05.01.2017
Karel Horník

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6.4.2010

USNESENÍ Č. 185/2010 - ZŠ Vrchlického – realizace úspor energie
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace

Rada města po projednání

souhlasí

1. s uzavřením Smlouvy č.08006633 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR podepsanou ředitelem Fondu 23.3.2010
2. s přijetím dotace na projekt ZŠ Vrchlického-realizace úspor energie v rámci Operačního programu Životního prostředí ve výši:

275 126,00 Kč - ze Státního fondu životního prostředí
4 677 146,00 Kč -  ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z EU-Fond soudržnosti

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,
předložit schválení uzavření Smlouvy č. 08006633 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí  podepsanou ředitelem Fondu 23.3.2010  a přijetí dotace ke schválení zastupitelstvu města              
T: 4/2010

USNESENÍ Č. 186/2010 - MŠ Sluníčko – realizace úspor energie
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace

Rada města po projednání

souhlasí

1. s uzavřením Smlouvy č.08007623 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR podepsanou ředitelem Fondu 22.3.2010
2. s přijetím dotace na projekt MŠ Sluníčko-realizace úspor energie v rámci Operačního programu Životního prostředí ve výši:

205 475,15 Kč - ze Státního fondu životního prostředí
3 493 077,55 Kč - ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z EU-Fond soudržnosti

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,
předložit schválení uzavření Smlouvy č. 08007623 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí  podepsanou ředitelem Fondu 22.3.2010  a přijetí dotace ke schválení zastupitelstvu města.              
T: 4/2010

USNESENÍ Č. 187/2010 - Projekt „Návrh územního plánu města Liberec“- podání žádosti na spolufinancování z Integrovaného operačního programu
Rada města po projednání

schvaluje

podání žádosti na spolufinancování projektu „Návrh územního plánu města Liberec“ z Integrovaného operačního programu

a ukládá

1. Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,
podat žádost včetně příloh na projekt „Návrh územního plánu města Liberec“

2. Ing. Petrovi Kolomazníkovi, vedoucímu odboru strategie a územní koncepce,
zajistit kompletní součinnost s vyplněním žádosti a zajištěním příloh k žádosti                    
Kontrolní termín: 4/2010

USNESENÍ Č. 188/2010 - Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, veřejná výzkumná instituce – jmenování zástupce zřizovatele v dozorčí radě
Rada města po projednání

souhlasí s jmenováním

Ing. Františka Hruši zástupcem zřizovatele a členem Dozorčí rady instituce Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i. s  účinností ke dni 1. 5. 2010.

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora,
předložit schválení zástupce zřizovatele v Dozorčí radě Centra pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i. s účinností ke dni 1. 5. 2010 do zastupitelstvu města
T: 29. 4. 2010

USNESENÍ Č. 189/2010 - Majetkoprávní operace
Nájem vodovodu a kanalizace  - lokalita Dolní Hanychov

Rada města po projednání

schvaluje

nájem inženýrských sítí  - splaškové kanalizace a vodovodního řadu umístěných na p.p.č. 182/48, 182/153, 182/4, 182/49, 182/1, 182/7, 182/5, 182/6, 186/1, 182/88, 182/112, 188/1 vše v k.ú. Dolní Hanychov, obec Liberec,  pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s., IČ 490 99 469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 02 Teplice, za nájemné ve výši 1,- Kč bez DPH/rok, se splatností nájmu předem, vždy k 31.12. roku předcházejícího

a ukládá

1. Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
zajistit zpracování příslušné „Smlouvy o nájmu inženýrských sítí“ a předložit ji oběma smluvním stranám k podpisu,
Termín: 30. 4. 2010

2. Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,

a) zahájit jednání s vlastníky pozemků p.č. 182/88, 182/112, 188/1 v  k.ú. Dolní Hanychov, obec Liberec, o zřízení věcného břemene přístupu k vodohospodářským zařízením umístěných na těchto pozemcích a po dokončení jednání předložit radě města ke schválení příslušný návrh majetkoprávní operace,
T : kontrolní: 30. 9. 2010

b) po schválení návrhu na zřízení věcných břemen v radě města a po uzavření smluvních dokumentů předložit radě města k odsouhlasení návrh majetkoprávní operace na odkoupení  inženýrských sítí – vodovodu a  kanalizace uložených na p.p.č. 182/48, 182/153, 182/4, 182/49, 182/1, 182/7, 182/5, 182/6, 186/1, 182/88, 182/112, 188/1 vše v k.ú. Dolní Hanychov, obec Liberec, pro kupujícího  Severočeskou vodárenskou společností a.s., IČ 490 99 469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 02 Teplice, za nabídnutých podmínek,
T: kontrolní 30. 11. 2010

USNESENÍ Č. 190/2010 - Zajištění vodních toků
Založení projektu, schválení podmínek a vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací

Rada města po projednání

schvaluje

1) Založení projektu „Zajištění vodních toků“ a jeho realizaci,
2) časový harmonogram akce „Zajištění vodních toků“,
3) návrh zadávacích podmínek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce akce „Zajištění vodních toků“,
4) vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací souvisejících s akcí „Zajištění vodních toků“ včetně návrhu seznamu oslovených společností,
5) návrh na složení komise:
      
pro otevírání obálek:
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
David Novotný - vedoucí oddělení TSKO
zástupce VYBER s.r.o.
      
náhradníků jednotlivých členů komise:
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
Josef Honzík - oddělení TSKO
zástupce VYBER s.r.o.

