05.01.2017
Karel Horník

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 15. 6. 2010 - USNESENÍ Č. 382/2010

MŠ DOMINO s.r.o.  -  žádost o úpravu identifikace
Rada města po projednání

bere na vědomí

změnu v označení společnosti uvedené v uzavřené smlouvě o nájmu a najaté věci reg. č. 7/10/0011 na straně nájemce a budoucího kupujícího tak, že původní název Mateřská školka DOMINO s.r.o. se vypouští a nahrazuje se novým označením Mateřská škola DOMINO s.r.o.  

USNESENÍ Č. 383/2010 - Majetkoprávní operace – odbor technické správy veřejného majetku
Oprava mostu v Hrubínově ul.

Rada města po projednání

schvaluje

1. nájem části pozemkové parcely č. 32/1 v k.ú. Starý Harcov, obec Liberec, vodní plocha, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové,  IČ 708 900 05 jako pronajímatelem a  Statutárním městem Liberec, jako nájemcem, o výměře 177 m2, na dobu určitou a nájemným ve výši 6.195,- Kč/rok bez DPH,  

2. uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ spočívající ve strpění stavby skluzu, příjezdu a přístupu za účelem provádění údržby a prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukce, nebo s jeho odstraněním po celou dobu jeho fyzické a  právní životnosti, na části  p.p.č. 32/1 v k.ú. Staré Harcov, obec Liberec, vodní plocha, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové,  IČ 708 900 05, jako povinným, a Statutárním městem Liberec, jako oprávněným, za cenu 35 Kč/m2 bez DPH    

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
zajistit uzavření a podpis příslušných smluvních dokumentů.
T: 07/2010 - kontrolní

USNESENÍ Č. 384/2010 - Majetkoprávní operace – odbor technické správy veřejného majetku
Oprava mostu v Londýnské ul.

Rada města po projednání

schvaluje

1. nájem části pozemkové parcely č. 925/1 v k.ú. Staré Pavlovice, obec Liberec, vodní plocha, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové,  IČ 708 900 05 jako pronajímatelem a  Statutárním městem Liberec, jako nájemcem, o výměře 565 m2, na dobu určitou a nájemným ve výši 19.775,-Kč/rok bez DPH,

2. uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ spočívající ve strpění stavby opevnění břehů, příjezdu a přístupu za účelem provádění údržby a prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukce, nebo s jeho odstraněním po celou dobu jeho fyzické a  právní životnosti, na části  p.p.č. 925/1 v k.ú. Staré Pavlovice, obec Liberec, vodní plocha, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové,  IČ 708 900 05, jako povinným, a Statutárním městem Liberec, jako oprávněným, za cenu 35 Kč/m2 bez DPH    

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
zajistit uzavření a podpis příslušných smluvních dokumentů.
T: 07/2010 – kontrolní

USNESENÍ Č. 385/2010 - Majetkoprávní operace – odbor technické správy veřejného majetku
Záměr výkupu pozemků – Rekonstrukce ulice Ptačí

Rada města po projednání

schvaluje

záměr výkupu p.p.č. 1449/2, o výměře 421 m2, ostatní plocha, p.p.č. 1542/2, o výměře 753 m2, ostatní plocha, části p.p.č. 1542/5 o  předpokládané výměře 30 m2, trvalý travní porost, vše v k.ú. Rochlice u  Liberce, od paní Věry Vojtíškové, bytem Nová 306/5, 460 10 Liberec X – Františkov           

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
zajistit zpracování znaleckého posudku pro potřeby dalšího jednání s  vlastníkem pozemků, vést tato jednání a po jejich dokončení předložit radě města k odsouhlasení návrh majetkoprávní operace.
T: 30. 9. 2010 - kontrolní

USNESENÍ Č. 386/2010 - Majetkoprávní operace – odbor technické správy veřejného majetku
Skladová plocha na Otavské ulici: schválení nájemní smlouvy

Rada města po projednání

schvaluje

nájem části pozemkové parcely č. 449/1, k.ú. Rochlice u Liberce, obec Liberec, ve vlastnictví společnosti Technické služby města Liberce,  a.s. , se sídlem Erbenova 376, 460 08 Liberec 8, IČ: 25007017, jako pronajímatelem a Statutárním městem Liberec, jako nájemcem, o výměře vymezenou stávajícím oplocením a opěrnou zdí, na dobu neurčitou a  nájemným ve výši 150.000,- Kč/rok bez DPH,

bere na vědomí

předložený návrh textu nájemní smlouvy    

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního  dokumentu – smlouvy o  nájmu a následně zajistit skladování upotřebitelných materiálů ze staveb komunikací v majetku města Liberec,  
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 387/2010 - Plán realizace obnovy veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení ve městě Liberci v roce 2010
Rada města po projednání

schvaluje

1. plán realizace obnovy veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení ve městě Liberci v roce 2010
2. finanční plán obnovy veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení v letech 2011 až 2021           

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
1. zajistit realizaci plánu  obnovy veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení ve městě Liberci v roce 2010 uvedeného v příloze č. 1 a to do výše finančního vyčíslení předloženým odborem technické správy veřejného majetku odboru se zhotovitelem ELTODO CITELUM s.r.o. na  základě stávající uzavřené smlouvy o dílo,
KT: prosinec 2010

2. zajistit přípravu a uzavření dodatku č. 3  k uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem ELTODO CITELUM s.r.o. zohledňující nové finanční plnění obnovy veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení ve městě Liberci v letech 2010 až 2021 dle návrhu odboru technické správy veřejného majetku,
KT: září 2010

USNESENÍ Č. 388/2010 - Přeložky veřejného osvětlení spojené s opravami vedení NN
Realizace akce

Rada města po projednání

schvaluje

realizaci akce „Přeložky vedení veřejného osvětlení spojené s opravami vedení nízkého napětí“               

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
1. zajistit uzavření příslušené smlouvy o dílo s zhotovitelem ELTODO CITELUM s.r.o. na realizaci   akce  „Přeložky vedení veřejného osvětlení spojené s opravami vedení nízkého napětí“ ,
T: 31. 7. 2010

2. zajistit stavební realizaci akce „Přeložky vedení veřejného osvětlení spojené s opravami vedení nízkého napětí“,  
T: 30. 10. 2010

USNESENÍ Č. 389/2010 - Obchodní ulice – úprava odvodnění
Založení projektu a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby

Rada města po projednání

schvaluje

1. založení projektu – akce „Obchodní  ulice – úprava odvodnění“,
2. v souladu s předloženým návrhem zadávacích podmínek, vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Obchodní  ulice – úprava odvodnění“,
3. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to:

komise pro otevírání obálek:
Ing. Ladislav Fuchs, vedoucí odboru TS
David Novotný, vedoucí oddělení  TSKO
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Václav Bahník, oddělení TSIN
Josef Honzík, oddělení TSKO
zástupce právního odboru

složení komise pro posouzení nabídek:
JUDr. Marek Řeháček, tajemník
Ing. František Hruša, náměstek primátora
Ing. Ladislav Fuchs, vedoucí odboru TS
David Novotný, vedoucí oddělení TSKO
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Ondřej Červinka, náměstek primátora
Milan Šír, náměstek primátora
Ing. Václav Bahník, oddělení TSIN
Josef Honzík, oddělení TSKO
zástupce právního odboru                                                 

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace pro realizaci akce“ zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Obchodní  ulice – úprava odvodnění“,     
KT: 31. 7. 2010,

2. následně, po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, předložit radě města     
ke schválení výsledek výběrového řízení včetně návrhu finančního zajištění akce,
                                                                      
                                                                                                                     KT:  09/2010.

 

USNESENÍ Č. 390/2010 - Valašská ulice – úprava přístupu pro pěší
Založení projektu a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby

Rada města po projednání

schvaluje

1. založení projektu – akce „Valašská ulice – úprava přístupu pro pěší“,
2. v souladu s  předloženým návrhem zadávacích podmínek, vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Valašská ulice – úprava přístupu pro pěší“,
3. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to:

komise pro otevírání obálek:
Ing. Ladislav Fuchs, vedoucí odboru TS
David Novotný, vedoucí oddělení  TSKO
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Václav Bahník, oddělení TSIN
Josef Honzík, oddělení TSKO
zástupce právního odboru

složení komise pro posouzení nabídek:
JUDr. Marek Řeháček, tajemník
Ing. František Hruša, náměstek primátora
Ing. Ladislav Fuchs, vedoucí odboru TS
David Novotný, vedoucí oddělení TSKO
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Ondřej Červinka, náměstek primátora
Milan Šír, náměstek primátora
Ing. Václav Bahník, oddělení TSIN
Josef Honzík, oddělení TSKO
zástupce právního odboru                                                 
  
a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace pro realizaci akce“ zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Valašská ulice – úprava přístupu pro pěší“.   
KT: 31. 7. 2010,

2. následně, po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení včetně návrhu finančního zajištění akce.
KT:  09/2010.

USNESENÍ Č. 391/2010 - Revitalizace  Soukenného náměstí
Návrh na zrušení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací
Rada města po projednání

schvaluje

zrušení výběrového řízení na  akci „Revitalizace Soukenného náměstí“ stavební realizace    

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
1. všem uchazečům o výše uvedenou veřejnou  zakázku zajistit odeslání oznámení, že veřejná zakázka byla ze strany zadavatele zrušena,
T: neprodleně

2. zajistit zpracování podkladů pro vyhlášení nového výběrové řízení na  akci „Revitalizace Soukenného náměstí“ – stavební realizace a následně předložit radě města ke schválení návrh nových zadávacích podmínek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací,
T: kontrolní 07/2010

USNESENÍ Č. 392/2010 - U Mlýna – lávka pro pěší
Výběr dodavatele stavby, financování a realizace stavby  

Rada města po projednání

schvaluje

1. realizaci akce „U Mlýna – lávka pro pěší“,
2. časový a finanční harmonogram akce „U Mlýna – lávka pro pěší“,
3. výběr dodavatele stavebních  prací přímým oslovením firmy Strabag a.s., Praha 5 – Smíchov, Na Bělidle 198/21, PSČ 155 00, IČ 60838744,
4. zajištění činností souvisejících s výkonem technického dozoru investora a činnosti vedoucí k získání kolaudačního rozhodnutí prostřednictvím externího dodavatele           

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
1. na akci „U Mlýna – lávka pro pěší“ zajistit odeslání výzvy k předložení nabídkové ceny na realizaci stavby lávky a návrhu smlouvy o  dílo firmě Strabag a.s., Praha 5 – Smíchov, Na Bělidle 198/21, PSČ 155 00, IČ 60838744,
T: neprodleně

2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce „U Mlýna – lávka pro pěší“,  
T: 31. 8. 2010 – kontrolní

3. předložit do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření roku 2010 požadavek na pokrytí finančních prostředků souvisejících s realizací akce,
T: 31. 8. 2010 - kontrolní

USNESENÍ Č. 393/2010- Oprava komunikace SNP v Liberci
Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací, realizace stavby

Rada města po projednání

schvaluje

výsledek výběrového řízení na akci „Oprava komunikace SNP“ – stavební realizace  a zhotovitele   stavby společnost  STRABAG a.s., IČ 608 38 744, se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha  včetně stavební realizace akce „Oprava komunikace SNP“   

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání příslušného rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Oprava komunikace SNP“ – stavební realizace, a to vítězi výběrového řízení, společnosti  STRABAG a.s., IČ 608 38 744, se sídlem,  Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha,
T: ihned

2. ostatním uchazečům o veřejnou  zakázku zajistit odeslání příslušného oznámení, že jejich zakázka nebyla vybrána jako nejvhodnější,
T: ihned

3. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a  vyhodnocením výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava komunikace SNP“ – stavební realizace, předložit příslušnou smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení se společností STRABAG a.s., IČ 608 38 744, se sídlem,  Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha k  podpisu a po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce,
T: 30. 6. 2010– kontrolní

4. v návrhu rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku pro rok 2011 nárokovat ve výdajové části rozpočtu zbývající finanční prostředky související s dofinancováním akce „Oprava komunikace SNP“.
T: 10/2010 – kontrolní

USNESENÍ Č. 394/2010 - Žitavská – oprava ulice
Založení projektu, výběr dodavatele stavby a realizace stavby
 
Rada města po projednání

schvaluje

1. založení projektu - akce „Žitavská – oprava ulice“
2. výběr dodavatele stavebních  prací přímým oslovením firmy Strabag a.s., Praha 5 – Smíchov, Na Bělidle 198/21, PSČ 155 00, IČ 60838744      

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
1. na akci „Žitavská – oprava ulice“ zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu smlouvy o dílo a nabídkové ceny na realizaci výše uvedené akce  firmě Strabag a.s., Praha 5 – Smíchov, Na Bělidle 198/21, PSČ 155 00, IČ 60838744,
T: 30. 6. 2010 - kontrolní

2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního  dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce „Žitavská – oprava ulice“,  
T: 31. 7. 2010 - kontrolní

USNESENÍ Č. 395/2010 - Majetkoprávní operace
Rada města po projednání

souhlasí

s majetkoprávními operacemi  pod  body:
I. Prodej pozemků
1. Rada města dne 15.6.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 1425/1, k.ú. Liberec kupujícím:

1.  manželé Pavel Prade,
bytem  Podhorská 32, 466 01  Jablonec nad Nisou
a Lenka Pradová,  
bytem V. Nezvala 9, 466 02  Jablonec nad Nisou
za kupní cenu  561.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

2. Rada města dne 15.6.2010  souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemky  p.č. 4174/5, 4174/9, 4174/11, k.ú. Liberec kupujícím:                                      
Česká inspekce životního prostředí,   IČ: 416 93 205
sídlem  Praha 9, Na Břehu 267/1a, PSČ: 190 00
za  kupní  cenu : 106.240,-Kč
splatnou  před  podpisem kupní smlouvy, termín podpisu KS do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

3. Rada města dne 15.6.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 5433/2, k.ú. Liberec kupujícím:
1. manželé Eva Löfflerová a Herbert  Löffler,
oba bytem Na Hradbách 959/16, 460 01  Liberec 1                             1/3
manželé Anna Löfflerová a  Petr  Löffler,
oba bytem Valdštejnská 382/41, 460 01  Liberec 2       1/3   
Jindřich Löffler,
bytem Raisova 866/9, 460 01  Liberec 1   1/3                             
za kupní cenu  45.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

4. Rada města dne 15. 6. 2010  souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek  p.č. 894/1, k. ú. Rochlice u Liberce kupujícím:
Jiří Ječný, Maria Ječná,  
oba bytem  Žitná 445, Liberec 6
za kupní cenu  388.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města

5. Rada města dne 15.6.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 1909/1, k.ú. Ruprechtice kupujícímu:
Společenství vlastníků jednotek Horská tř. 598/12, Liberec 14, IČ: 25429981
sídlem  Liberec 14, Horská tř.598/12, 460 14
za kupní cenu  151.000,-Kč                                                                                            
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

6. Rada města dne 15.6.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 142/103, k.ú. Starý Harcov kupujícímu:
Naděžda Skopková,
bytem  Březový vrch 738, 460 15  Liberec 15
za kupní cenu  15.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

7. Rada města dne 15.6.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 309/2, k.ú. Rudolfov kupujícímu:
manželé Martin Špička a Hana Špičková,
oba bytem  K Černé Nise 24E, 460 14 Liberec 21
za kupní cenu  55.500,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

8. Rada města dne  15. 6.  2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek  p.č. 274/1,  k. ú. Doubí u Liberce kupujícím v pořadí:

1. Česká pozemková s. r. o. , IČ: 27290557
se  sídlem  Stromovka 223/10, Liberec 10
za kupní cenu   401.200,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města

2.  Lukáš Plechatý,
bytem  Na Pískovně 667/44, Liberec 14
za kupní cenu  401.100,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1

9. Rada města dne 15.6.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 940/3, k.ú. Krásná Studánka kupujícím:
manželé Václav Sochor a Hana Sochorová,  
oba bytem  Rumjancevova 1182/16, 460 01  Liberec 1
za kupní cenu  57.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

II. Prodej budov
1. Rada města dne 15. 6. 2010 souhlasí s prodejem nemovitostí:
budova  čp. 584, ul. Sovova, Liberec 14  včetně pozemků p.č. 1681, 1682/1, 1682/2, 1682/3, k.ú. Ruprechtice  kupujícím v pořadí:

1.  Ing. Tomáš Absolon,
bytem Vrbova 1367/5, 460 01 Liberec 1             
za kupní cenu   8,111.111,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

2.  Pavel Křelina,   
bytem Hostivítova 1071, 460 14 Liberec 14             
za kupní cenu  7,500.222,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1

2. Rada města dne 15. 6. 2010 souhlasí s prodejem nemovitostí:
budova  čp. 622, ul. Česká, Liberec 25  včetně pozemků p.č. 1361/7, 1361/1, 1362/1, k.ú.Vesec u Liberce kupujícím v pořadí:

1.  Josef Líman,
bytem  Bezděčín 34, 293 01 M1adá Boleslav                 50% nemovitostí    
Daniel Salomon,  
bytem  Radčická 295, 460 14 Liberec 14                         50% nemovitostí
za kupní cenu    7,000.077,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

2. Švandrlík a.s., IČ: 25497855
se sídlem Stromovka 223/10, 460 10 Liberec 10            
za kupní cenu   6,505.001,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1

3. Rada města dne 15. 6. 2010 souhlasí s prodejem nemovitostí:
objekt skladovací haly, ul. Dlouhá, Liberec 25  včetně pozemku p.č. 326/3 a pozemku p.č. 326/1, k.ú. Vesec u Liberce kupujícímu:
MAPH, s.r.o.,  IČ: 40231844,
se sídlem Irkutská 97, 460 10 Liberec XVIII
za kupní cenu 2,400.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

III.Směna pozemků
Rada města dne 15.6.2009 souhlasí se směnou pozemků p.č. 276/4 a 276/5 odděl. z pozemku p.č. 276/1, k.ú. Růžodol I                                        
ve vlastnictví:
Jezdecký klub LIBEREC, IČ: 46744533,
V Zátočině 28/15, Liberec 11
za pozemky p.č. 98/1, 98/2, 99, 100/3, 145/4, 145/7 a p.č. 146/2 odděl. z pozemku p.č. 146/2, k.ú. Růžodol I
ve vlastnictví:
Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ 00262978 s doplatkem městu ve výši 604.795,- Kč.

IV.Budoucí prodej pozemku
Rada města dne 15.6.2010 po projednání
a) zrušuje usnesení č. 302/2010/I ze dne 18.5.2010 (cena dle int. předpisu)
b) souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej nemovitosti:
části pozemku p.č. 420, k.ú. Doubí u Liberce v souvislosti s plánovanou výstavbou nové trafostanice
budoucí kupující:
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 27232425
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v době realizace kupní smlouvy a úhradou nákladů spojených s realizací prodeje.

XIII. MO Lbc Vratislavice n./N.
1. Prodej nebytových objektů
     1.Rada města po projednání souhlasí s prodejem objektu č.p. 1126, ul. Májová, Liberec XXX na p.p.č. 1541/2 s  příslušenstvím a pozemky p.p.č. 1541/2, 1541/3 (oddělené z p.p.č. 1541/1 dle GP č. 2911-348/2009 ze dne 30.10.2009) v k.ú. Vratislavice nad Nisou firmě ADDAT s.r.o., IČ: 60277645, sídlem U Krematoria 24/551, 460 01 Liberec IV, zastoupené jednatelem Ing. Petrem Lajtkepem, za kupní cenu 3,841.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.
     2. Rada města po projednání souhlasí s prodejem bývalého areálu Technického střediska ve Vratislavicích nad Nisou, č.p. 1109 na p.p.č. 1131 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1131, 1132, 1134/1, 1134/2, 1134/3 (garáž bez čp/če), 1134/4, 1134/5, při ul. Lovecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou panu Rostislavu Prevužňákovi, bytem Střevelná 32, 468 22  Železný Brod, za kupní cenu 5,520.000,- Kč, se splatností 3,000.000,- Kč před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a doplatkem kupní ceny formou měsíčních splátek ve výši 70.000,- Kč do 3 let od podpisu smlouvy.

2. Odstoupení od smlouvy
Rada města po projednání:
1. souhlasí  s odstoupením od kupní smlouvy č. 6100/2008/8490 ze dne 7.4.2008 v souladu s čl. VI. Smlouvy
2. souhlasí se způsobem vzájemného vyrovnání formou:
a) souhlasného prohlášení o zániku vlastnického práva spol. PROCTUS 4 s.r.o.
b) dohody o vrácení kupní ceny

schvaluje

majetkoprávní operace pod body:
 
