05.01.2017
Karel Horník

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010

Usnesení č. 59/2010 - Oprava mostu Cidlinská

Založení projektu a zpracování projektové dokumentace

Rada města po projednání

schvaluje

 1. založení projektu „Oprava mostu Cidlinská“,
 2. pokračování v přípravných pracích na akci „Oprava mostu Cidlinská“ vedoucích:
 • k zajištění zpracovatele projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS,
 • následnému zpracování projektové dokumentace,
 • k získání příslušného stavebního povolení na  uvedenou akci,

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:

1. zajistit podepsání příslušného smluvního dokumentu na realizaci dokumentace ke stavebnímu povolení akce „Oprava mostu Cidlinská“ se zhotovitelem firmou Valbek spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3, 

Termín: Neprodleně


2. zajistit zpracování projektové dokumentace nezbytné pro  vydání stavebního povolení akce „Oprava mostu Cidlinská“, 

Termín: 30. 5. 2010


3. zajistit inženýrskou činnost související s vydáním stavebního povolení akce „Oprava mostu Cidlinská“,

Termín: 31. 7. 2010


4. po zpracování projektové dokumentace stavby „Oprava mostu Cidlinská“ zpracovat návrh financování akce a návrh zadávacích podmínek pro výběr dodavatele stavebních prací a oba návrhy předložit ke schválení radě města, 

Termín kontrolní: 30. 6. 2010


5. zpracovat a předložit do návrhu prvního rozpočtového opatření v roce 2010 odboru technické správy veřejného majetku příslušné finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace a realizaci stavebních prací podmiňující realizaci výše uvedeného projektu,

Termín kontrolní: 30. 4. 2010


6. vhodným způsobem informovat vlastníky nemovitostí v dotčené lokalitě o  vzniklé situaci a přijatých opatřeních ze strany statutárního města Liberec.

Termín kontrolní: 28. 2. 2010

 

Usnesení č. 60/2010 - Odlučovač ropných látek – most ev.č. LB-001, Liberec-Letná ulice: založení projektu, výběr zhotovitele projektové dokumentace, zajištění financování

Mimoúrovňové překonání komunikace Norská - podchod pod mostem: výběr zhotovitele stavby

Rada města po projednání

schvaluje

1. založení projektu – akce  „Odlučovač ropných látek – most ev.č. LB-001, Liberec-Letná ulice“,

2. pokračování v přípravných pracích na akci „Odlučovač ropných látek – most ev.č. LB-001, Liberec-Letná ulice“ vedoucích:

 • k zajištění zpracovatele projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS,
 • následnému zpracování projektové dokumentace,
 • k získání příslušného stavebního povolení na uvedenou akci,

3. po zpracování příslušného stupně projektové dokumentace a získání příslušných povolení stavební realizaci akce „Odlučovač ropných látek – most ev.č. LB-001, Liberec-Letná ulice“,

4. stavební realizaci akce „Mimoúrovňové překonání komunikace Norská - podchod pod mostem“,

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:

1) na akci „Odlučovač ropných látek – most ev.č. LB-001, Liberec-Letná ulice“ zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS se zhotovitelem, společností VANER s. r. o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, IČ: 25458990,

Termín: Neprodleně

2) zajistit zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti nezbytné pro  vydání stavebního povolení akce „Odlučovač ropných látek – most ev.č. LB-001, Liberec-Letná ulice“,

Termín kontrolní: 19. 2. 2010

3) po zpracování příslušného stupně projektové dokumentace na akci „Odlučovač ropných látek – most ev.č. LB-001, Liberec-Letná ulice“ zajistit odeslání výzvy k předložení nabídkové ceny na realizaci stavby a  návrhu smlouvy o dílo firmě BREX, spol. s r. o., IČ: 40232549, se sídlem Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23,

Termín kontrolní: 5. 3. 2010

4) po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního  dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce „Odlučovač ropných látek – most ev.č. LB-001, Liberec-Letná ulice“, včetně příslušné inženýrské činnosti – TDI, 

Termín kontrolní: 31. 3. 2010

5) na akci „Mimoúrovňové překonání komunikace Norská - podchod pod mostem“ zajistit odeslání výzvy k předložení nabídkové ceny na realizaci stavby a návrhu smlouvy o dílo firmě BREX, spol. s r. o., IČ: 40232549, se sídlem Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23,

Termín kontrolní: 19. 2. 2010

6) po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce „Mimoúrovňové překonání komunikace Norská - podchod pod mostem“. 

