05.01.2017
Karel Horník

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20.4.2010

USNESENÍ Č. 223/2010 - Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů
Rada města po projednání

schvaluje

majetkoprávní operace pod bodem :
I. Úprava smluvního vztahu
II. Nájem

souhlasí

s majetkoprávními operacemi pod body :
III. Směna
IV. Bezúplatný převod pozemků

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,
předložit návrh majetkoprávních operací pod body III. a IV. ke schválení zastupitelstvu města.
Termín: 29. 4. 2010

USNESENÍ Č. 224/2010 - Projekt „Protipovodňová ochrana dolního centra města Liberec“- schválení pokračování v projektu
Rada města po projednání

souhlasí

s pokračováním v projektu a zahájením kroků souvisejících se zajištěním vztahu k pozemkům dotčeným stavbou protipovodňových opatření a  vyvolaných investic

a ukládá

1. Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,
předložit materiál k projednání zastupitelstvu města
T: 4/2010

2. Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,
zahájit majetkoprávní operace vedoucí k zajištění vztahu k pozemkům dotčených projektem „Protipovodňová ochrana dolního centra města Liberec“
Kontrolní termín: 6/2010

3. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
vytvářet v průběhu roku 2010 předpoklady pro zajištění finančních prostředků ve výši 2 mil Kč na výkupy a 1 mil Kč na věcná břemena spojená se zajištěním pozemků dotčených realizací protipovodňových opatření
Kontrolní termín: 6/2010

USNESENÍ Č. 225/2010 - Městský fond rozvoje  bydlení – vyúčtování roku 2009 a návrh rozdělení finančních prostředků na rok 2010
Rada města po projednání

souhlasí

I. s předloženou zprávou o hospodaření Městského fondu rozvoje bydlení Statutárního města Liberec za rok 2009,

II. se změnou usnesení rady města č. 341/09, bod č. 4, spočívající ve snížení  částky dotace pro Ing. Zbyňka Bestu, Šlikova 133/28, 460 06 Liberec 7, určené na výstavbu kanalizačního a vodovodního řadu, komunikace a veřejného osvětlení v k.ú. Vratislavice nad Nisou, ul. Dlouhomostecká  na p.p.č. 345/1, 346 a to z částky ve výši 1,757.000,- Kč na novou částku ve výši 872.700,- Kč,  

III. s předloženým návrhem rozdělení finančních prostředků z Městského fondu rozvoje bydlení Statutárního města Liberec pro rok 2010, a to žadatelům:

1. Továrna spol. s r.o., Ing. Vlastimil Žihla – jednatel, se sídlem nám. Českých bratří 26/13, 460 01 Liberec V, IČ 482 69 611, na výstavbu veřejného osvětlení v ul. Tálinská, v k.ú. Dolní Hanychov, obec Liberec, navržená výše dotace : 87.500,- Kč.

2. M – stavby, s.r.o., Zdeněk Mikeš – jednatel, se sídlem Selská 11, 460 01 Liberec 12, IČ 272 77 526, na výstavbu vodovodu v rámci akce „Vybudování inženýrských sítě a komunikací pro 19 RD“, v k.ú. Staré Pavlovice, obec Liberec, navržená výše dotace : 315.600,-- Kč.

3. Rezidence Na Lukách s.r.o., Ing. Vladislav Procházka a Ing. Martin Hlava, Ph.D. – jednatelé, se sídlem Pražská 893/12, 460 07 Liberec III, IČ 283 80 223, na výstavbu vodovodu a splaškové kanalizace v rámci akce „Rezidence Na Lukách – Liberec, Nová Ruda“, v k.ú Vratislavice nad Nisou, obec Liberec, navržená výše dotace : 3,497.000,- Kč.

4. Helena Bártová, bytem Dlouhý Most 79, 463 41 Liberec  a Václav Bárta, bytem Pilínkovská 105, 453 12 Liberec, na výstavbu vodovodu a tlakové kanalizace v rámci akce „Prodloužení vodovodu, kanalizace a účelová komunikace“ v k.ú. Doubí u Liberce, obec Liberec (ul. Kaplanova), navržená výše dotace : 78.000,- Kč.

 

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,
předložit zprávu o hospodaření Městského fondu rozvoje bydlení Statutárního města Liberec za rok 2009 a návrh rozdělení finančních prostředků z Městského fondu rozvoje bydlení Statutárního města Liberec pro rok 2010 ke schválení zastupitelstvu města.
Termín : 29. 4. 2010

USNESENÍ Č. 226/2010 - Majetkoprávní operace – odbor technické správy veřejného majetku
Výkup pozemku

Rada města po projednání

souhlasí

s výkupem p.p.č. 1400/23 a 1400/24 v k.ú. Růžodol I od p. Antonína Hůly, bytem Slavíčkova 69/8, 460 07 Liberec III – Jeřáb, za kupní cenu 26.000,- Kč        

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:
1. předložit návrh majetkoprávní operace  ke schválení zastupitelstvu města,
T: 29. 4. 2010

2. po schválení předloženého návrhu majetkoprávní operace v  zastupitelstvu města zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu,
T: 31. 5. 2010 - kontrolní

3. nárokovat v návrhu nejbližšího rozpočtového opatření v roce 2010 ze strany odboru technické správy veřejného majetku příslušné finanční prostředky na výkup dotčených pozemkových parcel,
T: 30. 4. 2010 – kontrolní

USNESENÍ Č. 227/2010 - U Mlýna – lávka pro pěší
Nájem pozemku

Rada města po projednání

schvaluje

nájem části p.p.č. 925/1 v k.ú. Staré Pavlovice, obec Liberec, o  předpokládané výměře cca 35 m2, na dobu určitou - po dobu realizace stavby „U Mlýna – lávka pro pěší“, za nájemné ve výši 35,- Kč/m2/rok, která je ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové                                           

a ukládá


Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
zajistit pro úspěšnou realizaci akce „U Mlýna – lávka pro pěší“ uzavření příslušné „Smlouvy o nájmu pozemku“ mezi Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové jako pronajímatelem a Statutárním městem Liberec, jako nájemcem,
Termín: neprodleně

USNESENÍ Č. 228/2010 - Revitalizace Soukenného náměstí
Návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby

Rada města po projednání

schvaluje

1. stavební realizaci akce „Revitalizace Soukenného náměstí“ a návrh jejího finančního zajištění, včetně návrhu časového harmonogramu její realizace,

2. časový harmonogram akce „Revitalizace Soukenného náměstí“,

3. návrh „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace pro realizaci akce“ na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce akce „Revitalizace Soukenného náměstí“,

4. vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací souvisejících s akcí „Revitalizace Soukenného náměstí“, včetně návrhu seznamu oslovených společností,

5. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to:
komise pro otevírání obálek:
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
Ing. Jitka Píšová - odbor  TS
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
David Novotný - vedoucí oddělení TSKO
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
zástupce právního odboru

složení komise pro posouzení nabídek:
JUDr. Marek Řeháček - tajemník
Ing. František Hruša - náměstek primátora
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
Ing. Jitka Píšová - odbor TS
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Ondřej Červinka - náměstek primátora
Milan Šír - náměstek primátora
David Novotný - vedoucí oddělení TSKO
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
zástupce právního odboru                                                 

6. zajištění činností souvisejících s vlastní organizací výběrového řízení na dodavatele  stavebních prací a technického dozoru investora prostřednictvím externích dodavatelů, včetně návrhu seznamu oslovených společností na výkon činnosti technického dozoru investora       

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku
1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace pro realizaci akce“ zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Revitalizace Soukenného náměstí“,
T: 05/2010 – kontrolní,

2. po vyhodnocení  výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče,
T: 06/2010,

3. zajistit uzavření příslušné mandátní smlouvy na zajištění činnosti související s organizací výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a technického dozoru investora,
T: 30. 4. 2010,

4. v souladu s platnými interními směrnicemi a postupy zajistit  výběr vykonavatele odborného technického dozoru investora a následně s  vítězným uchazečem uzavřít příslušný smluvní dokument,
T: 05/2010 – kontrolní.

USNESENÍ Č. 229/2010 - Gagarinova - oprava komunikací a vnitrobloku
Návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby

Rada města po projednání

schvaluje


1. stavební realizaci akce „Gagarinova - oprava komunikací a  vnitrobloku“ a návrh jejího finančního zajištění, včetně návrhu časového harmonogramu její realizace,

2. časový harmonogram akce „Gagarinova - oprava komunikací a vnitrobloku“,

3. návrh „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace pro realizaci akce“ na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce akce „Gagarinova - oprava komunikací a vnitrobloku“,

4. vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací souvisejících s akcí „Gagarinova - oprava komunikací a  vnitrobloku“, včetně návrhu seznamu oslovených společností,

5. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to:
komise pro otevírání obálek:
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
Ing. Jitka Píšová - TSKO
zástupce externího dodavatele služby
zástupce poskytovatele dotace SFDI  - nehlasující člen komise

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
David Novotný - vedoucí oddělení TSKO
zástupce externího dodavatele služby
zástupce poskytovatele dotace SFDI  - nehlasující člen komise

složení komise pro posouzení nabídek:
JUDr. Marek Řeháček - tajemník
Ing. František Hruša - náměstek primátora
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
Ing. Jitka Píšová - vedoucí oddělení TSKO
zástupce externího dodavatele služby
zástupce poskytovatele dotace SFDI  - nehlasující člen komise

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Ondřej Červinka - náměstek primátora
Milan Šír - náměstek primátora
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
David Novotný - vedoucí oddělení TSKO
zástupce externího dodavatele služby                                          
zástupce poskytovatele dotace SFDI  - nehlasující člen komise
6. zajištění činností souvisejících s vlastní organizací výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a technického dozoru investora prostřednictvím externích dodavatelů     

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:
1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace pro realizaci akce“ zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Gagarinova - oprava komunikací a vnitrobloku“,
T: 05/2010 – kontrolní,

2. po vyhodnocení  výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče,
T: 06/2010,

3. zajistit uzavření příslušné mandátní smlouvy na zajištění činnosti související s organizací výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a technického dozoru investora,
T: 30. 4. 2010,

4. v souladu s platnými interními směrnicemi a postupy zajistit  výběr vykonavatele odborného technického dozoru investora a následně s  vybraným uchazečem uzavřít příslušný smluvní dokument,
T: 05/2010 – kontrolní.

