05.01.2017
Karel Horník

USNESENÍ RADY MĚSTA LIBEREC KONANÉHO DNE 19. 1. 2010

Usnesení č. 1/2010 - Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů

Rada města po projednání

schvaluje

majetkoprávní operaci pod bodem:

I. Věcné břemeno

 1. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodu a kanalizace (dešťové a splaškové), přístupu a příjezdu pro opravy a údržbu  těchto inženýrských sítí, na pozemku p.č. 1552, v k. ú. Liberec, po dobu životnosti zařízení, ve prospěch vlastníka budovy č.p. 128 na pozemku p.č. 1556/1, v k. ú. Liberec, jehož vlastníkem je v současné době Ing. Jiří Odvárka, Vlčí Vrch 670/24, Liberec 15 a Jitka Odvárková, Vřesová 136, Liberec 15, za cenu 2.200,- Kč bez DPH.
 2. Rada města po projednání:

schvaluje zřízení věcného břemene uložení sekundární (horkovodní) přípojky k novému obchodnímu centru Plaza, přístupu a  příjezdu pro opravy a údržbu  této přípojky umístěné na pozemku p.č. 875/1 a p.č. 878/2, v k. ú. Liberec, v podílovém spoluvlastnictví společnosti LIF, a. s., 460 01 Liberec 5, Jablonecká 7/22, IČ: 40232751, Ing. Jaromíra Johanna, 460 15 Liberec 16, Vřesová 139 a Jana Salavy, 463 31 Mníšek, Okružní 348 a to na dobu neurčitou  ve prospěch statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ: 00262978 jako vlastníka teplovodní přípojky za celkovou cenu 565.000,- Kč bez DPH

bere na vědomí

návrh textu smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o úhradě nákladů spojených se zřízením věcného břemene na akci „Připojení PLAZA – Šaldovo náměstí“

ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora

 1. zajistit uzavření příslušných smluvních dokumentů, tj. smlouvy o  zřízení věcného břemene a smlouvy o úhradě nákladů spojených se zřízením věcného břemene na akci „Připojení PLAZA – Šaldovo náměstí“ s jejími účastníky, tj. Teplárna Liberec, a.s. 460 01 Liberec 4, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, IČ: 62241672, LIF, a. s., 460 01 Liberec 5, Jablonecká 7/22, IČ: 40232751, Ing. Jaromír Johann, 460 15 Liberec 16, Vřesová 139 a Jan Salava, 463 31 Mníšek, Okružní 348

Termín : 02/2010

2. uplatnit částku za zřízení věcného břemene sekundární teplovodní přípojky umístěné na p.p.č. 875/1 a p.p.č. 878/2, v k. ú. Liberec, v rámci 1. rozpočtového opatření pro odbor rozvojových projektů a rok 2010.

souhlasí

s majetkoprávními operacemi pod body:

II. Směna

Rada města po projednání souhlasí se směnou pozemku p.č. 179, ostat. pl./jiná pl. o výměře 244 m2, v k. ú. Horní Růžodol, ve vlastnictví statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ: 00268978, za pozemek p.č. 920/12, ostat. pl./ostat. kom. o výměře 125 m2, v k. ú. Staré Pavlovice, a pozemek p.č. 591/6, ostat. pl./ostat. kom. o výměře 1 m2, v k. ú. Stráž nad Nisou, ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 659933390, bez finančního dorovnání.

III. Dar

 1. Rada města po projednání souhlasí s darem p.p.č. 80/15, 80/16, 80/20, 80/28, 80/29, 80/30, 80/31, 80/33 a 146/1, v k. ú. Růžodol I, obec Liberec, z vlastnictví statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I, IČ: 00262978 do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390.
 2. Rada města po projednání souhlasí s darem p.p.č. 5771/16, v k. ú. Liberec, znaleckým posudkem oceněné na 146.090,- Kč, z vlastnictví statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I, IČ: 00262978, do vlastnictví Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, IČ: 70891508.

IV. Přijetí daru

Rada města po projednání souhlasí s přijetím daru pozemkových parcel č. 5771/12, 5771/13, 5771/17, 5771/18, 5771/19, 5771/20, 5771/22, 5771/23, 5771/24 a 5771/25 nově vzniklé na základě geometrického oddělovacího plánu č. 4381-162/2009 z pozemkové parcely č. 5771/2 a pozemkových parcel č. 5771/14 a 5771/21 nově vzniklé na  základě GOP č. 4381-162/2009 z p.p.č. 5771/5, vše v k. ú. Liberec, obci Liberec, znaleckým posudkem oceněné na 1,369.960,- Kč, z vlastnictví Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, IČ: 70891508, do vlastnictví statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I, IČ: 00262978.

V. Nájem a prodej

Rada města po projednání souhlasí:

 1. s nájmem a budoucím prodejem budovy č.p. 115 Liberec XXIII – Doubí u  Liberce na p.p.č. 97, budovy bez čp/če na pozemku p.č. 99 a pozemků p.č. 97, p.č. 98, p.č. 99 a p.č. 100, vše v k. ú. Doubí u Liberce, společnosti Mateřská školka DOMINO s. r. o., Krakonošova 453, 460 14 Liberec XIV, IČ: 28709381 formou smlouvy o nájmu a koupi najaté věci za celkovou kupní cenu 6,000.000,- Kč sestávající z částky nájemného a  vlastní prodejní ceny.
 2. s uzavřením „smlouvy o nájmu a koupi najaté věci“ na dobu určitou do 31. 12. 2015 za následujících podmínek:

3.1.    nájemné za užívání  nemovitostí uvedených v bodě 1. stanovené v roční výši 50.000,- Kč, splatné vždy do 15. 12. příslušného kalendářního roku,

3.2.    kupní cena za převáděné nemovitosti ve výši 6,000.000,- Kč, snížená o částku uhrazeného nájemného a splatná před uplatněním práva na  koupi najatých nemovitostí, nejdéle však do 31. 12. 2015,

3.3.    uplatnění práva na koupi najatých pozemků nájemci vznikne po splnění následujících podmínek :

a) uhrazení celé výše nájemného a celkové kupní ceny,

b) dokončení rekonstrukce areálu budoucí mateřské školky,

c) získání zařazení mateřské školy do rejstříku škol a školských zařízení,

d) zajištění provozu mateřské školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. po dobu 2 let ode dne zahájení provozu mateřské školky.

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,

předložit návrh majetkoprávních operací pod body II., III., IV. a V. ke schválení zastupitelstvu města.

Termín: 28. 1. 2010

 

Usnesení č. 2/2010 - Koncept územního plánu - přijetí dotace

Rada města po projednání

souhlasí

s „Rozhodnutím o poskytnutí dotace“ a „Podmínkami Rozhodnutí o  poskytnutí dotace“ pro projekt „Koncept územního plánu města Liberec“ kofinancovaný z Integrovaného operačního programu;

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,

předložit ke schválení zastupitelstvu města.

Termín: 01/2010

 

Usnesení č. 3/2010 - Cyklostezka Nisa: Liberec centrum - přijetí dotace

Rada města po projednání

souhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje pro projekt „Cyklostezka Nisa : Liberec centrum“;

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,

předložit ke schválení zastupitelstvu města.

Termín: 01/2010

 

Usnesení č. 4/2010 - Přijetí finančního daru na rekonstrukci plochy Soukenného náměstí

Rada města po projednání

souhlasí

s přijetím finančního daru ve výši 3,000.000,- Kč od společnosti Multi Veste Czech Republic 9, s. r. o., se sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, IČ: 27643191, určeného výlučně pro účely rekonstrukce/revitalizace plochy Soukenného náměstí v Liberci;

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,

předložit přijetí finančního daru ke schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 28. 1. 2010.

Termín: 28. 1. 2010

 

Usnesení č. 5/2010 - Úspora spotřeby energie-projekty do Operačního programu Životního prostředí na XVI. Výzvu

Rada města po projednání

schvaluje

 1. záměr projektu „MŠ Delfínek-realizace úspor energie“ a podání žádosti na spolufinancování z EU-Operačního programu Životního prostředí;
 2. záměr projektu „ZŠ Aloisina Výšina-realizace úspor energie“ a podání žádosti na spolufinancování z EU-Operačního programu Životního prostředí;

a ukládá

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,

 1. podat žádosti;

Termín: 31. 3 .2010

2. v případě schválení žádostí předložit radě města způsob financování 

Termín kontrolní: 5/2010

 

Usnesení č. 6/2010 - Spacium, o. p. s. – darování uměleckého díla „Lampa Edison 2009“

Rada města po projednání

schvaluje

s přijetím daru  - uměleckého díla „Lampa Edison 2009“ od společnosti Spacium, o. p. s., IČ: 26479320, se sídlem Lidové sady 425/1 v celkové hodnotě 1,725.000,- Kč;

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:

 1. předložit tuto majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města,

Termín: 28. 1. 2010

2. po schválení přijetí daru „Lampa Edison 2009“ zastupitelstvem města zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu.