Termín kontrolní: 31. 3. 2010

 

Usnesení č. 61/2010 - Protihluková opatření Norská ulice

Založení projektu, ověření hlukové situace

Rada města po projednání

schvaluje

 1. založení projektu „Protihluková opatření Norská ulice“,
 2. navržený postup při řešení problému ověření hlukové situace u  kolbiště Jezdeckého klubu Liberec při Norské ulici formou zajištění příslušných měření v uvedené lokalitě, včetně vyhodnocení stávající hlukové situace a návrhu opatření,

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:

1. na akci „Protihluková opatření Norská ulice“ zajistit ověření současné hlukové situace, včetně jejího vyhodnocení, podél kolbiště Jezdeckého klubu Liberec umístěného při komunikaci Norská, po její pravé straně ve směru jízdy z centra města, v délce cca od bytového domu čp. 109, na p.p.č. 101, k. ú. Růžodol I (stávajícího vchodu na kolbiště), po most přes Nisu v ul. Norská (celková délka cca 80 m), osobou způsobilou podle § 32 a) zák. č. 258/2000 Sb.,

Termín kontrolní: 30. 4. 2010

2. po vyhodnocení výsledků měření zpracovat návrh opatření a předložit ho radě města k projednání.

Termín: 05/2010

 

Usnesení č. 62/2010 - Majetkoprávní operace

Rada města o projednání

souhlasí

s majetkoprávními operacemi pod body:

I. Prodej pozemků

 1. Rada města dne 2. 2. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 2787/2, k. ú. Liberec, kupujícím: ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 27232425, sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02, za kupní cenu 28.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu KS do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
 2. Rada města dne 2. 2. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p.č. 4114/2, k. ú. Liberec, kupujícím: ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 27232425, sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02, za kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu KS do 45 dnů ode dne  schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

II. Nabytí nemovitosti

Rada města dne 2. 2. 2010 souhlasí s  bezúplatným převodem pozemků p.č. 558/11, 560/26, k. ú. Doubí u Liberce, do vlastnictví statutárního města Liberec.

VIII. MO Lbc Vratislavice n/N

Prodej pozemků

Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 348/1, 348/5 při ul. Dlouhomostecká, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, Ing. Zbyňkovi Bestovi, bytem U Soudu 380/17, 460 01 Liberec 2, za kupní cenu 63.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.

schvaluje

majetkoprávní operace pod body:

III. Výpůjčka pozemků

Rada města dne 2. 2. 2010 schvaluje výpůjčku pozemků p.č. 418, 420, k. ú. Pilínkov, o výměře 1.831 m2 , na dobu určitou 10 let, pro občanské sdružení Pilínkov k žití.

IV. Pronájem pozemků

Rada města dne 2. 2. 2010 schvaluje nájem pozemků p.č. 2076/1, 2075/2, k. ú. Ruprechtice, o výměře 610 m², na dobu určitou 10 let pro manžele Polákovi za nájemné 225.000,- Kč, splatné před podpisem nájemní smlouvy.

V. Umístění reklamních zařízení

 1. Rada města dne 2. 2. 2010 schvaluje umístění 1 ks oboustranného reklamního zařízení na  pozemku p.č. 1323/5, v k. ú. Růžodol I, na dobu neurčitou pro BigBoard Praha, a. s., Donská 275/9, Praha 10, IČ: 25117599, za cenu 8.000,- Kč bez DPH ročně.
 2. Rada města dne 2. 2. 2010 schvaluje s umístěním 2 ks reklamních zařízení na pozemku p.č. 1441/12, v k. ú. Ruprechtice, pro euroAWK, spol. s r. o., Maltézské náměstí 7, Praha 1, IČ: 43965717 ukládá uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích uzavřené dne 5. 3. 1992.

VI. Změna usnesení RM

Rada města dne 2. 2. 2010 po projednání:

a)  zrušuje usnesení č. 565/06/X/10 ze dne 21. 11. 2006,

b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového telefonního vedení, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na  pozemcích p.č. 1333/1, 1332/80, 1332/79, 1332/3, 1332/1, 1332/21, 1323/3, k. ú. Růžodol I, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro Telefónicu O2 Czech Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ 60193336, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.