USNESENÍ Č. 230/2010 - Oprava komunikace SNP v Liberci
Založení projektu a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby

Rada města po projednání

schvaluje

1. založení projektu – akce „Oprava komunikace SNP“,
2. v souladu s  předloženým návrhem zadávacích podmínek, vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Oprava komunikace SNP“,
3. stavební realizaci akce „Oprava komunikace SNP“,
4. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to:
komise pro otevírání obálek:
Ing. Ladislav Fuchs vedoucí odboru TS
Ing. Jitka Píšová odbor  TSKO
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Václav Bahník oddělení TSIN
David Novotný vedoucí oddělení TSKO
zástupce právního odboru

složení komise pro posouzení nabídek:
JUDr. Marek Řeháček tajemník
Ing. František Hruša náměstek primátora
Ing. Ladislav Fuchs vedoucí odboru TS
Ing. Jitka Píšová   oddělení TSKO
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Ondřej Červinka náměstek primátora
Milan Šír náměstek primátora
Ing. Václav Bahník oddělení TSIN
David Novotný vedoucí oddělení TSKO
zástupce právního odboru      

5. zajištění činnosti související s výkonem technického dozoru investora prostřednictvím externího dodavatele          

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku

1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace pro realizaci akce“ zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Oprava komunikace SNP“,
KT: 05/2009,

2. po vyhodnocení  uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče,
T: 06/2010,

3. po uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací zajistit řádnou realizaci akce,
T: 07-10/2010,

4. v souladu s platnými interními směrnicemi a postupy zajistit činnosti související s výkonem technického dozoru investora prostřednictvím externího dodavatele,
T: 06/2010

USNESENÍ Č. 231/2010 - Polní ul. - Otočka a zastávka autobusů MHD
Založení projektu a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby

Rada města po projednání

schvaluje

1. založení projektu – akce „Polní ul.- Otočka a zastávka autobusů MHD“,
2. v souladu s  předloženým návrhem zadávacích podmínek, vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Polní ul.- Otočka a zastávka autobusů MHD“,
3. stavební realizaci akce „Polní ul.- Otočka a zastávka autobusů MHD“,

4. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to:

komise pro otevírání obálek:
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
David Novotný - vedoucí oddělení  TSKO
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
Josef Honzík - oddělení TSKO
zástupce právního odboru

složení komise pro posouzení nabídek:
JUDr. Marek Řeháček - tajemník
Ing. František Hruša - náměstek primátora
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
David Novotný - vedoucí oddělení TSKO
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Ondřej Červinka - náměstek primátora
Milan Šír - náměstek primátora
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
Josef Honzík - oddělení TSKO
zástupce právního odboru                                                  

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku
1. na základě zpracované projektové dokumentace DSP zajistit související inženýrskou činnost vedoucí k vydání  stavebního povolení (ohlášení) na  předmětnou akci,
KT: 30. 6. 2010

2. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace pro realizaci akce“ zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Polní ul.- Otočka a zastávka autobusů MHD“, a  následně s vítězným uchazečem uzavřít příslušnou smlouvu o dílo,     
KT: 30. 6. 2010

3. po uzavření smlouvy o dílo zajistit řádnou realizaci akce,
KT:  30. 10. 2010
4. nárokovat v návrhu nejbližšího rozpočtového opatření v roce 2010 ze strany odboru technické správy veřejného majetku příslušné finanční prostředky na realizaci akce  „Polní ul.- Otočka a zastávka autobusů MHD“ ,
T: 30. 4. 2010 – kontrolní

USNESENÍ Č. 232/2010 - Ul. Na Bídě - Cyklostezka a úprava chodníku
Založení projektu a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby

Rada města po projednání

schvaluje

1. založení projektu – akce „Ul. Na Bídě - Cyklostezka a úprava chodníku“,
2. v souladu s  předloženým návrhem zadávacích podmínek, vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Ul. Na Bídě - Cyklostezka a úprava chodníku“,
3. stavební realizaci akce „Ul. Na Bídě - Cyklostezka a úprava chodníku“,
4. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to:
komise pro otevírání obálek:
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
David Novotný - vedoucí oddělení  TSKO
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
Josef Honzík - oddělení TSKO
zástupce právního odboru

složení komise pro posouzení nabídek:
JUDr. Marek Řeháček - tajemník
Ing. František Hruša - náměstek primátora
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
David Novotný - vedoucí oddělení TSKO
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Ondřej Červinka - náměstek primátora
Milan Šír - náměstek primátora
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
Josef Honzík - oddělení TSKO
zástupce právního odboru                                                 

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku
1. na základě zpracované projektové dokumentace DSP zajistit související inženýrskou činnost vedoucí k vydání  stavebního povolení (ohlášení) na  předmětnou akci,
KT: 30. 6. 2010

2. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace pro realizaci akce“ zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Ul. Na Bídě - Cyklostezka a úprava chodníku“, a  následně s vítězným uchazečem uzavřít příslušnou smlouvu o dílo,     
KT: 30. 6. 2010

3. po uzavření smlouvy o dílo zajistit řádnou realizaci akce,
KT:  30. 9. 2010

USNESENÍ Č. 233/2010 - Oprava chodníku v ul. Krajinská v Liberci
Založení projektu a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby

Rada města po projednání

schvaluje

1. založení projektu – akce „Oprava chodníku v ul. Krajinská v Liberci“,
2. v souladu s  předloženým návrhem zadávacích podmínek, vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Oprava chodníku v ul. Krajinská v Liberci“,
3. stavební realizaci akce „Oprava chodníku v ul. Krajinská v Liberci“,
4. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to:

komise pro otevírání obálek:
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
David Novotný - vedoucí oddělení  TSKO
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
David Novotný - vedoucí oddělení TSKO
zástupce právního odboru

složení komise pro posouzení nabídek:
JUDr. Marek Řeháček - tajemník
Ing. František Hruša - náměstek primátora
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
David Novotný - vedoucí oddělení TSKO
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Ondřej Červinka - náměstek primátora
Milan Šír - náměstek primátora
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
Josef Honzík - oddělení TSKO
zástupce právního odboru                                                 

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:

1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace pro realizaci akce“ zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Oprava chodníku v ul. Krajinská v Liberci“, a  následně s vítězným uchazečem uzavřít příslušnou smlouvu o dílo,     
T: 15. 5. 2010 - kontrolní,

2. po uzavření smlouvy o dílo zajistit řádnou realizaci akce,
T:  30. 9. 2010 - kontrolní.

USNESENÍ Č. 234/2010 - Zajištění žulového masívu na pozemku p.p.č. 5127/2, k. ú. Liberec
Schválení zadávacích podmínek na výběr zhotovitele stavby, financování

Rada města po projednání

schvaluje

1. realizaci akce „Zajištění žulového masívu na pozemku p.p.č. 5127/2, k. ú. Liberec“,
2. časový a finanční harmonogram akce „Zajištění žulového masívu na pozemku p.p.č. 5127/2, k. ú. Liberec“,
3. návrh zadávacích podmínek veřejnou zakázku na stavební práce akce „Zajištění žulového masívu na pozemku p.p.č. 5127/2, k. ú. Liberec“,
4. vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací souvisejících s akcí „Zajištění žulového masívu na  pozemku p.p.č. 5127/2, k. ú. Liberec“ včetně návrhu seznamu oslovených společností,
5. návrh složení komise pro otevírání obálek:
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
David Novotný - vedoucí oddělení TSKO
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
Josef Honzík - oddělení TSKO
zástupce právního odboru

6. návrh složení komise pro jednání a posouzení nabídek:
JUDr. Marek Řeháček - tajemník
Ing. František Hruša - náměstek primátora
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
David Novotný - vedoucí oddělení TSKO
zástupce odboru právního

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Ondřej Červinka - náměstek primátora
Milan Šír - náměstek primátora
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
Josef Honzík - oddělení TSKO
zástupce odboru právního

7. zajištění činnosti související s výkonem technického dozoru investora prostřednictvím externího dodavatele

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:
I. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na  zhotovitele stavebních prací souvisejících s akcí „Zajištění žulového masívu na pozemku p.p.č. 5127/2, k. ú. Liberec“,
T: neprodleně

II. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení uzavřít příslušný smluvní dokument s vítězným uchazečem a akci realizovat,
T: 31. 5. 2010 – kontrolní

USNESENÍ Č. 235/2010 - Nerudovo náměstí – oprava komunikací
Rozšíření projektové dokumentace

Rada města po projednání

schvaluje

rozšíření projektové dokumentace ve stupni DZS a DSP  akce „Nerudovo náměstí – oprava komunikací“,

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku
zajistit zpracování projektové dokumentace dle rozšířeného zadání ve stupni dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby akce „Nerudovo náměstí – oprava komunikací“, včetně zajištění související inženýrské činnosti spojené s vydáním stavebního povolení (případně ohlášení stavby) a uzavření příslušného dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem projektové dokumentace spol. VALBEK spol. s.r.o.
KT: 14. 5. 2010

USNESENÍ Č. 236/2010 - Majetkoprávní operace
Rada města po projednání

souhlasí

s majetkoprávními operacemi  pod  body:
I. Prodej pozemků
1. Rada města dne 20. 4. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č.583/1, k. ú. Liberec kupujícím
Sdružení vlastníků nemovitostí přilehlých k pozemku p. č. 583/1, k.ú. a  obec Liberec,  IČ: 228 74 798, sídlem: Rumjancevova 127/22, 460 01 Liberec 1
za kupní cenu 217.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

2. Rada města dne 20. 4. 2010 souhlasí s prodejem nemovitostí:
pozemky  p.č. 2826/1, 2826/3,  k. ú. Liberec kupujícím:  
Vladimíra Novotná,
Pavel Novotný,
oba bytem  tř. Svobody 273/111, Liberec 15
za kupní cenu  330.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města