Termín kontrolní: 30. 2. 2010

 

Usnesení č. 7/2010 - Gagarinova – oprava  komunikací a vnitrobloku

Uplatnění žádosti o dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury ČR

Rada města po projednání

schvaluje

uplatnění žádosti o dotaci na akci „Gagarinova – oprava  komunikací a vnitrobloku“ u Státního fondu dopravní infrastruktury ČR;

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,

v souladu s vyhlášenými  podmínkami dotace Státního fondu dopravní infrastruktury ČR zajistit podklady pro uplatnění žádosti o dotaci na  akci Gagarinova – oprava  komunikací a vnitrobloku“. 

Termín: 20. 2. 2010

 

Usnesení č. 8/2010 - Cyklostezka Jungmanova

Založení projektu a uplatnění žádosti o dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury

Rada města po projednání

schvaluje

 1. založení projektu „Cyklostezkla Jungmannova“,
 2. pokračování v přípravných pracích na akci „Cyklostezka Jungmannova“ vedoucích k dopracování  projektové dokumentace a současně k získání příslušného stavebního povolení na  uvedenou akci,
 3. uplatnění žádosti o dotaci na akci „Cyklostezkla Jungmannova“ u Státního fondu dopravní infrastruktury ČR

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:

 1. zajistit aktualizaci projektové dokumentace a vydání příslušného povolení k realizaci akce „Cyklostezka Jungmannova“,

Termín:28. 2. 2010

2. v souladu s vyhlášenými  podmínkami dotace Státního fondu dopravní infrastruktury ČR zajistit  podklady pro uplatnění žádosti o dotaci na  akci „Cyklostezka Jungmannova“,  

Termín: 20. 3. 2010

3. po vydání příslušného povolení k realizaci stavby „Cyklostezka Jungmannova“, zpracovat návrh zadávacích podmínek  pro  výběr dodavatele stavebních prací a tento návrh předložit ke schválení radě města.

Termín kontrolní: 30. 4.2010

 

usnesení č. 9/2010 - Nerudovo náměstí

Oprava povrchů náměstí - výběr varianty řešení

Rada města po projednání

schvaluje

založení projektu - akce „Nerudovo náměstí – oprava komunikací“;

souhlasí

se zpracováním projektové dokumentace akce „ Nerudovo náměstí – oprava komunikací“ ve variantě č. III v provedení s oddechovou zónou;

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:

 1. předložit na 2. jednání zastupitelstva k projednání dokumentace variantních řešení opravy Nerudova náměstí, včetně návrhu - doporučení k  schválení výše uvedené varianty č. III , 

Termín: 17. 2. 2010

2.po schválení příslušné varianty konečné úpravy Nerudova náměstí zastupitelstvem města zařadit do plánu činnosti odboru technické správy veřejného majetku, návrhu investičních akcí pro roky 2010 a 2011, stavební realizaci akce „Nerudovo náměstí – oprava komunikací“, 

Termín: 31. 1. 2010

3. následně zajistit zpracování projektové dokumentace dle přijaté varianty řešení ve stupni dokumentace ke stavebnímu povolení a  dokumentace pro výběr zhotovitele stavby akce „Nerudovo náměstí – oprava komunikací“, včetně zajištění uzavření příslušného dodatku ke smlouvě o  dílo se zhotovitelem projektové dokumentace spol. VALBEK spol. s r. o.,

Termín: 31. 8. 2010

4. zajistit dohodu o termínové realizaci a finančních spolupodílech jednotlivých vlastníků inženýrských sítí na opravách komunikací a  chodníků akce „Nerudovo náměstí – oprava komunikací“,

Termín kontrolní: 31. 8. 2010

5. po zpracování projektové dokumentace a obdržení příslušného stavebního povolení předložit radě města ke schválení návrh na  financování této akce a návrh zadávacích podmínek pro výběr dodavatele stavebních prací.

Termín kontrolní: 31. 12. 2010

 

Usnesení č. 10/2010 - Neptunova kašna – stavební realizace

Schválení zadávacích podmínek na výběr zhotovitele stavby, zajištění odborného technického dozoru investora a koordinátora stavby

Rada města po projednání

schvaluje

 1. realizaci akce „Neptunova kašna – stavební realizace“;
 2. časový a finanční harmonogram akce „Neptunova kašna – stavební realizace“;
 3. návrh zadávacích podmínek veřejnou zakázku na stavební práce akce „Neptunova kašna – stavební realizace“;
 4. vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací souvisejících s akcí „Neptunova kašna – stavební realizace“ včetně návrhu seznamu oslovených společností;
 5. vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na vykonavatele odborného technického dozoru investora (vč. koordinace BOZP dle zák. 309/2006 Sb. a zpracování plánu BOZP) a koordinátora akce „Neptunova kašna – stavební realizace“ se související akcí „Neptunova kašna – restaurování a osazení“ včetně návrhu seznamu oslovených společností;
 6. návrh složení komise pro otevírání obálek

Ing. Ladislav Fuchs                              vedoucí odboru TS

David Novotný                                    vedoucí oddělení TSKO           

zástupce právního odboru

 

návrh náhradníků členů komise:

Ing. Václav Bahník                              oddělení TSIN

Josef Honzík                                        oddělení TSKO

zástupce právního odboru

návrh složení komise pro jednání a posouzení nabídek:

JUDr. Marek Řeháček                                    tajemník

Ing. František Hruša                            náměstek primátora

Ing. Ladislav Fuchs                              vedoucí odboru TS

David Novotný                                    vedoucí oddělení TSKO           

zástupce odboru právního

 

návrh náhradníků členů komise:

Ing. Ondřej Červinka                            náměstek primátora

Milan Šír                                             náměstek primátora

Ing. Václav Bahník                              oddělení TSIN

Josef Honzík                                        oddělení TSKO

zástupce odboru právního                                

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:

 • zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na  zhotovitele stavebních prací souvisejících s akcí „Neptunova kašna – stavební realizace“;

Termín: Neprodleně

 • zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení  na  vykonavatele odborného technického dozoru investora (vč. koordinace BOZP dle zák. 309/2006 Sb. a zpracování plánu BOZP) a koordinátora akce „Neptunova kašna – stavební realizace“ se související akcí „Neptunova kašna – restaurování a osazení“;

Termín: Neprodleně

 • po vyhodnocení výše uvedených výběrových řízení uzavřít smluvní dokumenty s vítěznými uchazeči a akci realizovat.

Termín: 30. 7. 2010

 

usnesení č. 11/2010 - Na Ladech – oprava komunikací

Schválení zadávacích podmínek na výběr dodavatele stavby, odborného technického dozoru investora a koordinátora stavby

Rada města po projednání

schvaluje

 1. realizaci akce „Na Ladech – oprava komunikací“;
 2. časový a finanční harmonogram akce „Na Ladech – oprava komunikací“;
 3. návrh zadávacích podmínek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce akce „Na Ladech – oprava komunikací“;
 4. vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací souvisejících s akcí „Na Ladech – oprava komunikací“ včetně návrhu seznamu oslovených společností;
 5. vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na výkon odborného technického dozoru investora (vč. koordinace BOZP dle zák. 309/2006 Sb. a zpracování plánu BOZP) a výkon funkce koordinátora akce „Na Ladech – oprava komunikací“ s dalšími, současně probíhajícími stavbami v dané lokalitě včetně návrhu seznamu oslovených společností;
 6. návrh na složení komise pro otevírání obálek

Ing. Ladislav Fuchs                              vedoucí odboru TS

David Novotný                                    vedoucí oddělení TSKO           

zástupce právního odboru

 

návrh náhradníků jednotlivých členů komise:

Ing. Václav Bahník                              oddělení TSIN

Josef Honzík                                        oddělení TSKO

zástupce právního odboru

návrh na složení komise pro jednání a posouzení nabídek:

JUDr. Marek Řeháček                                     tajemník

Ing. František Hruša                             náměstek primátora

Ing. Ladislav Fuchs                              vedoucí odboru TS

David Novotný                                    vedoucí oddělení TSKO           

zástupce odboru právního

 

návrh náhradníků členů komise:

Ing. Ondřej Červinka                            náměstek primátora

Milan Šír                                             náměstek primátora

Ing. Václav Bahník                              oddělení TSIN

Josef Honzík                                        oddělení TSKO

zástupce odboru právního

 

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:

 • zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na  zhotovitele stavebních prací souvisejících akcí „Na Ladech – oprava komunikací“;

Termín: Neprodleně

 • zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na  vykonavatele odborného technického dozoru investora (vč. koordinace BOZP dle zák. 309/2006 Sb. a zpracování plánu BOZP) a funkce koordinátora akce „Na Ladech – oprava komunikací“ s dalšími, současně probíhajícími stavbami v dané;

Termín: Neprodleně

 • po vyhodnocení výše uvedených výběrových řízení předložit radě města ke schválení výsledky výběrových řízení a vítězné uchazeče,

Termín kontrolní: 2. 3. 2010

 

Usnesení č. 12/2010 - Zřízení přechodu pro chodce v ul. V Cihelně v Liberci

Založení projektu a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby

Rada města po projednání

schvaluje

 1. založení projektu – akce „Zřízení přechodu pro chodce v ul. V Cihelně v Liberci“;
 2. v souladu s předloženým návrhem zadávacích podmínek, vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Zřízení přechodu pro chodce v ul. V Cihelně v Liberci“;
 3. stavební realizaci akce „Zřízení přechodu pro chodce v ul. V Cihelně v Liberci“;
 4. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to:

 

komise pro otevírání obálek:

Ing. Ladislav Fuchs                              vedoucí odboru TS

Ing. Jitka Píšová                                  odbor  TSKO   

zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:

Ing. Václav Bahník                              oddělení TSIN

David Novotný                                    vedoucí oddělení TSKO

zástupce právního odboru

složení komise pro posouzení nabídek:

JUDr. Marek Řeháček                         tajemník

Ing. František Hruša                            náměstek primátora

Ing. Ladislav Fuchs                              vedoucí odboru TS

Ing. Jitka Píšová                                  oddělení TSKO

zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:

Ing. Ondřej Červinka                            náměstek primátora

Milan Šír                                             náměstek primátora

Ing. Václav Bahník                              oddělení TSIN

David Novotný                                    vedoucí oddělení TSKO

zástupce právního odboru             

 

a ukládá

 

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:

 1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace pro realizaci akce“ zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Zřízení přechodu pro chodce v ul. V Cihelně v Liberci“, a následně s vítězným uchazečem uzavřít příslušnou smlouvu o  dílo;

Termín kontrolní: 28. 2. 2009,

2. po uzavření smlouvy o dílo zajistit řádnou realizaci akce.

