05.01.2017
Karel Horník

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18.5.2010

USNESENÍ Č. 294/2010 - Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů
Rada města po projednání

schvaluje

majetkoprávní operaci pod bodem:
I. Nájem

souhlasí

s majetkoprávními operacemi pod body:
II. Směna
III. Úprava smluvního vztahu


1. Neschváleno.
2. Schváleno.

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,
předložit návrh majetkoprávních operací pod body II. a III. ke schválení zastupitelstvu města.
Termín : 27. 5. 2010

USNESENÍ Č. 295/2010 - MŠ Kamarád – realizace úspor energie
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace

Rada města po projednání

souhlasí

1. s uzavřením Smlouvy č.08009733 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR podepsanou ředitelem Fondu 20.4.2010

2. s přijetím dotace na projekt MŠ Kamarád-realizace úspor energie v rámci Operačního programu Životního prostředí ve výši:

284.179,49 Kč ze Státního fondu životního prostředí
4,831.051,37 Kč ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z EU-Fond soudržnosti

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,
předložit schválení uzavření Smlouvy č. 08009733 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí  podepsanou ředitelem Fondu 20.4.2010  a přijetí dotace ke schválení zastupitelstvu města,              
T: 5/2010

USNESENÍ Č. 296/2010 - ZŠ Lesní – realizace úspor energie
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace
Rada města po projednání

souhlasí

1. s uzavřením Smlouvy č.08006663 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR podepsanou ředitelem Fondu 20.4.2010

2. s přijetím dotace na projekt ZŠ Lesní-realizace úspor energie v rámci Operačního programu Životního prostředí ve výši:

767.797,50 Kč ze Státního fondu životního prostředí
13,052.557,50 Kč ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z EU-Fond soudržnosti

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,
předložit schválení uzavření Smlouvy č. 08006663 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí  podepsanou ředitelem Fondu 20.4.2010  a přijetí dotace ke schválení zastupitelstvu města,              
T: 5/2010

USNESENÍ Č. 297/2010 - Na Ladech – oprava komunikací
Kanalizační přípojky: výběr dodavatele stavby a realizace stavby  

Rada města po projednání

schvaluje

výběr dodavatele stavebních  prací na akci „Na Ladech – kanalizační přípojky“ přímým oslovením firmy Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ 49099451

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,

1. na akci „Na Ladech – kanalizační přípojky“ zajistit odeslání výzvy k předložení nabídkové ceny
   na realizaci stavby a návrhu smlouvy o dílo firmě Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ
   49099451,
T: 31. 5. 2010 - kontrolní

2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného
   smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce „Na Ladech –
   kanalizační přípojky“,  
T: 30. 6. 2010 - kontrolní

USNESENÍ Č. 298/2010 - Neptunova kašna – osazení kašny
Výběr dodavatele stavby a realizace stavby  
Rada města po projednání

schvaluje

výběr dodavatele stavebních  prací (osazení restaurované kašny na  náměstí Dr. E. Beneše v Liberci) přímým oslovením pana MgA. Aleše Johna,

bere na vědomí

předložený návrh smlouvy o dílo  včetně rozpočtu akce na rok 2010

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního  dokumentu – smlouvy o  dílo a následně zajistit realizaci akce „Neptunova kašna - osazení“,  
KT: 31. 5. 2010

USNESENÍ Č. 299/2010 - Vyhodnocení zimní údržby komunikací 2009 – 2010 ve městě Liberci
Rada města po projednání

bere na vědomí

„Vyhodnocení zimní údržby komunikací ve městě Liberci“ zpracované společností TSML a.s. ze dne 30.4.2010  

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
ve spolupráci s TSML a.s. zpracovat  operační plán zimní údržby 2010 – 2011 místních komunikací ve vlastnictví města Liberce a předložit ho ke schválení radě města,
Termín: 15. 10. 2010

USNESENÍ Č. 300/2010 - Plán oprav schodišť na rok 2010
Založení projektu a  návrh vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby

Rada města po projednání

bere na vědomí

Plán oprav schodišť na rok 2010

schvaluje

1.  založení projektu – akce „Opravy schodišť ve městě Liberci v roce 2010“,
2.  stavební realizaci akce „Opravy schodišť ve městě Liberci v roce 2010“ v členění:
• oprava schodiště Sněhurčina u č.p. 674,  
• oprava schodiště Nezvalova u č.p. 647,
• oprava schodiště Na Nábřeží ,
• oprava schodiště Jáchymovská u č.p. 252,
• oprava schodišť Vlnařská u č.p. 688, 690,
• oprava schodiště Vlčí Vrch u č.p. 671/26,
• oprava schodiště Olbrachtova u č.p. 604,
• oprava schodišť Olbrachtova u č.p. 621, 622, 623, 624,
• oprava schodiště Sadová – Hvězdná,
• oprava schodišť Sněhurčina u č.p. 694, 692, 688
a to vše do finanční výše příslušných rozpočtových položek rozpočtu odboru technické správy veřejného majetku pro rok 2010,
3. v souladu s  předloženým návrhem zadávacích podmínek, vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Opravy schodišť ve městě Liberci v roce 2010“,
4. stavební realizaci akce „Opravy schodišť ve městě Liberci v roce 2010“,
5. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to:

komise pro otevírání obálek:
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
David Novotný - vedoucí oddělení  TSKO
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
Josef Honzík - oddělení TSKO
zástupce právního odboru

složení komise pro posouzení nabídek:
JUDr. Marek Řeháček - tajemník
Ing. František Hruša - náměstek primátora
Ing. Ladislav Fuchs - vedoucí odboru TS
David Novotný - vedoucí oddělení TSKO
zástupce právního odboru

návrh náhradníků členů komise:
Ing. Ondřej Červinka - náměstek primátora
Milan Šír - náměstek primátora
Ing. Václav Bahník - oddělení TSIN
Josef Honzík - oddělení TSKO
zástupce právního odboru                                                 