3. Rada města dne 20. 4. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek  p.č. 2960,  k. ú. Liberec kupujícím:  
Společenství vlastníků domu Masarykova 650/23, IČ: 25458311,
se sídlem Liberec 1, Masarykova 650/23, PSČ 460 01
za kupní cenu  649.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města

4. Rada města dne 20. 4. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek  p.č. 3249/1,  k. ú. Liberec kupujícím v pořadí:

1. Společenství vlastníků domu Třebízského 1090/3, Liberec 1, IČ: 27323668,
se sídlem  Liberec 1, Staré Město, Třebízského 1090/3, PSČ 460 01
za kupní cenu 550.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města
2. Jan Vinduška,  
bytem Nádražní 983/46, Praha 5
za kupní cenu   545.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy ,termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1

5. Rada města dne 20. 4. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č.3493/10, k. ú. Liberec kupujícím:
manž.Martina Bartoňová a Vilém Bartoň,    1/3
bytem Frimlova 334/1, Liberec 5
Mgr. Jarmila Tlustá                                                            1/3
bytem Frimlova 334/1, Liberec 5
Ing. Stanislav Hnělička                                                        1/3
bytem  Olbrachtova 617/35, Liberec 15
za kupní cenu 184.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

6. Rada města dne 20. 4. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č.3586/2, k. ú. Liberec kupujícím:
manž.Tomáš Bretschneider a Michaela Bretschneiderová
bytem Selská 187, Mníšek u Liberce, 463 31 Chrastava
za kupní cenu 70.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

7. Rada města dne 20. 4. 2010 souhlasí s prodejem pozemku
p.č. 3598/13, k.ú. Liberec kupujícím:
Ing. Petr Maryško  a
Iva Maryšková,
bytem Mlýnská 216/8, 460 01 Liberec 4              
za kupní cenu 1,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy
do 45 dnů ode dne  schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

8. Rada města dne 20. 4. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek  p.č. 4423/4,  k. ú. Liberec kupujícím:  
Společenství Americká 666, IČ: 25445715,
se sídlem Liberec 3, Americká 666/35, PSČ 460 10
za kupní cenu  194.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů   ode dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města

9. Rada města dne 20. 4. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek  p.č. 4423/5,  k. ú. Liberec
kupující  
PhDr. Simona Kiryková, Ph.D.,
bytem  Americká 542/31, Liberec 3
za kupní cenu  202.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města

10. Rada města dne 20. 4. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek  p.č. 4423/6,  k. ú. Liberec kupujícímu:  
Jan Václavek,
bytem  Ruprechtická 1218/58, Liberec 1
za kupní cenu  38.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města

11. Rada města dne 20. 4. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č.5332/2, k. ú. Liberec  kupujícím:
Společenství pro dům Slunečná 406, Liberec,  IČ: 286 70 761                         1/6
sídlem: Liberec, Liberec I-Staré Město, Slunečná 406/18, 460 01Liberec 1
Společenství pro dům Slunečná 405/16, Liberec,  IČ: 287720 662                 1/6
sídlem: Liberec 1, Slunečná 406/18, 460 01Liberec 1
Petr Ansorge,                                                                            1/6
bytem Vlčí Hora 5, 40747 Krásná Lípa
manž.Petr Herrmann a Jaroslava Herrmannová,     1/6
bytem Na Čekané 791, Liberec 15
Jitka Krausová,                                                                     1/6
bytem Luční 412, Liberec 1
Jitka Špalková,                                                                          1/6
bytem Luční 411, Liberec 1
za kupní cenu 102.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

12. Rada města dne 20. 4. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemky  p.č.5333/2, 5333/4 a 5333/5, k. ú. Liberec kupujícím:
Miroslav Ira,                                                                              1/9
bytem: Sokolská 1149/26, Liberec 1
manž. Aleš Čermák a Petra Čermáková,     1/9
bytem: Luční 408/5, Liberec 1
manž. Jiří Karásek a Petra Karásková,           1/9
bytem Luční 408/5, Liberec 1
Mgr. Petr Horák,                                                                       1/9
bytem Luční 409/7, Liberec 1
Jana Špringlová,                                                                        1/9
bytem Luční 409/7, Liberec 1
manž. Jiří Klička a Miloslava Kličková,        1/9
bytem Slunečná 403/12, Liberec 1
Karel Kverka,                                                                          1/9
bytem Slunečná 403/12, Liberec 1
Ing.Jana Nygrinová,                                                                1/9
bytem Slunečná 403/12, Liberec 1
Lenka Landová,                                                                        1/9
bytem Slunečná 402/11, Liberec 1
za kupní cenu 105.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

13. Rada města dne 20. 4. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemky p.č.136/1 a 136/6, k. ú. Rochlice u Liberce  kupujícím:
Společenství Vlastníků Hodkovická 589-590 a Kyjevské nám.591-593,  IČ: 254 66 241
sídlem: Liberec VI, Kyjevské nám. 592/2
za kupní cenu 211.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

14. Rada města dne 20. 4. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemky p.č.746/23 až 746/26,  746/31, 1129/2 a 1129/3, k. ú. Horní Růžodol kupujícím:
Společenství vlastníků Lounská 511, 512,  IČ: 272 65 731
sídlem: Liberec VII, Horní Růžodol, Lounská 512/17, PSČ 46007
za kupní cenu 295.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

15. Rada města dne 20. 4. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek  p.č. 1087/42,  k. ú. Horní Růžodol kupujícím:  
Vít  Rychetský,
Jiřina Rychetská,
oba bytem  Národní 372, Liberec 8
za kupní cenu  32.500,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města

16. Rada města dne 20. 4. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 398/18, k.ú. Dolní Hanychov kupujícím:
manželé Jana Lidová, bytem  Finská 273, 460 08  Liberec 8
a Ivan Lid,
bytem Liberecká 82, 463 31  Mníšek  u Liberce
za kupní cenu  18.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

17. Rada města dne 20. 4. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č.357/2, k. ú. Janův Důl u Liberce kupujícím:
manž.Miloš Hovorka a Jiřina Hovorková,
bytem Husitská 179/29, Liberec 9
za kupní cenu 19.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

18. Rada města dne 20. 4. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 1289/3, k.ú. Růžodol I kupujícím:
manželé Jaroslav Bureš a Dana Burešová,
oba  bytem Příkrý vrch 506/3, 460 14  Liberec 14
za kupní cenu  3.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

19. Rada města dne 20. 4. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek  p.č. 965/2,  k. ú. Ruprechtice kupující:  
Miluše Szabanová,
bytem  Slezská 597/36, Liberec 15
za kupní cenu  215.500,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města

20. Rada města dne 20. 4. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek  p.č. 749/3,  k. ú. Starý Harcov kupující:  
Mgr. Alena Riedlová,
bytem  Jizerská 391/26A, Liberec 15
za kupní cenu  15.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města

21. Rada města dne 20. 4. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek  p.č.1803/5, k. ú. Starý Harcov kupujícím:

1. manž. Pavel Vorlíček a Jitka Vorlíčková,      1/2
bytem: Aloisina Výšina 444, Liberec 15
Veronika Kestnerová,                                                                1/2
bytem Řetízková 3199/12, Jablonec nad Nisou
za kupní cenu 330.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města
2. Čistá Výšina, Liberec, o.s., IČ: 228 75 239
sídlem Liberec XV-Starý Harcov, Aloisina Výšina 444
za kupní cenu 328.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1

22. Rada města dne 20. 4. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek  p.č. 160, k. ú. Kateřinky u Liberce kupujícím :
Benjamin Vomáčka, Marie Vomáčková,
oba bytem  Kateřinská 150, Liberec 17
za kupní cenu  176.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města

23. Rada města dne 20. 4. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemky  p.č. 1311/1, 1312/1, k.ú. Vesec u Liberce kupujícím:

1. Martin Havlín,
bytem Sosnová 1, č.p. 437, 460 01  Liberec 15                                      
za kupní cenu   290.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
2. manželé Olga Maierová, Gerhard Maier, oba bytem  Kašparova 378, 463 12  Liberec 25
za kupní cenu  270.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne marného  uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1         

 

II. Výkup pozemku
Rada města dne  20. 4. 2010 souhlasí s výkupem nemovitosti:
pozemek p.č. 649/10, k.ú. Dolní Hanychov prodávající:
Jitka Frolíková, Jiří Frolík,
oba bytem Dubice 144/10, Liberec 8  
za kupní cenu  13.000,- Kč
s termínem podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

schvaluje

majetkoprávní operace pod body:

III. Změny usnesení RM
1. Rada města dne 20. 4. 2010 po projednání
zrušuje usnesení č. 139//2010/III/2 ze dne 16. 3. 2010
schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového telefonního vedení, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 173/8, 254/4, 265/1, 266/2, 1032/1, 1033/1, 1050/1   k. ú. Horní Růžodol, po dobu životnosti komunikačního zařízení pro Česká republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10,460 01, Liberec 3, IČ 70888744, za cenu 88,- Kč/m2.

2. Rada města dne 20. 4. 2010  
a) zrušuje výběrové řízení na prodej nemovitostí: budova  čp. 584, ul. Sovova, Liberec 14  včetně pozemků p.č. 1681, 1682/1, 1682/2, 1682/3, k.ú. Ruprechtice
b) schvaluje prodej nemovitostí: budova  čp. 584, ul. Sovova, Liberec 14  včetně pozemků p.č. 1681, 1682/1, 1682/2, 1682/3, k.ú. Ruprechtice formou výběrového řízení za cenu 7,000.000,- Kč.

IV. Záměr prodeje a cena pozemku
Rada  města  dne 20.4.2010  schvaluje  záměr  prodeje  pozemku  p. č.  691/17 k.ú. Rochlice u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p.č.691/1 za nejnižší podání  7.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.

V. Záměr výkupu pozemku
Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje záměr výkupu části pozemku p.č. 420/1, k.ú. Ostašov u Liberce ve vlastnictví:
Jaroslav Fanta,
Renata Novotná,
Břetislav a Naděžda  Řezníkovi,
Martin a Milena  Wildnerovi,
všichni trvale bytem Moravská 125, Liberec 460 10,
za úřední cenu odhadní.

