05.01.2017
Karel Horník

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16.3.2010

USNESENÍ Č. 132/2010 - Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů
Rada města po projednání

schvaluje

majetkoprávní operaci pod bodem:

I.  Záměr směny pozemků
Rada města po projednání souhlasí se záměrem směny pozemku p.č. 291/1 v k.ú. Růžodol I v majetku FM REAL PLUS, s.r.o., Jungmannova 319/7, 460 01 Liberec III – Jeřáb, IČ  27319555 za p.p.č. 439/10 v k.ú. Machnín v  majetku statutárního města Liberec, nám. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1, IČ 00262978, s finančním dorovnáním ve prospěch statutárního města Liberec ve výši 1,514.826,- Kč.

USNESENÍ Č. 133/2010 - Integrovaný plán rozvoje města Liberec „Regenerace sídliště Rochlice“
Informace o průběhu IPRM, schválení změn IPRM a schválení roční monitorovací zprávy za rok 2009
Rada města po projednání

bere na vědomí

informaci o průběhu Integrovaného plánu rozvoje města Liberec „Regenerace sídliště Rochlice“

a schvaluje  

1. návrh změny IPRM spočívající v úpravě monitorovacích ukazatelů
   počet regenerovaných bytových jednotek z původních 1275 na 650
   plocha revitalizovaného území z původní 35 405 m2 na 30 000 m2

2. upravenou roční monitorovací zprávu Integrovaného plánu rozvoje města Liberec „Regenerace
   sídliště Rochlice“

a ukládá

Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,
zajistit podpis roční monitorovací zprávy a předání na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
T: 31. 3. 2010

USNESENÍ Č. 134/2010 - MŠ Klíček-realizace úspor energie
MŠ Kytička –realizace úspor energie
Způsob financování projektů podpořených z Operačního programu Životního prostředí

Rada města po projednání

bere na vědomí

informaci, že na projekty:
- MŠ Klíček-realizace úspor energie
- MŠ Kytička-realizace úspor energie
město obdrželo Registrační list akce a rozhodnutí o poskytnutí podpory

a schvaluje  

1. způsob financování projektů
2. pokračování v přípravě a realizaci projektů

a ukládá

1. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
    zahájit práce na přípravě zadávacího řízení na dodavatele stavby na oba projekty
T: září 2010

2. Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,
    podepsat smlouvu na administraci a řízení projektů se společností Regioplan, s.r.o.     
T: březen 2010

3. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
    zajistit vlastní zdroje na spolufinancování a částečné předfinancování projektů do rozpočtu
    města – odbor školství, kultury a sportu a odbor rozvojových projektů v příslušných letech
    2010, 2011
T: říjen 2010- kontrolní

USNESENÍ Č. 135/2010 - Oprava usnesení rady města č. 113/2010 OC Plaza věcná břemena
Rada města po projednání

zrušuje

odstavec  číslo I. usnesení rady města č. 113/2010 

a schvaluje

zřízení:
1. věcného břemene strpění umístění a trvalého užívání přesahu budovy obchodního centra Plaza Liberec a věcného břemene umístění a trvalého užívání sklo-ocelové clony budovy obchodního centra na pozemku p.č. 47/1, v k.ú. Liberec, vymezené geometrickými plány č. 4487-467a/2009 a  4487-467b/2009, zpracovatel GEODET CZ s.r.o., na dobu neurčitou a za cenu jednorázového poplatku ve výši 250.000,- Kč plus DPH,

2. věcného břemene strpění chůze, průchodu a přístupu přes p.p.č. 42/2 a  p.p.č. 50/5, v k.ú. Liberec, vymezené geometrickým plánem č. 4487-467a/2009 zpracovatel GEODET CZ s. r. o., na dobu neurčitou a za cenu jednorázového poplatku ve výši 50.000,- Kč plus DPH,

3. věcného břemene strpění umístění a trvalého užívání kolektoru na  p.p.č. 38/1, v k.ú. Liberec, vymezené geometrickým plánem č. 4505-24/2010 zpracovatel GEODET CZ s. r. o., na dobu neurčitou, a to za cenu jednorázového poplatku ve výši 25.000,- Kč plus DPH, a to vše pro P4 Plaza s. r. o., se sídlem K Červenému dvoru 2132/24, 130 00 Praha 3 - Strašnice, IČ: 27167763.

USNESENÍ Č. 136/2010 - Majetkoprávní operace
„Stezka pro chodce a  cyklisty úsek křižovatky Švermova - Mydlářská - křižovatka - Jungmannova - Wintrova“

Rada města po projednání

schvaluje

1. uzavření  „Smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy“  mezi  Českou republikou - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, a Statutárním městem Liberec, kde předmětem budoucí směny budou tyto nemovitosti/pozemkové parcely nebo jejich části:
- část pozemku p.č. 25/5 o výměře cca 12 m2 a část pozemku p.č. 25/8 o  výměře 14 m2, vše v  k.ú. Františkov u Liberce, obec Liberec,
vše ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4         

za

- p.p.č. 5977/20 k.ú. Liberec, obec Liberec o celkové výměře 74 m2
ve vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1
          s finančním dorovnáním cen směňovaných nemovitostí,

2. uzavření „Nájemní smlouvy“ mezi pronajímatelem Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, 110 00, vlastníkem p.p.č. 583/1 k.ú. Františkov u Liberce, a nájemcem Statutárním městem Liberec, na nájem  části pozemku p.p.č. 583/1, k.ú. Františkov u Liberce, obec Liberec o  předpokládané výměře 220 m2, výší nájemného 35,- Kč/m2/rok, na dobu určitou, po dobu realizace stavby „Stezka pro chodce a  cyklisty úsek křižovatky Švermova – Mydlářská - křižovatka - Jungmannova - Wintrova“

