05.01.2017
Karel Horník

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4.5.2010

USNESENÍ Č. 280/2010 - Cyklostezka Jungmanova
Návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby

Rada města po projednání

schvaluje

1. založení projektu “Jungmannova – stavební úprava křižovatky“ včetně její realizace,
2. časový harmonogram akcí „Cyklostezka Jungmannova“ a „Jungmannova – stavební úprava křižovatky“,
3. návrh „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace pro realizaci akce“ – veřejné zakázky s názvem „Cyklostezka Jungmannova a  stavební úprava křižovatky“,   
4. vyhlášení, realizaci a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací souvisejících s veřejnou zakázkou s názvem „Cyklostezka Jungmannova a stavební úprava křižovatky“, včetně návrhu seznamu oslovených společností,
5. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to:
komise pro otevírání obálek:
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
Ing. Jitka Píšová - odbor  TS
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
David Novotný - vedoucí oddělení TSKO
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
zástupce právního odboru

složení komise pro posouzení nabídek:
JUDr. Marek Řeháček - tajemník
Ing. František Hruša - náměstek primátora
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
Ing. Jitka Píšová -   odbor TS
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Ondřej Červinka - náměstek primátora
Milan Šír - náměstek primátora
David Novotný - vedoucí oddělení TSKO
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
zástupce právního odboru                                                           

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:
v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace pro realizaci akce“ – veřejné zakázky s názvem „Cyklostezka Jungmannova a stavební úprava křižovatky“ zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací,
T : 06/2010 – kontrolní,

po vyhodnocení  výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče, včetně oznámení o poskytnutí dotace na akci Cyklostezka Jungmannova,
T: 06/2010,

v souladu s platnými interními směrnicemi a postupy zajistit  výběr vykonavatele odborného technického dozoru investora a následně s  vítězným uchazečem uzavřít příslušný smluvní dokument,
T: 06/2010 – kontrolní.

USNESENÍ Č. 281/2010 - Plán oprav chodníků na rok 2010
Založení projektu a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby

Rada města po projednání

bere na vědomí

Plán oprav chodníků na rok 2010,

schvaluje

1. založení projektu – akce „Opravy chodníků ve městě Liberci v roce 2010“,
2. stavební realizaci akce „Opravy chodníků ve městě Liberci v roce 2010“ v členění:
• oprava chodníku na Mánesově ulici,  
• oprava chodníku na Gollově ulici,
• oprava chodníku na Rumunské ulici,
• oprava chodníku na Jizerské a Alšově ulici,
• oprava chodníku na Majakovského ulici,
• oprava pojížděného chodníku na Jiříkově ulici,
a to vše do finanční výše příslušných rozpočtových položek rozpočtu odboru technické správy majetku pro rok 2010,
3. v souladu s předloženým návrhem zadávacích podmínek, vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Opravy chodníků ve městě Liberci v roce 2010“,
4. stavební realizaci akce „Opravy chodníků ve městě Liberci v roce 2010“,
5. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to:

komise pro otevírání obálek:
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
David Novotný - vedoucí oddělení  TSKO
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
Josef Honzík - oddělení TSKO
zástupce právního odboru

složení komise pro posouzení nabídek:
JUDr. Marek Řeháček - tajemník
Ing. František Hruša - náměstek primátora
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
David Novotný - vedoucí oddělení TSKO
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Ondřej Červinka náměstek primátora
Milan Šír náměstek primátora
Ing. Václav Bahník oddělení TSIN
Josef Honzík oddělení TSKO
zástupce právního odboru                                                  

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:
1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace pro realizaci akce“ zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Opravy chodníků ve městě Liberci v roce 2010“, a následně s vítězným uchazečem uzavřít příslušnou smlouvu o dílo,     
KT: 30. 6. 2010

2. po uzavření smlouvy o dílo zajistit řádnou realizaci akce,
KT :  30. 10. 2010.