VI. Pronájem nebytového prostoru
Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje pronájem nebytového prostoru  - garážového stání v ul. Česká 617, Liberec 25, Petře Haluškové, bytem Nad Sokolovnou 616, Liberec 25, nájemné 200,- Kč/m²/rok bez DPH, smlouva na dobu neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady.          
                                                    
VII. Věcná břemena

1. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení parovodu, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1016/1, 5807/1, 5807/6, k. ú. Liberec a na pozemcích p. č. 1470/4, 1608/5, k.ú. Rochlice u Liberce na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro Energie Holding, a.s., Chrudimská 2526/2a, Praha 3 130 00, IČ: 27594301, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.

2. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodu, příjezd a přístup pro opravy a  údržbu na pozemku/cích/ p.č. 2105/17, 2105/24, 2105/25, k.ú. Liberec, na  dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH.

3. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodu, příjezd a přístup pro opravy a  údržbu na pozemku/cích/ p.č. 2944, 2945/5, 6036, k.ú. Liberec, na dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH.

4. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení ČEZ ICT Services, uložení optického kabelu ČEZ ICT Services, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 3501, 5780/23, k. ú. Liberec a na pozemcích p. č. 1453/2, 1469, k.ú. Rochlice u Liberce na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ ICT Services, a.s.,   Fűgnerovo nám.  1866/5,  120 00,   Praha 2,   IČ:  26470411,    pro část za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH a  pro část za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH.

5. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení
veřejné komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na  pozemku p.č. 5780/23, k. ú. Liberec a na pozemku p. č. 1426/2, 1464/2, 1474, 1482/57, 1483/1, 1493/4, 1495/89, 1608/4, 1608/5  k.ú. Rochlice u  Liberce, na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro UPC Česká republika, a.s., Závišova 5, Liberec 4, IČ: 00562262, pro část za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH a  pro část za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH.

6. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 5780/23,  k.ú. Liberec, a na pozemku p. č. 1453/2, k. ú. Rochlice u Liberce na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, pro část za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH a  pro část za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH.

7. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 5790,  k.ú. Liberec, na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 200,- Kč/m2 bez DPH.

8. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5807/6, k. ú. Liberec a na pozemcích p. č. 1482/57, 1483/1, 1493/4, 1495/89, 1608/4, k.ú. Rochlice u  Liberce na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, pro část za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH a  pro část za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH.

9. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodu, příjezd a přístup pro opravy a  údržbu na pozemku/cích/ p.č. 5807/6, k.ú. Liberec, na dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH.

10. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  optického kabelu, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č.  5786/1, 5828/2, 5905, k.ú. Liberec na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro vlastníka pozemku p.č. 3870/3, v k. ú. Liberec, jehož vlastníkem je v  současné  době Česká republika, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, nám. Dr. E. Beneše 585/26, Liberec – Liberec I.- Staré Město,  pro část za cenu 200,- Kč/m2 bez DPH a  pro část za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH.

11. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5874, 5876/3, 5877, k.ú. Liberec na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH.

12. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodu, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 5944, k.ú. Liberec, na dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s. r. o. , se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH.

13. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6074/1, k.ú. Liberec  na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH.

14. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6074/1, k.ú. Liberec  na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH.

15. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6149, k.ú. Liberec  na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.

16. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 439/4, 439/5, 456, 467/1, 473/1, 473/2, 473/6, 473/7, 474, 483/14, 483/17, k.ú. Rochlice u Liberce na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.

17. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodu, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1426/2, 1482/57, 1483/1, 1493/4, 1495/89, 1608/4, 1608/5, k.ú. Rochlice u Liberce, na dobu  existence stavby vodárenského zařízení pro Severočeskou vodárenskou společnost a. s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, IČ: 49099469, za cenu 88,- Kč/m2.

18. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení sdělovacího vedení (technická infrastruktura), příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1453/2, 1474, 1483/1, 1493/4, 1495/89, 1608/4, 1608/5  k.ú. Rochlice u  Liberce, na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro Liberecká IS, a.s., Jablonecká 41, 460 01 Liberec 5, IČ: 25450131, pro část za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH a  pro část za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH.

19. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizace, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1483/1, 1493/4, 1495/89, k.ú. Rochlice u Liberce, na dobu  existence stavby vodárenského zařízení pro Liberecký kraj, U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508, za cenu 88,- Kč/m2.

20. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné komunikační sítě, příjezd a  přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p.č. 1583/61, 1583/62, 1583/71, 1583/79, 1586/402, 1586/403,  k.ú. Rochlice u Liberce, na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.

21. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1606/1, k.ú. Rochlice u  Liberce  na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.

22. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 296, 297/1, 300/1, 302, k.ú. Horní Růžodol na dobu  existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.

23. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1016/1, k.ú. Horní Růžodol  na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu  88,- Kč/m2 bez DPH.

24. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1023, k.ú. Horní Růžodol  na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě  pro  ČEZ   Distribuce, a. s. ,  Děčín  4,  Teplická  874/8,  IČ 27232425,  za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.

25. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné komunikační sítě, příjezd a  přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 149/1, 648 k.ú. Dolní Hanychov, na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.

26. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 217/57, 217/65, 217/25, k.ú. Františkov u Liberce na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.

27. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní a kanalizační přípojky,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 217/57, 217/65, k.ú. Františkov u Liberce, na dobu existence stavby příslušných   inženýrských  sítí pro vlastníka  pozemku  p. č. 225, k. ú.Františkov u  Liberce, kterým je v současné době RNDr. Romana Šuráňová, Řídkého 232/12, Liberec – Liberec X - Františkov za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.

28. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné komunikační sítě, příjezd a  přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 1323/3, k.ú. Růžodol I., na  dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.

29. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné komunikační sítě, příjezd a  přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 1323/3, 1332/2,  k.ú. Růžodol I., na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.

30. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1332/79, 1332/80, k.ú. Růžodol I. na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.

31. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodu, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 91/2, k.ú. Staré Pavlovice, na dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.

32. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1678/1, k.ú. Ruprechtice na  dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.

33. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  vrchního vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 551, 552/3, k.ú. Starý Harcov na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH.

34. Rada města dne Rada města dne 20. 4. 2010
a) schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění  VO a sítě telefonických komunikací,  příjezd a přístup pro opravy a  údržbu    na pozemku/cích/ p.č. 1298/2, k.ú. Starý Harcov, na dobu existence stavby příslušných   inženýrských  sítí  pro  Sdružení Jizerská, IČ: 27008088, Pod Vodárnou 86, 466 01, Jablonec n/N  za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.
b) schvaluje zřízení věcného břemene příjezdu a  přístupu přes pozemek p.č. 1298/2, k.ú. Starý Harcov, na dobu  neurčitou, pro  Sdružení Jizerská, IČ: 27008088, Pod Vodárnou 86, 466 01, Jablonec n/N  za cenu 84,- Kč/m2 bez DPH.

35. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1507/1, 1544/218, k.ú. Starý Harcov na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 88,- Kč/m2 bez DPH.

36. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 26, k.ú. Ostašov u Liberce  na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.

37. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 323/1, k.ú. Doubí u Liberce na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.

38. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 782/1, k.ú. Doubí u Liberce na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.

39. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1046, 859, k.ú. Vesec u  Liberce  na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.

40. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  vrchního vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1782, k.ú. Vesec u Liberce  na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.

41. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1017/1, k.ú. Machnín na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 40,- Kč/m2 bez DPH.

42. Rada města dne 20. 4. 2010 neschvaluje zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu přes pozemek p.č. 4020, k.ú. Liberec, na dobu  neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 4019, jehož vlastníkem je v současné  době Ekaterini Sluková, Dolní Suchá 6, Hrádek nad Nisou a ve prospěch vlastníka jednotek č. 388/1, 388/2, 388/4, 388/5, 388/8, 388/9( byt) a č. 388/9 (jiný nebytový prostor) v  bytovém domě č. p. 388, Liberec IV- Perštýn, na p. p. č. 4018, v k. ú. Liberec, jejichž vlastníkem je v současné  době Ekaterini Sluková, Dolní Suchá 6 Hrádek nad Nisou a ve prospěch spoluvlastníka pozemku p. č. 4018, k. ú. Liberec – podíl 224/339, kterým je v současné době Ekaterini Sluková, Dolní Suchá 6 Hrádek nad Nisou,  za cenu  200,- Kč/m2.

VIII. Pronájem pozemku
1. Rada města dne 20. 4. 2010 schvaluje nájem části pozemku p.č. 5979/2, k.ú. Liberec o výměře  9m² na dobu neurčitou pro manžele Ivanu a Kamila Novákovi, U Lomu 191/14, 460 01  Liberec 1 za roční  nájemné ve výši 315,-Kč.
2. Rada města dne 20.4.2010 schvaluje nájem pozemku p.č. 1632/1, k.ú. Starý Harcov o výměře 2.555 m² na dobu neurčitou pro občanské sdružení Čmelák - Společnost přátel přírody, Švermova 32, 460 10  Liberec 1, za roční  nájemné 1,-Kč/rok.

IX. Záměr prodeje a cena budovy
Rada města dne 20. 4. 2010   
a) souhlasí s vyjmutím budovy  čp. 87, ul. Plužní, Liberec 11  ze seznamu nemovitostí vyřazených z privatizace,
b) schvaluje záměr prodeje budovy  čp. 87, ul. Plužní, Liberec 11 včetně pozemků p.č. 379, 380, k.ú. Růžodol I, formou výběrového řízení s právem přednosti provozovatele tiskárny v dotčené budově za cenu 2,700.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.

X. MO Lbc Vratislavice n/N
l. Záměr prodeje pozemků
1. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2645/22, oddělené od p.p.č. 2645/1 dle GP č. 2958-57/2010 ze dne 2.3.2010, při ul. Kunratická v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 26.900,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti s právem přednosti vlastníků okolních pozemků.  
2. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1736/1 a 1852/3 při ul. Rochlická v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení, za sníženou prodejní cenu o 30%, tedy ve výši 5,610.500,- Kč.  

