úřední desku.
Termín: 03/2010

USNESENÍ Č. 123/2010 - Žádost o poskytnutí dotace na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu
Rada města po projednání

schvaluje

podání žádosti o poskytnutí dotace na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu

a ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
zajistit podání žádosti o dotaci na Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Termín: 03/2010

USNESENÍ Č. 124/2010 - Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele Mateřské školy "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvkové organizace
Rada města po projednání

bere na vědomí

vzdání se funkce ředitelky Mateřské školy „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, příspěvkové organizace paní Hany Kubínové, ke dni 31. srpna 2010;

schvaluje

záměr vyhlásit konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele  Mateřské školy „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, příspěvkové organizace;

jmenuje

konkurzní komisi ve složení :

Zástupce určený zřizovatelem – předseda : Ing. Ondřej Červinka
Zástupce určený zřizovatelem                  : Milan Šír
Zástupce krajského úřadu                        : JUDr. Helena Vašková
Zástupce České školní inspekce              : Bc. Růžena Janatová
Zástupce pedagogických pracovníků         : Bc. Dagmar Dianová
Odborník v oblasti státní správy                : Jindřiška Veselá

Tajemník konkurzní komise:                      Marcela Šulcová

a ukládá


Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit zveřejnění konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, příspěvkové organizace dle vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb.
Termín: 03/2010

USNESENÍ Č. 125/2010 - Nové určení platu ředitelky Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové organizace, Mgr. Jiřiny Medvedíkové
Rada města po projednání

schvaluje

nově stanovený platový výměr ředitelky Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové organizace, Mgr. Jiřiny Medvedíkové dle důvodové zprávy

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy.
Termín: Neprodleně

USNESENÍ Č. 126/2010 - Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové organizace
Rada města po projednání

bere na vědomí


vzdání se funkce ředitele Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové organizace Mgr. Hany Zábojníkové, ke dni 31. července 2010,

schvaluje

záměr vyhlásit konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele  Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové organizace,

jmenuje

konkurzní komisi
ve složení :

Zástupce určený zřizovatelem – předseda       : Ing. Ondřej Červinka
Zástupce určený zřizovatelem                        : Ing. František Hruša
Zástupce krajského úřadu                              : JUDr. Helena Vašková
Zástupce České školní inspekce                    : Mgr. Jan Vrabec
Zástupce pedagogických pracovníků               : Mgr. Věra Šeborová
Zástupce školské rady                                  : Ing. Marie Pavlová
Odborník v oblasti státní správy                      : Mgr. Jiřina Medvedíková

Tajemník konkurzní komise :                            Marcela Šulcová

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit zveřejnění konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové organizace dle vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb.
Termín: 03/2010

USNESENÍ Č. 127/2010 - Účast na celostátním sčítání dopravy v roce 2010
Rada města po projednání

souhlasí

s účastí statutárního města Liberec na celostátním sčítání dopravy v roce 2010.

USNESENÍ Č. 128/2010 - Zpráva o stavu a rozvoji parkovacího systému Liberec 2009 - 2010
Rada města po projednání

bere na vědomí

Zprávu o stavu a rozvoji parkovacího systému Liberec 2009 – 2010.

USNESENÍ Č. 129/2010 - Schválení dohody o úhradě nákladů na pořízení 63. změny územního plánu
Rada města po projednání

schvaluje

dohodu o úhradě nákladů na pořízení 63. změny územního plánu se společností GPL Property a.s. žadatelem o změnu

a ukládá

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru strategie a územní koncepce,
podepsat dohodu o úhradě nákladů na pořízení 63. změny územního plánu.
Termín: 12. 3. 2010

USNESENÍ Č. 130/2010 - Projekty IPRM Lidové sady- změny názvů a zrušení projektu "Lesní amfiteátr"
Rada města po projednání

bere na vědomí

Změny názvů projektů „Podpora výuky cizích jazyků v počátečním vzdělávání v rámci vzdělávacího programu „Škola pro Evropu“ – ZŠ Lesní“, „ZŠ Lesní – úprava dvora“, „Park Prokopa Holého“ a „Rokle Zborovská, Sukovo náměstí“ na „ZŠ Lesní - Škola pro Evropu“, „ZŠ Lesní – úprava parteru“, „Parky Lidové Sady I“. a „Parky Lidové Sady II.“, pro potřeby projektových žádostí, s platností od 1. 1. 2010

a zrušuje


Usnesení č. 136/09 s platností od 2. 3. 2010, z důvodu nerealizace projektu Lesní amfiteátr.  

USNESENÍ Č. 131/2010 - Krajská nemocnice Liberec, a. s. – stanovisko k podání projektového záměru do výzvy č. 5 Integrovaného operačního programu 3.2 Služby oblasti veřejného zdraví
Rada města po projednání

schvaluje

1. projektový záměr „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Krajské nemocnice Liberec, a. s.“ a jeho předložení do výzvy č. 5 Integrovaného operačního programu 3.2 Služby v  oblasti veřejného zdraví,
2. doporučující stanovisko statutárního města Liberec jako jednoho z akcionářů Krajské nemocnice Liberec, a. s.

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
vydat Krajské nemocnici Liberec, a. s. toto doporučující stanovisko SML jako stanovisko akcionáře Krajské nemocnice Liberec, a. s.
Termín: Neprodleně

 

Rada města obdržela tyto písemné informace:
I. Nesouhlas s postupem při prodeji pozemků p.č. 3793/19, p.č. 3838/24, k. ú. Liberec
II. Informace o nabývacích titulech pozemku pp.č. 1439/3, v k. ú. Růžodol I. (lokalita Letiště Liberec)

 

Ing. Jiří K i t t n e r, v. r.
primátor města

Ing. František H r u š a, v. r.
náměstek primátora

 

Přílohy k usnesení č.: 113/2010, 121/2010, 128 – 129/201

Nastavení cookies