VII. MO Lbc Vratislavice n/N

1. Záměr prodeje pozemků

Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 238 při ul. Dopravní, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 191.500,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku, za předpokladu dorovnání nejvyšší nabídky.

2. Záměr prodeje nebytového objektu vč. pozemků

Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje objektu č.p. 1126, ul. Májová, Liberec XXX na p.p.č. 154/2 s příslušenstvím a pozemky p.p.č. 1541/2, 1541/3 (oddělené z p.p.č. 154/1 dle GP č. 2911-348/2009 ze dne 30. 10. 2009), v k. ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení, za cenu 4,800.000,- Kč.

3. Zařazení dvou bytů do kategorie služebních bytů

Rada města po projednání schvaluje zařazení dvou bytů č. 1400/32 a 1400/60 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX, do kategorie služebních bytů se zvláštními pravidly pro přidělování těchto bytů dle důvodové zprávy.

4. Zrušení usnesení  - záměr prodeje pozemku

Rada města po projednání zrušuje své usnesení č. 718/09 bod III. 1.2) ze dne 1. 12. 2009.

5. Věcná břemena

  1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy na p.p.č. 2478/11, v  k. ú. Vratislavice nad Nisou, ve prospěch vlastníka p.p.č. 2461/3, v k. ú Vratislavice n. N., pana Miroslava Schauera, Pod Skalkou 1154, Liberec 30, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za cenu 132,- Kč bez DPH /1 m2 na dobu neurčitou.
  2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení vodovodní přípojky a přípojky NN na p.p.č. 2478/11, v  k. ú. Vratislavice nad Nisou, ve prospěch vlastníka p.p.č. 2461/3, v k. ú Vratislavice n. N., pana Miroslava Schauera, Pod Skalkou 1154, Liberec 30, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za cenu 88,- Kč bez DPH /1 m2 na dobu existence stavby příslušných inženýrských sítí.
  3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít zřízeno a provozovat STL plynovodní potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 332/1, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, pro RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí n.L., IČ: 27295567 (investor stavby Ing. Zbyněk Besta, Šlikova 133/28, Liberec 6), za cenu 56,- Kč bez DPH /1m2, na dobu existence plynárenského zařízení za podmínek stanovených technickým odborem.
  4. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít zřízeno a provozovat teplovodní potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se stavebními úpravami, opravami a provozováním tepelného zařízení na p.p.č. 1880/3, 2196/9 a  2196/10, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, pro spol. TEPLÁRNA LIBEREC, a. s., tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec 4, IČ: 62241672 (investor stavby SKANSKA a. s., Líbalova 2348/1, Praha 4, IČ: 26271303), za cenu 88,- Kč bez DPH /1m2, na dobu existence tepelného zařízení za podmínek stanovených technickým odborem.

 


a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města

předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., a VIII. ke schválení zastupitelstvu města.

Termín: 25. 2. 2010

 1.  

 

Usnesení č. 63/2010 - Technická správa domů s pečovatelskou službou

Rada města po projednání

bere na vědomí

zajištění technické správy domů zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) ve vlastnictví statutárního města Liberec příspěvkovou organizací Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, IČ: 65100654, se sídlem v Liberci 6, Krejčího 1172/3.

 

Usnesení č. 64/2010 - Zpráva o činnosti komise občanských záležitostí za rok 2009

Rada města po projednání

bere na vědomí

zprávu o činnosti komise občanských záležitostí za rok 2009.

 

Usnesení č. 65/2010 - Protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace za období roků 2007 a 2008

Rada města po projednání

schvaluje

protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2007 a 2008, včetně návrhu na opatření.

 

Usnesení č. 66/2010 - Protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace za období roků 2007 a 2008

Rada města po projednání

schvaluje

předložený protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2007 a  2008 včetně návrhu na opatření.

 

Usnesení č. 67/2010 - Protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace za období roků 2007 a 2008

Rada města po projednání

bere na vědomí

předložený protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace se zaměřením na  účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2007 a 2008.