6) návrh na složení komise pro:
      
jednání a posouzení nabídky:
JUDr. Marek Řeháček  - tajemník
Ing. František Hruša - náměstek primátora
Ing. Jiří Veselka - ředitel DPML a.s.
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
David Novotný - vedoucí oddělení TSKO
zástupce VYBER s.r.o.
    
náhradníků jednotlivých členů komise:
Ing. Ondřej Červinka - náměstek primátora
Milan Šír - náměstek primátora
Ing. Lenka Rálková - DPML a.s.
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
Josef Honzík - oddělení TSKO
zástupce VYBER s.r.o.

7) zpracování nezbytné projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS ze strany společnosti Valbek spol. s r.o., IČ 48266230, včetně inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení,
8) zajištění činností souvisejících s vlastní organizací výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a technického dozoru investora prostřednictvím externích dodavatelů       

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,

- zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení  na zhotovitele stavebních prací souvisejících akcí „Zajištění vodních toků“
T: neprodleně
- po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke schválení výsledek řízení a vítězného uchazeče
T: 4. 5. 2010
- zajistit uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS, včetně inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení
T: ihned
-  zajistit uzavření příslušných mandátních smluv na zajištění činností souvisejících s organizací výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a technického dozoru investora
T: 16. 4. 2010 - kontrolní
-  zařadit do návrhu nejbližšího rozpočtového opatření roku 2010 do  rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku - výdajová část,  částku na pokrytí nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace a činností souvisejících se zajištěním organizace výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a technický dozor investora
T: 30. 4. 2010 - kontrolní

USNESENÍ Č. 191/2010 - Revitalizace Soukenného náměstí
Varianty řešení provozu v ul. Revoluční, výjezd z pěší zóny

Rada města po projednání

schvaluje

v rámci dopravního řešení souvisejícího s akcí „Revitalizace Soukenného náměstí“ variantu:
- s rozšířenou pěší zónou  s výjezdem vozidel z pěší zóny - z Pražské ul. přes severní část Soukenného náměstí do ul. Barvířské,
- s dvousměrným provozem v ul. Revoluční (vjezd a výjezd na křižovatce s  Rumunskou ulicí), jeho ukončení u Soukenného náměstí včetně vybudování otáčky vozidel do 3,5 t u Soukenného náměstí (prostor mezi palácem Dunaj a objektem „Camelia“)      

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
zajistit zpracování projektové dokumentace dle schválené varianty řešení,  
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 192/2010 - Převzetí dopravních značek na místních komunikacích v Liberci do majetku Statutárního města Liberec
Rada města po projednání

bere na vědomí

žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, ze dne 25. března  2010  týkající se převzetí dopravních značek na místních komunikacích v  Liberci do správy a údržby,

schvaluje

převedení celkem 21 ks dopravních značek IP 15 C „Mýtné“, E7b „Směrová šipka“ a  E3a „Vzdálenost“ včetně nosičů do vlastnictví města Liberec  

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
administrativně a technicky zajistit převzetí výše uvedeného majetku,
Termín:  30. 6. 2010

USNESENÍ Č. 193/2010 - Ulice Ke Hluboké – oprava komunikace a mostu
Založení projektu, zajištění projektové dokumentace a příslušných povolení

Rada města po projednání

schvaluje

1. založení projektu - akce „Ulice Ke Hluboké - oprava komunikace a mostu“ a její zařazení do plánu činnosti odboru technické správy veřejného majetku na rok 2010,
2. vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace ve stupních  DSP a DZS,
3. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru zhotovitele projektové výše uvedené dokumentace, a to:

komise pro otevírání obálek:
Ing. Ladislav Fuch - s vedoucí odboru TS
David Novotný - vedoucí oddělení TSKO
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
Josef Honzík - oddělení TSKO
zástupce právního odboru

složení komise pro posouzení nabídek:
JUDr. Marek Řeháček - tajemník
Ing. František Hruša - náměstek primátora
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
David Novotný - vedoucí oddělení TSKO
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Ondřej Červinka - náměstek primátora
Milan Šír - náměstek primátora
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
Josef Honzík - oddělení TSKO
zástupce právního odboru                                                 

ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:
1. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr zpracovatele  projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS, včetně zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (ohlášení) na akci,
T: duben 2010

2. po ukončení výběru zpracovatele projektové dokumentace s vítězným uchazečem uzavřít příslušnou smlouvu o dílo,
T: květen 2010

3. zajistit zpracování příslušné projektové dokumentace ve stupni DSP, DZS,
KT: prosinec 2010

4. zajistit povolení realizace této stavby v souladu se stavebním zákonem a ostatními předpisy včetně uzavřením smluv, popřípadě dohod o  majetkoprávním vypořádání dotčených stavbou pozemků a nemovitostí.
T: prosinec 2011

USNESENÍ Č. 194/2010 - Slavnostní osvětlení
Založení projektu a realizace slavnostního osvětlení kostela v Liberci – Ruprechticích