2. Záměr prodeje nebytových objektů
1. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje objektu č.p. 1126, ul. Májová, Liberec XXX na p.p.č. 1541/2 s  příslušenstvím a pozemky p.p.č. 1541/2, 1541/3 (oddělené z p.p.č. 1541/1 dle GP č. 2911-348/2009 ze dne 30.10.2009) v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení, za sníženou prodejní cenu o 20%, tedy ve výši 3,840.000,- Kč.  
2. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje areálu bývalého Technického střediska ve Vratislavicích nad Nisou, č.p. 1109 na p.p.č. 1131 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1131, 1132, 1134/1, 1134/2, 1134/3 (garáž bez čp/če), 1134/4, 1134/5, při ul. Lovecká v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení, za sníženou prodejní cenu o 25%, tedy ve výši 5,520.000,- Kč.  

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města
předložit  návrh  majetkoprávních  operací  pod   body  I. a II.  ke  schválení zastupitelstvu města
T: 29. 4. 2010

USNESENÍ Č. 237/2010 - Bezúplatný převod zahradních chatek
Rada města po projednání

souhlasí

s bezúplatným převodem zahradních chatek umístěných na pozemcích p.č.391/2,3,4,5,6, k.ú. Janův Důl u Liberce na manžele Bedřicha a Andreu Vyčítalovi formou daru

ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města
předložit návrh bezúplatného převodu ke schválení zastupitelstvu města             
T: 27. 5. 2010

USNESENÍ Č. 238/2010 - Zrušení předkupního práva
Rada města po projednání

schvaluje

zrušení předkupního práva Statutárního města Liberec k objektu trafostanice TS 390 KOLOSEUM na pozemku p.č.620/3 a k pozemku p.č.620/3, vše k.ú. Nové Pavlovice, po zaplacení poplatku ve výši 16.870,- Kč.

USNESENÍ Č. 239/2010 - Výkup areálu bývalé MŠ Gagarinova
Rada města po projednání

souhlasí

s výkupem areálu bývalé MŠ Gagarinova – budovy čp. 787 na pozemku p.č. 712/276, budovy čp. 788 na pozemku p.č. 712/137 a pozemků p.č. 712/130, 712/131, 712/132, 712/133, 712/134, 712/135, 712/136, 712/137, 712/138, 712/139, 712/140, 712/141, 712/276, vše k.ú. Rochlice u Liberce za cenu 22,800.000,- Kč.

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města
předložit návrh výkupu ke schválení zastupitelstvu města
T: 29. 4. 2010

USNESENÍ Č. 240/2010 - Souhlas spoluvlastníka
Rada města po projednání

schvaluje

záměr spoluvlastníka nemovitého majetku, kterým je firma Interma, akciová společnost, se sídlem Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, IČ 631 45 057, refinancovat stávající závazky plynoucí  z výstavby šesti bytových domů s obecními byty v lokalitě U Sila, Liberec, jejichž  51% vlastníkem je Statutární město Liberec.
Záměr spočívá:
a) ve splacení stávajícího hypotečního úvěru poskytnutého Hypoteční bankou a.s., jehož zůstatek k datu předpokládané transakce činí 46 mil Kč,
b) v uzavření smlouvy o dlouhodobém investičním úvěru s Komerční bankou a.s. na částku 86 mil Kč. Z výnosu tohoto úvěru bude splacen zůstatek úvěru u Hypoteční banky a kryty vlastní zdroje použité Intermou a. s. na  výstavbu celého komplexu.
c) ve vytvoření samostatné jednoúčelové objektové společnosti Interma BYTY a. s., která bude odpovědna za provoz a správu celého bytového komplexu  a jejímž prostřednictvím bude Komerční bance splácen poskytnutý dlouhodobý investiční úvěr.  

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
spolupracovat s Intermou a.s. na žádosti o zrušení dosavadních zástavních práv za současného zřízení zástavních práv nových adresované poskytovateli dotace, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj.  
T:  31. 5. 2010

USNESENÍ Č. 241/2010 - Zástavní smlouva - bytové objekty v lokalitě U Sila
Rada města po projednání

souhlasí

se zřízením zástavního práva k bytovým objektům č.p. 1201 až 1206 Katastrální území Vratislavice nad Nisou ve prospěch Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na  Příkopě 33  čp. 969,  PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v  oddílu B, vložce 1360

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit návrh na uzavření zástavní smlouvy ke schválení zastupitelstvu města
T:  29. 4. 2010

USNESENÍ Č. 242/2010 - Refinancování stávajících závazků - uvolnění zástavy KB a.s.
Rada města po projednání

souhlasí

1. se změnou zajištění úvěru poskytnutého Komerční bankou v únoru roku 2005, která spočívá v uvolnění stávajícího zástavního práva k nemovitostem (bytovým domům v ulici Krajní) a zajištění  formou hotovostního vkladu ve výši zůstatku úvěru k datu 30.4.2010.
2. s pořízením finančních prostředků na zajištění hotovostním vkladem  z výnosu směnky odkoupené v souladu se  Smlouvou o směnečném rámci  Českou spořitelnou a.s.
3. s uzavřením smlouvy o úplatném převodu cenných papírů s Českou spořitelnou a.s.
4. s vystavením směnky na řad České spořitelny, a.s., IČ 452 44 782 se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62,  PSČ 140 000 se splatností  30.7.2010

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit návrh na změnu zajištění úvěru poskytnutého Komerční  bankou  ke schválení zastupitelstvu města.
T:  29. 4. 2010

USNESENÍ Č. 243/2010 - Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec pro rok 2010
Rada města po projednání

souhlasí

s návrhem rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2010 dle důvodové zprávy

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2010 zastupitelstvu města ke schválení.
T: 29. 4. 2010

USNESENÍ Č. 244/2010 - Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci I. výzvy roku 2010
Rada města po projednání

souhlasí

s návrhem Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec o  přidělení dotací v rámci I. výzvy roku  2010 v celkové výši 144.100,- Kč

a ukládá

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,
předložit doporučení rady města zastupitelstvu ke schválení.
T: 29. 4. 2010

USNESENÍ Č. 245/2010 - Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou
Rada města po projednání

schvaluje

Karpašové Aleně přidělení bytu č.35 o velikosti 1+0 v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, Burianova 1070
Maixnerové Marii a Maixnerovi Františkovi přidělení bytu č. 14 o  velikosti 1+1 v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, Burianova 1070
Dědkové Jiřině a Dědkovi Vlastimilovi přidělení bytu č.401 o velikosti 2+kk v domě s pečovatelskou službou v Liberci 6, Krejčího 1172

a  ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, uzavřít nájemní smlouvy.
T:  květen 2010

USNESENÍ Č. 246/2010 - Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení a prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu
Rada města po projednání

schvaluje

1) Burgerové Květě přidělení  bytu  č.  203,  o  velikosti  1+0  v  ulici U Sila 1202, Liberec 30
2) Janovičovi Petrovi, přidělení bytu č. 3, o velikosti 1+0 v ulici U Sila 1205, Liberec 30
3) Grundzovi Romanovi přidělení bytu č. 8, o velikosti 2+kk v ulici Krajní 1575, Liberec 30
4) Sodomkové Markétě přidělení bytu č. 1, o velikosti 1+kk v ulici Krajní 1576, Liberec 30
5) Albertové Olze přidělení bytu č. 25, o velikosti 1+kk v ulici Krajní 1579, Liberec 30  
6) Grundzovi Pavlovi – prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu v objektu Kateřinská 156 na dobu určitou 6 měsíců a to do 30. 9. 2010
7) Telvákovi Janovi – prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu v  objektu Kateřinská 156 na dobu určitou 1 měsíce a to do 30. 4. 2010
8) Vondráčkové Naděždě – prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu v objektu Kateřinská 156 na dobu určitou 6 měsíců a to do 31. 10. 2010
9) Horňákovi Albínovi – prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu v objektu Kateřinská 156 na dobu určitou 6 měsíců a to do 31. 10. 2010

a ukládá

1. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
vydat pokyn k sepsání nájemní smlouvy s Burgerovou Květou a Janovičem Petrem
T: květen 2010

2. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
uzavřít nájemní smlouvu s Grundzou Romanem, Sodomkovou Markétou a Albertovou Olgou
T:  květen 2010

3. Petře Svatoňová, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
uzavřít dodatek ke smlouvě s Grundzou Pavlem, Telvákem Janem, Vondráčkovou Naděždou, Horňákem Albínem
T: květen 2010

USNESENÍ Č. 247/2010 - Platový výměr Jaroslavy Kalinové, ředitelky Mateřské školy "Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace
Rada města po projednání

schvaluje

platový výměr Jaroslavy Kalinové, ředitelky Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace, ke dni 1. 5. 2010 dle důvodové zprávy

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit vypracování platového výměru dle důvodové zprávy.                              
T: ihned

USNESENÍ Č. 248/2010 - Schválení záměru partnerství mezi Statutárním městem Liberec a NORTH BOHEMIA CONVENTION BUREAU, o.p.s.
Rada města po projednání

schvaluje

záměr uzavření partnerství mezi Statutárním městem Liberec a NORTH BOHEMIA CONVENTION BUREAU, o.p.s.