V. Záměry prodeje a ceny pozemků
1. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku  p.č.3282/2, k.ú. Liberec, formou výběrového řízení za cenu 35.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.        
2. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.3584/2, k.ú.Liberec formou výběrového řízení za cenu 29.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
3. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.3584/5, k.ú. Liberec formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p.č.3584/5, k.ú. Liberec za cenu 28.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
4. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.3584/6, k.ú. Liberec formou výběrového řízení za cenu 28.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
5. Rada města dne 15. 6.   2010  schvaluje záměr prodeje  části  pozemku p.č. 473/5,  k. ú. Rochlice u Liberce formou veřejné dražby dobrovolné za  nejnižší   podání 1,846.000,- Kč.
6. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.82/1, 82/2, 82/12, 82/14 a
82/16, k.ú. Františkov u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby
složené z vlastníků jednotek v budově  na  pozemku p.č. 82/13, k.ú. Františkov u Liberce  za cenu 308.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
7. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 82/4, 82/5, 82/8-část, 82/9 a     
82/10, k.ú. Františkov u Liberce, formou výběrového řízení s právem  přednosti právnické osoby    složené z vlastníků jednotek v budově  na  pozemku p.č. 82/7, k.ú. Františkov u Liberce  za cenu cca 352.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší  nabídky.
8. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.100/3, 100/8 a 100/9, k.ú.   Františkov u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v budově  na  pozemku p.č. 100/4, k.ú. Františkov u Liberce  za cenu  339.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
9. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.102/1-části, k.ú. Františkov u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v  budově  na  pozemku p.č. 102/2, k.ú. Františkov u Liberce  za cenu   cca  248.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
10. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.168/1, 168/25, 168/26, 168/27 a 168/28, k.ú. Františkov u  Liberce, formou výběrového řízení s právem  přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v budově  na  pozemku p.č. 168/4, k.ú. Františkov u Liberce  za cenu  158.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
11. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 195, 197/1-část a 197/2, k.ú. Františkov u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v budově  na  pozemku p.č. 196/1, k.ú. Františkov u Liberce  za cenu   cca  240.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
12. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.217/1-část,  a 217/45, k.ú. Františkov u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v budově  na  pozemcích p.č. 217/46 až 217/48, k.ú. Františkov u Liberce  za cenu  cca  599.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
13. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.217/26-část A,  892/10-část A a 943/5-část A, k.ú. Františkov u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v budově  na  pozemcích p.č. 943/2 až 943/4, k.ú. Františkov u Liberce  za cenu  cca  242.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
14. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.217/26-část B  a 892/10-část B, k.ú. Františkov u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z  vlastníků jednotek v budově  na  pozemcích p.č. 217/20 a 217/21, k.ú. Františkov u Liberce  za cenu  cca  86.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
15. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.217/28-část A  a 217/32, k.ú. Františkov u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v budově  na  pozemcích p.č. 217/29 až 217/31, k.ú. Františkov u Liberce  za cenu  cca  317.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
16. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.217/28-část B, k.ú. Františkov u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v  budově  na  pozemku p.č. 217/34, k.ú. Františkov u Liberce  za cenu   cca  237.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
17. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.217/36-část a 217/39-část, k.ú. Františkov u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z  vlastníků jednotek v budově  na  pozemku p.č. 217/37, k.ú. Františkov u  Liberce  za cenu   cca   333.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
18. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.217/52, 217/53-část a 217/54, k.ú. Františkov u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z  vlastníků jednotek v budově  na  pozemku p.č. 217/50, k.ú. Františkov u  Liberce  za cenu   cca  218.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
19. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.843/1-díl A, 843/10 a 843/11-díl A, k.ú. Františkov u  Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v budově  na  pozemku p.č. 843/4, k.ú. Františkov u Liberce  za cenu   cca  103.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
20. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.843/1-díl B, 843/11-díl B, 843/12 a 843/13-díl A, k.ú. Františkov u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v budově  na  pozemku p.č. 843/6, k.ú. Františkov u Liberce  za cenu   cca  77.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
21. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.843/1-díl C, 843/13-díl B a 843/14, k.ú. Františkov u  Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v budově  na  pozemku p.č. 843/8, k.ú. Františkov u Liberce  za cenu   cca  145.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
22. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.843/1-díl D, k.ú. Františkov u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v  budově  na  pozemku p.č. 843/20, k.ú. Františkov u Liberce  za cenu   cca  168.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
23. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.843/1-díl E, k.ú. Františkov u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v  budově  na  pozemcích p.č.843/21 a 843/22, k.ú. Františkov u Liberce  za cenu   cca  141.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
24. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.843/1-díl F, 843/28, 843/29 a 843/30-díl A k.ú. Františkov u  Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v budově  na  pozemcích p.č.843/23 a  843/24, k.ú. Františkov u Liberce  za cenu   cca  97.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
25.Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.843/1-díl G, 843/30-díl B a 843/31, k.ú. Františkov u  Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v budově  na  pozemcích p.č.843/25 a  843/26, k.ú. Františkov u Liberce  za cenu   cca  140.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
26.Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.843/1-díl H, k.ú. Františkov u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v  budově  na  pozemku p.č. 843/38, k.ú. Františkov u Liberce  za cenu   cca  57.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
27. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.892/1-díl A, 892/19 a 892/20-díl A, k.ú. Františkov u  Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v budově  na  pozemcích p.č.892/4 a 892/5, k.ú. Františkov u Liberce  za cenu   cca  201.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
28.Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.892/1-díl B, 892/20-díl B, 892/21 a 892/22-díl A, k.ú. Františkov u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v budově  na  pozemcích p.č.892/6 a 892/7, k.ú. Františkov u Liberce  za cenu   cca  126.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
29. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.892/1-díl C, 892/22-díl B a 892/23, k.ú. Františkov u  Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v budově  na  pozemcích p.č.892/8 a 892/9, k.ú. Františkov u Liberce  za cenu   cca  143.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
30.Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.892/1-díl D, k.ú. Františkov u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v  budově  na  pozemku p.č.892/13, k.ú. Františkov u Liberce  za cenu   cca  61.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
31. Rada města dne 15. 6. 2010 schvaluje záměr prodeje  částí  pozemků p.č. 18, 19,  k. ú. Růžodol I formou veřejné dražby dobrovolné za  nejnižší   podání cca 173.000,- Kč.
32. Rada města dne 15. 6.   2010  schvaluje záměr prodeje   pozemku p.č. 274/1,  k. ú. Růžodol I formou  výběrového řízení s právem přednosti vlastníků souvisejících pozemků za  předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky za cenu 639.000,- Kč.
33. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.377, k.ú.Růžodol I, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v budově na  pozemcích p.č.374 a 375, k.ú.Růžodol  I  za cenu   253.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
34. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.396/2 a 399/2-díl A, k.ú.Růžodol I, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v  budově na pozemcích p.č.396/1 a 399/1, k.ú.Růžodol  I  za cenu   cca  224.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
35. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.399/2-díl B, k.ú. Růžodol I, formou výběrového řízení s  právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v budovách na pozemcích p.č. 396/1 a 399/1, 397/1 a 398/1, k.ú. Růžodol  I  za cenu  cca  33.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
36. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.673/16 a 673/8, k.ú.Růžodol I, formou výběrového řízení s  právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v budově na pozemku p.č.673/6, k.ú.Růžodol I za cenu  238.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
37. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.673/11, 673/13, 673/17 a 673/18, k.ú.Růžodol I, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v budově na pozemku  p.č.673/5, k.ú.Růžodol  I  za cenu  167.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
38. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.676/2-část, k.ú. Růžodol I, formou výběrového řízení s  právem přednosti právnické osoby složené z vlastníků jednotek v budově na pozemcích p.č.676/7 až 676/12, k.ú.Růžodol  I  za cenu  cca  282.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
39. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.680/1-část a 680/7-část, k.ú.Růžodol I, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z  vlastníků  jednotek  v budově  na  pozemku p.č. 687, k.ú. Růžodol I za cenu  cca   529.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
40. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje  záměr  prodeje  pozemků  p.č.680/2-část a 680/14-část, k.ú.Růžodol I, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené  z vlastníků  jednotek  v  budově  na  pozemku  p.č. 679, k.ú. Růžodol I za cenu  cca 346.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
41. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.680/11-část, 680/12-část a 680/15-část, k.ú.Růžodol I, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené z  vlastníků jednotek v budově na pozemku p.č.686, k.ú.Růžodol I za cenu  cca  453.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
42. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.682/2-část A a 682/6, k.ú. Růžodol  I, formou  výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby  složené z  vlastníků jednotek  v  budově na  pozemku  p.č.682/4, k.ú. Růžodol  I  za cenu  cca 258.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
43. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.682/2-část B a 682/8, k.ú. Růžodol  I, formou  výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby  složené z  vlastníků jednotek  v  budově na  pozemku  p.č.684, k.ú. Růžodol  I  za cenu  cca 440.000,-Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
44. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.1515/26, k.ú.Starý Harcov formou výběrového řízení za cenu 17.000,- za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
45. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.1515/34, k.ú. Starý Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p.č.1515/34, k.ú. Starý Harcov za cenu 17.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
46. Rada města dne 15. 6. 2010:
zrušuje usnesení č. 311/09, bod č. I/10 ze dne  2. 6. 2009 (změna obsahu a formy prodeje )
schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 29,  k. ú. Kunratice u Liberce  formou veřejné dražby dobrovolné s předkupním právem nájemce pozemku p.č. 29, k. ú. Kunratice u Liberce  za nejnižší podání  812.000,- Kč
47. Rada města dne 15. 6. 2010:
zrušuje usnesení č. 311/09, bod č. I/10 ze dne  2. 6. 2009 (změna obsahu  prodeje )
schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 36/1,  k. ú. Kunratice u Liberce  formou výběrového řízení s  právem přednosti nájemce pozemku p.č. 36/1, k. ú. Kunratice u Liberce  za cenu  184.000,- Kč
48. Rada města dne  15. 6. 2010 :
zrušuje
usnesení č. 91/07, bod č. IV/I ze dne 13. 2. 2007 (změna formy prodeje )
schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1451/1,  k. ú. Vesec u Liberce  formou výběrového řízení  za cenu  243.000,- Kč

VI. Záměr směny pozemků
Rada města dne 15.6.2010 schvaluje záměr směny pozemků p.č. 1112/8 a 1112/9, k.ú. Liberec
ve vlastnictví:
LIPOVÁ DEVELOPMENT a.s., IČ: 25474456
Pražská 154/38, Liberec 2
za část pozemku p.č. 5807/16, k.ú. Liberec
ve vlastnictví:
Statutární  město Liberec,  nám.  Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978.

VII.  Pronájem pozemků
Rada města dne 15.6.2010 schvaluje nájem části pozemku p.č. 1378/7, k.ú. Ruprechtice o výměře 3.000m² na dobu určitou 10 let pro občanské sdružení Dětský sen, Americká 588/57, 460 10  Liberec 3, za roční  nájemné 45.000,-Kč.

VIII. Pronájem nebytového prostoru
Rada města dne 15.6.2010 schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 62 v ul. Česká 617, Liberec 25, firmě DENTITAN v.o.s., IČ: 25480375, Česká 617, Liberec 25, nájemné 918,- Kč/m²/rok, smlouva na  dobu neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady.   

IX. Výpůjčky nebytových prostorů
1. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje výpůjčku nebytového prostoru č. 302 v ul. Valdštejnská 259, Liberec 2,  organizaci NADĚJE o.s, IČ: 00570931, K Brance 11/19e, Praha 5, smlouva na dobu neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady.    
2. Rada města dne 15.6.2010 schvaluje výpůjčku nebytového prostoru č. 101 v ul. Burianova 969, Liberec 30,  organizaci Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., IČ: 28700210, Poštovní 233, Liberec 30, smlouva na dobu neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady.      
3.Rada města dne 15.6.2010 schvaluje výpůjčku nebytového prostoru č. 60 v ul. Česká 617, Liberec 25,  organizaci Osobní asistence – Pro život, o.p.s., IČ: 27338797, Poštovní 233, Liberec 30, smlouva na dobu neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady.    
4.Rada města dne 15.6.2010 schvaluje výpůjčku nebytového prostoru č. 61 v ul. Česká 617, Liberec 25,  organizaci Osobní asistence – Pro život, o.p.s., IČ: 27338797, Poštovní 233, Liberec 30, smlouva na dobu neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady.     
5.Rada města dne 15.6.2010 schvaluje výpůjčku nebytového prostoru č. 34 v ul. Česká 617, Liberec 25, organizaci Společnost spokojeného stáří, o.p.s., IČ: 27303331, A. Cihláře 191, Šimonovice, smlouva na dobu neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady.                          

X. Výpůjčka budovy
Rada města dne  15. 6. 2010 schvaluje výpůjčku  objektu  č.p. 645, ul. Pastýřská, Liberec 1  včetně  pozemku  p.č. 2102,   k.ú. Liberec pro MOST K NADĚJI, o. s. Výpůjčka se sjednává bezplatně na dobu určitou 10 let.