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,
1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek pro vypracování zadávací dokumentace pro realizaci akce“ zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Opravy schodišť ve městě Liberci v roce 2010“, a následně s vítězným uchazečem uzavřít příslušnou smlouvu o dílo,     
KT: 30. 6. 2010

2. po uzavření smlouvy o dílo zajistit řádnou realizaci akce,
KT:  30. 10. 2010

USNESENÍ Č. 301/2010 - Zajištění hlavních mostních prohlídek, diagnostických průzkumů a statických přepočtů zatížitelnosti v roce 2010
Rada města po projednání

schvaluje

1. zajištění hlavních mostních prohlídek a statických přepočtů zatížitelnosti na mostních konstrukcích v majetku města Liberec v roce 2010,

2. výběr dodavatele zajištění  hlavních mostních prohlídek a  statických přepočtů zatížitelnosti na mostních konstrukcích v majetku města Liberec v roce 2010  přímým oslovením firmy VANER s.r.o., Liberec, V Horkách 76/18, PSČ 460 08    

a ukládá

Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,

1. zajistit odeslání výzvy k předložení nabídkové ceny na hlavní mostní prohlídky a statické
    přepočty zatížitelnosti na mostních konstrukcích v majetku města Liberec v roce 2010  firmě
    VANER s.r.o., Liberec, V Horkách 76/18, PSČ 460 08,
T: 30. 5. 2010  

2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného
    smluvního  dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit hlavní mostní prohlídky a statické
    přepočty zatížitelnosti na mostních konstrukcích v majetku města Liberec v roce 2010,  
T: 30. 10. 2010

USNESENÍ Č. 302/2010 - Majetkoprávní operace
Rada města po projednání

souhlasí

s majetkoprávními operacemi pod body:
I. Budoucí prodej pozemku
Rada města dne 18. 5. 2010 souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na
prodej nemovitosti:
části pozemku p.č. 420, k.ú. Doubí u Liberce v souvislosti s plánovanou výstavbou nové trafostanice budoucí kupující:
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 27232425
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,
kupní cenu ve výši 950,- Kč/m2
a úhradu nákladů spojených s realizací prodeje,

schvaluje

majetkoprávní operace pod body:
II. Záměry prodeje a ceny pozemků
1. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.1425/1, k.ú. Liberec formou výběrového řízení za cenu  561.000,-Kč.
2. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.2829/1, k.ú. Liberec formou výběrového řízení za cenu cca 448.000,-Kč.
3. Rada města dne  18. 5.  2010 schvaluje záměr prodeje části pozemků p.č. 4161/2, 4173/1, 4173/13, k. ú. Liberec  formou výběrového řízení  za cenu  cca 51.000,-Kč.
4. Rada města dne  18. 5. 2010  schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 4297, k. ú. Liberec formou výběrového řízení za cenu  cca 276.000,-Kč.
5. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje prodej pozemku p.č.5433/2, k.ú. Liberec formou výběrového řízení za cenu  45.000,-Kč.
6. Rada města dne  18. 5.  2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 5500/1, k. ú. Liberec formou veřejné dražby dobrovolné  za nejnižší podání  cca 279.000,-Kč.
7. Rada města dne  18. 5.  2010 schvaluje záměr prodeje  pozemku p.č. 25/1, k. ú. Rochlice u Liberce formou výběrového řízení  za cenu  458.000,-Kč.
8. Rada města dne 18. 5.  2010 schvaluje záměr prodeje  pozemků p.č. 38/1, 39/1, 42/13 část, k. ú. Rochlice  formou veřejné dražby dobrovolné s předkupním právem nájemce pozemku p.č. 42/13, k. ú. Rochlice u Liberce za nejnižší podání cca 562.000,-Kč.  
9. Rada města dne  18. 5.  2010 schvaluje záměr prodeje  pozemku p.č. 292, k. ú. Rochlice u Liberce formou výběrového řízení  za cenu  471.000,-Kč.
10. Rada města 18. 5. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.446 a 448/5, k.ú. Rochlice firmě Ředitelství silnic a  dálnic, IČ: 65993390 za účelem realizace stavby I/35 MÚK Česká mládež – úprava větve křižovatky, za cenu 16.000,-Kč.
11. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 498/1,   k. ú. Rochlice u Liberce  formou výběrového řízení  za cenu  cca 178.000,-Kč.
12. Rada města dne  18. 5. 2010 schvaluje záměr prodeje  pozemku p.č. 894/1, k. ú. Rochlice u Liberce formou výběrového řízení za cenu  388.000,-Kč.
13. Rada města dne  18. 5.  2010 schvaluje záměr prodeje  pozemku p.č. 1118/1, k. ú. Rochlice u Liberce formou výběrového řízení  za cenu  425.000,-Kč.
14. Rada města dne  18. 5. 2010 schvaluje záměr prodeje  pozemků p.č. 1125, 1126/1, k. ú. Rochlice u Liberce formou výběrového řízení za cenu 1,064.000,-Kč.
15. Rada města dne  18. 5. 2010 schvaluje záměr prodeje  pozemků p.č. 1303/6, 1303/12, k. ú. Rochlice u Liberce formou výběrového řízení za cenu 1,918.000,-Kč.
16. Rada města dne  18. 5. 2010 schvaluje záměr prodeje  pozemku p.č. 1482/3, k. ú. Rochlice u Liberce formou výběrového řízení  za cenu  214.000,-Kč.
17. Staženo.
18. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.533/1, k.ú. Františkov u Liberce formou výběrového řízení za cenu 530.000,-Kč.
19. Rada města dne 18. 5. 2010
a) zrušuje usnesení č. 396/05, bod č. VI/26 ze dne 21. 6. 2005 (veřejná dražba dobrovolná),
b) schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 30/1, 31/1, k. ú. Růžodol I  formou výběrového řízení za cenu  555.000,-Kč.
20. Staženo.
21. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 397 část, 398, 399, jiné stavby na pozemku p.č. 398,  k. ú.Nové Pavlovice  formou veřejné dražby dobrovolné  za nejnižší   podání  cca 548.000,-Kč.
22. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.903/11 a pozemku p.č.903/212, k.ú.Staré Pavlovice formou výběrového řízení za cenu cca 30.000,-Kč.
23. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.1277/24, k.ú. Ruprechtice formou výběrového řízení za cenu cca 190.000,-Kč.
24. Rada města dne  18. 5.  2010 schvaluje záměr prodeje  pozemků p.č. 36, 38, k. ú. Kateřinky u Liberce za cenu   212.000,-Kč.
25. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.127/1, k.ú. Kateřinky u Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p.č.127/4 za cenu cca 15.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.
26. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 317/3, 333, 334, 335, 355/11 k.ú. Krásná Studánka formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 1,025.000,-Kč.
27. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 355/3 k.ú. Krásná Studánka formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání 110.000,-Kč.
28. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.377/4 a 377/10, k.ú. Radčice u Krásné Studánky formou veřejné dražby dobrovolné za nejnižší podání cca 280.000,-Kč.
29. Rada města dne 18. 5. 2010 neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č.1839/1, 1838/7, k.ú. Liberec.
30. Rada města dne  18. 5. 2010 neschvaluje záměr prodeje části  pozemku  p.č. 5546/1, k. ú.  Liberec.
31. Rada města dne 18. 5. 2010 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.5946/1 a pozemku p.č.5978/9, k.ú. Liberec.
32. Rada města dne 18. 5. 2010 neschvaluje záměr prodeje části  pozemku  p.č. 712/1, k. ú.  Rochlice u Liberce.
33. Rada města dne  18. 5. 2010 neschvaluje záměr prodeje   pozemků  p.č. 712/3, 712/303, k. ú.  Rochlice u Liberce.
34. Rada města dne  18. 5. 2010 neschvaluje záměr prodeje části  pozemku  p.č. 1235/2, k. ú. Rochlice u  Liberce.
35. Rada města dne  18. 5. 2010 neschvaluje záměr prodeje části  pozemku  p.č. 1521/1, k. ú.  Rochlice u Liberce.
36. Rada města dne 18. 5. 2010 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1081, k.ú.Horní Růžodol.
37. Rada města dne 18. 5. 2010 neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.č49/2, k.ú. Františkov u Liberce.
38. Rada města dne 18. 5. 2010 neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.1024/1, k.ú. Františkov u Liberce.
39. Rada města dne 18. 5. 2010 neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č.1/2, 3/1, 1400/6, k.ú. Růžodol I a p.p.č. 925/5, k.ú. Staré Pavlovice.
40. Rada města dne 18. 5. 2010 neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.277/1, k.ú. Nové Pavlovice.
41. Rada města dne 18. 5. 2010 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.894, k.ú. Staré Pavlovice.
42. Rada města dne 18. 5. 2010 neschvaluje záměr prodej pozemku p.č.1910/2, k.ú. Ruprechtice.
43. Rada města dne 18. 5. 2010 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.741, k.ú. Kateřinky u Liberce.
44. Rada města dne  18. 5. 2010 neschvaluje záměr prodeje   pozemku  p.č. 683/1, k. ú.  Doubí u Liberce.
45. Rada města dne 18. 5. 2010 neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č.85/1 a 1079/1, k.ú. Krásná Studánka
46. Rada města dne 18. 5. 2010
a) zrušuje usnesení č. 476/08, oddíl V., bod 23 ze dne 9. 9. 2008 (veřejná dražba)
b) schvaluje záměr prodeje  pozemku p.č. 822 a pozemku p.č. 823, k.ú.  Vesec u Liberce  formou  výběrového řízení.