Rada města po projednání

schvaluje

1. založení projektu „Slavnostní osvětlení kostela v Liberci - Ruprechticích“ ,
2. realizaci projektu „Slavnostní osvětlení kostela v Liberci - Ruprechticích“ ve variantě s použitými svítidly    

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
1. zajistit podepsání příslušného smluvního dokumentu na realizaci akce „Slavnostní osvětlení kostela v Liberci - Ruprechticích“ se zhotovitelem díla společností ELTODO - CITELUM s. r.o., divize Liberec,  
T: 30. 4. 2010

2. zajistit realizaci varianty slavnostního osvětlení akce „Slavnostní osvětlení kostela v Liberci - Ruprechticích“ ve variantě s  použitými svítidly v celkových pořizovacích nákladech ve výši 99.600,- Kč včetně DPH.
T: 31. 8. 2010

USNESENÍ Č. 195/2010 - Sídliště Rochlice: veřejné osvětlení ul. Ježkova, parkování ul. Burianova
Založení projektu, zpracování projektové dokumentace

Rada města po projednání

bere na vědomí

žádost osadního výboru Rochlice ze dne 1. 3. 2010,

schvaluje

1. založení projektu - akce „Rozšíření veřejného osvětlení v Ježkově ulici“, jeho zařazení do plánu činnosti odboru technické správy veřejného majetku na rok 2010, včetně jeho realizace,
2. založení projektu -  akce „Rozšíření parkovacího stání v Burianově ulici“ a její zařazení do plánu činnosti odboru technické správy veřejného majetku na rok 2010    

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
1. na akci „Rozšíření parkovacího stání v Burianově ulici“:
a) zajistit zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS, včetně zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání  stavebního povolení (ohlášení)
T: 31. 12. 2010
b) nárokovat v návrhu nejbližšího rozpočtového opatření v roce 2010 ze strany odboru technické správy veřejného majetku příslušné finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace
T: 30. 4. 2010 - kontrolní
c) zpracovat návrh financování realizace akce, včetně návrhu zadávacích podmínek pro  výběr dodavatele stavebních prací a oba tyto návrhy předložit ke schválení radě města
T: prosinec 2010

2. na akci „Rozšíření veřejného osvětlení v Ježkově ulici“:
a) zajistit uzavření příslušené smlouvy o dílo s zhotovitelem ELTODO CITELUM s.r.o. na realizaci  akce
T: 30. 4. 2010
b) následně zajistit stavební realizaci akce  
T: 31. 7. 2010 - kontrolní

3. zajistit odeslání připojeného návrhu odpovědi panu Oldřichu Jeníčkovi, předsedovi Osadního výboru v Rochlicích
T: 16. 4. 2010

USNESENÍ Č. 196/2010 - Obnova louky v Temné ulici
Rada města po projednání

schvaluje

předložený projektový záměr „Obnova louky v Temné ulici“  na p.p.č. 1632/1 o celkové výměře 2 555m2,  v k.ú. Starý Harcov, obec Liberec.

USNESENÍ Č. 197/2010 - Majetkoprávní operace
Rada města po projednání

souhlasí

s majetkoprávními operacemi  pod  body:

I. Prodej pozemků
1. Rada města dne 6. 4. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 409/13, k. ú. Horní Růžodol kupujícím:
manž. Luboš Jelínek, bytem  Opočenská 258/6, 460 07 Liberec 7,
Hana Jelínková,  bytem  Karoliny Světlé 258/25, 460 07 Liberec 7,
za kupní cenu 46.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

2. Rada města dne  6. 4. 2010  souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 579/2, k.ú Pilínkov kupujícím:
obec ŠIMONOVICE,  IČ: 00671886, sídlem  Šimonovice 70, 463 12  Liberec 25
za  kupní  cenu : 8.000,-Kč
splatnou  před  podpisem kupní smlouvy,  termín podpisu KS do 45 dnů ode dne  schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

II. Bezúplatný převod pozemku
Rada města dne 6. 4. 2010 souhlasí s převodem pozemku p.č. 1601/8 odděl. z pozemku p.č. 1601/5, k.ú. Rochlice u Liberce
z vlastnictví:
Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978
do vlastnictví:
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ: 70891508
formou daru.

III. Směna pozemků
1. Rada města dne 6. 4. 2010 souhlasí se směnou pozemků p.č. 1029/1 a p.č. 1030/25 odděl. z pozemku p.č. 1030/3, k.ú. Krásná Studánka
ve vlastnictví:
Marcela Hertíková, 
Vlastimil Hertík, 
oba bytem Stavební 97, Liberec 31
za pozemek p.č. 1030/27 odděl. z pozemku p.č. 1030/1, k.ú. Krásná Studánka
ve vlastnictví:
Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ 00262978
bez doplatku.

2. Rada města dne 6. 4. 2010 souhlasí se směnou pozemku p.č. 106/3 odděl. z pozemku p.č. 106/1, k.ú. Radčice u Krásné Studánky
ve vlastnictví:
Pavla Žáková, 
bytem Stavební 217, Liberec 31
za pozemek p.č. 1030/26 odděl. z pozemku p.č. 1030/1, k.ú. Krásná Studánka
ve vlastnictví:
Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ 00262978
s doplatkem městu ve výši 6.350,- Kč.