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit odeslání Přihlášky za partnera NORTH BOHEMIA CONVENTION BUREAU, o.p.s.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 249/2010 - Návrh na přijetí daru, hřiště na pétanque v Lidových sadech, od Nadačního fondu Veolia
Rada města po projednání

schvaluje

přijetí daru, hřiště na pétanque v Lidových sadech , od Nadačního fondu Veolia

a ukládá

1. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit uzavření darovací smlouvy mezi Nadačním fondem Veolia a Statutárním městem
Liberec,
T: neprodleně

2. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
zařadit hřiště na pétanque v hodnotě 50.000,- Kč do majetku Statutárního města Liberec.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 250/2010 - Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na  mateřskou školu. Schválení vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na  projektové práce
Rada města po projednání

schvaluje

1. vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na projektové práce na akci „Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou školu“  
2. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
   Jmenovaní členové :
   Mgr. Pavel Kalous - vedoucí odboru školství, kultury a sportu
   Viktor Pokorný - vedoucí oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních objektů
   Markéta Dörflerová, DiS. - referent odboru právního a  veřejných zakázek

   Jmenovaní náhradníci :
   Ing. Jitka Strasserová - vedoucí oddělení kultury a sportu
   Eva Troszoková - referent oddělení technické správy školských, kulturních  
                                                          a sportovních objektů
   Mgr. Jan Audy - vedoucí odboru právního a veřejných zakázek

3. složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek :
   Jmenovaní členové :
   Ing. Ondřej Červinka - náměstek primátora
   Ing. František Hruša - náměstek primátora
   Mgr. Pavel Kalous - vedoucí odboru školství, kultury a sportu
   Viktor Pokorný - vedoucí oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních objektů
   Markéta Dörflerová, DiS. - referent odboru právního a  veřejných zakázek

   Jmenovaní náhradníci :
   JUDr. Marek Řeháček - tajemník MML
   Milan Šír - náměstek primátora
   Ing. Jitka Strasserová - vedoucí oddělení kultury a sportu
   Eva Troszoková - referent oddělení technické správy školských, kulturních
a sportovních objektů
   Mgr. Jan Audy - vedoucí odboru právního a veřejných zakázek

4. návrh dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky :
   Storing spol. s r.o., V Horkách 94, 460 07 Liberec 9
   Unirelax spol. s r.o., Vesecká 97, 460 05 Liberec 6
   Ing. Arch. Stolín Petr, Pražská 141, 460 01 Liberec 1
   Ing. Tomáš Štejfa, Jeronýmova 28, 466 02 Jablonec nad Nisou

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
1. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na  projektové práce na akci „Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou školu“

2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek řízení a  návrh smlouvy o dílo
Termín: neprodleně

USNESENÍ Č. 251/2010 -  Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na  mateřskou školu. Schválení vypsání veřejné zakázky na inženýrskou činnost
Rada města po projednání

schvaluje

1. vypsání veřejné zakázky na inženýrskou činnost pro akci „Přestavba objektu č.p. 787     a 788, Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou školu“
2. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami :
   Jmenovaní členové:
   Mgr. Pavel Kalous - vedoucí odboru školství, kultury a sportu
   Viktor Pokorný - vedoucí oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních objektů
   Markéta Dörflerová, DiS. - referent odboru právního a  veřejných zakázek

  Jmenovaní náhradníci:
   Ing. Jitka Strasserová - vedoucí oddělení kultury a sportu
   Eva Troszoková - referent oddělení technické správy školských, kulturních  
                                                         a sportovních objektů
   Mgr. Jan Audy - vedoucí odboru právního a veřejných zakázek

3. složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek :
   Jmenovaní členové :
   Ing. Ondřej Červinka - náměstek primátora
   Ing. František Hruša - náměstek primátora
   Mgr. Pavel Kalous - vedoucí odboru školství, kultury a sportu
   Viktor Pokorný - vedoucí oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních objektů
   Markéta Dörflerová, DiS. - referent odboru právního a  veřejných zakázek

   Jmenovaní náhradníci :
   JUDr. Marek Řeháček -  tajemník MML
   Milan Šír - náměstek primátora
   Ing. Jitka Strasserová - vedoucí oddělení kultury a sportu
   Eva Troszoková - referent oddělení technické správy školských, kulturních
a sportovních objektů
   Mgr. Jan Audy - vedoucí odboru právního a veřejných zakázek

4. návrh dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:
   INVESTING CZ spol.s r.o., Štefánkovo nám. 780, 460 01 Liberec 1
   S – Projekt Liberec s.r.o., Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec 10
   SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, U Besedy 8/414, 460 02 Liberec 2

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
1. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na  inženýrskou činnost pro akci „Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou školu“
2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek řízení a  návrh smlouvy o dílo
Termín: neprodleně

USNESENÍ Č. 252/2010 - Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
Rada města po projednání

schvaluje

návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací na akce :

č. Zařízení Akce Náklady (odhad) Termín   realizace
1. ZŠ Broumovská slaboproud. rozvody (IT) 500 000 7 – 8/10
2. ZŠ Vrchlického rekonstrukce sociálního zařízení 550 000 7 – 8/10
3. ZŠ Dobiášova rekonstrukce sociálního zařízení 900 000 7 – 8/10
4. MŠ „U Bertíka“ - odloučené pracoviště Údolní odstranění vlhkosti v suterénu
- 1. etapa 300 000 7 – 8/10
5. MŠ „Klíček“ navýšení kapacity MŠ-soc.zařízení 1 900 000 7 – 8/10
6. MŠ Ostašovská sporák pro školní kuchyň 80 000 5/10
7. MŠ Gagarinova přípravné práce 4 100 000 6 – 7/10
CELKEM 8 330 000

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
zahájit přípravné práce na výše uvedené akce, včetně jejich realizace.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 253/2010 - Seznam ploch veřejné zeleně, rozvojových ploch veřejné zeleně, rozvojových ploch pro dětská hřiště a ploch pro volné pobíhání psů, které by měly být vyjmuty z privatizačního procesu
Rada města po projednání

souhlasí

s návrhem  ploch veřejné zeleně, rozvojových ploch veřejné zeleně, rozvojových ploch pro dětská hřiště a ploch pro volné pobíhání psů, navržených k vyjmutí z privatizačního procesu:
• veřejná zeleň u stadionu, ul. Zhořelecká p.p.č. 5437, k.ú.Liberec
• veřejná zeleň pod Koloseem, DH, plocha pro psy
p.p.č.579, 583/1, 584/1, 584/3, 585, 596, 598/1, 600, 601, k.ú.Nové Pavlovice
• veřejná zeleň Tichá cesta, p.p.č. 1651, 1652, 1649, 1647, 1646/1, 1654/1, 1655, 1717, k.ú.Ruprechtice
• veřejná zeleň u Lesního koupaliště p.p.č. 1723,1727,1728/1, k.ú.Ruprechtice
• veřejná zeleň Rychtářská p.p.č. 1489,1443/1, k.ú. Ruprechtice
• veřejná zeleň Květnové revoluce p.p.č. 5546/1, k.ú. Liberec
• veřejná zeleň Burianova a DH p.p.č. 34, 1586/352, 1586/353, 1586/72, 1594/5,1594/1,1594/4, 1594/2, 1587/5,1587/3, 1587/2 , k.ú. Rochlice
• veřejná zeleň – rozšíření lesoparku pod K. Hájem p.p.č. 6380, 6385/1, 6390/1, k.ú. Liberec
• veřejná zeleň Pod sadem míru p.p.č 1234, 1233/1 k.ú. Rochlice
• veřejná zeleň Gagarinova DH a plocha pro psy p.p.č. 712/242, 712/244, 712/250, 712/251, 712/253, 712/252, 712/178, 712/179, 712/189, 712/190, 712/191, 712/192, 712/93, 712/96, 712/95, 712/100, 712/101, k.ú. Rochlice, 1005/6, 1005/2, 1005/4, 1005/9, 1005/10, 1005/42, 1005/8, k.ú. Horní Růžodol
• veřejná zeleň Sokolská p.p.č  4 k.ú.Liberec
• veřejná zeleň U Domoviny, DH, plocha pro psy  p.p.č. 3740, 3747, 3741 k.ú.Liberec
• parkově upravená plocha Mrštníkova p.p.č. 3968/1, 3968/3,  k.ú. Liberec
• veřejná zeleň 1. máje  p.p.č. 4111/1, 4111/2, k. ú. Liberec
• veřejná zeleň Hanychovská p.p.č.  4324/1, k.ú. Liberec, p.p.č. 500 k.ú. Horní Růžodol,
• veřejná zeleň  nad přehradou  p.p.č. 3309/1, 2674/1, 2665, 2634/1 k.ú. Liberec
• veřejná zeleň Franklinova  p.p.č. 1747/59, 1747/60, 1747/62, 1747/63, 1747/41, 1747/42, 1747/43, 1747/47, 1747/51, 1747/57 k.ú. Starý Harcov
• veřejná zeleň Hrubínova x Vlčí Vrch p.p.č. 1569/92, 1632/1, 1624, 1625, 1626/1, 1627, 87/2, 1607/1, 1569/110, 1569/111, k.ú. Starý Harcov
• veřejná zeleň Ještědská p.p.č. 22/1, 20, 12, k.ú. Horní Hanychov
• veřejná zeleň terasy Mistrovský vrch , plocha pro psy,  p.p.č. 366, k.ú. Liberec
• veřejná zeleň Ječná , DH , plocha pro psy ,p.p.č.  1682/64, 1682/66, 1682/67, 1677/1, 1682/63, 1682/1, 1682/4, 1682/3, 1682/13, 1682/15, 1682/24, 1682/12, 1682/68, 1682/9, k.ú. Starý Harcov
• veřejná zeleň u Mlýnského rybníka p.p.č. 1654, 1656/1, 1221, 1240/3, 1940/2, 1222/1, 1222/2, 1223, 970/1, 970/2, 1224/2, 1224/1, 1236, 1237, 1238, 1239, 1246, 1244, 1245/2, 1240/2, 1245/1, 969, 971, 1938, 1936, 1940/1, 1941, 1745, 1746, 1931, 1924, 1927/2, 1930, 1929, 1240/4, k.ú. Vesec
• veřejná zeleň a DH Bezová, p.p.č.  171/11, 171/12, 204/17, 204/18, k.ú. Nové Pavlovice
• veřejná zeleň a DH Břetislavova x Jiráskova, p.p.č. 42/2, 42/1, 42/3, k.ú. Staré Pavlovice,  
• veřejná zeleň a  DH Jablonecká x SNP,  p.p.č. 3588/1 k.ú. Liberec
• veřejná zeleň a DH Jáchymovská, p.p.č. 218/1, k.ú. Františkov
• veřejná zeleň a DH Svojsíkova x Jaselská, p.p.č. 2331/1, k.ú. Liberec
• veřejná zeleň a DH Vodňanská, p.p.č. 352 , 348/1, 342/3, 348/2 k.ú. Ruprechtice
• veřejná zeleň mezi ZOO a Botanickou zahradou, p.p.č. 2950/1, 2949, 2950/3, 2950/2 k.ú. Liberec
• Lesík u teplárny, p.p.č. 3817/1, 3817/15 k.ú. Liberec
• Březinova, p.p.č. 1825 k.ú. Starý Harcov

a ukládá

Milanu Šírovi , náměstku primátora, předložit návrh ke schválení zastupitelstvu města.
T. 29. 4. 2010