III. Záměry prodeje a ceny budov
1. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje záměr prodeje budovy  čp. 280, ul. Na Čekané, Liberec 15 včetně pozemků p.č. 590, 591, k.ú. Starý Harcov, formou výběrového řízení za cenu 5,000.000,-Kč.
2. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje záměr prodeje objektu skladovací haly, ul. Dlouhá, Liberec 25  včetně pozemku p.č. 326/3 a části pozemku p.č. 326/1, k.ú. Vesec u Liberce, za cenu cca 2,400.000,-Kč.

IV. Úprava cen budov
1. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje snížení ceny budovy  čp. 62, ul. Sadová, Liberec 5  včetně pozemků p.č. 997, 995/1, 995/4, k.ú. Liberec o 30 % tj. na 9,520.000,-Kč a vyhlášení opakovaného výběrového řízení.
2. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje snížení ceny budovy  čp. 169, ul. Dvorská, Liberec 5  včetně pozemků p.č. 3594/1, 3593/1, k.ú. Liberec  o 30 % tj. na 3,780.000,-Kč a vyhlášení opakovaného výběrového řízení.
3. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje snížení ceny budovy  čp. 128, ul. Švermova, Liberec 20  včetně pozemků p.č. 44/3, 44/18, k.ú. Ostašov u Liberce o 30 % tj. na 2,660.000,-Kč a vyhlášení opakovaného výběrového řízení.
4. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje snížení ceny budovy  čp. 622, ul. Česká, Liberec 25  včetně pozemků p.č. 1361/7, 1361/1, 1362/1, k.ú.Vesec u Liberce o 20 % tj. na 5,600.000,-Kč a  vyhlášení opakovaného výběrového řízení.

V. Pronájem pozemků
1. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje záměr nájmu části pozemku p.č. 1378/7, k.ú. Ruprechtice o výměře 3.000 m² na dobu určitou 10 let pro občanské sdružení Dětský sen, Americká 588/57, 460 10  Liberec 3, za roční  nájemné 45.000,-Kč/rok, s povinností vybudovat zde hřiště do konce roku 2010.
2. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje nájem pozemku p.č. 1632/1, k.ú. Starý Harcov o výměře 2.555 m² na dobu neurčitou pro občanské sdružení Čmelák - Společnost přátel přírody, Švermova 32, 460 10  Liberec 1, za roční  nájemné  1,-Kč/rok.

