05.01.2017
Karel Horník

USNESENÍ Z 2. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 23. 6. 2010

USNESENÍ Č. 474/2010 - Návrh na změnu Statutu a Základních pravidel Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
Rada města po projednání

souhlasí

1) s návrhem na změnu Statutu Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací:
a) Čl. I.  Zřízení Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec, bod 6) se mění takto
   
Doplňkovými zdroji Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací  jsou
   - vrácené vydané a nespotřebované finanční prostředky fondu
   - jiné zdroje distribuované prostřednictvím rozpočtu města

b) Čl. III.  Čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací   se doplňuje o bod 3)

Finanční prostředky fondu lze mimořádně převádět do Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací. Tento převod musí být odsouhlasen radou města a následně schválen zastupitelstvem města.

2) s návrhem na změnu Základních pravidel Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací:

a) Čl. I.  Zdroje Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací (dále jen ŠKPO), bod 2) se mění takto

Doplňkovými zdroji jsou :
   - vrácené vydané a nespotřebované finanční prostředky fondu
   - jiné zdroje distribuované prostřednictvím rozpočtu města

b) Čl. II.  Využití finančních prostředků fondu se doplňuje o bod 4)

Finanční prostředky fondu lze mimořádně převádět do Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací. Tento převod musí být odsouhlasen radou města a následně schválen zastupitelstvem města

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh na změnu Statutu a Základních pravidel Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací zastupitelstvu města ke schválení.

Termín: 24. 6. 2010

USNESENÍ Č. 475/2010 - Návrh na změnu Statutu a Základních pravidel Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací
Rada města po projednání

souhlasí

1) s návrhem na změnu Statutu Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací:
a)  Čl. I.  Zřízení Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec,  bod 6) se mění takto
   
Doplňkovými zdroji Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací  jsou
   - vrácené vydané a nespotřebované finanční prostředky fondu
   - jiné zdroje distribuované prostřednictvím rozpočtu města

b) Čl. III.  Čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací se doplňuje o bod 3)

Finanční prostředky fondu lze mimořádně převádět do Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací. Tento převod musí být odsouhlasen radou města a následně schválen zastupitelstvem města.

2) s návrhem na změnu Základních pravidel Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací:

Čl. I.  Zdroje Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací kulturního zaměření (dále jen KPO), bod 2) se mění takto

Doplňkovými zdroji jsou :
    - vrácené vydané a nespotřebované finanční prostředky fondu
    - jiné zdroje distribuované prostřednictvím rozpočtu města

Čl. II.  Využití finančních prostředků fondu se doplňuje o bod 4)

    Finanční prostředky fondu lze mimořádně převádět do Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací. Tento převod musí být odsouhlasen radou města a následně schválen zastupitelstvem města

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh na změnu Statutu a Základních pravidel Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací zastupitelstvu města ke schválení.

     Termín: 24. 6. 2010

USNESENÍ Č. 476/2010 - Návrh na přesun finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací do Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací a jejich čerpání
Rada města po projednání

souhlasí

a) s návrhem na přesun finančních prostředků ve výši 1,5 mil. Kč z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací do Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
b) s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací na akci „MŠ Kamarád – navýšení kapacity“ ve výši 1,5 mil. Kč

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh na přesun finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací do Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací a jejich čerpání zastupitelstvu města ke schválení

Termín: 24. 6. 2010

USNESENÍ Č. 477/2010 - Výměna stávající čekárny MHD za "zastávku knihovnu" v ulici Dobiášova na pozemku p.č. 1583/208 k.ú. Rochlice u Liberce
Rada města po projednání

souhlasí

s výměnou stávající čekárny MHD v ulici Dobiášova na pozemku p.č. 1583/208 k.ú. Rochlice u Liberce za předloženou „zastávku knihovnu“.

USNESENÍ Č. 478/2010 - Gagarinova - oprava komunikací a vnitrobloku  
Návrh na zrušení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací

Rada města po projednání

schvaluje


zrušení výběrového řízení na  akci „Gagarinova – oprava komunikací a vnitrobloku“  stavební realizace    

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
zajistit odeslání oznámení všem uchazečům o výše uvedenou veřejnou  zakázku, že veřejná zakázka byla ze strany zadavatele zrušena.
T: neprodleně

 

Ing. Jiří K i t t n e r, v. r. 
primátor města

Ing. František H r u š a. v. r.
náměstek primátora

 

Nastavení cookies