XI. Věcná břemena
1.Rada města dne 15. 6. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5758 k.ú. Liberec na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 200,- Kč/m2 bez DPH.
2.Rada města dne 15. 6. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a  údržbu na pozemku p.č. 5763/2, 6007/4,  k.ú. Liberec, na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro GTS NOVERA s.r.o., Přemyslovská 2845/43, Praha 3, 130 00, IČ: 28492170, za cenu 200,- Kč/m2 bez DPH.
3.Rada města dne 15. 6. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 5780/19,  k.ú. Liberec, na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 200,- Kč/m2 bez DPH.
4.Rada města dne 15. 6. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodu, příjezd a přístup pro opravy a  údržbu na pozemku/cích/ p.č. 155, k.ú. Rochlice u Liberce, na dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.
5.Rada města dne 15. 6. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 648 k.ú. Dolní Hanychov na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.
6.Rada města dne 15. 6. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 1400/1,  k.ú. Růžodol I., na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.
7.Rada města dne 15. 6. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  vrchního vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 133, 100/1 k.ú. Staré Pavlovice na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.
8.Rada města dne 15. 6. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení
vodovodní  přípojky,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu na  pozemku/cích/ p.č. 368, k.ú. Ruprechtice, na dobu existence stavby příslušné   inženýrské  sítě pro vlastníka  pozemku  p. č. 366/2, k. ú. Ruprechtice, kterými jsou v současné době  Janoušek Pavel, Jeseniova 110/12, Liberec – Liberec XIV- Ruprechtice, 460 14 Liberec a Janoušková Andrea, Na Valech 890/2, Liberec – Liberec XIV- Ruprechtice, 46014 Liberec  za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.
9.Rada města dne 15. 6. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 873/1 k.ú. Ruprechtice na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.
10.Rada města dne 15. 6. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 843/1, 2118/4, 2118/36,  k.ú. Ruprechtice, na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.
11.Rada města dne 15. 6. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu přes pozemek p.č. 2211/22, k.ú. Ruprechtice, na dobu  neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 2211/2 a pozemku p. č. 2211/3, k. ú. Ruprechtice,  jehož vlastníkem jsou v současné  době Janoušek Pavel Ing. arch. a Janoušková Irena, Gagarinova 751/26, Liberec – Liberec IV-Rochlice, 46006 Liberec a Samek Zdeněk Ing., Humpolecká 507/11, Liberec- Liberec V-Kristiánov, 46005 Liberec,  za cenu  88,- Kč/m2.
12.Rada města dne 15. 6. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodu, příjezd a přístup pro opravy a  údržbu na pozemku/cích/ p.č. 594, k.ú. Vesec u Liberce, na dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.
13.Rada města dne 15. 6. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1203/1 k.ú. Krásná Studánka na  dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 40,- Kč/m2 bez DPH.
14.Rada města dne 15. 6. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodu, příjezd a přístup pro opravy a  údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1002/1, k.ú. Starý Harcov, na dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.
15.Rada města dne 15. 6. 2010 neschvaluje  zřízení  věcného  břemene  příjezdu a přístupu  přes  pozemek  p. č.  86/2,  k. ú.  Růžodol I., na  dobu   neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 84, k. ú. Růžodol I., jehož vlastníkem jsou v současné době Ščerbák Jan Bc. a Monika, Londýnská 219/66, Liberec XI, za cenu 88,- Kč/m2.

XII. MO Lbc Vratislavice n./N.
1. Záměr prodeje pozemků
     Rada města po projednání:

1. zrušuje své usnesení č. 285/2010 bod IV.1.2. ze dne 4.5.2010
2. schvaluje záměr prodeje p.p.č. 484/3, oddělené od  p.p.č. 484 dle GP č. 2990-156/2010, při ul. Dopravní  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení s předností nájemce pozemku, za minimální prodejní cenu 150.820,-Kč.

2. Věcné břemeno
Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít zřízeno a provozovat STL plynovod vč. 2ks přípojek, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 300 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí n.L., IČ 272 95 567 za cenu 56,-Kč bez DPH /1m2 za podmínek stanovených technickým odborem.

ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., III., IV. a XIII. ke schválení zastupitelstvu města
T: 24. 6. 2010

USNESENÍ Č. 396/2010 - Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec pro rok 2010
Rada města po projednání

souhlasí

s návrhem rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2010 dle důvodové zprávy

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na  rok 2010 zastupitelstvu města dne  24. 6. 2010 ke schválení.

USNESENÍ Č. 397/2010 - Harmonogram přípravy rozpočtu města  a řízených organizací na rok 2011 a  rozpočtového výhledu na roky 2012 – 2015
Rada města po projednání

schvaluje

harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 2011 a rozpočtového výhledu na roky  2012 - 2015

a ukládá

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky
pro zajištění přípravy a schválení rozpočtu Statutárního města Liberec na rok 2011 a rozpočtového výhledu na  roky 2012 – 2015  dodržení termínů schváleného harmonogramu a předložení návrhu rozpočtu města na  posledním zasedání zastupitelstva města v roce 2010.

USNESENÍ Č. 398/2010 - Refinancování stávajících závazků - splátka úvěrů PPF banky
Rada města po projednání

souhlasí

1. s jednorázovou splátkou
a) zůstatku úvěru poskytnutého v lednu  roku 2006 konsorciem  bank  (PPF Banka,
Commerzbank AG pobočka Praha a Dexia Kommunalkredit AG) obchodní společnosti města Sportovní areál Liberec, s.r.o.
b) zůstatku úvěru poskytnutého v srpnu roku 2006 konsorciem bank (PPF Banka
a Dexia Kommunalkredit AG) obchodní společnosti města Sportovní areál Liberec, s.r.o.
z výnosu směnky odkoupené v souladu se  Smlouvou o směnečném rámci  Českou spořitelnou a.s.
2. s uzavřením smlouvy o úplatném převodu cenných papírů s Českou spořitelnou a.s.
3. s vystavením směnky na řad České spořitelny, a.s., IČ 452 44 782 se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62,  PSČ 140 000 na částku 592,819.512,-  Kč se splatností  30.7.2010

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit návrh na postup jednorázového splacení úvěrů poskytnutých konsorcii bank okolo PPF Banky ke schválení zastupitelstvu města.
T:  24. 6. 2010

USNESENÍ Č. 399/2010 - Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o. o zástavě nemovitostí
Rada města, která rozhoduje dle ustanovení § 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady a dle ustanovení  § 102 odstavec 2 písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve věcech obce jako jediného  společníka obchodní společnosti

schvaluje

uzavření zástavní smlouvy mezi Sportovním areálem Liberec s.r.o. jako zástavcem a  Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62 Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 117, jako zástavním věřitelem, přičemž předmětem zástavy jsou objekty Aréna, Rotunda a Krček areálu městského stadionu v Jeronýmově ulici

a ukládá

Mgr. Janu Audymu a Ing. Čeňku Svobodovi, jednatelům společnosti,
učinit veškeré právní kroky nutné k uzavření smlouvy
T: 30. 6. 2010

USNESENÍ Č. 400/2010 - Refinancování stávajících závazků - Dodatek č. 2 ke smlouvě o vydání dluhopisové emise
Rada města po projednání

schvaluje

znění Dodatku č. 2 ke „Smlouvě o zabezpečení vydání tuzemské dluhopisové emise“ uzavřené dne 22.12.2009 s Českou spořitelnou, a.s.  

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
1. uzavřít s Českou spořitelnou, a.s. Dodatek č. 2 ke „Smlouvě o  zabezpečení vydání tuzemské dluhopisové emise“ v předloženém znění
T:  24. 6. 2010

2. vydat ve spolupráci s vedoucím manažerem emise „Informační memorandum“ k emisi komunálních dluhopisů
T: 24. 6. 2010

3. uzavřít s Českou spořitelnou, a.s.
a) „Smlouvu s administrátorem“  (smlouvu o správě emise a obstarání plateb)   
b) „Smlouvu se správcem umořovacího fondu“  
c) „Smlouvu s Agentem pro zajištění“  
T: 15. 7. 2010

USNESENÍ Č. 401/2010 - Refinancování stávajících závazků - Zástavní smlouva k hypotečnímu úvěru Komerční banky a.s.
Rada města po projednání

souhlasí

1. s uzavřením dodatku č. 4 ke Smlouvě o hypotečním úvěru registrační číslo 7070105230005 uzavřené s Komerční bankou a.s. v únoru roku 2005
2. s uzavřením Smlouvy o zástavě pohledávky s Komerční bankou a.s., přičemž zastavenou pohledávkou bude termínovaný účet s minimálním vkladem 114,865.037,61 Kč.    

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit Dodatek č. 4 a  Smlouvu o zástavě pohledávky ke schválení zastupitelstvu města
T:  24. 6. 2010

USNESENÍ Č. 402/2010 - Opětovné zvolení člena dozorčí rady společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s.
Opětovné zvolení  členů správní rady společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s.

Rada města po projednání

souhlasí

s opětovným zvolením člena dozorčí rady Ing. Ondřeje Červinky  na další členské období a členů správní rady Šárky Šelongové, ve funkci předsedkyně a  Ing. Jaromíry Čechové v souladu s § 10 a 15 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

a ukládá

Šárce Šelongové, předsedkyni správní rady,
zajistit změnu v rejstříku obecně prospěšných společností.
T:  06/2010
    08/2010

USNESENÍ Č. 403/2010 - Výroční zpráva za rok 2009 obecně prospěšné společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s.
Rada města po projednání

bere na vědomí

Výroční zprávu za rok 2009 obecně prospěšné společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s.

USNESENÍ Č. 404/2010 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2011 společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s.
Rada města po projednání

souhlasí

s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2011 společnosti Komunitní práce, o.p.s.

a ukládá

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,
předložit návrh smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2011 společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s., zastupitelstvu města.
T: 24. 6. 2010

USNESENÍ Č. 405/2010 - Žádost o prodloužení splátkového kalendáře - pana Martina Sloupa
Rada města po projednání

souhlasí

s žádostí o prodloužení splátkového kalendáře pana Martina Sloupa na 2 roky

ukládá

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,
předložit materiál do zastupitelstva města ke schválení žádosti o prodloužení splátkového kalendáře pana Martina Sloupa.
T: 24. 6. 2010

USNESENÍ Č. 406/2010 - Prominutí nájmu za květen 2009 - paní Maškové Zuzaně, bytem Krejčího 1176, obce Liberec
Rada města po projednání

schvaluje

prominutí nájmu  ve výši 4.571,- Kč paní Maškové Zuzaně

a ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
informovat paní Maškovou Zuzanu o prominutí nájmu za květen 2009
T: ihned

USNESENÍ Č. 407/2010 - Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci II. výzvy roku 2010
Rada města po projednání

souhlasí

s návrhem Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec o  přidělení dotací v rámci II. výzvy roku  2010 v celkové výši 37.500,- Kč.

a ukládá

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,
předložit doporučení rady města zastupitelstvu ke schválení.
T: 24. 6. 2010

USNESENÍ Č. 408/2010 - Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení
Rada města po projednání

schvaluje

Kolářové Markétě – uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení č.16, I. kategorie o velikosti 1+1 v Liberci 6, Burianova 1070 na dobu určitou do 31. 12. 2010

a ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
uzavřít nájemní smlouvu s Kolářovou Markétou
T: červenec 2010

USNESENÍ Č. 409/2010 - Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou
Rada města po projednání

schvaluje

Staňkové Irmě a Staňkovi Viktorovi přidělení bytu č. 58 o velikosti 1+1 v  domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, Burianova 1070
Součkovi Františkovi  přidělení bytu č. 9 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, Burianova 1070

a ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
uzavřít nájemní smlouvy s Irmou Staňkovou a Františkem Součkem.
T:  červenec 2010