VI. Náhrada nákladů
Rada města po projednání schvaluje náhradu nákladů:  
1.  ul. Sadová 62, Liberec 5  -  Iveta Mocková       (83.300,-Kč)
2.  ul. Sadová 62, Liberec 5  -  Šárka Paidarová     (227.800,-Kč)
3.  ul. Sadová 62, Liberec 5  -  Pavlína Hrnčířová  (90.690,-Kč)

VII. Věcná břemena
1. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  
plynovodu, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1732, 1734, 1789/1, 5947, 5960, 5961, 5962, 5963/1, 5964/1, 5965, 5967, 5969, 5970, k.ú. Liberec, na dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu pro část 200,-Kč/m2 bez DPH a pro část 136,-Kč/m2 bez DPH.
2. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení
dešťové kanalizace,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu na  pozemku/cích/ p.č. 2426/1, k.ú. Liberec, na dobu existence stavby příslušných   inženýrských  sítí pro REAL  SPACE s.r.o., Moskevská 28, Liberec IV-Perštýn, PSČ: 460 01, IČ: 27324648  za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH.
3. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1516/1, 1516/10, 4026/1, 4035/1, 4035/12, 5819/4, 5822, 5824, 5829/1, k.ú. Liberec na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 200,- Kč/m2 bez DPH.
4. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5848, k.ú. Liberec na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 200,-Kč/m2 bez DPH.
5. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6137, k.ú. Liberec na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 88,-Kč/m2 bez DPH.
6. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 435, k.ú. Janův Důl u Liberce na  dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 88,-Kč/m2 bez DPH.
7. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 1332/79, 1332/80, 1333/1,  k.ú. Růžodol I., na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 56,-Kč/m2 bez DPH.
8. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1332/79, 1332/80, 1333/1,  k.ú. Růžodol I., na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 56,-Kč/m2 bez DPH.
9. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 1341/10, 1347/6, 1348/10,  k.ú. Růžodol I., na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČO 60193336, za cenu 56,-Kč/m2 bez DPH.
10. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  vrchního vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 111/1, 136, 392 k.ú. Karlinky na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.
11. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu přes pozemek p.č. 188/5, k.ú. Horní Hanychov, na dobu  neurčitou pro vlastníka  pozemku p.č. 188/7, k. ú. Horní Hanychov,  jehož vlastníkem je v současné  době Tomáš Budina, DiS, Sametová 716/8, Liberec - Liberec VI- Rochlice,  za cenu  84,-Kč/m2 bez DPH a zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní a kanalizační přípojky,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p.č. 188/5,  k.ú. Horní Hanychov na dobu existence stavby příslušných   inženýrských  sítí pro vlastníka  pozemku p.č. 188/7, k. ú. Horní Hanychov,  jehož vlastníkem je v současné  době Tomáš Budina, DiS, Sametová 716/8, Liberec - Liberec VI- Rochlice,  za cenu  56,-Kč/m2 bez DPH.
12. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene příjezdu a přístupu přes pozemek p.č. 188/5, k.ú. Horní Hanychov, na dobu  neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 188/8, k. ú. Horní Hanychov,  jehož vlastníkem je v současné době Budinová Lea MUDr., Hanácká 411, Liberec - Liberec VIII- Dolní Hanychov,  za cenu  84,-Kč/m2.
13. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodu, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 733/44, 733/45, 737/6, 1149, k.ú. Doubí u  Liberce, na dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 56,-Kč/m2 bez DPH.
14. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene
a) strpění uložení  plynovodu,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu na  pozemku/cích/ p.č. 782/120, 1191/1, uložení dešťové kanalizace, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1191/1, přípojka VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 782/1, k.ú. Doubí u Liberce, na dobu  existence  stavby inženýrských sítí  pro SIGMAPLAST a. s. , Chrastavská 273/30, Liberec, 460 01, IČ 27340341, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH
b) příjezdu a přístupu přes pozemek p.č. 782/48, 1188, k.ú. Doubí u  Liberce, na dobu  neurčitou, ve prospěch SIGMAPLAST a. s., Chrastavská 273/30, Liberec, 460 01, IČ 27340341, za cenu 84,-Kč/m2 bez DPH.
15. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné telekomunikační sítě, příjezd a  přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 2223/1, k.ú. Vesec u  Liberce, na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro České Radiokomunikace a.s., U Nákladového nádraží 3144, Praha 3, IČO 26705036, za cenu 40,- Kč/m2.
16. Rada města dne 18. 5. 2010 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelové vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1020/8, 1020/11, 1022 k.ú. Machnín na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390, za cenu 40,-Kč/m2 bez DPH.
17. Rada města dne 18. 5. 2010 neschvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1443/86, k.ú. Ruprechtice, na  dobu existence stavby příslušných inženýrských sítí.

VIII. MO Lbc Vratislavice n/N – 1. Záměr prodeje pozemků

1. Záměr prodeje pozemků
1. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 3490 a 3491 při ul. Za Tratí v k.ú. Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu 349.000,-Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku, za předpokladu dorovnání nejvyšší nabídky.
2. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1004/4, oddělené z p.p.č. 1004 dle GP č. 2810-4/2009 ze dne 27.2.2009, při ul. Prosečská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 90.500,-Kč, formou výběrového řízení.
3. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 94/1, p.p.č. 98/3 a p.p.č. 99/1 při ul. Náhorní v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 320,-Kč/m2 + náklady prodeje, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemků.

ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit návrh majetkoprávních operací pod bodem I. ke schválení zastupitelstvu města.
T: 27. 5. 2010

USNESENÍ Č. 303/2010 - Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 2010
Rada města po projednání

bere na vědomí

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 2010

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva města dne  27. 5. 2010.