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
zajistit pro úspěšnou realizaci akce „Stezka pro chodce a  cyklisty úsek křižovatky Švermova - Mydlářská - křižovatka  Jungmannova -Wintrova“ uzavření:
1. příslušné „Smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy“ mezi Českou republikou  - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390 a Statutárním městem Liberec,  
2. příslušné „Nájemní smlouvy“ mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, jako pronajímatelem a Statutárním městem Liberec, jako nájemcem
Termín: neprodleně

USNESENÍ Č. 137/2010 - Na Ladech – oprava komunikací
Schválení výsledku výběrových řízení na zhotovitele stavby a výkon odborného technického dozoru investora a koordinátora stavby

Rada města po projednání

schvaluje

1. vyloučení uchazeče z účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku  „Na Ladech – oprava komunikací“: zhotovitel stavby, společnosti  Integra stavby a.s., IČ 250 14 391 se sídlem Hrádecká 156, 460 01 Liberec 33, a to z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci,

2. vyloučení uchazeče z účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Na Ladech – oprava komunikací“: zhotovitel stavby, společnosti  COLAS CZ, a.s., IČ 261 77 005 se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, a to z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v  zadávací dokumentaci,

3. výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Na Ladech – oprava komunikací“: zhotovitel stavby: STRABAG a.s., Oblast Sever, IČ 608 38 744 se sídlem Tř.gen.Svobody 77, 460 14 Liberec 12

4. výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Na Ladech – oprava komunikací“: odborný technický dozor investora a koordinátor akce: INVESTING CZ spol. s r.o., IČ 250 36 751 se sídlem Štefánikovo nám. 780, 460 01 Liberec

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání příslušných rozhodnutí zadavatele o:


• vyloučení dvou uchazečů z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Na Ladech – oprava komunikací“: zhotovitel stavby, a to uchazečů:
Integra stavby a.s., IČ 250 14 391 se sídlem Hrádecká 156, 460 01 Liberec 33
COLAS CZ, a.s., IČ 261 77 005 se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

• výběru nejvhodnější nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Na Ladech – oprava komunikací“: zhotovitel stavby, a to vítězi řízení, společnosti STRABAG a.s., Oblast Sever, IČ 608 38 744 se sídlem Tř.gen.Svobody 77, 460 14 Liberec 12

• výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Na Ladech – oprava komunikací“: odborný technický dozor investora a koordinátor akce, a to vítězi výběrového řízení, společnosti INVESTING CZ spol. s r.o., IČ 250 36 751 se sídlem Štefánikovo nám. 780, 460 01 Liberec
T: ihned

2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a  vyhodnocením zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Na Ladech – oprava komunikací“: zhotovitel stavby a veřejné zakázky malého rozsahu „Na Ladech – oprava komunikací“: odborný technický dozor investora a koordinátor akce předložit k podpisu příslušné smlouvy o  dílo s vítězi těchto řízení, společnostmi STRABAG a.s., Oblast Sever, IČ 608 38 744 se sídlem Tř.gen.Svobody 77, 460 14 Liberec 12, resp. INVESTING CZ spol. s r.o., IČ 250 36 751 se sídlem Štefánikovo nám. 780, 460 01 Liberec a po jejich podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce
T: 30. 4. 2010– kontrolní

USNESENÍ Č. 138/2010 - Skládka Zlaté Návrší
Zajišťování monitoringu

Rada města po projednání

bere na vědomí  

způsob zajišťování monitoringu podzemních, povrchových a odpadních vod ze skládky Zlaté Návrší, a to  prostřednictvím Technických služeb města Liberce a.s.   

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:
1. stávajícím způsobem průběžně hradit z rozpočtové kapitoly odboru technické správy veřejného majetku č. 210420950026 - Správa skládek Technickým službám města Liberce a.s. přímé náklady spojené s  vykonáváním monitoringu podzemních vod skládky Zlaté návrší,
T: průběžně

2. po dokončení rekultivace skládky Zlaté návrší a vydání nového povolení k vypouštění odpadních vod zpracovat podmínky výběrového řízení na výběr zhotovitele monitoringu podzemních vod skládky Zlaté Návrší a  předložit je ke schválení radě města,
T: 30. 10. 2011

USNESENÍ Č. 139/2010 - Majetkoprávní operace
Rada města po projednání

souhlasí

s majetkoprávními operacemi pod body:

I. Změna usnesení ZM
se změnou kupujícího v souvislosti s prodejem pozemku p.č. 2006/6, k.ú. Vesec u Liberce z manželů Miroslava a Žofie Semerádových pouze na paní Žofii Semerádovou,

schvaluje

majetkoprávní operace pod body:

II. Záměry prodeje a ceny pozemků
1. Rada města dne  16. 3. 2010 ruší usn. č. 203/09 ze dne 21. 4. 2009 a schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.1659/1 a 1663, k.ú.Liberec, dle zpracovaných regulačních podmínek odborem UK, formou veřejné dražby dobrovolné, za minimální podání  911.000,-Kč
2. Neschváleno.

III. Úpravy předmětů věcných břemen
1. Rada města dne 16. 3. 2010 po projednání
a) zrušuje usnesení č. 461//07/IX/2 ze dne 18. 9. 2007.
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 23/1, 42/10, 1586/72, 1586/144, 1586/188, 1586/194, 1586/196, 1586/198, 1586/264, 1586/348, 1586/349, 1586/350, 1587/3, 1587/4, 1594/1, 1594/3, 1594/4, k.ú. Rochlice u Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s, Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.