USNESENÍ Č. 410/2010 - Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení, uzavření dodatku k nájemní smlouvě a přidělení ubytování nízkého standardu
Rada města po projednání

schvaluje

1) Tomšíčkové Miladě, přidělení  bytu  č. 2,  o  velikosti  1+1  v  ulici Na Bohdalci 292, Liberec 15
2) Ferkové Růženě, přidělení bytu č. 6, o velikosti 1+1 v Na Valech 787, Liberec 14
3) Škapincovi Josefovi přidělení bytu č. 302, o velikosti 1+0 v ulici U Sila 1201, Liberec 30
4) Hajné Miroslavě, přidělení bytu č. 405, o velikosti 1+0 v ulici U Sila 1202, Liberec 30
5) Bc. Breburdovi Pavlovi, přidělení bytu č.404, o velikosti 1+0 v ulici U Sila 1204, Liberec 30
6) Tonkové Nataše, přidělení bytu č. 208, o velikosti 1+1 v ulici U Sila 1206, Liberec 30
7) Kynčlové Janě, prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou 2 let a to do 31.7.2012, v ulici U Sila 1201, Liberec 30
8) Jelínkové Martině, přidělení bytu č. 27, o velikosti 1+kk v ulici Krajní 1576, Liberec 30
9) Šedému Robertovi - poskytnutí ubytování nízkého standardu v objektu Kateřinská 156 na dobu určitou 6 měsíců a to do 31.12.2010, ubytovací jednotky č.7   
10) Benešové Martině - poskytnutí ubytování nízkého standardu v objektu Kateřinská 156 na dobu určitou 6 měsíců a to do 31.12.2010, ubytovací jednotky č.12   

a ukládá

1. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
   vydat pokyn k sepsání nájemní smlouvy s Škapincem Josefem, Hajnou Miroslavou, Bc.    
   Breburdou Pavlem, Tonkovou Natašou a uzavřít dodatek k nájemní smlouvě s Kynčlovou  
   Janou
T: červenec 2010
2. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
uzavřít nájemní smlouvu s Tomšíčkovou Miladou, Ferkovou Růženou, Jelínkovou Martinou
T: červenec 2010

3. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
uzavřít smlouvu o ubytování s Šedým Robertem a Benešovou Martinou
T: červenec 2010

USNESENÍ Č. 411/2010 - Přidělení obecního bytu s věcně usměrňovaným nájemným na základě výběrového řízení
Rada města po projednání

schvaluje

Minxové Martině, přidělení  bytu  č. 106,  o  velikosti  3+1  v  ulici U Sila 1205, Liberec 30

a ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
vydat pokyn k sepsání nájemní smlouvy s Minxovou Martinou
T: červenec 2010

USNESENÍ Č. 412/2010 - Přidělení upravitelného bytu
Rada města po projednání

schvaluje

Krkoškovi Štefanu – přidělení upravitelného bytu č. 3, I. kategorie o velikosti 1+0 v Liberci 15, Sluneční stráň 861

a ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
uzavřít nájemní smlouvu s Krkoškou Štefanem  
T: červenec 2010

USNESENÍ Č. 413/2010 - Žádost o bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného majetku Statutárního města Liberec na příspěvkovou organizaci Komunitní středisko KONTAKT Liberec a příspěvkovou organizaci Centrum zdravotní a  sociální péče Liberec
Rada města po projednání

schvaluje

bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného majetku Statutárního města Liberec
a) na příspěvkovou organizaci Komunitní středisko KONTAKT Liberec ve výši 37.850,- Kč       
b) na příspěvkovou organizaci Centrum zdravotní a sociální péče Liberec ve výši 36.650,- Kč

a ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb zajistit účetní převod majetku na příspěvkové organizace
T: 09/10

USNESENÍ Č. 414/2010 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2010
Rada města po projednání

schvaluje

podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2010 na 2,000.000,- Kč

a ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
podat žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2010 dle podmínek na Krajský úřad Libereckého kraje
T:  ihned

USNESENÍ Č. 415/2010 - Rekonstrukce a přestavba areálu Pekárkova za účelem zřízení Dětského centra Sluníčko - dodatečné práce
Rada města po projednání

bere na vědomí

složení komise pro jednání a posouzení nabídky:
Jmenovaní členové:
1. Naděžda Jozífková, náměstkyně primátora pro sociální věci
2. Ing. František Hruša, náměstek primátora pro rozvoj a územní plánování
3. Petra Svatoňová, vedoucí  odboru sociálních a zdravotních služeb
4. Ing. Jaromíra Čechová, ředitelka CZaSP
5. Mgr. Anna Vereščáková, ředitelka Dětského centra Sluníčko
6. Markéta Dörflerová, DiS, referent odboru právního a veřejných zakázek
7. Ing Lucie Stahlová, Compet Consult s.r.o.

Náhradníci:
1. Ing. Jiří Kittner, primátor města
2. Ing. Ondřej Červinka, náměstek primátora pro vzdělávání, sport, kulturu a cestovní ruch
3. Josef Gracias, Dis., odborný pracovník odboru sociálních a zdravotních služeb
4. Martin Blaževič, TDI
5. Eva Holubová, zástupce ředitelky Dětského centra Sluníčko
6. Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek
7. Petra Dubinová, Compet Consult s.r.o.

schvaluje     

1. průběh a výsledek jednacího řízení bez uveřejnění dle §23 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na realizaci dodatečné veřejné zakázky
2. postup při realizaci akce "Rekonstrukce a přestavba areálu Pekárkova za účelem zřízení Dětského centra Sluníčko"

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a podepsat dodatek ke smlouvě o dílo

Termín: po uplynutí zákonných odvolacích lhůt

USNESENÍ Č. 416/2010 - Hospodaření s byty ve vlastnictví SML - nová pravidla pro přidělování bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou), bytů zvláštního určení (bezbariérových) a upravitelných bytů
Rada města po projednání

zrušuje

1. usnesení RM č. 352/08, bod 7., ze dne 17.6.2008, pravidla pro přidělování bytů v domech zvláštního určení  (domy s pečovatelskou službou) ke dni 15.6.2010
2. usnesení RM č. 352/08, bod 6., ze dne 17.6.2008,  pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení (bezbariérové, upravitelné) ke dni 15.6.2010
3. usnesení RM č. 665/09, bod 2., ze dne 3.11.2009, doplnění pravidel pro přidělování bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) ke dni 15.6.2010
4. usnesení RM č. 665/09, bod 1., ze dne 3.11.2009, doplnění pravidel pro přidělování bytů zvláštního určení (bezbariérové, upravitelné), ke dni 15.6.2010

schvaluje

1. pravidla pro přidělování bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou)
2. pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení (bezbariérových) a upravitelných bytů

a ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
zveřejnit pravidla pro přidělování bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou), bytů zvláštního určení (bezbariérové) a  upravitelných bytů a postupovat dle nich při vyřizování žádostí o tyto byty.
T: 30. 6. 2010

USNESENÍ Č. 417/2010 - Odpis pohledávek, včetně příslušenství  
Rada města po projednání

schvaluje


odpis pohledávek, včetně příslušenství do 20 tis. Kč v celkové částce 10.709,-Kč z důvodu úmrtí dlužníků specifikovaných v důvodové zprávě,

souhlasí

s odpisem pohledávky, včetně příslušenství nad 20 tis. Kč v celkové částce 36.637,-Kč z důvodů úmrtí dlužníka specifikovaného v důvodové zprávě

a ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
zajistit odpis pohledávek, včetně příslušenství do 20 tis. Kč v celkové částce 10.709,-Kč z důvodů úmrtí dlužníků specifikovaných v důvodové zprávě
T: ihned

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,
předložit materiál do zastupitelstva města – ke schválení odpisu pohledávky ve výši nad 20 tis. Kč v celkové částce 36.637,- Kč z důvodů úmrtí dlužníka specifikovaného v důvodové zprávě
T: 24. 6. 2010

USNESENÍ Č. 418/2010 - Změna dotačního programu podpory provozu mateřských škol na  území města Liberec, jejichž zřizovatelem není Statutární město Liberec          
Rada města po projednání

souhlasí

se změnou dotačního programu podpory provozu mateřských škol na území města Liberec, jejichž zřizovatelem není Statutární město Liberec

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, předložit materiál do zastupitelstva města.
T : 24. 6. 2010

USNESENÍ Č. 419/2010 - Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkové organizace
Rada města po projednání

bere na vědomí

oznámení Bc. Dany Halberstadtové, ředitelky Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4, o odchodu do starobního důchodu, ke dni 1. 2. 2011

schvaluje

vyhlášení  konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele  Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkové organizace,

jmenuje

konkurzní komisi ve složení:

Zástupce určený zřizovatelem – předseda : Ing. Ondřej Červinka
Zástupce určený zřizovatelem : Ing. František Hruša
Zástupce krajského úřadu : JUDr. Helena Vašková
Zástupce České školní inspekce : Mgr. Karel Bárta
Zástupce pedagogických pracovníků : Jana Suchardová
Odborník v oblasti státní správy : Martina Suchomelová

Tajemník konkurzní komise : Marcela Šulcová

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit zveřejnění konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkové organizace dle vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb.
T : srpen 2010

USNESENÍ Č. 420/2010 - Platový postup ředitelky Mateřské školy "Sedmikráska", Liberec, Vzdušná 509/20, příspěvkové organizace, Ilony Soukupové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
Rada města po projednání

bere na vědomí

platový postup ředitelky Mateřské školy „Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 509/20, Ilony Soukupové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v  platném znění
a ukládá
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy.                             
     T: ihned

USNESENÍ Č. 421/2010 - Platový postup ředitelky Mateřské školy "V zahradě",  Liberec, Žitavská 122/68, příspěvkové organizace, Bc. Vlasty Tesařové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
Rada města po projednání

bere na vědomí

platový postup ředitelky Mateřské školy „V zahradě“, Liberec, Žitavská 122/68, Bc. Vlasty Tesařové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v  platném znění

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy.                             
T: ihned

USNESENÍ Č. 422/2010 - Platový postup ředitelky Základní školy, Liberec, Švermova 114/38, příspěvkové organizace, Mgr. Jarmily Hegrové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
Rada města po projednání

bere na vědomí

platový postup ředitelky Základní školy, Liberec, Švermova 114/38, příspěvkové organizace, Mgr. Jarmily Hegrové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy.                                                      
T: ihned

USNESENÍ Č. 423/2010 - Platový výměr Bc. Jany Palasové, ředitelky Mateřské školy "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvkové organizace 
Rada města po projednání

schvaluje   

platový výměr Bc. Jany Palasové, ředitelky Mateřské školy „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, příspěvkové organizace, ke dni 1. 9. 2010 dle důvodové zprávy

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit vypracování platového výměru dle důvodové zprávy.                              
T: ihned

USNESENÍ Č. 424/2010 - Platový výměr Mgr. Ivety Rejnartové, ředitelky Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové organizace  
Rada města po projednání

schvaluje   

platový výměr Mgr. Ivety Rejnartové, ředitelky Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové organizace, ke dni 1. 8. 2010 dle důvodové zprávy

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit vypracování platového výměru dle důvodové zprávy.                              
T: ihned

USNESENÍ Č. 425/2010 - Návrh na vyplacení mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8
Rada města po projednání

schvaluje   

mimořádnou odměnu dle důvodové zprávy pro ředitelku Mateřské školy „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8,  Hanu Kubínovou

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
informovat o rozhodnutí rady města ředitelku Mateřské školy „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8.    
T: červen  2010

USNESENÍ Č. 426/2010 - Návrh na vyplacení mimořádné odměny ředitelce Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49
Rada města po projednání

schvaluje   

mimořádnou odměnu dle důvodové zprávy pro ředitelku Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, Mgr. Hanu Zábojníkovou

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o rozhodnutí rady města ředitelku Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49.                    
T: červen 2010

USNESENÍ Č. 427/2010 - Návrh na zřízení příspěvkové organizace - Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788, příspěvková organizace
Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788, příspěvkové organizace

Rada města po projednání

souhlasí

1. se zřízením  Mateřské školy, Liberec, Gagarinova  788, příspěvkové  organizace, s účinností ke dni 1. listopadu 2010,
2. se  zřizovací listinou Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788, příspěvkové organizace, s účinností od 1. listopadu 2010,

schvaluje

vyhlášení  konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele  Mateřské školy, Liberec, Gagarinova  788, příspěvkové organizace                    

a jmenuje

konkurzní komisi ve složení :
Zástupce určený zřizovatelem – předseda: Ing. Ondřej Červinka
Zástupce určený zřizovatelem: Milan Šír
Zástupce krajského úřadu : JUDr. Helena Vašková
Zástupce České školní inspekce : Bc. Jana Kolínská
Odborník v oblasti státní správy : Ladislava Sehnoutková