 

Usnesení č. 68/2010 - Pověření pro zastupování funkce ředitelky Mateřské školy "Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace

Platový výměr paní Jaroslavy Kalinové pověřené zastupováním funkce ředitelky Mateřské školy "Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace

Rada města po projednání

pověřuje

ke dni 1. 3. 2010 paní Jaroslavu Kalinovou zastupováním funkce ředitelky Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace, na dobu určitou, a to do doby jmenování nové ředitelky Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace na základě konkurzního řízení;

schvaluje

platový výměr paní Jaroslavy Kalinové pověřené zastupováním funkce ředitelky Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace;

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit vypracování a předání pověření a nového platového výměru paní Jaroslavě Kalinové.

Termín: Neprodleně

 

Usnesení č. 69/2010 - Zpráva o činnosti komise občanských obřadů za rok 2009

Rada města po projednání

bere na vědomí

zprávu o činnosti komise občanských obřadů za rok 2009.

 

Usnesení č. 70/2010 - Odvolání člena odborné pracovní skupiny (OPS) pro městský mobiliář a jmenování nového člena

Rada města po projednání

odvolává

Ing. Martina Čulíka

a jmenuje

Ludvíka Lavičku.

 

Usnesení č. 71/2010 - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ SOUBORU POZEMKŮ „LETIŠTĚ LIBEREC“

Rada města po projednání

schvaluje

předložený návrh podmínek výběrového řízení na prodej souboru pozemků „Letiště Liberec“;

jmenuje

členy hodnotící komise, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek;

 

Jmenovaní členové komise pro posouzení a hodnocení nabídek:

 1. Ing. Jiří Kittner                   primátor (předseda)
 2. Ing. František Hruša          náměstek primátora (místopředseda)
 3. Ing. Tomáš Hampl             specialista pro koordinaci koncepčních záležitostí (člen)
 4. Ing. Josef Mazáč               vedoucí odboru majetku města (člen)
 5. Ing. Petr Olyšar                 člen rady města

a ukládá

Ing. Tomáši Hamplovi, specialistovi pro koordinaci koncepčních záležitostí,

zajistit vypsání a zveřejnění výběrového řízení.

Termín: 02/2010

 

Usnesení č. 72/2010 - Finanční vyhodnocení a hodnocení Městského programu prevence kriminality – 2009

Rada města po projednání

schvaluje

předložené Finanční vyhodnocení a hodnocení Městského programu prevence kriminality - 2009.

 

Usnesení č. 73/2010 - Prodej služebního vozu Škoda Octavia 00-04, SPZ 1L3 4122

Rada města po projednání

schvaluje

prodej služebního vozu Škoda Octavia 00-04, SPZ 1L3 4122, obchodní společnosti AUTOTREND s. r. o., IČ: 41324838, se sídlem ul. České mládeže 1101, 463 12 Liberec, za podmínek uvedených v důvodové zprávě;

a ukládá

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec,

uzavřít smlouvu o prodeji uvedeného vozu.

Termín: do 28. 2. 2010

 

Usnesení č. 74/2010 - Rezignace člena Správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci SML a jmenování nového člena Správní rady Fondu pro patnerskou spolupráci SML

Rada města po projednání

odvolává

Martina Krčmáře z funkce člena Správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci SML;

jmenuje

Hanu Konšelovou členkou Správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci SML;

a ukládá

Michaelovi Dufkovi, předsedovi Správní rady Fondu pro partnerskou spolupráci SML,

seznámit uvedené osoby s rozhodnutím Rady města Liberec.

Termín: Neprodleně

 

Usnesení č. 75/2010 - Hodnocení 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. ledna 2010

Rada města po projednání

pověřuje

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 1. zasedání Zastupitelstva města Liberec, které se konalo dne 28. ledna 2010, primátora, náměstky primátora a tajemníka MML.

 

Rada města obdržela tyto písemné informace:

 1. Privatizace budovy čp. 280, ul. Na Čekané, Liberec XV
 2. I.            Participace obcí na protidrogové politice v Libereckém kraji
 3. II.         Přehled agendy stížností evidovaných kanceláří tajemníka v roce 2009
 4. V.         Informace o veřejných zakázkách za rok 2009, které podléhají výjimce směrnice tajemníka 02 T Směrnice k zadávání veřejných zakázek

 

 

 

 

 

Ing. Jiří K i t t n e r, v. r.

Ing. František H r u š a, v. r.

primátor města

náměstek primátora

 

 

Přílohy k usnesení č.:  63/2010, 71/2010, 73/2010.

Nastavení cookies