2. Rada města dne 16. 3. 2010 po projednání
a) zrušuje usnesení č. 120//09/III/2a ze dne 3. 3. 2009
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového telefonního vedení, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 173/8, 254/4, 265/1, 266/2, 1032/1, 1033/1, 1050/1   k.ú. Horní Růžodol, po dobu životnosti komunikačního zařízení pro ČD Telematiku a. s., Pernerova 2819/2a, Praha, IČ 61459445, za cenu 88,- Kč/m2.

IV. Umístění reklamního zařízení
Rada města dne 16. 3. 2010 schvaluje umístění 1 ks oboustranného reklamního zařízení o velikosti 6,00 x 3,00 m na   pozemku p.č. 1323/5 v k.ú. Růžodol I  na dobu neurčitou pro Ing. Ondřeje Doležala, Česká 420, Liberec 25, IČ: 69391777, za cenu 40.000,- Kč bez DPH ročně.

V. MO Lbc Vratislavice n/N
l. Záměr prodeje pozemku
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1851/55 (oddělené z p.p.č. 1851/17 dle GP č. 2917-210/2009 ze dne 10. 11. 2009) při ul. U Cihelny v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení za sníženou prodejní cenu o 30%, tedy ve výši 20.370,-Kč.                                                         

2. Přidělení služebního bytu
Rada města po projednání schvaluje přidělení služebního bytu č. 1400/32 o velikosti 2+1 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX zaměstnanci Technického střediska panu Markovi Bulířovi.                                                       

3. Věcné břemeno
Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování STL plynovodního potrubí, vstupu a vjezdu v  souvislosti se stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 3332 a 3354/3  v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567 za cenu 500,-Kč + DPH s tím, že veškeré náklady spojené se zápisem věcného břemene do katastru nemovitostí uhradí MO.

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města
předložit  návrh  majetkoprávní  operace  pod   bodem  I. ke  schválení  zastupitelstvu města
T: 25. 3. 2010

USNESENÍ Č. 140/2010 - Prodej garáží, bytu a nebytového prostoru - garáže formou opakovaných veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č.26/2000 Sb. - úprava nejnižších podání
Rada města po projednání

souhlasí    

s prodejem garáží, bytu a nebytového prostoru - garáže za upravená nejnižší podání dle Přílohy č.1 a Přílohy č.2 formou opakovaných veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb.

ukládá


Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města
T: 25. 3. 2010

USNESENÍ Č. 141/2010 - Dokončení prodeje krytu CO – nám. Tržní, Liberec 1
Rada města po projednání

schvaluje

zřízení věcného břemene strpění  tří větracích šachet náležejících k podzemnímu krytu CO na pozemku p.č. 2264, k.ú. Liberec, který je ve vlastnictví Statutárního města Liberec, ve prospěch budoucích vlastníků pozemků p.č. 2262/1 a p.č. 2263/1, k.ú. Liberec.

USNESENÍ Č. 142/2010 - Prominutí dlužné částky
Rada města po projednání

schvaluje    

prominutí zbývající dlužné částky 15.144,- Kč  panu Janu Ryšánkovi, bytem Družstevní 410/12, Liberec 7.

USNESENÍ Č. 143/2010 - Předkupní právo - Masarykova 439, Liberec 1  
Rada města po projednání

schvaluje

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: spoluvlastnický podíl o velikosti 4975/10000 na  budově čp.439, ul. Masarykova, Liberec 1 a  spoluvlastnický podíl  o velikosti  4975/10000 na pozemku p.č.731, k.ú.Liberec, za cenu  5,500.000,- Kč.

USNESENÍ Č. 144/2010 - Předkupní právo - Růžodolská 249,  Liberec 11
Rada města po projednání

schvaluje

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: bytová jednotka č. 249/02 v budově č.p.249, ul.Růžodolská, Liberec 11 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 60/376 na společných částech budovy a na pozemku p.č.664, k.ú.Růžodol I, za cenu 1,029.000,-Kč

USNESENÍ Č. 145/2010 - Podklady k závěrečnému účtu města za rok 2009 ze společností založených Statutárním městem Liberec

Rada města po projednání

bere na vědomí

povinnost předložit do závěrečného účtu města účetní závěrky a návrhy na  rozdělení zisku za rok 2009 u společností založených Statutárním městem Liberec

a ukládá

předsedům představenstev akciových společností založených městem (DPML, TSML, SAJ, SAF, LIS, LVT) a jednatelům společnosti SAL s.r.o., předložit na odbor ekonomiky podklad ke zpracování závěrečného účtu města za rok 2009 (účetní závěrku za rok 2009 a návrh na rozdělení zisku)
Termín: 6. 4. 2010

USNESENÍ Č. 146/2010 - Vyhodnocení inventarizací majetku a zásob Statutárního města Liberce za rok 2009
Rada města po projednání

souhlasí  

s výsledky fyzické inventarizace majetku k 1. 10. 2009, zásob k 31. 12. 2009, dokladové inventarizace k 31. 12. 2009 a současně s vypořádáním zjištěných inventarizačních rozdílů dle důvodové zprávy

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu města                                                                                             
Termín:  25. 3. 2010    

USNESENÍ Č. 147/2010 - Vystavení směnky k odkupu
Rada města po projednání

souhlasí  

1. s uzavřením smlouvy o úplatném převodu cenných papírů s Českou Spořitelnou, a.s.
2. s vystavením směnky na řad České spořitelny, a.s., IČ 452 44 782 se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 000 na částku 97,500.000 Kč se splatností  30. 7. 2010

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit návrh Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů a návrh na vystavení směnky k odkupu ke schválení zastupitelstvu města
T.:  25. 3. 2010

USNESENÍ Č. 148/2010 - Kontokorentní úvěr do výše 40 000 000,- Kč u České spořitelny, a. s.  
Rada města po projednání

souhlasí

s  uzavřením Smlouvy o kontokorentním úvěru mezi Statutárním městem Liberec a  Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4,  Olbrachtova 1929/62,  PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1171 (dál jen Česká spořitelna a.s.), podle níž bude Česká spořitelna, a.s. poskytovat Statutárnímu městu Liberec v období od 30. 3. 2010 do 28. 2. 2011 kontokorentní úvěr na běžném účtu  vedeném u České spořitelny až do  limitu 40,000.000 Kč.