Termín kontrolní: 31. 5. 2010

 

usnesení č. 13/2010 - Majetkoprávní operace

Rada měst po projednání

souhlasí

s majetkoprávními operacemi pod body:

I. Prodej budovy

Rada města dne 19. 1. 2010 souhlasí s prodejem nemovitostí:

budova čp. 271, ul. Resslova, Liberec 3 včetně pozemku p.č. 1628, k. ú. Liberec, kupujícím:

Interma, akciová společnost, IČ: 631 45 057, se sídlem Liberec 1, Masarykova 522/12, PSČ 460 01                                                                                                             50 % nemovitostí

S group holding, a. s., IČ: 273 34 121, se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PSČ 460 01

50 % nemovitostí

za kupní cenu 3,000.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne  schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

II. Nabytí nemovitostí

Rada města dne 19. 1. 2010 souhlasí s  převodem pozemků p.č. 782/26, 782/37,  782/79, 782/118, 791/9, 791/22, 791/49, 849/1, 1048/26, 1048/28, 1057/1, 1058/1, 1059, 1065/3 do vlastnictví statutárního města Liberec formou daru.

III. Prodej pozemků

 1. Rada města dne 19. 1. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 734/3, k. ú. Liberec, kupující: manželé Milan Drahoňovský, Eva Drahoňovská, oba bytem Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec 1, za kupní cenu 72.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
 2. Rada města dne 19. 1. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1234/20, k. ú. Liberec, kupujícímu: Miroslav Šourek, bytem ul. Svobody 95, 460 15 Liberec 15, za kupní cenu 24.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
 3. Rada města dne 19. 1. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 2531/2, k. ú. Liberec, kupujícím: manž. Jaroslav Veverka a Božena Veverková, bytem Husova 254/50, Liberec 5, za kupní cenu 10.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
 4. Rada města dne 19. 1. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 2924/5, k. ú. Liberec, kupující: PROPERTY REAL, s. r. o., IČ: 27709922, sídlem Preslova 700/76, 602 00 BRNO, za kupní cenu 545.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
 5. Rada města dne 19. 1. 2010 souhlasí s prodejem nemovitostí: pozemky p.č. 3793/19 a 3838/24, k. ú. Liberec, kupujícím:

1. Pavel Toman, bytem U Opatrovny 183/13, Liberec 4, za kupní cenu 150.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

2. Drahomíra Máslová, bytem Raisova 4/1036, Liberec 1, za kupní cenu 150.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1

3. Ing. Roman Tyl, bytem Polní 635/8, Liberec 13, za kupní cenu 61.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 2.

6. Rada města dne 19. 1. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 5232/21, k.ú. Liberec, kupujícím: Josef Kysela, a Danuše Kyselová, bytem Jagellonská 453/8, 460 01 Liberec 2, za kupní cenu 53.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne  schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

7. Rada města dne 19. 1. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 177/130, k. ú. Dolní Hanychov kupujícím: manž. Radek David, bytem Šafaříkova 280/3, 460 01 Liberec 2, Pavla Davidová, bytem Kubíkova 1180/9, 182 00 Praha 8, za kupní cenu 12.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

8. Rada města dne 19. 1. 2010 souhlasí s  prodejem pozemku p.č. 545/19, k. ú. Staré Pavlovice, pod podmínkou ustanovení právnické osoby složené z přihlášených zájemců. Pro případ, že tato právnická osoba nebude zřízena do 30. 6. 2010, rada města zrušuje výběrové řízení a  ukládá vrátit zpět zaplacenou jistinu.

9.Rada města dne 19. 1. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemky p.č. 1244/8, 1244/9, 1244/10,1244/14, k. ú. Ruprechtice, kupujícímu: Stavební bytové družstvo Sever, IČ: 000 42579, sídlem Liberec, Lipová 596/7, PSČ 460 31, za kupní cenu 71.000,-Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

10. Rada města dne 19. 1. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemky p.č. 1904/3, 1904/4, 1904/5, k. ú. Ruprechtice, kupujícímu: Ing. Martin Havlín, bytem Sosnová 1, č.p. 437, 460 01 Liberec 15, za kupní cenu 200.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

11. Rada města dne 19. 1. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 128, k. ú. Ostašov u Liberce, kupující: Eva Matějková, bytem Žákovská 5, 460 10 Liberec 20, za kupní cenu 33.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

12. Rada města dne 19. 1. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1355/9, k. ú. Vesec u Liberce, kupujícím: Ing. Jan Bureš, Ing. Marie Burešová, oba bytem Malá 540, Liberec 25, za kupní cenu 16.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

13. Rada města dne 19. 1. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek  p.č. 1355/10, k. ú. Vesec u Liberce, kupujícím: Daniela Bittnerová, Zdeněk Bittner, oba bytem Malá 541, Liberec 25, za kupní cenu 14.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

14. Rada města dne 19. 1. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1355/11, k. ú. Vesec u Liberce, kupujícím: Josef  Krejčí, Marie Krejčová, oba bytem Malá 542, Liberec 25, za kupní cenu 14.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  ode dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

15. Rada města dne 19. 1. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1355/12, k. ú. Vesec u Liberce, kupujícím: Ing. Milan Pavlů, Klára Pavlů, DiS, oba bytem Malá 543, Liberec 25, za kupní cenu 14.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  ode dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

16. Rada města dne 19. 1. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1355/13, k. ú. Vesec u Liberce, kupující: Štěpánka Krejčová, bytem Malá 544, Liberec 25, za kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  ode dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

17. Rada města dne 19. 1. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1355/14, k. ú. Vesec u Liberce, kupujícím: Aleš Brixi, Šárka Brixiová, oba bytem Malá 545, Liberec 25, za kupní cenu 39.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

18. Rada města dne 19. 1. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 2006/5, k. ú. Vesec u Liberce, kupujícím: Josef Paleček a Veronika Palečková, bytem Česká 365, 463 12 Liberec 25, za kupní cenu 139.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

19. Rada města dne 19. 1. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 2006/6, k. ú. Vesec u Liberce, kupujícím: Miroslav Semerád a Žofie Semerádová, bytem Česká 665, 463 12 Liberec 25, za kupní cenu 320.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

20. Rada města dne 19. 1. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 941/15, k. ú. Krásná Studánka kupující: Eva Špringlová, bytem Tyršova 345/10, 460 01 Liberec 1, za kupní cenu 207.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

21. Rada města dne 19. 1. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 1065/11, k. ú. Krásná Studánka kupující: manž. Petr Homolka, Vlasta Homolková, oba bytem Habartická 19, 460 01 Liberec 31, za kupní cenu 60.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

22. Rada města dne 19. 1. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 137/1, 137/3, k. ú. Radčice u Krásné Studánky kupující v pořadí:

1. Olga Janoušová, bytem Švestková  156, 460 01 Liberec 32, za kupní cenu 740.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

2. Václav Šůla, bytem Borový vrch 311/39, 460 14 Liberec 13, za kupní cenu 733.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č.1.

IV. Změna usnesení ZM

Rada města po projednání:

ruší usnesení rady města č. 203/09, oddíl V, bod 23, ze dne 21. 4. 2009, usnesení rady města č. 613/09, oddíl I, bod 16, ze dne 20. 10. 2009, souhlasí s prodejem pozemků p.č. 4850/2 a 4851/1, k. ú. Liberec, panu Františku Jouzovi, za upravenou kupní cenu 425.000,- Kč, ukládá Ing.Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit úpravu předmětu prodeje a  kupní ceny ke schválení zastupitelstvu města. Termín: 28. 1. 2010.

XI. MO Lbc Vratislavice n/N

 1. Výkup pozemku
 2. Rada města po projednání souhlasí s výkupem pozemku p.č. 1421 při ul. Tanvaldská, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, z podílového spoluvlastnictví pana Vlastislava Blimla, paní Marie Blimlové, paní Ireny Vlkové (dle LV č. 432) zast. panem Jiřím Blimlem, za cenu 440,- Kč/m2, tj. za celkovou cenu 124.520,- Kč s tím, že náklady výkupu uhradí prodávající (znalecký posudek, ověření podpisů, vklad do KN, apod.).

  schvaluje

  majetkoprávní operace pod body:

  V. Záměr prodeje objektu

  Rada města dne 19. 1. 2010 schvaluje záměr prodeje objektu čp. 128, ul. Švermova, Liberec 20, včetně pozemků p.č. 44/3, 44/18, k. ú. Ostašov u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce objektu za cenu 3,800.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.