USNESENÍ Č. 304/2010 - Zástavní smlouvy - bytové objekty v lokalitě U Sila
Rada města po projednání

souhlasí

se zřízením zástavního práva k šesti bytovým objektům č.p. 1201 až 1206 Katastrální území Vratislavice nad Nisou ve prospěch České republiky zastoupené Ministerstvem pro místní rozvoj, se sídlem Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15, IČ: 66002222

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit návrh na uzavření zástavních smluv ke schválení zastupitelstvu města
T:  27. 5. 2010

USNESENÍ Č. 305/2010 - Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací Statutárního města Liberec sociálního a zdravotního zaměření za rok 2009 včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací
Rada města po projednání

bere na vědomí

předložené rozbory činnosti a hospodaření za rok 2009:
1) příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec
2) příspěvkové organizace Dětské centrum Sluníčko Liberec
3) příspěvkové organizace Komunitní středisko Kontakt Liberec

a schvaluje

1. zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů a dalších stanovených limitů pro hospodaření příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření za rok 2009
2. způsob krytí zhoršeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Komunitní středisko Kontakt Liberec ze zdrojů rezervního fondu organizace.

USNESENÍ Č. 306/2010 - Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence Statutárního
města Liberec v roce 2009

Rada města po projednání

bere na vědomí

zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací z Fondu prevence Statutárního města Liberec v roce 2009

a ukládá

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,
předložit zprávu zastupitelstvu města k projednání
T: 27. 5. 2010

USNESENÍ Č. 307/2010 - Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v roce 2009
Rada města po projednání

bere na vědomí

zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací  z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v roce 2009

a ukládá

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,
předložit zprávu zastupitelstvu města k projednání
T: 27. 5. 2010

USNESENÍ Č. 308/2010 - Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě s Mezinárodním Centrem Universium o.p.s.
Rada města po projednání

bere na vědomí

žádost o uzavření dodatku ke smlouvě s Mezinárodním Centrem Universium, o.p.s.

a ukládá

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek,
vyzvat MCU k okamžitému zjednání nápravy a dodržování podmínek smlouvy.
T: ihned

USNESENÍ Č. 309/2010 - Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení, prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu a přidělení ubytování nízkého standardu
Rada města po projednání

schvaluje

1) Johanové Markétě přidělení  bytu  č.  102,  o  velikosti  1+0  v  ulici U Sila 1204, Liberec 30
2) Kurelové Heleně, přidělení bytu č. 305, o velikosti 1+0 v ulici U Sila 1202, Liberec 30
3) Mlejnkové Pavlíně přidělení bytu č. 32, o velikosti 2+kk v ulici Krajní 1580, Liberec 30
4) Pěkníkové Jeleně – prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu v  objektu Kateřinská 156 na dobu určitou 6 měsíců a to do 31. 10. 2010
5) Telvákovi Janovi – prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu v  objektu Kateřinská 156 na dobu určitou 5 měsíců a to do 30. 9. 2010
6) Šustrovi Jiřímu – poskytnutí ubytování nízkého standardu v objektu Kateřinská 156, ubytovací jednotky č.7 na dobu určitou 6 měsíců a to do  30. 11. 2010

a ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
1.  vydat pokyn k sepsání nájemní smlouvy s Johanovou Markétou a Kurelovou Helenou
T: červen 2010

2.  uzavřít nájemní smlouvu s Mlejnkovou Pavlínou
T: červen 2010

3.  uzavřít dodatek ke smlouvě s Pěkníkovou Jelenou a Telvákem Janem
T: červen 2010

4.   uzavřít smlouvu o ubytování s Šustrem Jiřím
T: červen 2010

USNESENÍ Č. 310/2010 - Přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou
Rada města po projednání

schvaluje

1. Filipové Hedvice přidělení bytu č.203 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou
    v Liberci 6, Krejčího 1172
2. Majkutové Valerii přidělení bytu č.407 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou
    v Liberci 6, Krejčího 1172
3. Hamanové Marii přidělení bytu č.9 o velikosti 1+kk v domě s pečovatelskou službou v
    Liberci 6, Burianova 1071

a ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, uzavřít nájemní smlouvy.
T:  červen 2010

USNESENÍ Č. 311/2010 - Navýšení nájemného v bytech postavených se státní dotací v ulici Krajní č.p. 1575-1580, Liberec 30
Rada města po projednání

schvaluje

navýšení nájemného v bytových domech postavených se státní dotací v  ulici Krajní č.p. 1575 - 1580, Liberec 30 o míru inflace, kterou vyhlásil Český statistický úřad za rok 2009 ve výši 1 %

a ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
písemně informovat o navýšení základního nájemného z bytů
T: 30. 6. 2010

USNESENÍ Č. 312/2010 - Návrh na poskytnutí odměn paní Ing. Jaromíře Čechové, ředitelce příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, paní Mgr. et Bc. Anně Vereščákové, ředitelce příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec a panu Michaelu Dufkovi, řediteli příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec
Rada města po projednání

schvaluje

návrh na poskytnutí odměny paní Ing. Jaromíře Čechové, ředitelce příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, paní Mgr. et Bc. Anně Vereščákové, ředitelce příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec a panu Michaelu Dufkovi, řediteli příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec, dle důvodové zprávy

a ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních  a zdravotních služeb,
seznámit paní Ing. Jaromíru Čechovou, paní Mgr. et Bc. Annu Vereščákovou a pana Michaela Dufka s usnesením Rady města Liberec a zajistit realizaci výplaty odměny ve výplatním termínu za měsíc květen 2010 z  finančních prostředků uvedených příspěvkových organizací
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 313/2010 - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Základní školou, Liberec, Dobiášova 851/5 a MUDr. Miladou Rosenbergovou
Rada města po projednání

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  o nájmu nebytových prostor č. 2/10  mezi Základní školou, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkovou organizací a MUDr. Miladou Rosenbergovou, kterým se mění doba nájmu na dobu neurčitou

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
seznámit s rozhodnutím rady města ředitele základní školy
T: ihned

USNESENÍ Č. 314/2010 - Povolení výjimky z počtu dětí stanovených § 23 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro mateřské školy zřizované Statutárním městem Liberec
Rada města po projednání

schvaluje

povolení výjimky dle ustanovení § 23, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb., z počtu dětí stanoveného vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o  předškolním vzdělávání