Tajemník konkurzní komise: Marcela Šulcová

a ukládá

1. Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,  
předložit materiál do zastupitelstva města ke schválení
T: 24. 6. 2010

2. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit zveřejnění konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy, Liberec, Gagarinova  788, příspěvkové organizace
T: srpen 2010

USNESENÍ Č. 428/2010 - Souhlas s uzavřením Dohody o spolupráci mezi Základní uměleckou školou, Liberec, Frýdlantská 1359/19 a Kruhem přátel Severáčku, občanským sdružením
Rada města po projednání

souhlasí

s uzavřením Dohody o spolupráci mezi Základní uměleckou školou, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvkovou organizací a Kruhem přátel Severáčku, občanským sdružením

a ukládá


Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
seznámit s rozhodnutím rady města ředitele základní školy
T : neprodleně

USNESENÍ Č. 429/2010 - Souhlas s přijetím darů pro Základní školu, Liberec, Lesní 575/12, Základní školu Liberec, Broumovská 847/7, Základní školu s  rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44
Rada města po projednání

souhlasí

1. s přijetím finančního daru  ve výši 175.000,- Kč od ČEZ pro Základní školu, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkovou organizaci
2. s přijetím finančního daru ve výši 10.000,- Kč od Nadace PRECIOSA pro Základní školu, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkovou organizaci
3. s přijetím věcného daru ve výši 61.859,- Kč bez DPH od  PROFIL technik s. r. o. pro Základní školu s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvkovou organizaci

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
seznámit s rozhodnutím rady města ředitele základních  škol
T: ihned

 

USNESENÍ Č. 430/2010 - Souhlas s přijetím finančních darů pro Zoologickou zahradu Liberec, příspěvkovou organizaci
Rada města po projednání

souhlasí

s přijetím peněžitých darů ve výši 239.910,- Kč od fyzických a  právnických osob do vlastnictví příspěvkové organizace Zoologická zahrada Liberec

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
seznámit ředitele MVDr. Davida Nejedla s rozhodnutím Rady města Liberec.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 431/2010 - Žádost ZOO Liberec o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci 20. výzvy MŽP ČR z Operačního programu Životního prostředí v roce 2010
Rada města po projednání

souhlasí

a) s podáním žádosti ZOO Liberec o poskytnutí podpory v rámci 20. výzvy MŽP ČR z Operačního programu Životního prostředí
b) v případě schválení projektu s poskytnutím finančních prostředků ve výši 2,414.765,- Kč na spolufinancování projektu a se závazkem provozovat v Centru pro zvířata v nouzi Archa záchrannou stanici pro handicapované živočichy na nemovitostech p.p.č. 1436/2, 7, 8, 9 a 10; 1437/1 a 1323/1, 1436/11, 12; 1437/7; 1056/1 a 1191 v katastrálním území Růžodol I. po dobu minimálně 10 let po skončení projektu

a ukládá

1) Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
a) zařadit do návrhu rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, pro Zoologickou zahradu Liberec, částku pro rok 2011 ve výši 93.884,- Kč
                                                                                                  T: 2011/v případě schválení projektu

b) zařadit do návrhu rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, pro Zoologickou zahradu Liberec, částku pro rok 2012 ve výši 1,869.391,- Kč
                                                                                                  T: 2012/v případě schválení projektu

c) zařadit do návrhu rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, pro Zoologickou zahradu Liberec, částku pro rok 2013 ve výši 451.490,- Kč
                                                                                                  T: 2013/v případě schválení projektu

2)  Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
seznámit ředitele ZOO Liberec, MVDr. Davida Nejedla, s rozhodnutím rady města.
    T:  neprodleně

USNESENÍ Č. 432/2010 - Návrh dodatku č. 10 k nájemní smlouvě uzavřené mezi SML a Kulturními službami Liberec, s r.o.
Rada města po projednání

schvaluje

návrh dodatku č. 10 k nájemní smlouvě mezi SML a Kulturními službami Liberec, s r.o., který upravuje předmět nájmu smlouvy č. 3800/00/0150

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
uzavřít dodatek č. 10 k nájemní smlouvě č. 3800/00/0150 s Petrem Vostřákem, jednatelem Kulturních služeb Liberec, s r.o.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 433/2010 - Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na  mateřskou školu. Schválení vypsání zjednodušeného podlimitního řízení na  dodavatele stavebních prací.
Rada města po projednání

schvaluje   

1. vypsání zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku „Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou školu – stavební práce“
   
2. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
   Jmenovaní členové:
   Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
   Viktor Pokorný, vedoucí oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních objektů
   Markéta Dörflerová, DiS, referent odboru právního a veřejných zakázek
   Stahlová Lucie, Compet Consult spol. s r.o.

   Jmenovaní náhradníci:
   Ing. Jitka Strasserová, vedoucí oddělení kultury a sportu
   Eva Troszoková, referent oddělení technické správy školských, kulturních  
                                                         a sportovních objektů
   Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek
   Petra Dubinová, Compet Consult spol. s r.o.

3. složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
   Jmenovaní členové:
   Ing. Ondřej Červinka, náměstek primátora
   Ing. František Hruša, náměstek primátora
   Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
   Viktor Pokorný, vedoucí oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních objektů
   Markéta Dörflerová, DiS, referent odboru právního a veřejných zakázek

   Jmenovaní náhradníci:
   JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML
   Milan Šír, náměstek primátora
   Ing. Jitka Strasserová, vedoucí oddělení kultury a sportu
   Eva Troszoková, referent oddělení technické správy školských, kulturních
a sportovních objektů
   Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek

4. návrh dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:
Regionální stavební s.r.o., nám. Českých bratří 36/1, 460 01 Liberec
Metrostav a.s., divize 8, Moskevská 658/41 , 460 01 Liberec 4
BREX, spol. s r.o., Boskovická 135, 463 12 Liberec 23
SYNER, s.r.o. ,Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01  Liberec IV-Perštýn
Interma a.s., Masarykova 522/12 , 460 01 Liberec 1

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
1. zajistit vypsání zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku „Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na  mateřskou školu“
2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení
Termín : neprodleně

USNESENÍ Č. 434/2010 - Změna usnesení ZM č. 61/10 a č. 94/10 - návrh na změny čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
Rada města po projednání

souhlasí

a) se změnou – snížením čerpání schválených akcí Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací o 850.000,- Kč takto:

č.; Příspěvková organizace; Akce – původní návrh; Náklady (odhad) Kč
1. ZŠ Jabloňová; instalace termoventilů - usnesení ZM č. 61/10; 400.000,-

2. ZŠ Dobiášova; rekonstrukce sociálního zařízení; usnesení ZM č. 94/10; 450.000,-

CELKEM  850.000,-

b) s rozdělením finančních prostředků ve výši 4,100.000,- Kč pro již schválenou akci „MŠ Gagarinova“ do jednotlivých položek rozpočtu :

    - projektová dokumentace - 1,557.682,- Kč
    - inženýrská činnost, výběrové řízení na dodavatele stavby,
      plán BOZP - 714.000,- Kč
    - realizace (stavba), vlastní prostředky - 1,828.318,- Kč                   

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh na změny čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací dle důvodové zprávy ke schválení zastupitelstvu města.

     Termín: 24. 6. 2010

USNESENÍ Č. 435/2010 - Změna usnesení ZM č. 60/10 - návrh na změnu čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací
Rada města po projednání

souhlasí

se změnou – zvýšením čerpání finančních prostředků na schválenou akci Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací o  103.000,- Kč, a to na podíl Statutárního
města Liberec na obnovu kulturních památek z důvodů snížení předpokládané výše dotace z Ministerstva kultury České republiky

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh na změnu čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací dle důvodové zprávy ke schválení zastupitelstvu města.
Termín: 24. 6. 2010

USNESENÍ Č. 436/2010 - Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací  
Rada města po projednání
souhlasí
s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací:

č.; Příspěvková organizace; Akce; Náklady (odhad) Kč; Poznámka
1. MŠ Klubíčko,Jugoslávská; navýšení kapacity 970.000,-; realizace 7 - 8/2010
2. MŠ Sluníčko, Bezová; navýšení kapacity 520.000,-; realizace 7 - 8/2010
3. MŠ U Bertíka, Purkyňova; navýšení kapacity odloučené prac. Údolní; 520.000,-; realizace 7 - 8/2010
CELKEM 2,010.000,-
                 
a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací dle důvodové zprávy ke schválení zastupitelstvu města.
Termín: 24. 6. 2010

USNESENÍ Č. 437/2010 - Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací  
Rada města po projednání

souhlasí

s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací na akci „Úprava chovatelských zařízení horských kopytníků a pochůzné lávky pro návštěvníky – projektová dokumentace pro stavební řízení“, ve výši 1,500.000,- Kč

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací dle důvodové zprávy ke schválení zastupitelstvu města.
Termín: 24. 6. 2010

USNESENÍ Č. 438/2010 - Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec v roce 2010 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce
Rada města po projednání

souhlasí

s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec v roce 2010 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce v celkové výši  
1,143.200,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1)

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací v roce 2010 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.
T: 24. 6. 2010

USNESENÍ Č. 439/2010 - Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti – projednání  a schválení řádné účetní závěrky za rok 2009, projednání  a schválení výroční zprávy za rok 2009, způsobu rozdělení a užití zisku za rok 2009 a určení auditora pro ověřování účetní závěrky společnosti Technické služby města Liberce, a. s.
Rada města Liberec, která dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128⁄2000 Sb. o obcích rozhoduje ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti a dle ust. § 190 odst.1 zak. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník vykonává působnost valné hromady jako jediný akcionář společnosti Technické služby města Liberce a.s., se sídlem 460 08 Liberec 8, Erbenova 376/2, IČ 25007017, po projednání:

schvaluje

1. Řádnou účetní závěrku za rok 2009
2. Výroční zprávu Technických služeb města Liberce a.s. za rok 2009
3. Výsledek hospodaření společnosti k 31.12.2009 – zisk ve výši 2,811.090,04 Kč
4. Společnost O-Consult s.r.o.se sídlem Baarova 48/4,460 01 Liberec, IČ 44567448 jako auditora      ověřujícího účetní závěrku společnosti Technických služeb města Liberce, a. s.
5. Rozdělení výsledku hospodaření TSML a.s. za rok 2009 takto:
- doplnění výše zdrojů do sociálního fondu 1,500.000,- Kč
- do nerozdělitelného zisku minulých let 1,311.090,04,- Kč

a ukládá

1. představenstvu obchodní společnosti Technické služby města Liberce a.s. provést účetní rozdělení celkových schválených finančních částek za rok 2009  v účetnictví roku 2010;
Termín: 30. 6. 2010

2. předsedovi představenstva obchodní společnosti Technické služby města Liberce a.s. zajistit dodání příslušných dokladů k založení do sbírky listin Obchodního rejstříku
Termín: 30. 6. 2010

USNESENÍ Č. 440/2010 - Smlouva o nájmu hrobového místa - kolumbární schránky
Rada města po projednání

schvaluje

a) znění vzorové nájemní smlouvy na hrobové místo – kolumbární schránku
b) ceník hrobových míst

a ukládá

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,
zajistit zveřejnění ceníku hrobových míst
T: 30. 6. 2010