VIII. MO Lbc Vratislavice n/N
l. Prodej pozemků
1. Rada města po projednání souhlasí s  prodejem p.p.č. 2689/1 (oddělené z p.p.č. 2689/1 dle GP č. 2909-346/2009 ze dne 3.11.2009)  při ul. Nad Školou  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Jiřímu a Janě Holým, bytem Nezvalova 665, 460 15 Liberec XV, za kupní cenu 88.700,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.

2. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1021 při ul. Prosečská v k.ú. Vratislavice nad Nisou,  manželům Gustavovi a Evě Novotným, bytem 1. máje 147/20, 460 02 Liberec 3, za kupní cenu 401.400,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.

3. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1004/1 (oddělené z p.p.č. 1004/1 dle GP č. 2810-4/2009 ze dne 27.2.2009)  při ul. Prosečská  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Zdeňkovi a Evě Hudcovým, bytem Prosečská 837, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 236.000- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.

4. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1332/2 (oddělené z p.p.č. 1332 dle GP č. 2916-209/2009 ze dne 11.11.2009)  při ul. Nad Školou  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní Martině Různivé, bytem Nad Školou 315, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 97.300,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.

2. Přijetí daru pozemku
Rada města po projednání souhlasí s přijetím daru pozemku p.č. 2579 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, který je ve vlastnictví Libereckého kraje, IČ 708 91 508, U Jezu 642/2a,  461 80 Liberec IV- Perštýn do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 262978 s tím, že náklady zpracování znaleckého posudku, náklady správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel.

schvaluje

majetkoprávní operace pod body:

IV. Záměry prodeje a ceny pozemků
1. Rada města dne 6. 4. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku  p.č.1278/8, k.ú. Rochlice u Liberce, formou výběrového řízení za cenu 7.000,-Kč.

2. Rada města dne 6. 4. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.375/1A, k.ú. Horní Růžodol, formou výběrového řízení za cenu cca  226.000,- Kč.

3. Rada města dne 6. 4. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.357/1 části A, k.ú. Janův Důl u Liberce, formou výběrového řízení za cenu   cca  117.000,- Kč.

4. Rada města dne 6. 4. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.357/1 části B, k.ú. Janův Důl u Liberce, formou výběrového řízení za cenu   cca  151.000,- Kč.

5. Rada města dne 6. 4. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.357/1 části C, k.ú. Janův Důl u Liberce, formou výběrového řízení za cenu   cca  74.000,- Kč.

6. Rada města dne 6. 4. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.367/23 až 367/32, k.ú. Janův Důl u Liberce, formou výběrového řízení za cenu 151.000,- Kč.

7. Rada města dne 6. 4. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.367/35, 367/40 až 367/42, k.ú. Janův Důl u Liberce, formou výběrového řízení za cenu   120.000,- Kč.

8. Rada města dne 6. 4. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.376/8 části A, k.ú. Janův Důl u Liberce, formou výběrového řízení za cenu cca  232.000,- Kč.

9. Rada města dne 6. 4. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.376/8 části B, k.ú. Janův Důl u Liberce, formou výběrového řízení za cenu cca  19.000,- Kč.

10. Rada města dne 6. 4. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku  p.č. 420/4, k.ú. Růžodol  I., formou výběrového řízení za cenu  19.000,-Kč.

11. Rada města dne 6. 4. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.1974/1, 1974/4 až 1974/6, k.ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení za cenu   cca  317.000,- Kč.

12. Rada města dne 6. 4. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.1977/1, 1977/3 až 1977/5, k.ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení za cenu   cca   418.000,- Kč.

13. Rada města dne 6. 4. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemků p.č.1982/1A1, 1982/1A2, k.ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení za cenu   cca   149.000,- Kč.

14. Rada města dne 6. 4. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemků p.č.1982/1B1, 1982/1B2, 1982/1B3 a 1986/1B, k.ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení za cenu   cca   189.000,- Kč.

15. Rada města dne 6. 4. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemků p.č.1982/1C a 1986/2C, k.ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení za cenu cca   138.000,- Kč.

16. Rada města dne 6. 4. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.1982/1D, k.ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení za cenu   cca   141.000,- Kč.

17. Rada města dne 6. 4. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1028/3, k.ú. Krásná Studánka formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání cca 219.000,- Kč.

18. Rada města dne 6. 4.2010 neschvaluje záměr prodeje pozemků  p.č. 353/1 a 357/1D, k.ú. Janův Důl u Liberce.

19. Rada města dne 6. 4. 2010 neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1982/1E, k.ú. Ruprechtice.

V. Pronájem pozemků
1. Rada města dne 6. 4. 2010 schvaluje nájem části pozemku p.č. 1404/1, k.ú. Liberec o výměře  250 m² na dobu neurčitou pro firmu ADDAT s.r.o. za roční  nájemné ve výši  8.750,-Kč.

2. Rada města dne 6. 4. 2010 schvaluje nájem části pozemku p.č. 1087/1, k.ú. Horní Růžodol o výměře  360 m² na dobu neurčitou pro MVDr. Ivo Grégera, Strakonická 600/50a, 460 08  Liberec 8 za roční  nájemné ve výši 12.600,-Kč.