  VI. Záměry prodeje a ceny pozemků

  1. Rada města dne 19. 1. 2010 zrušuje usnesení č. 176/07, bod č. I/7 ze dne 3. 4. 2007 (podílový prodej se slevou 50 %), schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 4423/4, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení, za cenu 194.000,- Kč.
  2. Rada města dne 19. 1. 2010 zrušuje usnesení č. 176/07, bod č. I/8 ze dne 3. 4. 2007 (přímý prodej se slevou 50 %) schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 4423/5, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení, za cenu 202.000,- Kč.
  3. Rada města dne 19. 1. 2010 zrušuje usnesení č. 176/07, bod č. I/9 ze dne 3. 4. 2007 (podílový prodej), schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 4423/6, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení, za cenu 38.000,- Kč.
  4. Rada města dne 19. 1. 2010 zrušuje usnesení č. 630/08, bod č. III/6 ze dne 18. 11. 2008 (přímý prodej), schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 965/2, k. ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení, za cenu 210.000,- Kč.
  5. Rada města dne 19. 1. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 5035/18, v k. ú. Liberec, formou výběrového řízení, za cenu  102.000,- Kč.

  VII. Úprava ceny budovy

  Rada města dne 19. 1. 2010 schvaluje záměr prodeje formou opakovaného výběrového řízení a snížení ceny budovy čp. 622, ul. Česká, Liberec 25, včetně pozemků p.č. 1361/7, 1361/1, 1362/1, k. ú.Vesec u Liberce, o 20 % tj. na 8,000.000,- Kč.

  VIII. Pronájem nebytového objektu

  Rada města dne 19. 1. 2010

  a) zrušuje výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru v budově čp. 259, ul. Valdštejnská , Liberec 2,

  b) ukládá informovat zájemce o zrušení výběrového řízení včetně zdůvodnění.

  IX. Věcná břemena

  1. Rada města dne 19. 1. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 3493/1, 5919, 6451/1, k. ú. Liberec, p.č. 1802, 1513/1, 1682/69, k. ú. Starý Harcov, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, část za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH a část za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.
  2. Rada města dne 19. 1. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, příjezd a přístup pro opravy a  údržbu na pozemku/cích/ p.č. 6026, k. ú. Liberec, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH.
  3. Rada města dne 19. 1. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 670/1, k. ú. Dolní Hanychov, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.
  4. Rada města dne 19. 1. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1583/60, 1583/71, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.
  5. Rada města dne 19. 1. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné komunikační sítě, příjezd a  přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 1796/18, 2211/3, 2216/1, 2217/19, 2218/3, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 60193336, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.
  6. Rada města dne 19. 1. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné komunikační sítě, příjezd a  přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 2217/14, 2218/3, 2217/15,  k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 60193336, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.
  7. Rada města dne 19. 1. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 884, k. ú. Františkov u  Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.
  8. Rada města dne 19. 1. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 872/1, 872/10, 883, k.ú. Ruprechtice, na dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.
  9. Rada města dne 19. 1. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení:
  1. a) kanalizace a vodovodu, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na  pozemku/cích/ p.č. 2208/18, k. ú. Ruprechtice, na dobu existence stavby příslušných inženýrských sítí,

   b) zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu přes pozemek p. č. 2208/18, k. ú. Ruprechtice, na dobu neurčitou,

   pro vlastníky pozemků p. č. 2208/13, 2208/14, 2209/10, k. ú. Ruprechtice, kterými jsou v současné době manželé Mgr. Lukáš Sedlatý a  Mgr. Anna Sedlatá, Jugoslávských partyzánů 676/10, Praha, Bubeneč, 160 00 za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.

10. Rada města dne 19. 1. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodu, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 997/1, 1051/1, 1940, 2072/3, k. ú. Starý Harcov, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.

11. Rada města dne 19. 1. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a  přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 393, k. ú. Doubí u  Liberce, a p. p. č. 240/2, 240/3, 243, 244, 245, 246, 355/25, 421, 442/1, 470/11, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.

12. Rada města dne 19. 1. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a  přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 67/1, 909, k. ú. Vesec u Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.

13. Neschváleno.

 1. X. MO Lbc Vratislavice n/N

1. Záměr prodeje pozemků

1) Rada města po projednání:

a) zrušuje své usnesení č. 613/09 bod IX.1.1) ze dne 20. 10. 2009,

b) schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1004/1 o výměře 529 m2, oddělené z p.p.č. 1004 dle GP č. 2810-4/2009 ze dne 27. 2. 2009, při ul. Prosečská, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce, za sníženou prodejní cenu o 30 %, tedy ve výši 236.000,- Kč.

2) Rada města po projednání:

a) zrušuje své usnesení č. 514/09 bod XII.1.2) ze dne 15. 9. 2009,

b) schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1021 při ul. Prosečská, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení, za sníženou prodejní cenu o 10 %, tedy ve výši 401.300,- Kč.

3) Rada města po projednání:

a) zrušuje své usnesení č. 718/09 bod III.1.1) ze dne 1. 12. 2009,

b) schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2689/1 (oddělené z p.p.č. 2689/1 dle GP č. 2851-168/2009 ze dne 26. 6. 2009 a GP č. 2909-346/2009 ze dne 3. 11. 2009)  při ul. Nad Školou,  v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 88.700,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků okolních pozemků, za předpokladu dorovnání nejvyšší nabídky.

4) Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1851/55 o výměře 57 m2, oddělené z p.p.č. 1851/17  dle GP č. 2917-210/2009 ze dne 10. 11. 2009, při ul. U Cihelny, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 29.100,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků okolních pozemků.

5) Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1332/2 o výměře 572 m2, oddělené z p.p.č. 1332 dle GP č. 2916-209/2009 ze dne 11. 11. 2009, při ul. Nad Školou, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 97.300,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka objektu č.p. 315.

2. Věcná břemena

1) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozu podzemního vedení veřejné elektronické komunikační sítě, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2209/22, 2209/47, 2209/57 a 2209/74, v k. ú.Vratislavice nad Nisou, za cenu 88,-Kč bez DPH/1m2, na dobu existence stavby veřejné komunikační sítě pro HELIOS MB s. r. o., S. K. Neumanna 526/37, Mladá Boleslav III, IČ: 27371123 za podmínek stanovených technickým odborem.

2) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího ve zřízení stavby chodníku a s tím souvisejícím právu vstupu a vjezdu za účelem udržování a provádění oprav na p.p.č. 3050, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, ve vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ: 70891508 ve prospěch statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, IČ: 00262978 – investorovi stavby Ing. Zbyňku Bestovi, Šlikova 133/28, Liberec 6 – úplatně dle Ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene schváleným usnesením Rady Libereckého kraje, platným ke dni podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, na dobu určitou, tj. na dobu, po kterou bude provozována stavba.

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města,

předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., III., IV. a XI. ke schválení zastupitelstvu města.

Termín:28. 1. 2010

 

Usnesení č. 14/2010 - Veřejně přístupný školní areál Perštýn

Rada města po projednání

souhlasí

s uzavřením přiložené Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s ujednáním o nájmu nemovitostí s firmou IBERUS s. r. o., U Náspu 546, Liberec 1, IČ: 27506916;

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,

předložit návrh uvedené smlouvy  ke schválení zastupitelstvu města.

Termín:28. 1. 2010

 

Usnesení č. 15/2010 - FC SLOVAN LIBEREC a. s. - plán oprav 2010

Rada města po projednání

schvaluje

plán oprav a technického zhodnocení zařízení v pronájmu FC SLOVAN LIBEREC a. s., na rok 2010;

a ukládá

Ing. Josefu Mazáčovi, vedoucímu odboru majetku města,

informovat o schválení plánu oprav FC SLOVAN LIBEREC a. s.

Termín:31. 1. 2010

 

Usnesení č. 16/2010 - Předkupní právo - Pekárkova 322,  Liberec 15

Rada města po projednání

schvaluje

nevyužití předkupního práva statutárního města Liberec k nemovitostem: spoluvlastnický podíl o velikosti 300/1000 na budově čp. 322, ul. Pekárkova, Liberec 15 a spoluvlastnický podíl o velikosti 300/1000 na pozemku p.č. 643, k. ú. Starý Harcov, za cenu 2,100.000,- Kč.