USNESENÍ Č. 254/2010 - Nájemní smlouvy na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria
Rada města po projednání

schvaluje

uzavření nájemních smluv na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria na dobu deseti let od podpisu smlouvy s těmito občany:
03/2010

Háková Věra Liberec 6, Vlnařská 695 STM – 35
Mikula Oldřich Liberec 10, Klášterského 254 STM – 33
Čičo Jaroslav Liberec 30, Nad školou 1388 STM – 12
Machková Alena Liberec 6, Na Žižkově 633 XXII – 58
Dušák Petr Světlá p. Ještědem, Rozstání 151 Z 16 – 7
Zajacová Věra Liberec 14, Borový vrch 792 STM – 20
Sýkora Karel Ing. CSc. České Budějovice, Riegrova 1801/15 L –199
Jeklová Hana Liberec 4, Na Bídě 566/3 L – 206
Kroupa Zdeněk Liberec 3, Krkonošská 810/5 XX – 62+63
Vavruška Josef Liberec 8, Budějovická 345 KZ E – 2
Vodičková Danuše Liberec 1, Rokycanova 1216/7 XVIII S – 306
Hušková Vlasta Litoměřice, Čsl. Armády 12 KZ III – 1
Sopr Albert Liberec 4, Zámečnická 562/6 STD – 1
Mrňáková Jarmila Liberec 4, Na Bídě 566 STH – 40
Štekl Miroslav Liberec 4, nám. Příbramské 509/4 X – 4
Chuchra Milan Varnsdorf, Západní 2736 STM – 3
Mořkovský František Liberec 25, Kašparova 519 KZ D – 5
Poličanská Julie Liberec 11, Zahradní 457/22 DK – 156
Rejnková Věra Liberec 10, Vojanova 359/18 STB – 21
Bradnová Věra Liberec 6, Sametová 714/4 STH – 14
Balová Jitka Liberec 23, Mařanova 371 KZ VI – 33
Pešková Veronika Liberec 8, Strakonická 321/34 XX – 25
Svatošová Krista Hodkovice n.M., Podlesí 538 L – 49
Sedlák Milan Liberec 15, Franklinova 579 STH – 41
Luppe Dieter Egelsbach, Schumacher 9 III – 164
Zamazal Jan Liberec 2, Sládkova 13/459 J –33
Kačiová Františka Liberec 13, Borový vrch 289/16 HK – 170
Jehlička Miroslav Liberec 6, Gagarinova 781 L – 238
Blažková Marie Liberec 13, Křížkovského 169/1 STM – 2
Musilová Božena Liberec 14, Hroznová 846 KZ B – 20
Kučerová Sláva Hodkovice n.M., Podlesí 537 NO – 169
Toman Václav Liberec 3, Americká 587/55 KZ D – 23
Hlubůček Jaroslav Liberec 10, Jáchymovská 247 Z 4 – 47
Benešová Helena Chrastava, Nová Ves 27 STM – 1
Miklas Leopold Liberec 13, Borový vrch 288 STM – 4
Mocková Viera Liberec 7, Kralická 262/7 HK – 75
Košťáková Marie Liberec 22, Křižanská 8 HK – 201
Matiasová Jitka Liberec 14, Horská 286 XII – 21
Dvořáková Jaroslava Chrastava, Mníšek 167 L – 187
Rückerová Zdenka Liberec 14, Neklanova 815 XVIII – 31
Provazníková Vojtěška Liberec 5, Kosmonautů 363 STK – 10
Volková Kateřina Liberec 5, SNP 392 Z 8 – 23
Keltnerová Dana Liberec 5, Hvězdná 485/9 KZ I – 37
Bočková Dana Liberec 14, Na Pískovně 665/40 XXII – 70

ukládá

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,
vydat pokyn správci pohřebiště firmě LIKREM s.r.o. k uzavření schválených nájemních smluv na hrobová místa.
Termín: 30. 4. 2010

USNESENÍ Č. 255/2010 - Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2010
Rada města po projednání

souhlasí

s návrhem na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2010

a ukládá

Milanu Šírovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2010 na jednání zastupitelstva města dne 29. 4. 2010.

USNESENÍ Č. 256/2010 - Závěrečné vyhodnocení zajišťování dopravní obslužnosti  v územním obvodu Statutárního města Liberce společností Dopravní podnik města Liberce, a.s., za období roku 2009
Rada města po projednání

bere na vědomí

Závěrečné vyhodnocení zajišťování dopravní obslužnosti  v územním obvodu Statutárního města Liberce společností Dopravní podnik města Liberce, a.s., za období roku 2009

USNESENÍ Č. 257/2010 - Protokol z kontroly plnění podmínek Dotačního programu podpory provozu mateřských škol za rok 2009 - Křesťanská základní a  mateřská škola J. A. Komenského, Liberec
Rada města po projednání

schvaluje


předložený protokol z kontroly plnění podmínek pro poskytování dotace z  Dotačního programu podpory provozu mateřských škol na území města Liberec, jejichž zřizovatelem není statutární město Liberec, za rok 2009 u smluvního subjektu  - Křesťanská základní a mateřská škola J. A. Komenského Růžodolská 118/26, Liberec

a ukládá

Mgr. Pavlu   Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
vyzvat smluvní subjekt Křesťanskou základní a mateřskou školu J. A. Komenského Růžodolská 118/26, Liberec k neprodlenému vrácení přeplatku ze záloh poskytnutých na dotaci v roce 2009, a to ve zjištěné výši 44.417,18 Kč.
Termín: ihned

USNESENÍ Č. 258/2010 - Protokol z kontroly plnění podmínek Dotačního programu podpory provozu mateřských škol za rok 2009 - II. mateřská škola PRECIOSA, Liberec
Rada města po projednání

schvaluje

usnesení předložený protokol z kontroly plnění podmínek pro poskytování dotace z Dotačního programu podpory provozu mateřských škol na území města Liberec, jejichž zřizovatelem není statutární město Liberec, za rok 2009 u smluvního subjektu – II. mateřská škola PRECIOSA, o.p.s., Puškinova 80, Liberec

a ukládá

Mgr. Pavlu   Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
vyzvat smluvní subjekt II. mateřskou školu PRECIOSA, o.p.s., Puškinova 80, Liberec k neprodlenému vrácení přeplatku ze záloh poskytnutých na  dotaci v roce 2009, a to ve zjištěné výši 73.613,02 Kč.
Termín: ihned

USNESENÍ Č. 259/2010 - Protokol z kontroly čerpání příspěvků z Kulturního fondu statutárního města Liberec fyzickými i právnickými osobami za období roku 2009
Rada města po projednání

schvaluje

předložený protokol z kontroly čerpání příspěvků z Kulturního fondu statutárního města Liberec fyzickými i právnickými osobami za období roku 2009 se zaměřením na kontrolu vyúčtování přidělených finančních prostředků a kontrolu uzavřených smluv o poskytnutí podpory z tohoto fondu.

USNESENÍ Č. 260/2010 - Prohlášení vlastníka
Rada města po projednání

schvaluje

prohlášení vlastníka v souvislosti s auditem účetní závěrky k 31. prosinci 2009 společnosti Sportovní areál Ještěd a.s.

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, podepsat schválené prohlášení vlastníka.
T: IV/2010

USNESENÍ Č. 261/2010 - Návrh na pořízení 66. změny územního plánu města Liberec
Strategická změna města - Sportovní areál Ještěd

Rada města po projednání

souhlasí

s předložením návrhu na pořízení 66. změny ÚPML k projednání v Zastupitelstvu města Liberec,

doporučuje

1. zastupitelstvu schválit návrh na samostatné pořízení 66. změny ÚPML a řešit změnu jako strategickou
2. ukončit proces pořizování podnětu č. 56/5 – vybudování vstupního prostoru do lyžařského areálu a přesunout jeho řešení do pořizování strategické změny č. 66

a ukládá

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,
předložení návrhu na pořízení 66. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec
Termín: 29. 4. 2010

USNESENÍ Č. 262/2010 - Návrh na pořízení 65. změny územního plánu města Liberec:
Strategická změna města - ZOO - nový vstup

Rada města po projednání

souhlasí

s předložením návrhu na pořízení 65. změny ÚPML k projednání v Zastupitelstvu města Liberec doporučuje
zastupitelstvu schválit návrh na samostatné pořízení 65. změny ÚPML a řešit změnu jako strategickou

a ukládá

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,
předložení návrhu na pořízení 65. změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec.
Termín: 29. 4. 2010

USNESENÍ Č. 263/2010 - Schválení předložení zadání 41.2 změny závazné části územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec
Rada města po projednání

souhlasí

s předložením materiálu Zadání 41.2 změny územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec,

doporučuje

zastupitelstvu města schválit navržené Zadání 41.2 změny územního plánu

a ukládá

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,
předložit Zadání 41.2 změny územního plánu města Liberec k projednání a schválení na zasedání Zastupitelstva města Liberec.
Termín: 29. 4. 2010

USNESENÍ Č. 264/2010 - Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt
Administrativní zajištění IPRM v rámci IPRM Liberec - zóna "Lidové sady"

Rada města po projednání

souhlasí

1. s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Administrativní zajištění IPRM s číslem LB/0758/S z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

2. s přijetím dotace na projekt Administrativní zajištění IPRM z  Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Poskytnutá dotace bude činit 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 6,474.996,99,- Kč.

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města,
předložit schválení uzavření předmětné Smlouvy a přijetí dotace ke schválení zastupitelstvu města.
T: 29. 4. 2010

USNESENÍ Č. 265/2010 - Uzavření smlouvy o partnerství, smlouvy o společném postupu a  smlouvy o bezplatném užívání v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ mezi Statutárním městem Liberec, Libereckým krajem a Oblastní galerií Liberec
Rada města po projednání

souhlasí

s uzavřením smlouvy o partnerství, smlouvy o společném postupu a smlouvy o bezplatném užívání v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na  galerijní objekt“ mezi Statutárním městem Liberec, Libereckým krajem a  Oblastní galerií Liberec

a  ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města
T: 29. 4. 2010

USNESENÍ Č. 266/2010 - Schválení IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v  Liberci a zařazení projektového záměru Centrum pro přírodu do  indikativního seznamu projektů IPRM
Rada města po projednání

souhlasí

1. s podobou dokumentu IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v  Liberci schváleným Řídícím výborem IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci.
2. se zařazením projektového záměru Centrum pro přírodu předkladatele Čmelák – společnost přátel přírody do indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci.