USNESENÍ Č. 282/2010 - Horská ul. – zřízení přechodu pro chodce
Založení projektu a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby

Rada města po projednání

schvaluje

1. založení projektu – akce „Horská ul. – zřízení přechodu pro chodce“,
2. v souladu s  předloženým návrhem zadávacích podmínek, vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Horská ul. – zřízení přechodu pro chodce“,
3. stavební realizaci akce „Horská ul. – zřízení přechodu pro chodce“,
4. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to:

komise pro otevírání obálek:
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
David Novotný - vedoucí oddělení  TSKO
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
Josef Honzík - oddělení TSKO
zástupce právního odboru

složení komise pro posouzení nabídek:
JUDr. Marek Řeháček - tajemník
Ing. František Hruša - náměstek primátora
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
David Novotný - vedoucí oddělení TSKO
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Ondřej Červinka - náměstek primátora
Milan Šír - náměstek primátora
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
Josef Honzík - oddělení TSKO
zástupce právního odboru                                                 

ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:
1. na základě zpracované projektové dokumentace DSP zajistit související inženýrskou činnost vedoucí k vydání  stavebního povolení (ohlášení) na  předmětnou akci,
KT: 30. 6. 2010

2. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace pro realizaci akce“ zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Horská ul. – zřízení přechodu pro chodce“, a  následně s vítězným uchazečem uzavřít příslušnou smlouvu o dílo,     
KT: 30. 6. 2010

3. po uzavření smlouvy o dílo zajistit řádnou realizaci akce,
KT:  30. 10. 2010

4. nárokovat v návrhu nejbližšího rozpočtového opatření v roce 2010 ze strany odboru technické správy veřejného majetku příslušné finanční prostředky na realizaci celé akce  „Horská ul. – zřízení přechodu pro chodce“ ,
T: 30. 4. 2010 – kontrolní,

USNESENÍ Č. 283/2010 - Lukášovská ul. – oprava propustku
Založení projektu a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby

Rada města po projednání

schvaluje

1. založení projektu – akce „Lukášovská ul. – oprava propustku“,
2. v souladu s  předloženým návrhem zadávacích podmínek, vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Lukášovská ul. – oprava propustku“,
3. stavební realizaci akce „Lukášovská ul. – oprava propustku“,
4. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to:

komise pro otevírání obálek:
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
David Novotný - vedoucí oddělení  TSKO
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
Josef Honzík - oddělení TSKO
zástupce právního odboru

složení komise pro posouzení nabídek:
JUDr. Marek Řeháček - tajemník
Ing. František Hruša - náměstek primátora
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
David Novotný - vedoucí oddělení TSKO
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Ondřej Červinka - náměstek primátora
Milan Šír - náměstek primátora
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
Josef Honzík - oddělení TSKO
zástupce právního odboru                                                 

ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:
1. na základě zpracované projektové dokumentace DSP zajistit související inženýrskou činnost vedoucí k vydání  stavebního povolení (ohlášení) na  předmětnou akci,
KT: 30. 6. 2010

2. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace pro realizaci akce“ zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení  na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Lukášovská ul. – oprava propustku“, a následně s vítězným uchazečem uzavřít příslušnou smlouvu o dílo,     
KT: 30. 6. 2010

3. po uzavření smlouvy o dílo zajistit řádnou realizaci akce,
KT:  30. 10. 2010

4. nárokovat v návrhu nejbližšího rozpočtového opatření v roce 2010 ze strany odboru technické správy veřejného majetku příslušné finanční prostředky na realizaci akce  „Lukášovská ul. – oprava propustku“,
T: 30. 4. 2010 – kontrolní

USNESENÍ Č. 284/2010 - Sídliště Kunratická – zřízení přístřešku pro cestující  
Založení projektu a  schválení realizace stavby