VI. Změna usnesení RM
1. Rada města po projednání
a) zrušuje usnesení č. 678/09/VII/1 ze dne 18.11.2009
b) schvaluje nájem části pozemku p.č. 1023/1, k.ú. Růžodol I.,  o výměře 2.100 m2, pro:
občanské sdružení „Váš pes“, Hanychovská 541, 460 10 Liberec 3, IČ: 22838546, na dobu neurčitou  za roční nájemné ve výši 21.000,- Kč.

2. Rada města dne 6. 4. 2010 po projednání
a) zrušuje usnesení č. 62/2010/VI ze dne 2. 2. 2010
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového telefonního vedení, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na  pozemcích p. č. 1381/1, 1323/3, 1332/1, 1332/3, 1332/21, 1333/1, 1357/1, 1361/1, 1361/2, 1363/5, 1363/6, 1363/7, 1374/1, 1375/5, 1332/80, 1332/79, k. ú. Růžodol I, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro Telefónicu O2 Czech Republic, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ 60193336, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.

3. Rada města dne  6. 4. 2010 po projednání
a)  zrušuje usnesení č. 85//09/IV/10 ze dne 17. 2. 2009.
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového telefonního vedení, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na  pozemcích p.č. 67/57, 67/59, 445/2, 490/1, 490/100, 510/3, 1182/1, k. ú. Doubí u Liberce, a na pozemcích p. č. 15, 20, 22, 23/1, 26/1, 188/12, 188/17, 193/4, k. ú. Vesec u Liberce, na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.

VII. MO Lbc Vratislavice n/N
1. Záměr prodeje pozemku
1. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2316 při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 616.500,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku.

2. Rada města po projednání schvaluje:
 a) záměr prodeje p.p.č. 2349/9 oddělené z p.p.č. 2349/1 dle GP č. 2896-171/2009 ze
       dne 2. 9. 2009, při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu
       554.700,- Kč, formou výběrového řízení.
 b) záměr prodeje p.p.č. 2349/10 oddělené z p.p.č. 2349/1 dle GP č. 2896-171/2009 ze
       dne 2. 9. 2009, při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu
       554.700,- Kč, formou výběrového řízení.
 c) záměr prodeje p.p.č. 2349/11 oddělené z p.p.č. 2349/1 dle GP č. 2896-171/2009 ze
       dne 2. 9. 2009, při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu
       419.900,- Kč, formou výběrového řízení.
d) záměr prodeje p.p.č. 2361 oddělené z p.p.č. 2361 dle GP č. 2394-146/2006 ze dne
18. 9. 2006,  při ul. Zavřená v k.ú. Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu
414.300,- Kč, formou výběrového řízení.

3. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 238 při ul. Dopravní  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení s předností nájemce pozemku, za sníženou prodejní cenu o 30%, tedy ve výši 134.050,-Kč.

4. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 456/2 a 457/1 při ul. Za Drogerií  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení s předností vlastníků okolních pozemků, za sníženou prodejní cenu o 30%, tedy ve výši 1,245.650,-Kč.

5. Rada města po projednání souhlasí se záměrem prodeje p.p.č. 2113/8 o výměře 836 m2, p.p.č. 2113/9 o výměře 837 m2, p.p.č. 2113/10 o výměře 868 m2, p.p.č. 2113/11 o výměře 813 m2, p.p.č. 2113/14 vč. p.p.č. 2098/2 a 2102/2 o výměře 881 m2, p.p.č. 2113/15 vč. p.p.č. 2098/5 a 2098/6 o výměře 828 m2, p.p.č. 2113/16 vč. p.p.č 2098/4 o  výměře 788 m2, p.p.č. 2113/17 o výměře 827 m2, p.p.č. 2113/18 o výměře 924 m2 (oddělené od p.p.č. 2113/1 dle GP č. 2965-39/2010 ze dne 4.3.2010) při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 1.500,- Kč/ m2, formou výběrového řízení.

2. Věcná břemena
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení NN, přístupu pro opravy a údržbu na  p.p.č. 590 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 32 425 za cenu 56,-Kč bez DPH /1m2 za podmínek stanovených technickým odborem.

2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení NN, přístupu pro opravy a  údržbu na p.p.č. 2599/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 32 425 za cenu 88,-Kč bez DPH /1m2 za podmínek stanovených technickým odborem.

3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení NN, přístupu pro opravy a  údržbu na p.p.č. 859, 325, 332/1 a 348/4 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 32 425 za cenu 56,-Kč bez DPH /1m2 za podmínek stanovených technickým odborem.

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit návrh majetkoprávních operací pod body  I., II., III. a VIII. ke schválení zastupitelstvu města
T: 29. 4. 2010

USNESENÍ Č. 198/2010 - Úprava poplatku za faktické užívání pozemku
Rada města po projednání

schvaluje

úpravu poplatku za faktické užívání části pozemku p.č. 1487/1, k.ú. Ruprechtice na 500,- Kč/m2/rok.      

USNESENÍ Č. 199/2010 - Předkupní právo - budova čp. 73, ul. Puškinova, Liberec 24
Rada města po projednání

schvaluje

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na  budově čp.73, ul. Puškinova, Liberec 24 a  spoluvlastnický podíl  o velikosti  1/2 na pozemku p.č.274, k.ú.Pilínkov, za cenu  550.000,- Kč.