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
informovat o povolení výjimky ředitelky mateřských škol, jmenovitě uvedených v příloze.
T: ihned

USNESENÍ Č. 315/2010 - Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a  školám v areálu Městského stadionu Liberec na období červenec až prosinec 2010
Rada města po projednání

schvaluje

seznam počtu hodin přidělených Zadavatelem v rámci veřejné služby na období červenec až prosinec 2010 včetně rezervy takto:

FC Slovan Liberec, o.s., 177 hodin,
z toho: 117 hodin (fotbalový stadion – trénink), 48 hodin (fotbalové hřiště – trénink),
12 hodin (fotbalový stadion – zápas)

AC Slovan Liberec, o.s., oddíl atletiky    8 hodin (hala pro míčové sporty)

FBC Liberec, florbal 99 hodin (hala pro míčové sporty)

BK Variace Liberec 160 hodin,
z toho: 156 hodin (zimní hala I. – ledová plocha), 4 hodiny (hala pro míčové sporty)

TJ Bílí Tygři Liberec 697 hodin,
z toho: 43 hodiny (fotbalový stadion - trénink), 624 hodiny (zimní hala I. – ledová plocha), 30 hodin (hala pro míčové sporty)

TJ Lokomotiva, oddíl házené 14 hodin (hala pro míčové sporty)

BK Kondoři Liberec, o.s. 197 hodin (hala pro míčové sporty)

TJ Dynamo, oddíl kuželek 66 hodin (kuželna)

TJ Lokomotiva, oddíl kuželek 66 hodin (kuželna)

Veřejné bruslení 16 hodin (zimní hala I. – ledová plocha)

Školy zřizované SML 503 hodin (zimní hala I. – ledová plocha, atletický stadion, hala pro míčové sporty)

Rezerva SML 100 hodin

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
1. předat Provozovateli seznam počtu hodin přidělených Zadavatelem v rámci veřejné služby
    jednotlivým konečným uživatelům,
T: neprodleně

2.  zajistit přidělení volných hodin veřejné služby školským příspěvkovým organizacím na základě
    jejich požadavků,
T: průběžně

3.  předložit radě města přehled čerpání hodin veřejné služby za období červenec až prosinec 2010
T: 02/11

USNESENÍ Č. 316/2010 - Hodnocení činnosti kulturních příspěvkových organizací Statutárního města Liberec za rok 2009 včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací pro rok 2009
Rada města po projednání

bere na vědomí

předložené „Hodnocení činnosti kulturních příspěvkových organizací Statutárního města Liberec za rok 2009 včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací pro rok 2009“  

a schvaluje

zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009.

USNESENÍ Č. 317/2010 - Hodnocení Divadla F. X. Šaldy Liberec Radou Divadla F. X. Šaldy Liberec a zhodnocení plnění ukazatelů Dohody mezi SML a DFXŠ za rok 2009
Rada města po projednání

bere na vědomí

a) hodnocení Divadla F. X. Šaldy Liberec Radou Divadla F. X. Šaldy Liberec za rok 2009,
b) plnění ukazatelů Dohody č. 8070018 uzavřené mezi SML a DFXŠ

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
seznámit s usnesením Rady města Liberec Dr. Radmilu Hrdinovou, předsedkyni Rady Divadla F. X. Šaldy Liberec a MgA. Martina Otavu, ředitele DFXŠ Liberec.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 318/2010 - Návrh na poskytnutí odměn za rok 2009 ředitelům příspěvkových organizací - Zoologická zahrada Liberec, Botanická zahrada Liberec, Naivní divadlo Liberec a Divadlo F. X. Šaldy Liberec     
Rada města po projednání

schvaluje


návrh na poskytnutí odměn za rok 2009 ředitelům příspěvkových organizací – Zoologická zahrada Liberec, Botanická zahrada Liberec, Naivní divadlo Liberec a Divadlo F. X. Šaldy Liberec dle důvodové zprávy

a ukládá

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
seznámit ředitele kulturních příspěvkových organizací s usnesením Rady města Liberec a zajistit realizaci výplat odměn z finančních prostředků uvedených příspěvkových organizací ve výplatním termínu za měsíc květen 2010.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 319/2010 - Zpráva o činnosti a hospodaření organizace Kulturní služby Liberec, s. r.o. za rok 2009
Rada města po projednání

bere na vědomí

předloženou zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2009 organizace Kulturní služby Liberec, s. r. o., se sídlem Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1, IČ 25417126

a ukládá

1. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
v souladu se schváleným závěrečným účtem SML za rok 2009 a s projednáním zprávy o činnosti a hospodaření organizace za rok 2009 v Radě města Liberec uhradit nedoplatek skutečně spotřebovaných energií Kulturních služeb Liberec, s. r. o. ve výši 230.963,-Kč na účet organizace,
T: 30. 6. 2010

2. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
písemně seznámit Petra Vostřáka, jednatele Kulturních služeb Liberec, s. r. o. s usnesením Rady města Liberec a vyzvat ho k vrácení nespotřebovaného příspěvku na opravy za rok 2009 ve výši 11.810,-Kč na  účet SML v souladu se schváleným závěrečným účtem SML za rok 2009.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 320/2010 - Projekt "Podpora moderních forem výuky na základních školách Libereckého kraje" - předfinancování poslední platby
Rada města po projednání

schvaluje

předfinancování závěrečné platby neinvestičních výdajů v rámci projektu „Podpora moderních forem výuky na základních školách Libereckého kraje" v  celkové výši 713.714,-Kč

a ukládá

1. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
v rámci nejbližšího rozpočtového opatření zařadit do návrhu rozpočtu odboru školství, kultury a sportu částku ve výši 713.714,-Kč na  předfinancování závěrečné platby neinvestičních výdajů v rámci projektu „Podpora moderních forem výuky na základních školách Libereckého kraje"
T: ihned

2. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
zajistit zpracování závěrečného vyúčtování projektu, včetně auditu a podání žádosti o závěrečnou platbu
T:08/2010