USNESENÍ Č. 441/2010 - Nájemní smlouvy na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria
Rada města po projednání

schvaluje

uzavření nájemních smluv na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria na dobu deseti let od podpisu smlouvy s těmito občany:

05/2010
Krejčová Marie Liberec 10, Řídkého 232/12 KZ-A-28
Setikovský Stanislav             Liberec 2, Dobrovského 414/3             NO-168
Volšičková Božena Liberec 12,Hrdinů 415             Z11-10
Drápelová Katarina Liberec 4, U Sirotčince 553/1             XIV-167
Valková Zuzana Liberec 6, Soukenická 742/13             L-14
Štangler Jiří Myslbekova 207, Stráž n/N. XIV-55
Soukupová Lavinie Praha 1, Lannova 6                                       XVII-49
Teplý Jiří Liberec 2, Valdštejnská 23 B-4
Udržalová Jana Liberec 3, Oldřichova 163/10             M-33
Halaburková Martina Liberec 3, Americká 523/3 NO-188
Jadrná Zuzana Liberec 6, Pazderkova 934/5 NO-171
Jásenská Anna Liberec 4, Mlýnská 21             III-170
Nýdrle Josef Liberec 30, Tanvaldská 225 XIV-141
Dračínská Eva Liberec 4, Mlýnská 537/21 VI-25
Kolářová Kateřina Liberec 19, Nezdarova 370 STM-40
Kalous Josef Liberec 15, Nezvalova 665 KZ-II-30
Kazda Jiří Liberec 6, Sametová 833 XVII-18
Edelmannová Jana Liberec 1, Štefánikovo n. 3 L-83
Niesig Reiner Liberec 5, Ječná 492 XVIII-218
Kubr Zdeněk, Ing. Liberec 25, Mladá 801             T-10
Kozel Milan Liberec 20, Moravská 120 C-14
Loudová Ludmila Liberec 4, U Opatrovny 8/221             XVIII-17
Jirák Jaroslav Liberec 15, Franklinova 729 KZ-X-45
Doležal Jiří Liberec 5, Kosmonautů 362 Z13-5
Kumberová Irena Liberec 15, Vrázova 344/6 STM-37
Bartoňová Jarmila Liberec  5, Husova 256             F-51
Kociánová Marie Liberec 6, Krejčího 1183 XI-23
Peciválová Voršila Liberec 6, Žitná 822 Z6-49
Dvořák Josef, MUDr. Hradec Králové, Moravská 773            HK-308
Jelínková Jitka Liberec 5, SNP 392/8 XXII-77
Pavlíčková Taťana Liberec 1, Slunečná 428 Z4-55    
Jelínek Miroslav, Ing. Liberec 4, Lipová 5 VI-79
Kobík Jaroslav Liberec 11, Norská 126/22 III-54
Zajíc Svatopluk Liberec 15, Smolný vrch 424 XVIII-107
Svobodová Terezie Liberec 6, Gagarinova 784 B-2
Jiříková Monika Liberec 14, Kropáčkova 780/9            XVII-15
Kalinová Lenka Liberec 12, Břetislavova 278 G—28
Wildner Eduard Liberec 14, Rachtářská 611/17            XVII-12
Frusová Ivona Liberec 5, Lomená 398/2 L-183
Kahoun Jaroslav Liberec 10, Řídkého 229/6 III-55
Melezinková Miroslava Praha 10, Sámova 16 L-117
Cvechová Dagmar Liberec 19, Pod Ještědem 297             STE-59
Kučera Pavel Liberec 1, Purkyňova 8             IV-23a
Sluka Vladimír Liberec 25, V lučinách 412 XVI-35
Fischerová Jana Liberec 14, Rychtářská 613/21            KZ-I-44
Průšová Soňa, JUDr. Liberec 10, Vojanova 358 XII-25
Nosková Jana Mníšek 31, Chrastava Z1-30
Štrougalová Květa Liberec 11, U mlékárny 455 XII-36
Doležal Martin Liberec 6, Burianova 931/35 HK-40

a ukládá

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,
vydat pokyn správci pohřebiště firmě LIKREM s.r.o. k uzavření schválených nájemních smluv na hrobová místa.
Termín: 25. 6. 2010

USNESENÍ Č. 442/2010 - Projekt pěstebních opatření pro zajištění stability systému zeleně a provozní bezpečnosti – Liberec - schválení finančního a  obsahového rámce projektu a podání žádosti na spolufinancování z EU
Rada města po projednání

schvaluje

Finanční a obsahový rámec projektu s názvem „Projekt pěstebních opatření pro zajištění stability systému zeleně a provozní bezpečnosti – Liberec“

a ukládá


Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,
zajistit požadované odborné přílohy k žádosti.
T: 9/2010

USNESENÍ Č. 443/2010 - Protokol z kontroly hospodaření MŠ "Pod Ještědem", Liberec, U Školky 67, příspěvková organizace
Rada města po projednání

schvaluje

protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola „Pod Ještědem“, Liberec, U Školky 67, příspěvková organizace se zaměřením na  účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2008 a 2009 včetně návrhu na opatření.

USNESENÍ Č. 444/2010 - Protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace
Rada města po projednání

schvaluje

předložený protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace se zaměřením na  účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2008 a 2009.

USNESENÍ Č. 445/2010 - Protokol z kontroly čerpání neinvestiční dotace společností Komunitní práce Liberec, o. p. s., Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1
Rada města po projednání

schvaluje

předložený protokol z kontroly čerpání neinvestiční dotace společností Komunitní práce Liberec, o. p. s., Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 se zaměřením na účelnost využití dotace, kontrola dodržování smlouvy uzavřené na rok 2009.

USNESENÍ Č. 446/2010 - Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se mění obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 7/2001 Statut města Liberec
Rada města po projednání

schvaluje

návrh Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 7/2001 Statut města Liberce

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Liberec, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 7/2001 Statut města Liberce, ke schválení Zastupitelstvu města Liberce.
T: 24. 6. 2010

USNESENÍ Č. 447/2010 - Schválení zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek v  prostředí SML formou elektronického nástroje
Rada města po projednání

schvaluje

zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek v prostředí SML formou elektronického nástroje (software)

a ukládá

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů,
zajistit ve spolupráci s Mgr. Janem Audym, vedoucím odboru právního a  veřejných zakázek, realizaci elektronického zadávání veřejných zakázek v  prostředí SML
Termín: neprodleně

USNESENÍ Č. 448/2010 - Schválení přijetí dotace na projekt
Zavádění procesního a projektového řízení na Statutárním městě Liberec a jím zřizovaných či založených organizacích

Rada města po projednání

souhlasí

s přijetím dotace na projekt Zavádění procesního a projektového řízení na Statutárním městě Liberec a jím zřizovaných či založených organizacích z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Poskytnutá dotace bude činit 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 8,464.850,27 Kč.

a ukládá

1. Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města, předložit přijetí dotace ke schválení zastupitelstvu města.
T: 24. 6. 2010

2. Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, vypsat výběrové řízení na administrátora projektu
T:červen 2010

3. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit v  rozpočtu SML zdroje na financování 15% spoluúčasti projektu v celkové výši 1,493.797,11 Kč
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 449/2010 - Založení projektu, zajištění předprojektové činnosti na akci "Přestavba monofunkčních sportovišť v areálu Městského stadionu v  Liberci"
Rada města po projednání

schvaluje

1. založení projektu – akce „Přestavba monofunkčních sportovišť v areálu Městského stadionu v Liberci“.
2. zahájení přípravných prací na akci „Přestavba monofunkčních sportovišť v areálu Městského stadionu v Liberci“ vedoucích ke zpracování studie (stavebního programu)

a ukládá

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU,
zajistit realizaci potřebné předprojektové dokumentace do úrovně studie (stavebního programu).
Termín: do 30. 9. 2010

USNESENÍ Č. 450/2010 - Založení projektu, zajištění předprojektové činnosti na akci "Rozšíření využití budovy liberecké radnice"
Rada města po projednání

schvaluje

1. založení projektu – akce „Rozšíření využití budovy liberecké radnice“.
2. zahájení přípravných prací na akci „Rozšíření využití budovy liberecké radnice“ vedoucích ke zpracování předprojektové dokumentace.

a ukládá

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU, zajistit realizaci potřebné předprojektové dokumentace.
Termín: do 30. 9. 2010

USNESENÍ Č. 451/2010 - Založení projektu, zajištění předprojektové činnosti na akci "Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec"
Rada města po projednání

schvaluje

1. založení projektu – akce „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“.
2. zahájení přípravných prací na akci „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“ vedoucích ke zpracování předprojektové dokumentace.

a ukládá

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU,
zajistit realizaci potřebné předprojektové dokumentace.
Termín: do 30. 9. 2010

USNESENÍ Č. 452/2010 - Založení projektu, zajištění předprojektové činnosti na akci "Modernizace Divadla F. X. Šaldy"
Rada města po projednání

schvaluje

1. založení projektu – akce „Modernizace Divadla F. X. Šaldy“.
2. zahájení přípravných prací na akci „Modernizace Divadla F. X. Šaldy“ vedoucích ke zpracování předprojektové dokumentace.

a ukládá

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU,
zajistit realizaci potřebné předprojektové dokumentace.
Termín: do 30. 9. 2010

USNESENÍ Č. 453/2010 - Založení projektu, zajištění předprojektové činnosti na akci "Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina"
Rada města po projednání

schvaluje

1. založení projektu – akce „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“.

2. zahájení přípravných prací na akci „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ vedoucích ke zpracování předprojektové dokumentace do úrovně studie (stavebního programu)

a ukládá

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU,
zajistit realizaci potřebné předprojektové dokumentace do úrovně studie (stavebního programu).
Termín: do 30. 9. 2010

USNESENÍ Č. 454/2010 - Založení projektu, zajištění předprojektové činnosti na akci "Volnočasové plochy Liberec"
Rada města po projednání

schvaluje

1. založení projektu – akce „Volnočasové plochy Liberec“.
2. zahájení přípravných prací na akci „Volnočasové plochy Liberec“ vedoucích ke zpracování předprojektové dokumentace

a ukládá

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru Koordinátor dotací EU,
zajistit realizaci potřebné předprojektové dokumentace.
Termín: do 30. 9. 2010

USNESENÍ Č. 455/2010 - Schválení přijetí dotace na projekt
Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberce

Rada města po projednání

souhlasí

s přijetím dotace na projekt Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberce z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Poskytnutá dotace bude činit 85% z  celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 7,220.794,20 Kč.

a ukládá

1. Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města, předložit přijetí dotace ke schválení zastupitelstvu města.
T: 24. 6. 2010

2. Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru koordinátor dotací EU, realizovat projekt.
T: červen 2010

USNESENÍ Č. 456/2010 - Vydání 56C. změny územního plánu města Liberec
Rada města po projednání

souhlasí

s předložením materiálu Vydání 56C. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města Liberec,

doporučuje

zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou  56C. změnu územního plánu města Liberec

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh 56C. změny územního plánu města Liberec k projednání, schválení a vydání na zasedání Zastupitelstvu města Liberec.