Rada města po projednání

schvaluje

1. založení projektu – akce „Sídliště Kunratická – zřízení přístřešku pro cestující“,
2. v souladu s předloženým návrhem zadávacích podmínek zajistit výběr dodavatele stavebních prací  na akci „Sídliště Kunratická – zřízení přístřešku pro cestující“,
3. stavební realizaci akce „Sídliště Kunratická – zřízení přístřešku pro cestující“,
4.   složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to:

pro otevírání obálek:
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
David Novotný - vedoucí oddělení  TSKO

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
Josef Honzík - oddělení TSKO

komise pro posouzení nabídek:
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
David Novotný - vedoucí oddělení TSKO
Ing. Jitka Píšová - odbor TS

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
Josef Honzík - oddělení TSKO
Ing. Martin Kolář - odbor TS

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku:
1. na základě zpracované projektové dokumentace DSP zajistit související inženýrskou činnost vedoucí k vydání  stavebního povolení (ohlášení) na  předmětnou akci,
KT: 30. 6. 2010

2. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace pro realizaci akce“ výběr dodavatele stavebních prací na akci „Sídliště Kunratická – zřízení přístřešku pro cestující“ a  následně s vítězným uchazečem uzavřít příslušnou smlouvu o dílo,     
KT: 30. 6. 2010

3. po uzavření smlouvy o dílo zajistit řádnou realizaci akce,
KT:  30. 10. 2010.

USNESENÍ Č. 285/2010 - Majetkoprávní operace
Rada města po projednání

schvaluje

majetkoprávní operace pod body:

I. Změna usnesení RM
Rada města po projednání
zrušuje usnesení č.  678/09 bod III/15 ze dne  18. 11. 2009,
schvaluje záměr prodeje pozemků 159/6, 162/1, 162/2, 196/1, 202, 203, k. ú. Dolní Hanychov formou veřejné dražby dobrovolné  s předkupním právem nájemce pozemků p.č. 196/1, 162/2, 202, 203, k. ú. Dolní Hanychov za  nejnižší   podání  7,724.000,- Kč.

II. Pronájem pozemků
1. Rada města dne 4. 5. 2010 schvaluje nájem části pozemku p.č. 4570/1, k.ú. Liberec o výměře  100 m² na dobu neurčitou pro firmu REKO LIBEREC, Sokolská 477/16, 460 01  Liberec 1 za roční  nájemné ve výši 7.000,-Kč.
2. Rada města dne 4. 5. 2010 schvaluje nájem části pozemku p.č. 5938/1, k.ú. Liberec o výměře 335 m2 na dobu 10 let pro MADE IN CZECH, Pod Višňovkou 31/1661, 140 00 Praha 4, za nájemné ve výši 335.000,- Kč splatné před podpisem nájemní smlouvy.
3. Rada města dne 4. 5. 2010 schvaluje nájem části pozemku p.č. 5979/2, k.ú. Liberec o výměře  9m² na dobu neurčitou pro manžele Ivanu a Kamila Novákovi, U Lomu 191/14, 460 01  Liberec 1 za roční  nájemné ve výši 315,-Kč.
4. Rada města dne 4. 5. 2010 schvaluje nájem  pozemku p.č. 1237/13, 1237/1-část, k.ú. Rochlice u Liberce o celkové výměře  300 m² na dobu neurčitou pro manželé Tatarovi, Broumovská 696, 460 01  Liberec 6 za roční  nájemné ve výši 2.200,-Kč.
5. Rada města dne 4. 5. 2010 schvaluje nájem části pozemku p.č. 1429/146, k.ú. Rochlice u Liberce o výměře  15 m² na dobu neurčitou pro fyzickou osobu Jana Moravce, Sluneční stráň 861/7, 460 15  Liberec 15 za roční  nájemné ve výši  45.000,-Kč.
6. Rada města dne 4. 5. 2010 neschvaluje nájem pozemku p.č. 495/5, k.ú.Františkov u Liberce o výměře 496m2.

III. Výpůjčka pozemků
Rada města dne  4. 5. 2010 schvaluje výpůjčku pozemků  p.č. 446, 448/5, k.ú. Rochlice u Liberce o výměře celkem  147 m2 na  dobu neurčitou pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.