 

Usnesení č. 17/2010 - Nájemní smlouvy na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria

Rada města po projednání

schvaluje

uzavření nájemních smluv na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria na dobu deseti let od podpisu smlouvy s těmito občany:

11 / 2009

Daňková Honorata             Liberec 6, Vlnařská 702/5                                 HK – 331

Rybáková Alena                 Liberec 7, Votočkova 485/22                            HK – 185

Rybář Marek                      Liberec 17, Buková 187                                               STG – 29

Jelínek Josef                       Habartice, Černousy 58                                    Z 9 – 24

Bartošová Jiřina                  Liberec 35, Mimoňská 29                                 HK – 215

Štrofová Louise                  Liberec 6, Gagarinova 763/23                           STA – 38

Petrušová Zdena                Jablonec n. N., Mechová 21                             STL – 50

Bakrlíková Petra Angela     Liberec 3, Chodská 734/5                                 STA – 60

Klabíková Jana                   Liberec 14, Na Pískovně 656/22                        STK – 3

Tachovská Jarmila              Liberec 25, Vesec 722 E                                  III – 197

Hunčovský Antonín            Liberec 31, Krásná Studánka 189                      DK – 256

Plimeke Oldřich                  Chomutov, Pětipsy 68                                       XIV – 10

Stránský Josef                    Liberec 6, Haškova 949/26                               STA – 32

Novák Miroslav                  Liberec 13, Na Pískovně 431                            HK – 24

Dostálová Jolana                Stráž nad Nisou, Studánecká 348                      STD – 39

Koubová Věra                    Liberec 30, Krajová 979                                   VI – 111

Sobotková Zdenka              Liberec 6, Vlnařská 835                                               XIV – 156

Nováková Yvetta               Praha 10, Chorvatská 2268/14                          HK – 183

Kozák Jiří                           Liberec 6, Na Žižkově 809/35                           NO – 121

Stehlík Jaroslav                   Liberec 14, Horská 598/12                                DK – 440

Bartoňová Marie                Hradec Králové, Divišova 881                          KZ I – 26

Štok Ilja                             Liberec 12, Polní 360                                        XVIII – 234

Firka Zdeněk                      Liberec 6, Dobiášova 858/10                             STD – 47

Thomanková Jitka               Liberec 10, Jáchymovská 280/8                        L – 133

Habel Miroslav                   Liberec 30, Souběžná 1581                               XVIII – 21

Bezděková Dagmar                        Liberec 11, Norská 450                                    K – 27

Bobková Věra                    Liberec 5, Aloisina výšina 421                           XVII – 11       

Müller Jiří                           Jablonec nad Nisou, Kokonínská 18                   KZ D – 18

Pospíšil Miroslav                 Dlouhý Most, Za prodejnou 261             XII – 2

Záleská Jitka                      Liberec 1, Masarykova 38                                XIV – 117

Čermáková Milena             Liberec 30, Májová 251                                    NO – 118

Čermáková Milena             Liberec 30, Májová 251                                    NO – 117

Paleček Jiří                        Chrastava, Albrechtice 154                               L – 47

Smažík Bohuslav                Liberec 11, Londýnská 156/94                          XXII – 61

Dlasková Renata MUDr.    Ústí nad Labem, Dubová 491                            DK – 222

Hepnar Luděk                    Liberec 4, U Domoviny 462/7                           Z 4 – 56

Šulc Vladislav Ing.              Liberec 10, Jáchymovská 270                           HK – 193

Černá Zděna                      Liberec 1, Ruská 156/1                                     HK – 80

Venclová Ľubomíra Ing.      Liberec 10, Jáchymovská 280/8                        HK – 61

Raich Jaroslav                    Liberec 6, Pastelová 1085/6                              XV – 51

Čermák Jan                                   Liberec 25, Nad Nisou 670                                DK - 8

12 / 2009

Chudobová Jiřina                Liberec 4, Mlýnská 266/29                                E - 26

Čejková Oldřiška                Liberec 7, Jeronýmova 577/37                          Z 1-60

Černý Dalibor                     Liberec 6, Majakovského 328/3                         G-39

Pomeisl Jaroslav                 Liberec 1, Frýdlantská 243/5                             XVIIIB-2

Lahn Peter                         Babenhausen, Strassburger  Str. 45a                 L-156

Fikerová Jindra                   Liberec 6, Kašparova 478/4                              Z 1-33

Suchardová Petra               Liberec 5, Kubánská 380/7                                STI-3

Fogl Antonín                       Liberec 6, Sametová 838/17                              DK-551

Rousová Olga                     Liberec 15, Aloisina výšina 638/120                   S-28

Javůrková Vlasta                Liberec 11, Zahradní 443/9A                             Z 12-14

Šitina Jan                           Liberec 6, Hodkovická 590/11                           XIV-2

Hrubá Dagmar                   Liberec 1, Stroupežnického 476/5                      V 1-5

Chadalíková Eva                 Liberec 11, Suldovského 499/26             STM-24

Chadalíková Eva                 Liberec 11, Suldovského 499/26             STM-25

Král Vladimír                     Liberec 1, Jablonecká 10/647                            Z 20-8

Bečková Petra                   Liberec 15, Sněhurčina 686/25                          XVIII-306

Kancová Hana                   Liberec 15, Wolkerova 260                               L-179

Málek Josef                                   Vraňany 151                                                    Z 4-64

Večeřa Radomír, Ing.         Liberec 5, Školní 386                                        XVIIIS-33

Abrahámová Helena           Liberec 4, U Opatrovny 238/12                         KZ III-22

Lampert Miroslav               Liberec 12, Letná 530/41                                  DK-192

Studená Slavka                   Jeřmanice, Sněhová 182                                   STC-8

Grušová Marcela                Liberec 6, Červeného 607/1                              HK-279

Meluzín Viktor                    Liberec 5, Kosmonautů 360                              Z 12-11

Jiruška Petr                                    Benešov u Prahy, Nová Pražská 1645/2                        KZ VI-30

Lejsková Helena                 Liberec 7, Jeronýmova 568                               XVIII-189

Martinů Jiřina                     Pardubice, Jiránkova 2284                                XVIII-217

Setíkovský Stanislav            Liberec 2, Dobrovského 414/3                          NO – 168

Slepičková Anna                 Stráž nad Nisou, U kina 157                              HK – 187

Anděl Rudolf Dr.                Liberec 5, Tyršova 4                                        X – 14

Semerádová Blanka                        Liberec 6, Sametová 714                                  STM-31

Procházková Daniela          Liberec 1, Na Hradbách 905/5                          DK – 21


a ukládá

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,

vydat pokyn správci pohřebiště firmě LIKREM s. r. o. k uzavření schválených nájemních smluv na hrobová místa.

Termín: 29. 1. 2010

 

Usnesení č. 18/2010 - Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje

rada města po projednání

schvaluje

navrženou změnu znění Tarifních podmínek městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje s platností od 8. 2. 2010;

a vydává

Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2010, kterým se mění Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje ve znění, které je přílohou tohoto materiálu.

 

Usnesení č. 19/2010 - Vyřízení petice občanů

Rada města po projednání

bere na vědomí

Petici občanů za zachování ploch veřejné zeleně v ulici Franklinova v Liberci;

a ukládá

primátorovi města , Ing. Jiřímu Kittnerovi  zajistit odeslání odpovědi  se stanoviskem statutárního města Liberec.

 

Usnesení č. 20/2010 - Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou

Rada města po projednání

schvaluje

Regnerové Marii přidělení bytu č. 32 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, Burianova 969,

Novákové Věře a Novákovi Svatoplukovi přidělení bytu č. 20 o  velikosti 1+1 v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, Burianova 1070,

Cimrhanzlové Anně přidělení bytu č. 42 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, Burianova 1070,

Zubíkové Marii přidělení bytu č. 48 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, Burianova 1071,

Májové Haně přidělení bytu č. 407 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, Krejčího 1172,

Rákosníkové Marii a Rákosníkovi Josefovi přidělení bytu č. 507 o  velikosti 2+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, Krejčího 1172,

Hnikovi Liborovi přidělení bytu č. 209 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, Krejčího 1173,

Tamayové Márii přidělení bytu č. 313 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, Krejčího 1173,

Kozlové Miladě přidělení bytu č. 604 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, Krejčího 1173,

Matěchovi Jaromírovi přidělení bytu č. 101 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, Krejčího 1174;


a ukládá


Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,

uzavřít nájemní smlouvy.

Termín: 01/ 2010

 

Usnesení č. 21/2010 - Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení a ubytování nízkého standardu - poskytnutí přístřeší

rada města po projednání

schvaluje

 1. Grajcarové Lucii  přidělení  bytu  č.  10, o velikosti 1+0 v ulici Vrchlického 785/92, Liberec 14,
 2. Švarcové Ireně přidělení  bytu č. 11, o velikosti 1+kk  v  ulici Krajní 1577, Liberec 30,
 3. Vacelové Andree přidělení bytu č. 16, o velikosti 2+kk v ulici Krajní 1577, Liberec 30,
 4. Votrubcové Renatě přidělení bytu č. 30, o velikosti 2+kk v ulici Krajní 1579, Liberec 30,
 5. Džurbanové Anně - poskytnutí ubytování nízkého standardu v  objektu  Kateřinská 156 na dobu určitou 6 měsíců;

a ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb:

 1. uzavřít nájemní smlouvu s Grajcarovou Lucií, Švarcovou Irenou, Vacelovou Andreou a Votrubcovou Renatou,

Termín: 01/ 2010

2. uzavřít smlouvu o ubytování s Džurbanovou Annou.

Termín: 01/ 2010

 

Usnesení č. 22/2010 - Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 62 (návrhy v k. ú. Vratislavice n. N.) - zahájení procesu pořízení - podklady pro nový územní plán

Rada města po projednání

bere na vědomí

návrhy na 62. změnu územního plánu města Liberec;

doporučuje

zastupitelstvu města zařadit předložené návrhy č. 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/7, 62/8, 62/9 a 62/11 uvedené v hromadné změně č. 62 do  tvorby „nového“ územního plánu;

a ukládá

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,

předložení návrhů uvedených v 62. hromadné změně územního plánu města Liberec k projednání a schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec.