USNESENÍ Č. 200/2010 - Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik "v likvidaci" pana Kamila Mejsnara - účetní uzávěrka 2009
Rada města po projednání

schvaluje

dle zprávy nezávislého auditora roční účetní uzávěrku státního podniku Podnik služeb města Liberce, státní podnik „v likvidaci“  za rok 2009

a ukládá

Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
seznámit likvidátora Podniku služeb města Liberce, státní podnik "v likvidaci", pana Kamila Mejsnara s výsledkem rozhodnutí rady města
Termín: 30. 4. 2010

USNESENÍ Č. 201/2010 - Žádost o bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného majetku,  dlouhodobého hmotného majetku, staveb a samostatných movitých věcí na příspěvkovou organizaci Centrum zdravotní a sociální péče Liberec a nová majetková příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec
Rada města po projednání

schvaluje

bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku, staveb a samostatných movitých věcí ve vlastnictví Statutárního města Liberec v celkové výši 4,460.313,44 Kč na  příspěvkovou organizaci Centrum zdravotní a sociální péče Liberec

souhlasí

s návrhem nové majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, s vymezením svěřeného majetku ke dni 1. 4. 2010

a ukládá

1. Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,
předložit návrh nové majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, s vymezením majetku ke dni 1. 4. 2010 ke schválení zastupitelstvu města
T: 29. 4. 2010

2. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
seznámit Ing. Jaromíru Čechovou, ředitelku příspěvkové organizace, s  rozhodnutím rady města a zajistit účetní převod majetku na příspěvkovou organizaci
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 202/2010 - Žádost o bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného majetku na příspěvkovou organizaci Komunitní středisko Kontakt Liberec a  nová majetková příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Komunitní středisko Kontakt Liberec
Rada města po projednání

schvaluje


bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví Statutárního města Liberec v celkové výši 141.156,50 Kč na příspěvkovou organizaci Komunitní středisko Kontakt Liberec

souhlasí

s návrhem nové majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace Komunitní středisko Kontakt Liberec, s vymezením svěřeného majetku ke dni 1. 4. 2010

a ukládá

1. Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,
předložit návrh nové majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace Komunitní středisko Kontakt Liberec, s vymezením majetku ke dni  1. 4. 2010 ke schválení zastupitelstvu města
T: 29. 4. 2010

2. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
seznámit pana Michaela Dufka, ředitele příspěvkové organizace, s  rozhodnutím rady města a zajistit účetní převod majetku na příspěvkovou organizaci
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 203/2010 - Žádost o bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného majetku a uměleckých děl na příspěvkovou organizaci Dětské centrum Sluníčko Liberec a nová majetková příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětské centrum Sluníčko Liberec
Rada města po projednání

schvaluje

bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného majetku a uměleckých děl ve vlastnictví Statutárního města Liberec v celkové výši  136.151,60 Kč na příspěvkovou organizaci Dětské centrum Sluníčko Liberec

souhlasí

s návrhem nové majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětské centrum Sluníčko Liberec, s vymezením svěřeného majetku ke dni 1. 4. 2010

a ukládá

1. Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,
předložit návrh nové majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětské centrum Sluníčko Liberec, s vymezením majetku ke dni 1. 4. 2010 ke schválení zastupitelstvu města
T: 29. 4. 2010

2. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
seznámit Mgr. Annu Vereščákovou, ředitelku příspěvkové organizace, s  rozhodnutím rady města a zajistit účetní převod majetku na příspěvkovou organizaci
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 204/2010 - Přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu
Rada města po projednání

souhlasí

s přijetím účelové neinvestiční dotace v celkové výši 21.000,- Kč, z kapitoly 313-MPSV
na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu.

a ukládá

1. Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,
předložit zastupitelstvu města ke schválení přijetí účelové neinvestiční dotace z kapitoly 313-MPSV na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu v celkové výši 21.000,- Kč.
T: 29.4.2010

2. Ing.Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
zařadit příslušnou poskytovanou dotaci ve výši 21.000,-Kč do nejbližšího rozpočtového opatření.
T: ihned

USNESENÍ Č. 205/2010 - Přidělení upravitelného bytu
Rada města po projednání

schvaluje

Smrčkové Lýdii – přidělení upravitelného bytu č. 3, I. kategorie o velikosti 3+kk v Liberci 30, Krajní 1579

a ukládá


Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
uzavřít nájemní smlouvu se Smrčkovou Lýdií  
T: duben 2010

USNESENÍ Č. 206/2010 - Odvolání a jmenování členů komise občanských obřadů
Rada města po projednání

odvolává

paní Petru Kubáčkovou, bytem Fibichova 1164/18, 460 01 Liberec 1,
z komise občanských obřadů,

jmenuje

MgA. Hanu Kašparovou, bytem Na Hradbách 1348/7, 460 01  Liberec 1,
členkou komise občanských obřadů

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
seznámit p. Kubáčkovou a MgA. Kašparovou s rozhodnutím Rady města Liberec a zajistit jejich odvolání a jmenování.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 207/2010 - Jmenování ředitelky Mateřské školy "Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace
Rada města po projednání

jmenuje

paní Jaroslavu Kalinovou do funkce ředitelky Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace, ke dni 1. 5. 2010

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,

1. zajistit jmenovací dekret a jeho předání ředitelce Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace
T: 04/2010