IV. MO Lbc Vratislavice n./N. – 1. Záměr prodeje pozemků
                                              2. Věcná břemena
1. Záměr prodeje pozemků

1. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2113/7, oddělené od p.p.č. 2113/1 dle GP č. 2965-39/2010 ze dne 4.3.2010, při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 99.500,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka sousední p.p.č. 2117.
2. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 484 při ul. Dopravní  v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení s předností nájemce pozemku, za minimální prodejní cenu 720,- Kč/ m2 + náklady prodeje.
3. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 941/6 při ul. U Lesa v k.ú. Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu 1,431.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku.  

2. Věcná břemena
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení NN, přístupu pro opravy a údržbu na  p.p.č. 336/2, 319, 7/2, 6/2 a 5/2  v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 32 425 za cenu 56,-Kč bez DPH /1m2 za podmínek stanovených technickým odborem.
2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení NN, umístění přípojkové skříně a  přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 6/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 32 425 za cenu 56,-Kč bez DPH /1m2 za podmínek stanovených technickým odborem.
3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vrchního vedení NN, umístění betonového sloupu, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 332/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 272 32 425 za cenu 56,-Kč bez DPH /1m2 za podmínek stanovených technickým odborem.

souhlasí

s majetkoprávními operacemi pod body:
V. MO Lbc Vratislavice n./N. – 1. Prodej pozemků
                                             2. Prodej obsazených bytových jednotek
1. Prodej pozemků
Rada města po projednání:
zrušuje své usnesení č. 569/09 bod IX.3. ze dne 6.10.2009
souhlasí s prodejem pozemků p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 při ul. Vyhlídková, v k.ú. Vratislavice nad Nisou panu Borisi Schmitzovi, IČ 86819178, bytem Nepelova 952/6, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, za prodejní cenu 585,- Kč/m2 + náklady prodeje, tedy za celkovou kupní cenu 12,841.000,- Kč, se splatností kupní ceny:
a) první splátka ve výši 33% nejpozději do 1 měsíce od podpisu kupní smlouvy,
b) druhá splátka ve výši 33% do 12 měsíců od podpisu kupní smlouvy,
c) třetí splátka ve výši zbytku celkové kupní ceny bude uhrazena nejpozději do 3 let od podpisu kupní smlouvy.

2. Prodej obsazených bytových jednotek
Rada města po projednání:                             
1. souhlasí s prodejem bytových jednotek č. 1, 26, 33, 47, 50, 52, 61 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a na pozemku p.č. 1257 v k.ú. Vratislavice n.N. Kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.
č.j.; podíl; vel.; plocha; příjmení a jméno;cena; % úhr.; bydliště
1400/1; 5711/392845; 2+1; 57,11; Dominika Lejnarová; 546.000;10;
Karlinská 108, 460 10 Liberec XVIII

1400/26; 5673/392845; 2+KK; 56,73; Jindřich Roman; 711.000;10;
Jiráskova 438/24, 460 14 Liberec 12

1400/33; 7236/392845; 2+1; 72,36; manž. Ivana a Stanislav Hanzlíčkovi;
714.000; 10; U Lesa 1340, 463 11 Liberec XXX

1400/47; 5711/392845; 2+1; 57,11; Olga Hladíková; 635.000; 10
Zámecký vrch 1400, 463 11 Liberec XXX

1400/50; 5711/392845; 2+1; 57,11; manž. Iveta a Tomáš Fialovi;
622.000; 10; Štursova 258/9 460 01 Liberec XI

1400/52; 5711/392845; 2+1; 57,11; manž. Lucie a Vlastimil Jechovi;
770.000; 10; Sosnová 467/4, 460 01 Liberec 1

1400/61; 5673/392845; 2+KK; 56,73; manž. Iveta a Tomáš Fialovi
581.000; 10; Štursova 258/9 460 01 Liberec XI

2. souhlasí s prodejem bytových jednotek č. 2, 6, 14, 16, 19, 25, 28, 31, 35, 45, 56, 59 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a na pozemku p.č.1257 v k.ú. Vratislavice nad Nisou formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona  č. 26/2000 Sb.

ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi – primátorovi města,
předložit návrh majetkoprávních operací pod bodem V. ke schválení zastupitelstvu města.
T: 27. 5. 2010

USNESENÍ Č. 286/2010 - Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2009
Rada města po projednání

souhlasí

1. s celoročním hospodařením Statutárního města Liberec a řízených organizací za rok 2009, a to bez výhrad
2. s finančním vypořádáním Statutárního města Liberec za rok 2009,

bere na vědomí

zprávu auditora za rok 2009

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit závěrečný účet Statutárního města
Liberec za rok 2009 zastupitelstvu města dne 27. 5. 2010 ke schválení

USNESENÍ Č. 287/2010 - Vyřazení uchazeče z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy "Pramínek", Březinova 389/8, příspěvkové organizace
Rada města po projednání

vyřazuje

Bc. Danu Charyparovou  z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, příspěvkové organizace

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, informovat o rozhodnutí rady města Bc. Danu Charyparovou
T : květen 2010

USNESENÍ Č. 288/2010 - Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace,  na dobu neurčitou
Rada města po projednání

jmenuje

Mgr. Pavla Zeronika do funkce ředitele Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace, na dobu neurčitou

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit jmenovací dekret a jeho předání řediteli Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace
T : květen 2010

USNESENÍ Č. 289/2010 - Stanovení kapacity školní jídelny při Mateřské škole, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkové organizaci
Stanovení kapacity školní jídelny - výdejny při Základní škole a Mateřské škole, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové organizaci

Rada města po projednání

navrhuje stanovit

1. kapacitu školní jídelny při Mateřské škole, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkové organizaci na počet 174 stravovaných,
2. kapacitu školní jídelny – výdejny při Základní škole a Mateřské škole, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové organizaci na počet 50 stravovaných

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, požádat o zápis do rejstříku škol a školských zařízení
T : květen 2010

USNESENÍ Č. 290/2010 - Souhrnná výroční zpráva SML za rok 2009 – 1. část
Rada města po projednání

bere na vědomí  

obsah, formu a rozsah zpracování 1. části souhrnné výroční zprávy SML 2009 (základní a mateřské školy),

ukládá

Martinu Korychovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, zajistit dokončení dokumentu a předložení komplexního díla na zasedání zastupitelstva města, a to v rozsahu smlouvy o dílo uzavřené mezi SML a  společností Elset.
T: 6/2010

USNESENÍ Č. 291/2010 - Petice Za výstavbu domu v ulici Svojsíkova v Liberci
Rada města po projednání

bere na vědomí

petici Za výstavbu domu  v ulici Svojsíkova

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, předložit tuto petici zastupitelstvu města k projednání.

USNESENÍ Č. 292/2010 - Schválení smlouvy na nájem prostor nové služebny MP – Pavlovice, Ruprechtice
Rada města po projednání           

schvaluje

nájemní smlouvu mezi Statutárním městem Liberec a obchodní společností Plochá dráha s.r.o. se sídlem Letná 618, 460 01 Liberec 12, IČO  48265471, za podmínek uvedených v důvodové zprávě

a ukládá

1. Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, uzavřít nájemní smlouvu.
T: Bezodkladně

2. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, realizovat ustanovení nájemní smlouvy.
T: Bezodkladně

USNESENÍ Č. 293/2010 - Výroční zpráva za rok 2009 akciové společnosti Dopravní podnik města Liberce
Rada města po projednání

bere na vědomí

Předloženou Výroční zpráva za rok 2009 akciové společnosti Dopravní podnik města Liberce.


Ing. Jiří K i t t n e r, v. r.
primátor města

 

Ing. František H r u š a, v. r.
náměstek primátora

 

Nastavení cookies