USNESENÍ Č. 321/2010 - Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z  Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 2. řádné kolo 2010
Rada města po projednání

souhlasí


s návrhem Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací poskytnutých ve 2. řádném kole roku 2010 z Kulturního fondu Statutárního města Liberec v celkové výši 704.000,-Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1,

schvaluje

návrh Správní rady kulturního fondu dle důvodové zprávy k podaným žádostem příjemců dotací:
a) Folklórní soubor Jizera – prodloužit čerpání dotace ve výši 20.000,-Kč do října 2010 na akci Výroční koncert Jizery;
b) Kontakt, sdružení fotografů Euroregionu Nisa – vyzvat příjemce dotace k vrácení částky 10.000,-Kč za pozdní vyúčtování akcí Beseda s  fotografy a Cyklus měsíčních výstav a uložit sankci v podobě vyřazení všech jeho žádostí ze všech účelových fondů města do konce roku 2011;

a ukládá

1. Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 2. řádné kolo roku 2010 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení,
T: 27. 5. 2010

2. Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
a) uzavřít s Folklórním souborem Jizera dodatek ke smlouvě č. 9/10/0088 o  prodloužení čerpání dotace z kulturního fondu do října 2010,
b) písemně seznámit příjemce dotace Kontakt, sdružení fotografů Euroregionu Nisa s rozhodnutím Rady města Liberec.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 322/2010 - Schválení přijetí peněžitého daru příspěvkovou organizací Městské lesy Liberec, p.o.
Rada města po projednání

schvaluje

přijetí peněžitého daru příspěvkovou organizací Městské lesy Liberec, p.o., IČ: 72053984
od firmy Termizo, a.s., se sídlem - Dr. Milady Horákové 571, PSČ 460 06 Liberec,
IČ: 646 50 251, a od firmy Teplárna Liberec, a.s., se sídlem - tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ 460 01 Liberec, IČ: 622 41 672,  a to v  celkové výši 180.000,-Kč  pro rok 2010.

a ukládá

Jiřímu Blimlovi, řediteli Městských lesů Liberec, p.o.
zajistit uzavření účelově vázané sponzorské smlouvy na poskytnutí finančního daru.

USNESENÍ Č. 323/2010 - Projekt "Zelená kniha  pro Liberec ", schválení záměru vypracování projektu
Rada města po projednání

schvaluje

Záměr vypracování projektu  „ Zelená kniha pro Liberec“

a ukládá

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,
zajistit vypracování projektu „ Zelená kniha pro Liberec“ a dále  předložit projekt ke schválení do Rady města
T: září 2010

USNESENÍ Č. 324/2010 - Schválení záměru regenerace rozvojových ploch veřejné zeleně v Liberci
Rada města po projednání

schvaluje

Záměr regenerace rozvojových ploch veřejné zeleně v Liberci
a) pozemek p.č. 3747, 3740, 3741, k. ú. Liberec, p.p.č. 1234, 1233/1, k. ú. Rochlice, (Pod sadem míru, U domoviny)
b) pozemek p.č. 1378/7, 1137/81, 1140/2, 1139/1, 1139/2, 1139/3, 1137/1, 1260, 1140/1, k. ú. Ruprechtice, ( Ruprechtice „ Cvičák“)

a ukládá

1. Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,
     zajistit zpracování projektové dokumentace  na regeneraci  schválených rozvojových ploch
     veřejné zeleně v Liberci
T: bezodkladně                                  

2. Ing. Čeňkovi Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
     zajistit potřebné finanční prostředky na zpracování projektů  a tyto prostředky zařadit do
     rozpočtu odboru komunálních služeb                                                                
T: 3. rozpočtové opatření

USNESENÍ Č. 325/2010 - Zahrada vzpomínek - výběr varianty řešení
Rada města po projednání

schvaluje


realizaci projektu Zahrada vzpomínek ve variantě č. III   „Řeka vzpomínek„

a ukládá   

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,
zajistit dopracování projektové dokumentace dle schválené varianty                                              
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 326/2010 - Nájemní smlouvy na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria
Rada města po projednání

schvaluje

uzavření nájemních smluv na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria na dobu deseti let od podpisu smlouvy s těmito občany:
04/2010

Martincová Marcela Liberec 19, U struhy 11 L-190
Hýbnerová Eva Liberec 1, Ruprechtická 317/14A DK-293
Rážková Miroslava Liberec 6, Burianova 915/3 L-80
Nováková Věra Liberec 4, U Opatrovny 172 STE-60
Zdarkova Miriam 428 N.Orchard Ave, Cańon City, USA XVIII-80
Dostál František Liberec 3, Hanychovská 24/416 XVI-5
Paclík Václav Liberec 1, Tržní nám. 153 STM-39
Pěničková Marie Liberec 3, Františkovská 132/14 NO-202
Stanislavová Viktorka Liberec10, Jáchymovská 266/34 NO-156
Škodová Jana Světlá p/Ještědem 55 KZ-F-5
Jirgesová Irena Liberec 2, Na svahu 33/15 L-54
Černiková Miloslava Liberec 11, Londýnská 508/33 XVII-7
Fantlová Božena Liberec 6, Na jezírku 623/18 NO-165
Šurý Zdeněk Jablonec n/N., Erbenova 17 KZ-VIII-28
Hutařová Helena Liberec 1, Husova 69 XI-30
Drahoňovská Věra Liberec 1, Klostermannova 466/3 NO-203
Kerda Karel, Ing. Liberec 7, Holečkova 12/352 T-39
Mazánek František Liberec 15, Nezvalova 665 J-37
Suchl Jan Liberec 14, Horská 10 XII-31
Grůšová Vendulka Liberec 15, Jizerská   383/42 L-241a
Kolátorová Božena Liberec 10, Vltavská 252 III-29
Kaňka Jaroslav Liberec 11, Úvozní 289/2 III-101
Kohoutová Anna Liberec 6, Dobiášova 855 VI-45
Šepelová Hana Liberec 1, Sosnová 475 III-57
Nuderová Helena Liberec 5, Aloisina výšina 418/14 NO-83
Maška Jaroslav Liberec 11, Železniční 172 HK-156
Raisová Jana Liberec 3, Metelkova 133/1 J-73
Žižka František Liberec 5, Na výšinách 444/22 KZ-V-29
Zetová Alena Liberec 5, Březinova 31/249 STK-42
Golová Ludmila Varnsdorf, Pražská 2953 J-43
Zástěra Jaroslav Liberec 6, Červeného 610 STL-5
Bajzíková Eva Liberec 1, Skalní 497/9 III-162
Znojil Vladimír Liberec 5, Hvězdná 481/1 M-1
Matysová Zdeňka Liberec 6, Majakovského 648 T-36
Duřtová Ilona Chrastava, Albrechtice 34 T-25
Kovář Karel Liberec 9, Na louce 156/4 III-56
Mrkvanová Alena Liberec 5, Veleslavínova 243/15 XII-40
Hejzlarová Hana Liberec 25, Česká 97 NO-150
Šulc Jiří Český Dub, Vlčetín 35 L-188
Košátková Jarmila Liberec 10, Vltavská 251 III-30
Průšová Eva Liberec 1, Gorkého 616/4 M-18
Schneiderová Zdenka Liberec 5, Králův Háj 356 III-53
Petrusová Jaroslava Liberec 15, Sněhurčina 704/61q DK-370
Šalda Václav Liberec 30, U cihelny 1451 III-28
Walter Viktor Liberec 12, Polní 366/15 Z9-30
Franc Jiří Liberec 5, Vojtěšská 446/1 L-116