Termín: 28. 1. 2010

 

Usnesení č. 23/2010 - Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 64 (návrhy v k. ú. Vratislavice n. N.) - zahájení procesu pořízení - podklady pro nový územní plán

Rada města po projednání

bere na vědomí

návrhy na 64. změnu územního plánu města Liberec;

doporučuje

zastupitelstvu města zařadit předložené návrhy č. 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/8, 64/9, 64/10 a 64/11 uvedené v hromadné změně č. 64 do  tvorby „nového“ územního plánu;

a ukládá

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,

předložení návrhů uvedených v 64. hromadné změně územního plánu města Liberec k projednání a schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec.

Termín: 28. 1. 2010

 

Usnesení č. 24/2010 - Návrh na vydání 29.B změny územního plánu města Liberec

Rada města po projednání

souhlasí

s předložením materiálu Vydání 29.B změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města Liberec;

doporučuje

zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou  29.B změnu územního plánu města Liberec;

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,

předložit návrh 29.B změny územního plánu města Liberec k projednání, schválení a vydání na zasedání Zastupitelstvu města Liberec.

Termín: 28. 1. 2010

 

Usnesení č. 25/2010 - Schválení předložení zadání 51. změny závazné části územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec

Rada města po projednání

souhlasí

s předložením materiálu Zadání 51. změny územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec;

doporučuje

zastupitelstvu města schválit navržené Zadání 51. změny územního plánu;

a ukládá

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,

předložit Zadání 51. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec.

Termín: 28. 1. 2010

 

Usnesení č. 26/2010 - Návrh na vydání 37. změny územního plánu města Liberec

Rada města po projednání

souhlasí

s předložením materiálu Vydání 37. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města Liberec;

doporučuje

 • zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou 37. změnu územního plánu města Liberec;
 • ukončit proces pořizování podnětu č. 37/11 a řešit jej v rámci pořizování nového územního plánu města Liberec;

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,

předložit návrh 37. změny územního plánu města Liberec k projednání, schválení a vydání na zasedání Zastupitelstva města Liberec.

Termín: 28. 1. 2010

 

Usnesení č. 27/2010 - Plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu na rok 2010

Rada města po projednání

schvaluje

předložený plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu statutárního města Liberec na rok 2010.

 

Usnesení č. 28/2010 - Protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace

Rada města po projednání

schvaluje

protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2007 a 2008 včetně návrhu na opatření.

 

Usnesení č. 29/2010 - Protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace za období roků 2007 a  2008

Rada města po projednání

schvaluje

protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2007 a 2008, včetně návrhu na opatření.

 

Usnesení č. 30/2010 - Vedení účetnictví v příspěvkových organizacích města ve zjednodušeném rozsahu

Rada města po projednání

schvaluje

možnost vést od 1. 1. 2010 v příspěvkových organizacích města , které o to požádají, účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle písm. d), odst. 3, § 9, zákona č. 563/1991 Sb. a to při zachování tohoto postupu:

 1. Organizace nevyužije možnosti dané v písm. a), odst. 1, § 13a tohoto zákona, tzn. nezjednoduší svůj účtový rozvrh na úroveň pouhých účtových skupin,
 2. Žádost zašle organizace věcné příslušnému odboru SML,
 3. O schválení, případně zamítnutí žádosti rozhodne věcně příslušný odbor po projednání s odborem ekonomiky SML;

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, a Petře Svatoňové, vedoucí

odboru sociálních a zdravotních služeb,

seznámit s tímto usnesením ředitele příspěvkových organizací ve své působnosti.

Termín: 25. 1. 2010

 

Usnesení č. 31/2010 - Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitelky Mateřské školy "Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace

Rada města po projednání

bere na vědomí

ukončení pracovního poměru ředitelky Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace paní Bc. Jany Kolínské, ke dni 28. února 2010;

schvaluje

záměr vyhlásit konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace;

jmenuje

konkurzní komisi ve složení :

 

Zástupce určený zřizovatelem – předseda    :           Ing. Ondřej Červinka

Zástupce určený zřizovatelem                     :           Milan Šír

Zástupce krajského úřadu                           :           JUDr. Helena Vašková

Zástupce České školní inspekce                  :           Mgr. Karel Bárta

Zástupce pedagogických pracovníků            :           Jindra Baboráková

Odborník v oblasti státní správy                   :           PhDr. Zdeňka Kholová

 

Tajemník konkurzní komise             :           Marcela Šulcová


a ukládá


Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu :

zajistit zveřejnění konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace dle vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb.

Termín: 01/2010

 

Usnesení č. 32/2010 - Začlenění Památníku šoa mezi komunální cíle v rámci projektu městského orientačního systému

Rada města po projednání

schvaluje

 1. doplnění seznamu komunálních cíl o Památník obětem šoa,
 2. zařazení Památníku obětem šoa do seznamu komunálních cílů značených v rámci Městského orientačního systému;

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,

zajistit značení nového komunálního cíle.

Termín: 01/2010

Usnesení č. 33/2010 - Žádost ZOO Liberec o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci 14. výzvy MŽP ČR z Operačního programu Životního prostředí v roce 2010

Rada města po projednání

souhlasí

 1. s podáním žádosti ZOO Liberec o poskytnutí podpory v rámci 14. výzvy MŽP ČR z Operačního programu Životního prostředí,
 2. v případě schválení projektu s poskytnutím finančních prostředků ve výši 2,246.198,- Kč na spolufinancování projektu,
 3. v případě schválení projektu se závazkem provozovat v Centru pro zvířata v nouzi Archa záchrannou stanici pro handicapované živočichy na  nemovitostech p.p.č. 1436/2,7,8,9 a 10 v katastrálním území Růžodol I. po dobu minimálně 10 let po skončení projektu;

a ukládá

 1. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
  1. zařadit do návrhu rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, pro Zoologickou zahradu Liberec, částku pro rok 2011 ve výši 1,423.844,- Kč,
 2. Termín: 2011/v případě schválení projektu

 3. b. zařadit do návrhu rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, pro Zoologickou zahradu Liberec, částku pro rok 2012 ve výši 822.354,- Kč,
 4. Termín: 2012/v případě schválení projektu

2. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,

seznámit ředitele ZOO Liberec, MVDr. Davida Nejedla, s rozhodnutím rady města.

Termín: Neprodleně

 

Usnesení č. 34/2010 - Zrušení výběrového řízení na prodej objektu bývalého kina Varšava dle usnesení RM č. 634/09. Vypsání nového výběrového řízení

Rada města po projednání

schvaluje

a. zrušení výběrového řízení na prodej objektu bývalého kina Varšava,

b. vypsání nového výběrového řízení na prodej bývalého kina Varšava za minimální nabídkovou cenu ve výši 6 mil. Kč,

c. předložený text výběrového řízení;

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,

a. informovat účastníky uskutečněného výběrové řízení o jeho zrušení a  záměru vyhlášení nového výběrového řízení se změnou podmínek,

Termín: Neprodleně

b. zajistit ve spolupráci s odborem rozvojových projektů vypsání nového výběrového řízení a předložit jeho výsledek Radě města Liberec ke schválení.

Termín: 02/2010

 

Usnesení č. 35/2010 - Stanovení hodnoty kapacit sportovišť Městského stadionu Liberec včetně minimální úrovně jejich využití v souladu s přílohou č. 5 Koncesní smlouvy mezi SML a S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s. r. o.

Rada města po projednání

schvaluje

a) stanovení hodnoty kapacit sportovišť Městského stadionu Liberec takto:

            Atletický stadion                                  25 500 osob

            Zimní hala I. – ledová plocha I. 61 200 osob

            Zimní hala I. – ledová plocha II.            61 200 osob

            Hala pro míčové sporty – kurt I.            86 400 osob

            Hala pro míčové sporty – kurt II.          43 200 osob

            Hala pro míčové sporty – kurt III.         17 280 osob

            Hala pro míčové sporty – ricochet         17 280 osob

            Střelnice 100 m                                      6 120 osob

            Střelnice 50 m                                      12 240 osob

            Střelnice 25 m                                      12 240 osob

            Střelnice – projekční střelnice                  3 060 osob

            Stolní tenis                                           30 600 osob

            Kuželna                                               30 600 osob

            Aerobní sál                                          30 600 osob

            Gymnastický sál                                   30 600 osob

            Hala Kort                                            61 200 osob

            Hala p.č. 304                                       30 600 osob

            Beachvolejbalový kurt                             5 100 osob

            Tenisový kurt – kurt I.                            5 100 osob

            Tenisový kurt – kurt II.                            5 100 osob

            Tenisový kurt – kurt III.                          5 100 osob

            Fotbalový stadion                                  25 500 osob

            Fotbalové tréninkové hřiště                   25 500 osob

            Parkovací plochy I.                              91 800 osob

b) stanovení minimální úrovně využití kapacit sportovišť Městského stadionu Liberec ve výši 139 770 osob/rok takto:

            Atletický stadion                                    1 800 osob

            Zimní hala I. – ledová plocha I.             23 040 osob

            Zimní hala I. – ledová plocha II.            23 040 osob

            Hala pro míčové sporty – kurt I.                       13 500 osob

            Hala pro míčové sporty – kurt II.            8 100 osob

            Hala pro míčové sporty – kurt III.           2 160 osob

            Hala pro míčové sporty – ricochet           1 440 osob

            Střelnice 100 m                                         600 osob

            Střelnice 50 m                                           600 osob

            Střelnice 25 m                                           600 osob

            Střelnice – projekční střelnice                     300 osob

            Stolní tenis                                             3 600 osob

            Kuželna                                                 4 320 osob

            Aerobní sál                                            5 400 osob

            Gymnastický sál                                     5 400 osob

            Hala Kort                                            13 500 osob

            Hala p.č. 304                                         1 620 osob

            Beachvolejbalový kurt                               600 osob

            Tenisový kurt – kurt I.                              450 osob

            Tenisový kurt – kurt II.                            450 osob

            Tenisový kurt – kurt III.                            450 osob

            Fotbalový stadion                                   5 400 osob

            Fotbalové tréninkové hřiště                     7 200 osob

            Parkovací plochy I.                              16 200 osob

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,

seznámit jednatele S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s. r. o. Mgr. Lukáše Přindu s rozhodnutím Rady města Liberec.