2. předložit radě města ke schválení platový výměr ředitelky Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace
T: 20. 4. 2010

USNESENÍ Č. 208/2010 - Platový postup ředitelky Mateřské školy "Motýlek" Liberec, Broumovská 840/7, příspěvkové organizace, paní Martiny Suchomelové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
Rada města po projednání

bere na vědomí

platový postup ředitelky Mateřské školy „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7, paní Martiny Suchomelové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v  platném znění

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy.                             
T: ihned

USNESENÍ Č. 209/2010 - Platový postup ředitele Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové organizace, Mgr. Miloslava Kuželky dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
Rada města po projednání

bere na vědomí

platový postup ředitele Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové organizace, Mgr. Miloslava Kuželky dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění

a ukládá


Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit vypracování nového platového výměru dle důvodové zprávy.                                                    
T: ihned

USNESENÍ Č. 210/2010 - Zřízení mateřské školy a školní jídelny - výdejny při Základní škole, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové organizaci
Změna názvu Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové organizace

Rada města po projednání

souhlasí

1. se zřízením mateřské školy, jejíž činnost bude vykonávat právnická osoba  Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace a s jejím zápisem do rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2010,
2. se zřízením školní jídelny – výdejny, jejíž činnost bude vykonávat právnická osoba Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace a s jejím zápisem do rejstříku škol a  školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2010,
3. se změnou názvu právnické osoby Základní škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace na Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2010,
4. s dodatkem č. 1 ke zřizovací listině Základní škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2010,

navrhuje stanovit

kapacitu mateřské školy, jejíž činnost bude vykonávat  právnická osoba Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace na počet 50  dětí, s účinností ke dni 1. 9. 2010  

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
předložit materiál do zastupitelstva města ke schválení.
T: 29. 4. 2010

USNESENÍ Č. 211/2010 - Návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městem Chrastava a Základní uměleckou školou, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvkovou organizací
Rada města po projednání

schvaluje

uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Chrastava a Základní uměleckou školou, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvkovou organizací na dobu neurčitou

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
seznámit s rozhodnutím rady města ředitele školy.
T: ihned

USNESENÍ Č. 212/2010 - Žádost příspěvkové organizace Naivní divadlo Liberec o souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu
Rada města po projednání

schvaluje

čerpání investičního fondu Naivního divadla Liberec do výše 340.000,- Kč za účelem nákupu dvou osvětlovacích pultů

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
písemně seznámit ředitele organizace Stanislava Doubravu s rozhodnutím rady města.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 213/2010 - Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec pro 3. a 4. kolo roku 2010
Rada města po projednání

souhlasí

1. s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec ve 3. kole roku 2010 za úspěšnou reprezentaci města v roce 2009 v celkové výši 156.000,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1),

2. s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec ve 4. kole roku 2010 na  částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací, v celkové výši 750.000,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 2)

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec pro 3. a 4. kolo roku 2010 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.
T: 29. 4. 2010

USNESENÍ Č. 214/2010 - Rozvojový plán systému zeleně města Liberce
Rada města po projednání

bere na vědomí


Rozvojový plán systému zeleně města Liberce

a ukládá  

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,
poskytnout projekt „Rozvojový plán systému zeleně v Liberci“ odboru strategie a územní koncepce jako podklad pro pořízení nového územního plánu.

USNESENÍ Č. 215/2010 - Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby „ZŠ Lesní - stavební úpravy“ pro projekty – „ZŠ Lesní – škola pro Evropu“, „ZŠ Lesní-úprava parteru“ v IPRM zóna Lidové sady
Rada města po projednání

schvaluje

výsledek výběrového řízení na zajištění dodavatele stavby „ZŠ Lesní-stavební úpravy“ pro projekty „ZŠ Lesní – škola pro Evropu“ a „ZŠ Lesní-úprava parteru“ v IPRM zóna Lidové sady

a ukládá

Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru koordinátor dotací EU, 
zajistit uzavření příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem Interma a.s., Masarykova 522/12, 460 01 Liberec, IČ: 63145057
T: 04/2010

USNESENÍ Č. 216/2010 - Doplnění bodu č. 38a „Rezidenční areál U Slunečních lázní, Ruprechtice, Liberec“, jehož projednávání bylo přerušeno na 5. zasedání Rady města Liberce dne 16. 3. 2010
Rada města po projednání

souhlasí

s vyjádřením odboru strategie a územní koncepce SML, a to ze dne 8. 8. 2008 pod č.j. UK/7110/O 297/08 a ze dne 10. 8. 2009 pod č.j. UK/7110/O 507/09

a ukládá  

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru strategie a územní koncepce,
připravit návrh odpovědi občanským sdružením.

USNESENÍ Č. 217/2010 - Provedení preventivní asanace dřevokazných hub v půdních prostorách budovy Lázní císaře Františka Josefa I. (Masarykova ul., č.p. 723/14, Liberec 1)
Rada města po projednání

schvaluje

provedení preventivní asanace půdních prostor budovy Lázní císaře Františka Josefa I. (objekt Masarykova ul., č.p. 723/14, Liberec 1) ve specifikaci dle důvodové zprávy;

a ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
- projednat a zajistit v rámci 2. rozpočtového opatření vytvoření příslušné rozpočtové položky v rozpočtu oddělení správy budov a jejího finančního krytí ve výši 250.000,- Kč;
- zajistit realizaci preventivní asanace v termínu duben – červen 2010.