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit návrh na uzavření smlouvy ke schválení zastupitelstvu města
T.:   25. 3. 2010

USNESENÍ Č. 149/2010 - Refinancování stávajících závazků - splátka úvěru ČSOB a.s.
Rada města po projednání

souhlasí

1. s jednorázovou splátkou zůstatku úvěru ve výši 233,266.458,60 Kč poskytnutého Československou obchodní bankou a.s.  v říjnu roku 2007. Splátka bude provedena z výnosu směnky odkoupené v rámci Smlouvy o  směnečném rámci  uzavřené s Českou spořitelnou a.s.
2. s uzavřením smlouvy o úplatném převodu cenných papírů s Českou spořitelnou a.s.
3. s vystavením směnky na řad České spořitelny, a.s., IČ 452 44 782 se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62,  PSČ 140 000, se splatností  30. 7. 2010
4. s uzavřením níže uvedených zástavních smluv mezi Statutárním městem Liberec jako zástavcem a  Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62 Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsanou v  obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 117, jako zástavním věřitelem:
a) Smlouvy o zastavení nemovitostí č. ZN1/225/10/LCD,
    podle které je předmětem zástavy bytový komplex 192 bytových jednotek včetně souvisejících pozemků v ulici Krajní, zajištěnými pohledávkami pak pohledávky a příslušenství podle Smlouvy o směnečném rámci

b) Smlouvy o zastavení nemovitostí č. ZN2/225/10/LCD,
    podle které je předmětem zástavy bytový komplex 254 bytových jednotek včetně souvisejících pozemků v ulici Krejčího, zajištěnými pohledávkami pak pohledávky a příslušenství podle Smlouvy o směnečném     
   rámci

a ukládá


Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit návrh na postup jednorázového splacení úvěru poskytnutého Československou obchodní bankou a.s. ke schválení zastupitelstvu města
T.:  25. 3. 2010

USNESENÍ Č. 150/2010 - Dodatek k nájemní smlouvě se společností SAL s.r.o.
Rada města po projednání

schvaluje

předložený text dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 7004/06/0026

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
uzavřít dodatek č. 5 k nájemní smlouvě se společností Sportovní areál Liberec s.r.o.           
v předloženém znění.
Termín: 31. 3. 2010

USNESENÍ Č. 151/2010 - Návratná finanční výpomoc – Sportovní areál Liberec s.r.o.
Rada města po projednání

souhlasí

a) s poskytnutím návratné finanční výpomoci společnosti s ručením omezeným Sportovní areál  
    Liberec se sídlem Liberec 1, Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, zapsané v obchodním  
    rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v odd. C, vložka 19906, IČ 270 75 397
    ve výši 19,286.279,60 Kč  
b)  s textem Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle předloženého návrhu

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu města
T.:  25. 3. 2010

USNESENÍ Č. 152/2010 - Vyhodnocení plnění schválených monitorovacích opatření za období roku 2009 a aktualizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec na období 2008 – 2013
Rada města po projednání

bere na vědomí

plnění jednotlivých opatření a vyhodnocení jejich efektivity za rok 2009

souhlasí

s aktualizací 1. Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec na období 2008 - 2013 za období roku 2009

a ukládá

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,
předložit vyhodnocení plnění schválených opatření za období roku 2009 a  aktualizaci 1.Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec na  období 2008 – 2013 Zastupitelstvu města Liberec.
T: 25. 3. 2010

USNESENÍ Č. 153/2010 - Schválení dodatku č. 1 k SOD - Rekonstrukce a přestavba areálu Pekárkova za účelem zřízení Dětského centra Sluníčko
Rada města po projednání

bere na vědomí

navýšení ceny stavby způsobené změnou sazby DPH

a ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
zajistit podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
T: duben 2010

USNESENÍ Č. 154/2010 - Přidělení upravitelného a bezbariérového bytu
Rada města po projednání

schvaluje

1. Klímové Lence – přidělení bezbariérového bytu č. 5, I. kategorie o velikosti 1+1 v Liberci 6, Burianova 1071
2. Roubíčkové Karolíně – přidělení upravitelného bytu č. 3, I. kategorie o velikosti 3+kk v
      Liberci 30, Krajní 1579

a ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
uzavřít nájemní smlouvu s Klímovou Lenkou a Roubíčkovou Karolínou
T: duben 2010

USNESENÍ Č. 155/2010 - Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení, ubytování nízkého standardu - poskytnutí přístřeší a prodloužení smlouvy o ubytování
Rada města po projednání

schvaluje

1. Neumannovi Otovi přidělení  bytu  č.  404,  o  velikosti  1+kk  v  ulici Krejčího 1175, Liberec 6
2. Doležalové Evě, přidělení bytu č. 5, o velikosti 1+kk v ulici Krajní 1580, Liberec 30
3. Kracíkové Evě přidělení bytu č. 27, o velikosti 1+kk v ulici Krajní 1579, Liberec 30
4. Raichlové Jaroslavě přidělení bytu č. 13, o velikosti 1+kk v ulici Krajní 1578, Liberec 30
5. Demeterové Danuši přidělení bytu č. 4, o velikosti 1+1 v ulici Na Valech 787, Liberec 14  
6. Kančiové Dominice -  poskytnutí  ubytování  nízkého  standardu  v  objektu  Kateřinská 156 na dobu určitou 6 měsíců
7. Profousovi Lubomírovi – prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu v objektu Kateřinská 156
8. Babiakové Emilii – prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu v objektu Kateřinská 156

a ukládá

1. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
    uzavřít nájemní smlouvu s Neumannem Otou, Doležalovou Evou, Kracíkovou Evou, Raichlovou Jaroslavou a Demeterovou Danuší
T:  duben 2010

2. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
    uzavřít smlouvu o ubytování s Kančiovou Dominikou
T: duben 2010

3. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
    uzavřít dodatek ke smlouvě s Profousem Lubomírem a Babiakovou Emilií
T: duben 2010

USNESENÍ Č. 156/2010 - Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou
Rada města po projednání

schvaluje

1. Repčákové Růženě přidělení bytu č.8 o velikosti 1+0 v domě s pečovatelskou službou   v Liberci 6, Burianova 969
2. Honcové Miladě přidělení bytu č. 502 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, Krejčího 1173

a ukládá


Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
uzavřít nájemní smlouvy.
T:  duben 2010

USNESENÍ Č. 157/2010 - Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na  přidělení dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. a  II. výzvy roku 2010
Rada města po projednání

souhlasí

s návrhem správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na  přidělení dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec takto:
a) v rámci I. výzvy roku 2010, která byla vyhlášena na projekty uskutečněné v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 podporující aktivity prováděné formou terénních sociálních služeb, které jsou realizované především subjekty poskytující pomoc dle zákona č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách v celkové výši  135.000 ,- Kč, jmenovitě uvedené v  příloze č. 1

b) v rámci II. výzvy roku 2010, která byla vyhlášena na projekty uskutečněné v  období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 podporující programy, jež si kladou za cíl posílení sociálních a lidských tradic realizovaných především subjekty, které pracují s dobrovolníky v celkové výši 373.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 2

a ukládá

Naděždě  Jozífkové, náměstkyni primátora města,
předložit  odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu zdraví Zastupitelstvu města Liberec ke schválení
T: 25. 3. 2010

USNESENÍ Č. 158/2010 - Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního  zaměření zřízených Statutárním městem Liberec
Rada města po projednání

souhlasí

s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření zřízených Statutárním městem Liberec na akci Holečkova č.p. 8, Liberec 7 v maximální výši 
1,113.792,- Kč dle výsledku výběrového řízení na dodavatele

a ukládá

paní Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora pro sociální věci,
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření zřízených Statutárním městem Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.
T: 25. 3. 2010

USNESENÍ Č. 159/2010 - Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z  Kulturního fondu Statutárního města Liberec v mimořádném kole roku 2010
Rada města po projednání

souhlasí

návrhem Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací poskytnutých v  mimořádném kole roku 2010 na podporu Veletrhu dětské knihy v Liberci z  Kulturního fondu Statutárního města Liberec v celkové výši 
110.500,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1,

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro mimořádné kolo roku 2010 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.
T: 25. 3. 2010

USNESENÍ Č. 160/2010 - Stanovení kapacity Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkové organizace
Rada města po projednání

navrhuje stanovit

kapacitu Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkové organizace na počet 174 dětí, s účinností k 1. 9. 2010

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
požádat Krajský úřad Libereckého kraje o změnu v rejstříku škol a školských zařízení
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 161/2010 - Souhlas s projektem - Základní škola, Liberec, Kaplického 384
Rada města po projednání

schvaluje

podání projektové žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Základní školou, Liberec, Kaplického 384, příspěvkovou organizací

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
seznámit s rozhodnutím rady města ředitele základní školy
T : ihned

USNESENÍ Č. 162/2010 - Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v  roce 2010
Rada města po projednání

souhlasí

s finančním podílem Statutárního města Liberec ve výši 685.000,- Kč na  obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2010 pro objekt Divadla F. X. Šaldy, Liberec – oprava kamenných soch

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
předložit odsouhlasený návrh finančního podílu na obnově kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2010 ke schválení Zastupitelstvu města Liberec.
T : 25. 3. 2010

USNESENÍ Č. 163/2010 - Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací
Rada města po projednání

souhlasí


s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací na akce:

č.; Zařízení; Akce; Náklady (odhad); Termín realizace
1.; Divadlo F.X.Šaldy; Rekonstrukce topení; 300 000; 7 – 8/10
2.; Divadlo F.X.Šaldy; Oprava kartuší, instalace zábran proti holubům; 377 000; 5 – 7/10
3.; Divadlo F.X.Šaldy; Regenerace památkové zóny - finanční podíl SML k dotaci MK ČR; 685 000; 7 – 10/10
4.; Divadlo F.X.Šaldy; Oprava střechy; 150 000; 6/10
5.; Divadlo F.X.Šaldy; Restaurování svítidel; 800 000; 7 – 8/10
6.; Divadlo F.X.Šaldy; Malování, tapetování hlediště a zázemí diváků; 900 000; 7 – 8/10
7.; Divadlo F.X.Šaldy; Malé divadlo – rekonstrukce vstupních prostor; 450 000; 7 – 8/10
8.; Naivní divadlo II.etapa rekonstrukce topného systému 1 540 000 7 – 8/10
9.; ZOO; Zasíťování expozice rysů; 2 160 000; 6 – 7/10
10.; ZOO; Zastřešení posezení u rest.Gibon; 4 680 000; 6 – 7/10
CELKEM 12, 057.000,- Kč

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací dle důvodové zprávy ke schválení zastupitelstvu města.
Termín : 25. 3. 2010

USNESENÍ Č. 164/2010 - Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
Rada města po projednání

souhlasí

s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací na akce:

č.; Zařízení; Akce; Náklady (odhad); Termín realizace
1.; ZŠ Lesní; výměna vzduchotechniky (zápis KHS); 3 000 000; 7 – 8/10
2.; ZŠ Kaplického; výměna oken – II.etapa; 1 400 000; 7 – 8/10
3.; ZŠ Křížanská; výměna oken – II.etapa; 680 000; 7 – 8/10
4.; ZŠ Česká; oprava sloupu u vstupu (havárie); 700 000; 7 – 8/10
5.; ZŠ Sokolovská; oprava střechy - pavilon TV; 2 700 000; 7 – 8/10
6.; ZŠ Barvířská; žaluzie na MŠ, fasáda, PD, TDI; 5 391 000; 7 – 8/10
7.; ZŠ Jabloňová; instalace termoventilů  (podmínka dotace na zateplení); 400 000; 5/10
8.; ZŠ Švermova; oprava střechy; 760 000; 6 – 7/10
9.; ZŠ Husova; výměna stoupaček – II.etapa; 1 300 000; 7 – 8/10
10.; ZŠ U Školy; výměna oken; 1 300 000; 7 – 8/10
11.; MŠ Kytička; rekonstrukce vzduchotechniky; 1 000 000; 7 – 8/10
12.; MŠ Sedmikráska; šatny – odstranění vlhkosti; 400 000; 7 – 8/10
13.; MŠ Motýlek; úprava topného systému; 600 000; 7 – 8/10
14.; EPC; projekty studie, přípr.zadávací dokument.; 300 000; 6 – 8/10
15.; Navýšení kapacity MŠ; koncesní řízení pro vybudování nové MŠ na pozemku SML-Rupr;. 500 000; 5 – 6/10
CELKEM 20,431.000,- Kč

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací dle důvodové zprávy ke schválení zastupitelstvu města.
Termín : 25. 3. 2010

USNESENÍ Č. 165/2010 - Změny v základních pravidlech pro přidělení dotace z Ekofondu
Rada města po projednání

schvaluje

změny v Základních pravidlech pro přidělení dotace z Ekofondu Statutárního města Liberec

a ukládá

Milanu Šírovi, náměstkovi primátora,
seznámit žadatele o dotaci s jejich aktuálním zněním.

USNESENÍ Č. 166/2010 - Nájemní smlouvy na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria
Rada města po projednání

schvaluje

uzavření nájemních smluv na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria na dobu deseti let od podpisu smlouvy s těmito občany:

Netolický Vladimír Liberec 10, Jáchymovská 276 Z 10 – 5
Vaněk Miloš Liberec 6, Krejčího 1173/5/pav.A D – 62
Slezáková Ludmila Chrastava, Mníšek 284 KZ A – 27
Soukupová Marie Liberec 5, Březinova 227 STM – 29
Veit Felix Liberec 6, Haškova 941 STH – 36
Běhavá Marta Liberec 14, Na Výsluní 802 HK – 137
Frys Pavel Liberec 6, Dobiášova 865/44 XVII – 28
Schmidtová Lydia Liberec 5, Hvězdná 482/3 L – 126
Rücker Jan Liberec 23, Hodkovická 98 KZ II – 31
Krákorová Renata Liberec 14, Legií 740/32 VIII – 10
Krouská Dana Liberec 6, Horní Kopečná 646 STM – 15
Bursová Hana U Opatrovny 522/18, Liberec 4 STM – 30
Grégrová Jana Liberec 2, Jagellonská 452/5 KZ D – 6
Tobořík Jaroslav Liberec 14, Ruprechtická 115/748 STM – 22
Janáčková Iva Liberec 14, Kateřinská 10 STM – 27
Kollmannová Eva Liberec 3, Metelkova 133 L – 274
Svoboda Ladislav Mgr. Proseč nad Nisou, U sokolovny 222 KZ B – 27
Melicharová Marie Liberec 1, Fibichova 1173/17 NO – 72
Šolta Miloslav Nové Město p.S., Mánesova 936 KZ C – 2
Šolta Miloslav Nové Město p.S., Mánesova 936 KZ C – 3
Janoušková Kamila Liberec 6, Sametová 838 KZ F – 13
Culková Božena Liberec 5, Dvorská 394/18 XIV – 16
Novotná Marcela Liberec 6, Vlnařská 691 STE – 56
Konopásek Petr Liberec 6, Gagarinova 875 HK – 174
Vydrová Dita Liberec 1, Purkyňova 592 L – 270
Töglhoferová Anna Liberec 30, Pivovarská 348 HK – 110
Artlová Jaroslava Štětí, Alšova 621 STM – 38
Tenglerová Kristina Zdice, Komenského 307 XII - 11

a ukládá

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,
vydat pokyn správci pohřebiště firmě LIKREM s.r.o. k uzavření schválených nájemních smluv na hrobová místa.                                                                                                     
Termín: 26. 3. 2010

USNESENÍ Č. 167/2010 - Protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola "Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace za období roků 2007 a 2008
Rada města po projednání

schvaluje

předložený protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace za období roků 2007 a 2008 včetně návrhu na opatření.

USNESENÍ Č. 168/2010 - Protokol z kontroly čerpání a vyúčtování dotace poskytnuté společnosti Jizerská, o. p. s., Bedřichov čp. 218, Jablonec nad Nisou za období roků 2007 a 2008.
Rada města po projednání

bere na vědomí

protokol z kontroly čerpání a vyúčtování dotace poskytnuté společnosti Jizerská, o. p. s., Bedřichov čp. 218, Jablonec nad Nisou za období roků 2007 a 2008.