Termín: Neprodleně

 

Usnesení č. 36/2010 - Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám v areálu Městského stadionu Liberec na období leden až červen 2010

Rada města po projednání

schvaluje

seznam počtu hodin přidělených Zadavatelem v rámci veřejné služby na období leden až

červen 2010 v celkovém objemu 2 000 hodin včetně rezervy takto:

FC Slovan , Liberec , o.s. 123 hodin,

z toho: 64 hodin (fotbalový stadion - trénink), 43 hodin (fotbalové hřiště – trénink),

14 hodin (fotbalový stadion – zápas), 2 hodiny (hala pro míčové sporty)

AC Slovan Liberec atletika 10 hodin (hala pro míčové sporty)

FBC florbal 78 hodin (hala pro míčové sporty)

BK Variace Liberec 157 hodin,

z toho: 154 hodin (zimní hala I. – ledová plocha), 3 hodiny (hala pro míčové sporty)

TJ Bílí Tygři Liberec 625 hodin,

z toho: 43 hodin (fotbalový stadion – trénink), 553 hodin (zimní hala I. – ledová plocha),

29 hodin (hala pro míčové sporty)

TJ Lokomotiva – házená 19 hodin (hala pro míčové sporty)

BK Kondoři Liberec, o. s. 243 hodin (hala KORT – trénink)

TJ Dynamo kuželky 65 hodin (kuželna)

TJ Lokomotiva – kuželky 65 hodin (kuželna)

Veřejné bruslení 15 hodin ( zimní hala I. – ledová plocha)

Školy zřizované SML 500 hodin (atletický stadion, zimní hala I. - ledová plocha,

hala pro míčové sporty)

Rezerva SML 100 hodin

 

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,

a) předat Provozovateli seznam počtu hodin přidělených Zadavatelem v rámci veřejné služby jednotlivým konečným uživatelům;

Termín: Neprodleně

b) zajistit přidělení volných hodin veřejné služby školským příspěvkovým organizacím na základě jejich požadavků,

Termín: Průběžně

c) předložit radě města přehled čerpání hodin veřejné služby za období leden až červen 2010.

Termín: 08/2010

 

Usnesení č. 37/2010 - Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z  Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 1. kolo 2010

Rada města po projednání

souhlasí

s návrhem Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací poskytnutých v 1. kole roku 2010 z Kulturního fondu Statutárního města Liberec v celkové výši 825.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1;

schvaluje

prodloužení termínu vydání knihy INTERVIEW Bohumila Nuska do 30. dubna 2010;

a ukládá

 1. Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,

předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 1. vyhlášené kolo roku 2010 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení,

Termín: 28. 1. 2010

2. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě č. 9/09/0071 s Bohumilem Nuskou.

Termín: Neprodleně

 

Usnesení č. 38/2010 - Projektová dokumentace k předkládanému projektu s využitím státní účelové dotace na MV ČR na rok 2010

Rada města po projednání

souhlasí

s předloženou projektovou dokumentací projektu na rok 2010

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,

předložit projektovou dokumentaci na jednání zastupitelstva dne 28. 1. 2010.

 

Usnesení č. 39/2010 - Projektová dokumentace k předkládanému projektu s žádostí o  poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2010

rada města po projednání

souhlasí

s předloženou projektovou dokumentací projektu na rok 2010

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,

předložit projektovou dokumentaci na jednání zastupitelstva dne 28. 1. 2010.

 

Usnesení č. 40/2010 - Projednání analytické části IPRM Liberec - Atraktivní a  kvalitní život v Liberci a popisu opatření a aktivit, textu výzvy (včetně příloh) pro předkládání projektových záměrů

rada města po projednání

souhlasí

s navrženou podobou textů analytické části IPRM Liberec - Atraktivní a  kvalitní život v Liberci a popisu opatření a aktivit a textu výzvy (včetně příloh) pro předkládání projektových záměrů;

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,

předložit materiál ke schválení na zasedání zastupitelstva města.

Termín: 28. 1. 2010

 

Usnesení č. 41/2010 - Letiště Liberec – vypovězení smluv Aeroklub Liberec

rada města po projednání

schvaluje

vypovězení Smlouvy o zajištění organizace a provozu letiště – LKLB č.j. 7003/01/128 a dále vypovězení Smlouvy o údržbě č.j. 7003/02/013 uzavřené mezi statutárním městem Liberec a Aeroklub Liberec;

a ukládá

Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,

vypracovat a doručit Aeroklubu Liberec výpověď smlouvy č.j. 7003/01/128 a výpověď smlouvy č.j. 7003/02/013.

Termín : 31. 1. 2010

 

Usnesení č. 42/2010 - Podání dotační žádosti – „ZŠ Lesní – škola pro Evropu“ v IPRM zóna Lidové sady

Rada města po projednání

souhlasí

s podáním žádosti o poskytnutí dotace projektu „ZŠ Lesní – škola pro Evropu“ v IPRM zóna Lidové sady v rámci kontinuální výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod;

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města,

předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.

Termín: Neprodleně

 

Usnesení č. 43/2010 - Podání dotační žádosti – „ZŠ Lesní – úprava parteru“ v IPRM zóna Lidové sady

Rada města po projednání

souhlasí

s podáním žádosti o poskytnutí dotace projektu „ZŠ Lesní – úprava parteru“ v IPRM zóna Lidové sady v rámci kontinuální výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod;

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města,

předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.

Termín: Neprodleně

 

Usnesení č. 44/2010 - „Zvýšení efektivity fungování DPML – zefektivnění zajišťování veřejné služby MHD"

Rada města po projednání

schvaluje

založení projektu „Zvýšení efektivity fungování DPML – zefektivnění zajišťování veřejné služby MHD" a zahájení jeho přípravy v intencích důvodové zprávy;

a ukládá

Ing. Tomáši Hamplovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU,

zajistit zpracování žádosti projektu Zvýšení efektivity fungování DPML – zefektivnění zajišťování veřejné služby MHD" a její podání do  výzvy ve spolupráci s DPML, a. s. dle důvodové zprávy.

Termín: 02/2010

 

Usnesení č. 45/2010 - Zpráva likvidátora LVT a. s. v likvidaci k 30. 11. 2009

Rada města po projednání

schvaluje

v souladu s ust. §190 odst. 1, jako jediný akcionář spol. Liberecké výstavní trhy, a.s. v likvidaci IČ: 49902725, se sídlem Liberec 1, Masarykova 24 „Zprávu likvidátora LVT a. s. v likvidaci k 30. 11. 2009“.

 

Usnesení č. 46/2010 - Žádost o použití znaku města

Rada města po projednání

schvaluje

použití znaku města v jeho současné podobě i podobách historických tak, jak byly a jsou umístěny na vozech MHD v Liberci. Svolení je uděleno Občanskému sdružení BOVERACLUB, 461 71 Liberec III-Jeřáb, Mrštíkova 3, DIČ: CZ26989166, a to na 10.000 ks brožur o historii tramvajové dopravy v Liberci a souvisejících tématech;

a ukládá

Martinovi Korychovi, vedoucímu odboru kancelář primátora,

písemně vyrozumět žadatele o usnesení rady města.

Termín: Neprodleně

 

Usnesení č. 47/2010 - Jmenování vedoucího odboru informatiky a řízení procesů Magistrátu města Liberec

rada města po projednání

jmenuje

na návrh JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka Magistrátu města Liberec, Ing. Zbyňka Vavřinu do funkce vedoucího odboru informatiky a řízení procesů Magistrátu města Liberec dle důvodové zprávy s termínem nástupu do funkce od 1. února 2010;

a ukládá

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi,

provést jmenování nového vedoucího odboru podle zákona.

Termín: Neprodleně

 

Usnesení č. 48/2010 - Prodloužení zápůjčky movitého majetku - uměleckých děl I.