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
1. předložit kompletní dokument IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci zastupitelstvu města ke schválení.
2. zajistit zařazení projektového záměru Centrum pro přírodu předkladatele Čmelák – společnost přátel přírody do indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci.
T: 29. 4. 2010

USNESENÍ Č. 267/2010 - Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM a vyjmutí akce Pavilon leknínů Botanické zahrady v Liberci z indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady"
Rada města po projednání

souhlasí

1. s podobou Roční zprávy o postupu realizace IPRM
2. s vyjmutím akce Pavilon leknínů Botanické zahrady v Liberci z  indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady"

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
1.   předložit Roční zprávu o postupu realizace IPRM ke schválení zastupitelstvu města.
2.  zajistit vyjmutí akce Pavilon leknínů Botanické zahrady v Liberci z indikativního seznamu
     projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady“.
T: 29. 4. 2010

USNESENÍ Č. 268/2010 - Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Parky Lidové sady 1" v IPRM Liberec - zóna Lidové sady
Rada města po projednání

souhlasí

1. s vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby „ Parky Lidové sady 1“ v IPRM
Liberec - zóna Lidové sady.
2. se složením komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby:

Ing. Tomáš Hampl - pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru
koordinátor dotací EU
Veronika Fialová - odbor koordinátor dotací EU
zástupce právního oddělení

3. se složením komise pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby:
JUDr. Marek Řeháček - tajemník
Milan Šír - náměstek primátora
Ing. Tomáš Hampl - pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru
koordinátor dotací EU
Veronika Fialová - odbor koordinátor dotací EU
zástupce právního oddělení

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Ondřej Červinka - náměstek primátora
Ing. František Hruša - náměstek primátora
Ing. Michal Vereščák - odbor koordinátor dotací EU
Ing. Šárka Kneblová - odbor školství, kultury a sportu
zástupce právního oddělení

a ukládá

Ing. Tomáši Hamplovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucího odboru
koordinátor dotací EU,
zajistit vypsání a vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na dodavatele stavby
T: ihned

USNESENÍ Č. 269/2010 - Smlouva o partnerské spolupráci s městem Dunkerque
Rada města po projednání

souhlasí

se záměrem uzavřít Smlouvu o partnerské spolupráci mezi městy Liberec a Dunkerque

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 29. 4. 2010 a  přesné znění smlouvy  na jednání zastupitelstva města dne 27. 5. 2010.

USNESENÍ Č. 270/2010 - Záměr pronájmu části pozemku výstaviště pro účely provozování tržnice
Rada města po projednání

schvaluje

záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 2465/1 o výměře 2974 m2 za minimální cenu 5,- Kč/m2/rok

a ukládá

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,
připravit veškeré podklady k realizaci tohoto pronájmu za účelem provozování tržnice včetně zveřejnění záměru
Termín:  květen 2010

USNESENÍ Č. 271/2010 - Záměr pronájmu části areálu výstaviště pro účely prodeje nábytku, výstavní a prodejní činnost a pořádání kulturních a  společenských akcí
Rada města po projednání

schvaluje

záměr pronájmu části areálu výstaviště, tj. p.p.č. 2465/1 (část); 2464 vč.budovy;2465/2 (část); 2465/3 vč.budovy; 2465/4 vč.budovy č.p.424; 2473/1 vč.budovy; 2473/2 (trafostanice); 2473/4; 2473/5 (kotelna B); 2473/6 vč.budovy; 2473/7; 2473/8

a ukládá

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov
- připravit podklady k realizaci tohoto pronájmu za účelem prodeje nábytku, výstavní a prodejní činnosti a pořádání kulturních a  společenských akcí
- zveřejnění záměru pronájmu
Termín:  květen 2010

USNESENÍ Č. 272/2010 - Externí pronájem volebních místností
Rada města po projednání

schvaluje

uzavření nájemních smluv, souvisejících se zajištěním volebních místností pro volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se subjekty a za podmínek uvedených v důvodové zprávě

a ukládá

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML, podepsat tyto nájemní smlouvy.
Termín:  ihned

USNESENÍ Č. 273/2010 - Prominutí části nákladů za služby spojené s užíváním technologického zařízení serverovny umístěné v nebytových prostorách budovy nového magistrátu
Rada města po projednání

souhlasí

v objektu Nového magistrátu za období 1.10.2006 - 31.12.2008 v celkové výši 244.048,- Kč

a ukládá

Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
- předložit návrh na toto prominutí zastupitelstvu města,
-  zajistit  postup pravidelné fakturace nákladů ve smyslu dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 7011/2006/13  s platností od 1. 1. 2010
T: 04/10

USNESENÍ Č. 274/2010 - Žádost o dotaci z výzvy IOP č. 06 Technologická centra obcí s rozšířenou působností
Rada města po projednání

schvaluje

- realizaci projektu Technologické centrum obce s rozšířenou působností
- podání žádosti do dotačního programu pro realizaci hostované Spisové služby pro organizace zřizované a zakládané statutárním městem Liberec

a ukládá

Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
zajistit ve spolupráci s Libereckou IS, a.s. přípravu žádosti a její podání dle pravidel poskytovatele dotace.
T: ihned

USNESENÍ Č. 275/2010 - Přistoupení Elset, spol. s r.o. k rámcové smlouvě mezi SML a T-Mobile CZ,a.s., jako oprávněné osoby
Rada města po projednání

souhlasí

s přistoupením organizace Elset, spol. s r.o., jako oprávněné osoby k rámcové smlouvě o telekomunikačních službách a o prodeji telekomunikačních zařízení a jejich příslušenství uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a T-Mobile CZ, a. s.

a ukládá

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
uzavřít dodatek ke smlouvě mezi SML a T-Mobile CZ o přistoupení Elset, spol. s r.o., jako oprávněné osoby  do 31. 5. 2010.

USNESENÍ Č. 276/2010 - Plnění usnesení rady města za měsíc březen 2010
Rada města po projednání

bere na vědomí

předloženou zprávu

a souhlasí

s prodloužením termínů sledování usnesení tak, jak jsou navrženy v důvodové zprávě a s vypuštěním z kontroly usnesení č. 35/09.

USNESENÍ Č. 277/2010 - Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2010
Rada města po projednání

bere na vědomí

předložený materiál

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit „Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2010“ zastupitelstvu města dne 29. 4. 2010.

USNESENÍ Č. 278/2010 - Jmenování člena do komise dopravy
Rada města po projednání

bere na vědomí

zánik členství pana Ing. Josefa Wintera z důvodu jeho úmrtí

a jmenuje

pana Marka Vávru, bytem Kryštofova 250/6, Liberec 1, za člena komise dopravy.

USNESENÍ Č. 279/2010 - Organizační zajištění 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29. 4. 2010
Rada města po projednání

schvaluje

konání 4. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 29. dubna 2010 v  15.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse
3. Majetkoprávní operace
4. Výkup areálu bývalé MŠ Gagarinova
5. Majetkoprávní operace – odbor technické správy veřejného majetku
Výkup pozemku
6. Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů
7. Projekt „Protipovodňová ochrana dolního centra města Liberec“ – schválení pokračování v projektu
8. Městský fond rozvoje bydlení – vyúčtování roku 2009 a návrh rozdělení finančních prostředků na rok 2010
9. Seznam ploch veřejné zeleně, rozvoj. ploch veřej. zeleně, rozvoj. ploch pro dětská hřiště a ploch pro volné pobíhání psů, které by měly být vyjmuty z privatiz. procesu
10. Zástavní smlouva – bytové objekty v lokalitě U Sila
11. Refinancování stávajících závazků – uvolnění zástavy KB, a. s.
12. Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec pro rok 2010
13. Prominutí části nákladů za služby spojené s užíváním technologického zařízení serverovny umístěné v nebytových prostorách budovy nového magistrátu
14. Zřízení mateřské školy a školní jídelny – výdejny při Základní škole, Liberec, Barvířská 38/6, p. o. Změna názvu školy Základní škola, Liberec, Barvířská 38/6, p. o.
15. MŠ Sluníčko – realizace úspor energie
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace
16. ZŠ Vrchlického – realizace úspor energie
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace
17. Přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu
18. Nová majetková příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec
19. Nová majetková příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec
20. Nová majetková příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec
21. Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na přidělení dotací v rámci I. výzvy roku 2010
22. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
23. Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec pro 3. a 4. kolo roku 2010
24. Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2010
25. Zadání 41.2 změny závazné části územního plánu města Liberec
26. Návrh na pořízení 65. změny územního plánu města Liberec:
Strategická změna města – ZOO – Nový vstup
27. Zahájení pořízení 66. změny územního plánu města Liberec – Sportovní areál Ještěd
28. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na  projekt Administrativní zajištění IPRM v rámci IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“
29. Uzavření smlouvy o partnerství, o společném postupu a o bezplatném užívání v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“
30. Smlouva o partnerské spolupráci s městem Dunkerque
31. Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, veřejná výzkumná instituce – jmenování zástupce zřizovatele v dozorčí radě
32. Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2010
33. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 25. března 2010
34. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

Rada města obdržela tyto písemné informace:
I. Kontrola rozdělování prostředků Ekofondu Statutárního města Liberec jednotlivým žadatelům, včetně kontroly hodnocení, výběru a vyúčtování konkrétních projektů v období 2008 – 2009
II. Privatizace budovy čp. 584, ul. Sovova, Liberec XIV
III. Rezidenční areál U Slunečních lázní, Ruprechtice, Liberec
IV. Privatizace pozemku p.č. 1015/2, k.ú. Starý Harcov


Ing. Jiří K i t t n e r, v. r. 
primátor města náměstek

Ing. František H r u š a, v. r.
primátor města náměstek primátora

Nastavení cookies