T: 24.6.2010

 

USNESENÍ Č. 457/2010 - Předložení Zadání 65. změny územního plánu ke schválení v zastupitelstvu města
Rada města po projednání

souhlasí

s předložením materiálu Zadání 65. změny územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec,

doporučuje

zastupitelstvu města schválit navržené Zadání 65. změny územního plánu

a ukládá

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,
předložit Zadání 65. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec.
Termín: 24. 6. 2010

USNESENÍ Č. 458/2010 - Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na   přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec pro 3. a 4. kolo 2010
Rada města po projednání

souhlasí

s návrhem Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací poskytnutých ve 3. a 4. kole roku 2010 z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec
v celkové výši 95.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1,

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města Liberec,
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec pro 3. a 4. vyhlášené kolo roku 2010 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.
T: 24. 6. 2010

USNESENÍ Č. 459/2010 - Žádost o použití znaku města
Rada města po projednání

schvaluje

použití znaku města na webových stránkách sumpersky.denik.cz, kde bude umístěn v tzv. servisní části s informacemi o městě Liberec.
Svolení je uděleno Vydavatelství Vltava-Labe Press a.s., České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 8/5, IČ 61860981

a ukládá

Martinovi Korychovi, vedoucímu odboru kancelář primátora,
písemně vyrozumět žadatele o usnesení rady města
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 460/2010 - Souhrnná výroční zpráva SML - II. část - příspěvkové organizace, obchodní společnosti
Rada města po projednání

bere na vědomí  

obsah, formu a rozsah zpracování II. části souhrnné výroční zprávy SML 2009

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
zajistit dokončení dokumentu a předložení komplexního díla do  nejbližšího zasedání zastupitelstva města, a to v rozsahu smlouvy o dílo uzavřené mezi SML a společností Elset.
T: 24. 6. 2010

USNESENÍ Č. 461/2010 - Záměr změny podmínek výpůjčky hřiště č.p.p. 385/4 v k. ú. Růžodol I  
Rada města po projednání

schvaluje

- záměr změny smluvních podmínek výpůjčky hřiště č.p.p. 385/4 v k.ú. Růžodol I, dle důvodové zprávy;

a ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
- zveřejnit záměr výpůjčky dle platné legislativy,
- předložit radě města ke schválení návrh nové smlouvy o výpůjčce;
T: 09/10

USNESENÍ Č. 462/2010 - Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Růžodol I
Rada města po projednání

schvaluje

- výsledek zjednodušeného podlimitního řízení a znění návrhu kupní smlouvy pro veřejnou zakázku na dodávky „Dodávka cisternové automobilové stříkačky“

a ukládá

- JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec,
zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče SPS – VKP s.r.o. a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku „Dodávka cisternové automobilové stříkačky“, firmou Továrna hasicí techniky, s.r.o. (zkráceně THT, s.r.o.), IČ: 465 08 147, Starohradská 316, 572 01 Polička, s nabídkovou cenou 4,550.000,- Kč. 
Termín: Po uplynutí zákonných lhůt

USNESENÍ Č. 463/2010 - Pronájem nebytových prostorů v objektu ul. Frýdlantská 285/16, Liberec 1 (bývalé kino Varšava) - prostor restaurace "Maškovka"  
Rada města po projednání

schvaluje

uzavření nové nájemní smlouvy o pronájmu nebytového prostoru objektu ul. Frýdlantská 285/16, Liberec I, a to prostoru restaurace „Maškovka“ a  přilehlé garáže o celkové výměře 342 m2 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou mezi Statutárním městem Liberec a nájemcem panem Zlatkem Ganibegovičem, IČ 68257813, bytem Všeň 139.                                                   

a ukládá

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,
připravit a zajistit uzavření příslušné nájemní smlouvy s předem určeným zájemcem. 
Termín:  červen 2010, s účinností smlouvy od 1. 7. 2010

USNESENÍ Č. 464/2010 - Pronájem nebytových prostorů v objektu ul. Frýdlantská 285/16, Liberec 1 (bývalý biograf Varšava) - prostor bývalého balkonu a  lóží - tzv. Barrandoff  
Rada města po projednání

schvaluje

uzavření nové smlouvy o pronájmu nebytového prostoru v objektu ul. Frýdlantská 285/16, Liberec I, a to prostoru bývalého balkonu a lóží vč. přilehlých prostor – tzv. Barrandov o celkové výměře 120 m2 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou mezi Statutárním městem Liberec a  nájemcem paní Alexandrou Erlebachovou, IČ 71817867, bytem Frýdlantská 185/6, Liberec I – Staré Město;                                                  

a ukládá

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,
připravit a zajistit uzavření příslušné nájemní smlouvy s předem určeným zájemcem.
                                                                   Termín:  červen 2010, s účinností smlouvy od 1. 7. 2010

USNESENÍ Č. 465/2010 - Pronájem nebytových prostorů v části areálu výstaviště pro účely prodeje nábytku a bytových doplňků, výstavní a prodejní činnosti a  pořádání kulturních a společenských akcí
Rada města po projednání

schvaluje

uzavření nové smlouvy o pronájmu nebytových prostorů v části areálu výstaviště, tj. pozemků o celkové výměře 16 900 m2 a na nich stojících výstavních pavilónů B, D, E, G, I, trafostanice a kotelny, na dobu určitou od 1.7.2010 do 31.12.2010 mezi Statutárním městem Liberec a BOOM – nábytek, s.r.o., IČ 25484044, Masarykova 424/5, Liberec 1 – Staré Město                                                    

a ukládá

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,
připravit a zajistit uzavření příslušné nájemní smlouvy.
                                                                   
                                                                    Termín:  červen 2010, s účinnosti smlouvy od 1.7.2010.

USNESENÍ Č. 466/2010 - Projednání stížnosti paní Drahomíry Máslové na postup úředníků MML ve věci stavby bytového domu v ulici Dr. M. Horákové, Liberec
Rada města po projednání

schvaluje

návrh odpovědi na stížnost paní Drahomíry Máslové, podané prostřednictvím zástupců PÍSEK SEYČEK ARCHITEKTI s.r.o., Kaizlovy sady 9/433, 180 00 Praha 8-Karlín na postup úředníků odboru strategie a  územní koncepce a  odboru právního ve věci stanovisek k záměru stavby BYTOVÝ DŮM, ul. Dr. M. Horákové, Liberec, na pozemku p.č. 4005/2 v k.ú. Liberec;  

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,
odpovědět stěžovatelce jménem rady města ve znění schváleného návrhu    
Termín: do 18. 6. 2010   

USNESENÍ Č. 467/2010 - Rekonstrukce Liberecké radnice
Rada města po projednání předloženého materiálu

schvaluje

Studii „Rekonstrukce Liberecké radnice“ zpracovanou pro projekt IPRM Liberec – atraktivní a kvalitní život v Liberci

a ukládá

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
zajištění zpracování podrobnější dokumentace pro příslušná povolení a výběr dodavatelů rekonstrukce dle pravidel IPRM
T: 30. 8. 2010

USNESENÍ Č. 468/2010 - Změna organizačního řádu MML
Rada města po projednání

schvaluje

- změnu Organizačního řádu MML spočívající v nové úpravě funkčních náplní odboru kanceláře tajemníka, odboru stavební úřad, odboru správního a živnostenského, odboru sociálních a zdravotních služeb a  odboru sociální péče (dle důvodové zprávy vč. úprav názvů oddělení);

zrušuje

- oddělení stavebního řádu na odboru stavební úřad,
- oddělení územního řízení na odboru stavební úřad;

a zřizuje

oddělení územního řízení a stavebního řádu na odboru stavební úřad;

a ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML
- vydat změnu novelizací vnitřních předpisů MML;
- zajistit se změnou související personální a organizační změny.
T: účinnost změn od 1. 7. 2010

USNESENÍ Č. 469/2010 - Plnění usnesení rady města za květen 2010
Rada města po projednání

bere na vědomí

předloženou zprávu

a souhlasí

s prodloužením termínů sledování usnesení tak, jak jsou navrženy v důvodové zprávě.

USNESENÍ Č. 470/2010 - Zhodnocení závazků a hospodaření příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, p.o. za 1. Q 2010
Rada města po projednání

bere na vědomí

Zhodnocení závazků a hospodaření příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, p.o. za 1. Q 2010.

USNESENÍ Č. 471/2010 - Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské lesy Liberec, p.o.
Rada města po projednání

schvaluje

předložený návrh na poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, panu Jiřímu Blimlovi, ve výši dle důvodové zprávy,

a ukládá

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
zajistit vypracování podkladů k výplatě odměny panu Jiřímu Blimlovi ve výplatním termínu za měsíc červen 2010.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 472/2010 - Hodnocení 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. května 2010
Rada města po projednání

pověřuje

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 5. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 27. května 2010, primátora, náměstky primátora a tajemníka MML.

USNESENÍ Č. 473/2010 - Organizační zajištění 6. zasedání zastupitelstva města konaného 24. 6. 2010
Rada města po projednání

schvaluje

konání 6. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 24. června 2010 v  15.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse
3. Majetkoprávní operace
4. Změna formy prodeje bytových jednotek obsazených nájemníky
5. Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů
6. Revitalizace přírodního koupaliště Kateřinky/Radčice – přijetí dotace
7. IPRM Rochlice – revitalizace území
8. Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec pro rok 2010
9. Refinancování stávajících závazků – splátka úvěrů PPF banky
10. Refinancování stávajících závazků – Zástavní smlouva k hypotečnímu úvěru Komerční      
            banky
11. Refinancování stávajících závazků – Emisní podmínky
12. Refinancování stávajících závazků – Smlouva o upsání a koupi dluhopisů
13. Refinancování stávajících závazků – Zástavní smlouva
14. Prodej souboru pozemků „Letiště Liberec“
15. Smlouvy o půjčce s obchodními společnostmi města
16. Souhrnná výroční zpráva organizací a obchodních společností s účastí Statutárního města                             
            Liberec
17. Odpis pohledávky
18. Žádost o prodloužení splátkového kalendáře – pana Martina Sloupa
19. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2011 společnosti Komunitní práce Liberec, o.
                   p. s.
20. Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu prevence SML
            v rámci II. výzvy roku 2010
21. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
22. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací
23. Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fond SML na
             pravidelnou sportovní činnost v roce 2010
24. Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací v roce 2010 na veřejné
            jednorázové, náborové a propagační akce
25. Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z Fondu pro
            partnerskou spolupráci SML pro 3. a 4. kolo roku 2010
26. Změna usnesení ZM č. 61/10 a č. 94/10 – návrh změny čerpání Fondu pro financování
            rozvoje školských příspěvkových organizací
27. Změna usnesení ZM č. 60/10 – čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních
            příspěvkových organizací
28. Změna dotačního programu podpory provozu MŠ na území města Liberce, jejichž
            zřizovatelem není Statutární město Liberec
29. Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci prevence kriminality pro rok 2010
30. Schválení přijetí dotace na projekt Zvýšení efektivity fungování Statutárního města
            Liberec a Dopravního podniku města Liberce
31.       Schválení přijetí dotace na projekt Zavádění procesního a projektového řízení na SML a            
            jím zřizovaným či založeným organizacích
32.        Návrh na zřízení příspěvkové organizace Mateřská škola Liberec, Gagarinova 787, p. o.
33.        Návrh plánu činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí roku 2010
34.        Obecně závazná vyhláška SML, kterou se mění obecně závazná vyhláška SML č. 7/2001
            Statut města Liberec
35.        Vydání 56C. změny územního plánu města Liberec
36.        Zadání 65. změny územního plánu – Strategická změna – zoologická zahrada
37.        Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo
            dne 27. května 2010
38.        Informace, dotazy a podněty zastupitelů

 

Rada města obdržela tyto písemné informace:
I. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí roku 2010
II. Informace o termínech zasedání rady města a zastupitelstva města v II. pololetí roku 2010
III. Petice „Za zachování hřiště v ulici Svojsíkova v Liberci“
IV. Aktualizace seznamu nemovitostí vyřazených z privatizačního procesu


Ing. Jiří K i t t n e r, v. r.
primátor města

Ing. František H r u š a, v. r.
náměstek primátora

 

Přílohy 
k usnesení č. 438/2010

Nastavení cookies