Rada města po projednání

schvaluje

prodloužení bezplatné zápůjčky obrazů od Oblastní galerie v Liberci, v kanceláři primátora č.211 a v jednací místnosti č. 202, obojí v budově radnice. Jedná se o tyto obrazy:

 

1. výzdoba v kanceláři primátora (číslo 211, budova radnice)

 1.  

  Alois KasimirLiberec s výstavními pavilony v roce 1906, 1906

  olej, plátno, 127 x 245 cm

  stav: velmi dobrý

  inv. č. O 1608

  pojistná cena:                                                                                250.000,-Kč

   

2. výzdoba jednací síně liberecké radnice (číslo 202, budova radnice)

 1.  

  K. Schweninger – Pohled od Ještědu k Liberci, 1880

  olej, plátno, 86 x 139 cm

  značeno vlevo dole: Carl Schweninger, 1880

  inv. č. O 392

  pojistná cena:                                                                                250.000,-Kč

   

  W. F. Jäger – Liberec od Harcova

  olej, plátno, 119,5 x 140 cm

  značeno vlevo dole: W. F. JÄGER

  inv. č.: O 1273

  pojistná cena:                                                                                280.000,-Kč

   

  W. F. Jäger – Pohled na frýdlantský zámek

  olej, plátno, 95 x 67 cm

  značeno vlevo dole: W. F. JÄGER

  inv. č.: O 1275

  pojistná cena:                                                                                220.000,-Kč

   

  Celkem zapůjčeny 4 obrazy.

  Celková pojistná cena                                                                    1,000.000,-Kč


  a ukládá


  Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,

  připravit k uzavření příslušné dodatky ke smlouvě o zápůjčce č. Z 27/2004 a Z 28/2004.

  Termín: Neprodleně

 2.  
 3. Usnesení č. 49/2010 - Prodloužení zápůjčky movitého majetku - uměleckých děl II.

  Rada města po projednání

  schvaluje

  prodloužení bezplatné zápůjčky obrazů od Oblastní galerie v Liberci, v zasedací místnosti č.210 v budově radnice. Jedná se o tyto obrazy:

   

1. Karel Postl – Zámek Grabštejn, 1815

      olej, plátno, 108,8 x 154 cm

      inv. č.: O 451

      pojistná cena:                                                   500.000,- Kč

 

2. Karel Postl – Zámek Frýdlant, 1815

      olej, plátno, 109 x 154 cm   

      inv. č.: O 450

      pojistná cena:                                                   500.000,- Kč

 

3. Mánes Antonín – Zámek Lemberk, 1818

      olej, plátno, 109 x 153,5 cm

      inv. č.: O 452

      pojistná cena:                                                   800.000,- Kč

 

a ukládá

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,

připravit k uzavření příslušný dodatek č.1 ke smlouvě o zápůjčce č.Z 7/2009 ze dne 20. 2. 2009.

Termín: Neprodleně

 

Usnesení č. 50/2010 - Prodej nadbytečné požární techniky

Rada města po projednání

schvaluje

prodej nadbytečné požární techniky z majetku statutárního města Liberec – vozidla CAS 25 Škoda 706 obci Osečná za podmínek dle důvodové zprávy;

a ukládá

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, ve spolupráci s oddělením krizového řízení,

připravit prodej nepotřebného majetku.

Termín: do 28. 2. 2010

 

Usnesení č. 51/2010 - Projekt Zavádění procesního řízení pro statutární město Liberec a jím zřizované organizace

Rada města po projednání

schvaluje

projekt Zavádění procesního řízení pro Statutární město Liberec a jím zřizované organizace ve specifikaci cílů, opatření, rozsahů a rozpočtu dle důvodové zprávy a jeho podání do výzvy Ministerstva vnitra ČR, operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy;

a ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML,

zajistit ve spolupráci s řediteli Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace a Městské policie Liberec přípravu veškerých dokumentů potřebných k podání projektu.

Termín: Neprodleně

 

Usnesení č. 52/2010 - Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci

Rada města po projednání

souhlasí

s předloženým návrhem na volbu přísedících Okresního soudu v Liberci dle důvodové zprávy;

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,

předložit zastupitelstvu města návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Liberci.

Termín: 28. 1. 2010

 

Usnesení č. 53/2010 - Přistoupení příspěvkové organizace Městské lesy Liberec k rámcové smlouvě s T-Mobile CZ, a. s., jako oprávněné osoby a převzetí s tím spojeného ručitelského závazku

Rada města po projednání

souhlasí

s přistoupením příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, jako oprávněné osoby k rámcové smlouvě o telekomunikačních službách a o prodeji telekomunikačních zařízení a jejich příslušenství mezi Statutárním městem Liberec a T-Mobile CZ, a. s.;

doporučuje

zastupitelstvu města schválit převzetí ručitelského závazku dle důvodové zprávy;

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,

předložit toto doporučení ke schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 28. 1. 2010. 

 

Usnesení č. 54/2010 - Plnění usnesení rady města za měsíce listopad a prosinec 2009

rada města po projednání

bere na vědomí

předloženou zprávu;

a souhlasí

s prodloužením termínů sledování usnesení tak, jak jsou navrženy v  důvodové zprávě a s vypuštěním z kontroly usnesení č. 61/08, 408/08, 136/09, 256/09, 523/09, 727/09.

 

Usnesení č. 55/2010 - Návrh na poskytnutí jednorázového peněžitého plnění členům výborů Zastupitelstva města Liberec a poskytnutí jednorázových peněžitých darů členům komisí a odborných pracovních skupin Rady města Liberec za jejich práci v roce 2009

Rada města po projednání

schvaluje

navrženou výši jednorázových peněžitých darů členům komisí a odborných pracovních skupin rady města dle důvodové zprávy;

souhlasí

s navrženou výší jednorázových peněžitých plnění členům výborů zastupitelstva města dle důvodové zprávy;

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,

 • předložit Zastupitelstvu města Liberec ke schválení návrh peněžitého plnění pro členy výborů zastupitelstva města;
 • informovat Zastupitelstvo města Liberec o poskytnutí peněžitých darů schválených Radou města Liberec pro členy komisí a odborných pracovních skupin rady města.

Termín: 28. 1. 2010

 

Usnesení č. 56/2010 - Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2009

rada města po projednání

bere na vědomí

předložený materiál;

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,

předložit „Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2009“ zastupitelstvu města dne 28. 1. 2010.

 

Usnesení č. 57/2010 - Hodnocení 11. zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. prosince 2009

Rada města po projednání

pověřuje

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek ze 11. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 17. prosince 2009, primátora, náměstky primátora a tajemníka MML.

 

Usnesení č. 58/2010 - Organizační zajištění 1. zasedání zastupitelstva města konaného 28. 1. 2010

Rada města po projednání

schvaluje

konání 1. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 28. ledna 2010 v  15.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse
3. Majetkoprávní operace
4. Veřejně přístupný školní areál Perštýn
5. Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů
6. Cyklostezka Nisa: Liberec centrum – přijetí dotace
7. Koncept územního plánu  - přijetí dotace
8. Přijetí finančního daru na rekonstrukci plochy Soukenného náměstí
8a. Refinancování stávajících závazků
9. Projednání analytické části IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci a popisu opatření a aktivit, textu výzvy (včetně příloh) pro předkládání projektových záměrů
10. Podání dotační žádosti  - „ZŠ Lesní – škola pro Evropu“ v IPRM zóna Lidové sady
11. Podání dotační žádosti  - „ZŠ Lesní – úprava parteru“ v IPRM zóna Lidové sady
12. Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu statutárního města Liberec pro 1. kolo 2010
13. Projektová dokumentace k předkládanému projektu s využitím státní účelové dotace na MV ČR na rok 2010
14. Projektová dokumentace k předkládanému projektu s žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2010
15. Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 62 (návrhy v k. ú. Vratislavice n. N.) – zahájení procesu pořízení – podklady pro nový územní plán
16. Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 64 (návrhy v k. ú. Vratislavice n. N.) – zahájení procesu pořízení – podklady pro nový územní plán
17. Vydání 29.B změny územního plánu města Liberec
18. Vydání 37. změny územního plánu města Liberec
19. Zadání 51. změny územního plánu města Liberec

 

Rada města obdržela tyto písemné informace:

I. Informace o projektech SML - na úsporu spotřeby energie

II. Privatizace pozemků p.č. 1747, k. ú. Starý Harcov

III. Privatizace pozemku p.č. 1910-2, k. ú. Ruprechtice

IV. Souhrnná informace o zjištěných nedostatcích v roce 2009

V. Výsledek kontroly provedené na personálním oddělení Magistrátu města Liberec dne 26. listopadu 2009 Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR

VI. Informace o uložených pokutách ve věcech samostatné působnosti podnikajícím fyzickým a právnickým osobám dle § 58 zákona o obcích

VII.Protokol z kontrolní akce „Kontrola účelného, hospodárného a  efektivního vynaložení poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Liberec příspěvkové organizaci Divadlo F. X. Šaldy Liberec za rok 2008 v porovnání s minulými roky"

VIII. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2010

 

 

 

 

 

Ing. Jiří K i t t n e r, v. r.

Ing. František H r u š a, v. r.

primátor města

náměstek primátora

 

Přílohy k usnesení č.: 3 - 6/2010, 9 – 12/2010, 14 – 15/2010, 18/2010, 22 – 27/2010, 35 – 39/2010, 44 – 46/2010.

 

Nastavení cookies