USNESENÍ Č. 169/2010 - Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, o  stanovení míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
Rada města po projednání předloženého materiálu

souhlasí

s návrhem obecně závazné vyhlášky, o stanovení míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

a ukládá  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit návrh obecně závazné vyhlášky k projednání zastupitelstvu města.
T: 25. 3. 2010

USNESENÍ Č. 170/2010 - Vyhodnocení výzvy IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci
Rada města po projednání

souhlasí

se zařazením projektových záměrů schválených Řídícím výborem IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci do indikativního seznamu projektových záměrů IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v  Liberci dle důvodové zprávy.

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit seznam schválených projektových záměrů Řídícím výborem IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci do indikativního seznamu projektových záměrů IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v  Liberci zastupitelstvu města ke schválení.T: 25. 3. 2010

USNESENÍ Č. 171/2010 - Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci SML za rok 2009
Rada města po projednání

souhlasí

se zprávou o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci SML za rok 2009

a ukládá

Ing. Jiřími Kittnerovi, primátorovi města
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci SML za rok 2009 Zastupitelstvu města Liberec na vědomí.
T: 25. 3. 2010

USNESENÍ Č. 172/2010 - Prodloužení nájemní smlouvy nebytového prostoru na adrese: ul. Na Výšinách 451/9,  Liberec 5
Rada města po projednání předloženého materiálu

schvaluje

prodloužení nájmu v nebytových prostorách v objektu Na Výšinách 451/9, Liberec 5 pro nájemce TyfloCentrum Liberec, o.p.s. se sídlem Na Výšinách 451/9, Liberec 5, na dobu určitou od 1. 8. 2010 do  31. 7. 2012.

a ukládá

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov, uzavřít příslušný dodatek č.2 k uvedené nájemní smlouvě.
Termín: březen 2010

USNESENÍ Č. 173/2010 - Rekonstrukce fasády budovy URAN - modifikované architektonické řešení, příprava realizace projektu a rámec jeho financování
Rada města po projednání

schvaluje
 
- modifikované architektonické a technické řešení výměny pláště budovy MML – Liberec III - Jeřáb, ulice 1. máje č.p. 108 tzv. URAN dle návrhu v  důvodové zprávě;
- kompletní rozpočet projektu rekonstrukce včetně rámcového řešení financování;
- záměr vypsání výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce

a ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
předložit orgánům SML detailní způsob financování této rekonstrukce;
připravit radě města kompletní podklady pro vypsání výběrového řízení na  dodavatele rekonstrukce fasády budovy MML – Liberec III - Jeřáb, ulice 1. máje č.p. 108 tzv. URAN dle modifikovaného architektonického  řešení vč. zadávacích podmínek, složení příslušných komisí a návrhu smlouvy o  dílo.
T: červen 2010

USNESENÍ Č. 174/2010 - Demolice objektů ul. Barvířská č.p. 726/21a v Liberci 3 a ul. Pastýřská č.p. 141 v Liberci 1
Rada města po projednání předloženého materiálu

schvaluje

1. zadání 2 veřejných zakázek na demolice objektů ul. Barvířská, č.p. 726/21a v Liberci 3 a ul. Pastýřská, č.p. 141 v Liberci 1,
2. seznam oslovených firem pro obě zakázky:

Brex spol. s r.o.; Liberec 23, Hodkovická 1365; IČ:  402 32 549
COPERNIT CZ, s.r.o.
; Liberec 1, U Lomu 182/2; IČ:  254 42 791
DSSJ, s.r.o.; Liberec 3, ul.1.máje 535/50; IČ:  287 16 779
DYNAST s.r.o.; Jablonec n.N., Ladova 4548/28; IČ:  631 47 378
Emkas, s.r.o.; Liberec 25, Kamenická 471; IČ:  272 75 353
EUROVIA, a.s.; Liberec 11, Londýnská 564; IČ:  413 26 601
Imstav Group s.r.o.; Praha 5, Staropramenná 3117/17; IČ:  472 86 431
Integra Liberec a.s.; Liberec 33, Hrádecká 156; IČ:  250 14 391
Otto Žďárský - PREDO; Liberec 23, Hodkovická 55; IČ:  183 28 695
STRABAG, a.s.; Liberec 12, Tř.gen.Svobody 77; IČ:  712 00 371
STYLSTAV s.r.o.; Liberec 25, Dlouhá 55; IČ:  254 26 541
Syner, s.r.o.; Liberec 4, Dr.M.Horákové 580/7; IČ:  482 92 516
Torkret – Z.Bartoň, s.r.o.
; Benátky n.J., Bratří Bendů 48; IČ:  445 67 961
Technické služby města Liberce, a.s.
; Liberec 8, Erbenova 375/2; IČ:  250 07 017
Tutix spol. s r.o.
; Liberec 2, Soukenné nám.156/9; IČ:  250 42 599

s tím, že zakázky budou zadány formou poptávkového řízení, kde jediným hodnotícím kritériem bude nabídková cena

a ukládá

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec,
provést oslovení a výběr vítězných uchazečů dle podmínek v důvodové zprávě, uzavřít příslušné smlouvy a zajistit realizaci demolic.
Termín: březen 2010, realizace demolic nejpozději do 07/2010.