USNESENÍ Č. 218/2010 - Žádost o příspěvek na rekonstrukci části fasády budovy Liebiegovy vily v Liberci (program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností MK ČR)
Rada města po projednání

schvaluje

- obnovu části fasády Liebiegovy vily (Jablonecká č. 41, Liberec V - Kristiánov) ve specifikaci dle
 důvodové zprávy,
- podání žádosti o příspěvek na rekonstrukci části fasády budovy Liebiegovy vily v Liberci, ul.
  Jablonecká 41, katastrální území Liberec v rámci programu „Podpory obnovy kulturních
  památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury ČR.“

a ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML, zajistit
- vypracování a podání žádosti o tento příspěvek,
- realizaci příslušných prací v termínu do září 2010
- konečné vyúčtování příslušných finančních prostředků dle pravidel programu.
Termín:  30. 4. 2010

USNESENÍ Č. 219/2010 - Výměna zapůjčeného movitého majetku - obrazu Oblastní galerie v Liberci v zasedací místnosti č. 210
Rada města po projednání

schvaluje

krátkodobou výměnu  zapůjčeného movitého majetku - obrazu „Zámek Grabštejn 1815“ od Karla Postla, inv.č.: O 451, který je majetkem Oblastní galerie v Liberci a byl zapůjčený na základě Dodatku č.1 ke smlouvě o zápůjčce Z 7/2009 za obraz „Krajina v horách“ od Leopolda Stephana, inv.č.: O 877 také z Oblastní galerie v Liberci, a jeho umístění v zasedací místnosti č.210 v budově radnice

a ukládá

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,
- připravit a zajistit výměnu uvedených obrazů
- připravit k uzavření Smlouvu o bezplatné zápůjčce č. Z 11/2010 ze dne 18. 3. 2010
Termín: duben 2010

USNESENÍ Č. 220/2010 - Veřejná zakázka - Dodávka cisternové automobilové stříkačky
Rada města po projednání

schvaluje

- vypsání veřejné zakázky na dodávku s názvem „Dodávka cisternové automobilové stříkačky“
  formou zjednodušeného podlimitního řízení,
- znění zadávací dokumentace pro tuto podlimitní veřejnou zakázku na dodávku
- oslovení uchazečů pro tuto veřejnou zakázku:

Vyzvaní uchazeči

1. THT, s.r.o.
Starohradská 316
572 01 POLIČKA 
IČ: 46508147

2. SPS - VKP s.r.o.
Tovární 123
538 21 SLATIŇANY 
IČ: 15053920

3. ZAHAS s.r.o.
Trnávka č.p. 36
751 31 LIPNÍK nad BEČVOU IČ: 60775840

4. RLS spol. s.r.o.
Baťovka 1285
696 02 RATÍŠKOVICE 
IČ: 47914360

5. POŽÁRNÍ TECHNIKA KOMET s.r.o. (Arial)
Petra Bezruče 1031
289 11 Pečky 
IČ: 18623255

6. RS Trucks s.r.o
Moravní 1636
765 02 Otrokovice 
IČ: 26271427

jmenuje

komisi pro:

I. otevírání obálek s nabídkami ve složení

Člen - Náhradník
1. JUDr. Marek Řeháček - Miroslav Křepel
2. Lubomír Popp - Eva Fialková
3. Markéta Dörflerová, DiS - Mgr. Jan Audy

II. posouzení a hodnocení nabídek ve složení

Člen - Náhradník
1. JUDr. Marek Řeháček - Ing. Ondřej Červinka
2. Ing. František Hruša - Milan Šír
3. mjr. Ing. Petr Štajnc - kpt. Ing. Radek Vojík
4. Lubomír Popp - Eva Fialková
5. Markéta Dörflerová, DiS - Mgr. Jan Audy

a ukládá

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
1. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na  dodávku s názvem, „Dodávka cisternové automobilové stříkačky“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
Termín: Neprodleně

2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek řízení a návrh smlouvy o dílo.
Termín: 6/2010

USNESENÍ Č. 221/2010 - Prodej služebního vozu Škoda Fabia 99-04,  SPZ 1L4 1255
Rada města po projednání           

schvaluje

prodej služebního vozu Škoda Fabia 99-04,  SPZ 1L4 1255 včetně instalovaného majáku, obchodní společnosti AUTOTREND s.r.o., IČO 41324838, se sídlem ul. České mládeže 1101, 463 12 Liberec, za podmínek uvedených v důvodové zprávě

a ukládá

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec,
uzavřít smlouvu o prodeji uvedeného vozu.
T: do 30. 4. 2010

USNESENÍ Č. 222/2010 - Hodnocení 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. března 2010
Rada města po projednání           

pověřuje

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 3. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 25. března 2010, primátora, náměstky primátora a tajemníka MML.

 

Rada města obdržela tuto písemnou informaci:
I. Petice za zrušení záměru vybudování azylového domu ve Valdštejnské ulici – odpověď


Ing. Jiří K i t t n e r, v. r.
primátor města

 

Ing. František H r u š a, v. r.
náměstek primátora

 

Nastavení cookies