USNESENÍ Č. 175/2010 - Metodická doporučení Ministerstva vnitra ČR k normám SML
Rada města po projednání předloženého materiálu

bere na vědomí

- Metodická doporučení Ministerstva vnitra ČR, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, oddělení dozoru Liberec, týkající se:
- Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, o veřejném pořádku;
- Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2009, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů;
- Jednacího řádu Zastupitelstva města Liberec

souhlasí

- s ponecháním textace Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, o veřejném pořádku v původní podobě;
- s technickou úpravou zjevné nesprávnosti údaje v Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2009, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné 
 pobíhání psů
- s úpravou Jednacího řádu Zastupitelstva města Liberec

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
připravit pro Zastupitelstvo města Liberec příslušné materiály.
Termín: březen 2010

USNESENÍ Č. 176/2010 - Petice za zrušení záměru vybudování azylového domu ve Valdštejnské ulici
Rada města po projednání

bere na vědomí

petici za zrušení záměru vybudování azylového domu ve Valdštejnské ulici

a ukládá

paní Petře Svatoňové, zaslat petičnímu výboru vysvětlení celé situace dle důvodové zprávy
Termín:  Ihned

USNESENÍ Č. 177/2010 - Plnění usnesení rady města za měsíc únor 2010
Rada města po projednání

bere na vědomí

předloženou zprávu

a souhlasí

s prodloužením termínů sledování usnesení tak, jak jsou navrženy v důvodové zprávě.

USNESENÍ Č. 178/2010 - Podpora prevence kriminality - projektová dokumentace k předkládanému projektu s využitím dotace z Grantového fondu Libereckého kraje pro rok 2010
Rada města po projednání

souhlasí


s předloženou projektovou dokumentací k projektu na rok 2010

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit projektovou dokumentaci na jednání zastupitelstva dne 25. 3. 2010.

USNESENÍ Č. 179/2010 - Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na  pozemních komunikacích - projektová dokumentace k předkládanému projektu s využitím dotace z Grantového fondu Libereckého kraje pro rok 2010
Rada města po projednání

souhlasí

s předloženou projektovou dokumentací k projektu na rok 2010

a ukládá


Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit projektovou dokumentaci na jednání zastupitelstva dne 25. 3. 2010.

USNESENÍ Č. 180/2010 - Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za  rok 2009
Rada města po projednání           

bere na vědomí

Výroční zprávu o činnosti Městské policie Liberec za rok 2009

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit zprávu zastupitelstvu města.

USNESENÍ Č. 181/2010 - Záměr zřízení nové služebny MP - Pavlovice, Ruprechtice
Rada města po projednání

schvaluje

záměr zřízení nové služebny Městské policie Liberec v lokalitě Liberec – Pavlovice, Ruprechtice

a ukládá

- Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec,
  zrealizovat tento záměr

- Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
  uzavřít nájemní smlouvy.

USNESENÍ Č. 182/2010 - Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec
Rada města po projednání

schvaluje

předložený návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec, Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, ve výši dle důvodové zprávy,

a ukládá

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec,
zajistit vypracování podkladů k výplatě odměny Mgr. Krajčíkovi ve výplatním termínu za měsíc březen 2010.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 183/2010 - Hodnocení 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010
Rada města po projednání

pověřuje

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 2. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 25. února 2010, primátora, náměstky primátora a tajemníka MML.

USNESENÍ Č. 184/2010 - Organizační zajištění 3. zasedání zastupitelstva města konaného 25. 3. 2010
Rada města po projednání

schvaluje

konání 3. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 25. března 2010 v  15.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse
3. Majetkoprávní operace
4. Prodej garáží, bytu a nebytového prostoru - garáže formou opakovaných veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č.26/2000 Sb. - úprava nejnižších podání
5. Vyhodnocení inventarizací majetku a zásob statutárního města Liberce za rok 2009
6. Vystavení směnky k odkupu
7. Kontokorentní úvěr do výše 40,000.000,- Kč u České spořitelny, a. s.
8. Refinancování stávajících závazků – splátka úvěru ČSOB a. s.
9. Návratná finanční výpomoc – Sportovní areál Liberec s. r. o.
10. Vyhodnocení výzvy IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci
11. Finanční podíl statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2010
12. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací
13. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
14. Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu statutárního města Liberec v mimořádném kole roku 2010
15. Návrh Správní rady Fondu zdraví SML na přidělení dotací z Fondu zdraví SML v rámci I. a II. výzvy roku 2010
16. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření zřízených statutárním městem Liberec
17. Vyhodnocení plnění schválených monitorovacích opatření za období roku 2009 a aktualizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec na období 2008 – 2013
18. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci SML za rok 2009
19. Kontrola systému, způsobu správy, údržby a využití nemovitostí v  majetku SML, majetku doposud nezařazeného do správy jednotlivých útvarů MML či městem zřizovaných organizací
20. Projektová dokumentace k předkládanému projektu s využitím dotace z  GF LK pro rok 2010 z programu č. 24 – Podpora prevence kriminality
21. Projektová dokumentace k předkládanému projektu s využitím dotace z  GF LK pro rok 2010 z programu č. 20 – Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
22. Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2009
23. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec, o stanovení míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
24. Úprava některých norem SML na základě doporučení MV ČR
25. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 25. února 2010
26. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

Rada města obdržela tyto písemné informace:
I. Privatizace pozemku p. č. 583/1, k.ú. Liberec
II. Privatizace pozemku p. č. 5332/2, p. č. 5333/2, k.ú. Liberec
III. Kontrola systému, způsobu správy, údržby a využití nemovitostí v  majetku SML, majetku doposud nezařazeného do správy jednotlivých útvarů Magistrátu města Liberec či městem zřizovaných organizací
IV. Informace o postupu odboru dopravy Magistrátu města Liberec při rekonstrukcích ulic Široká a Barvířská
V. Odpověď na dopis manželů Tomešových týkající se záměru využití nebytového prostoru Valdštejnská 259 pro poskytování sociálních služeb


Ing. Jiří K i t t n e r, v. r.
primátor města 

Ing. František H r u š a, v. r.
náměstek primátora


Přílohy k usnesení č. 133/2010, 140/2010.

Nastavení cookies