ukládá

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,
vydat pokyn správci pohřebiště firmě LIKREM s.r.o. k uzavření schválených nájemních smluv na hrobová místa.
Termín: 28. 5. 2010

USNESENÍ Č. 327/2010 - Výpůjčka kontejnerů pro separaci využitelných složek komunálního odpadu
Rada města po projednání

schvaluje

Uzavření smlouvy o výpůjčce 30 ks kontejnerů 1 100 litrů pro separaci využitelných složek komunálního odpadu s firmou EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17,19, 14021, Praha 4

a ukládá

Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb,
aby uzavřela s firmou EKO-KOM a.s. příslušnou smlouvu o výpůjčce
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 328/2010 - Protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace za období roků 2008 a  2009
Rada města po projednání

schvaluje

předložený protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace se zaměřením na  účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2008 a 2009.

USNESENÍ Č. 329/2010 - Protokol z kontroly hospodaření MŠ "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvková organizace
Rada města po projednání

schvaluje

protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola “Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvková organizace se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2008 a  2009.

USNESENÍ Č. 330/2010 - Zpráva likvidátora LVT a.s. v likvidaci k 31. 3. 2010
Rada města po projednání

schvaluje

v souladu s ust. § 190 odst. 1, jako jediný akcionář společnosti Liberecké výstavní trhy, a.s. v likvidaci, IČ 49902725, se sídlem Liberec 1, Masarykova 24:
1) Účetní závěrku vč. zprávy auditora o ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích k datu k 31. 12. 2009

2) Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku
    Návrh likvidačního zůstatku je 18.041 tis. Kč, z toho hodnota bývalého sídla LVT a.s. je 16 mil. Kč. Zbývající část likvidačního zůstatku bude převedena na účet města.

3) Plnění časového plánu likvidace
Likvidace probíhá v souladu s plánem likvidace, schváleným na zasedání Rady města Liberec dne 20.1.2009, tj. návrh na výmaz společnosti z  Obchodního rejstříku bude podán v srpnu 2010.

USNESENÍ Č. 331/2010 - Úprava řešení kruhové křižovatky Polní - Selská - Na Mlýnku,
Schválení odchylky od řešení dle urbanistické studie "Liberec - Staré Pavlovice"

Rada města po projednání

souhlasí

s návrhem změny schválené studie „Liberec – Staré Pavlovice“ spočívající v nahrazení kruhové křižovatky ulic Polní-Selská-Na Mlýnku křižovatkami stykovými

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora
předložit změnu studie „Liberec – Staré Pavlovice“ ke schválení zastupitelstvu města.
T:  27. 5. 2010

USNESENÍ Č. 332/2010 - Strategie rozvoje informačního systému SML
Rada města po projednání

schvaluje


Strategii rozvoje Informačního systému Statutárního města Liberce; a

ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
zajistit naplňování této strategie v prostředí MML dle finančních možností.
T: průběžně

USNESENÍ Č. 333/2010 - Předložení projektu Technologického centra ORP do Výzvy č. 06 IOP
Rada města po projednání

schvaluje

předložený projekt do výzvy č. 06 IOP, včetně navrhovaných podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace

a ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MML, zajistit veškeré podklady a projekt předložit.

USNESENÍ Č. 334/2010 - Zřízení stálé expozice věnované libereckým podzemním objektům a civilní
obraně v prostorách krytu CO Lucemburská

Rada města po projednání

schvaluje

1. zřízení stálé expozice věnované historii libereckých podzemních objektů a civilní obrany v krytu CO Lucemburská;
2. zpřístupnění krytu CO Lucemburská veřejnosti dle pravidel v důvodové zprávě;

ukládá

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
- zajistit výrobu a umístění stálé expozice v prostorách zpřístupnění krytu CO
 Lucemburská
- zpřístupnit expozici veřejnosti
Termín: 9/2010

USNESENÍ Č. 335/2010 - Záměr pronájmu nebytového prostoru na adrese: ul. Frýdlantská 285/16, Liberec 1 (bývalé kino Varšava), a to prostoru restaurace "Maškovka" a prostoru restaurace "Barrandof" na dobu neurčitou
Rada města po projednání

schvaluje

1. záměr uzavření nové nájemní smlouvy o pronájmu nebytového prostoru objektu
ul. Frýdlantská 285/16, Liberec I, a to prostoru restaurace „Maškovka“ a  přilehlé garáže o celkové výměře 342 m2 na dobu neurčitou

2. záměr uzavření nové nájemní smlouvy o pronájmu nebytového prostoru objektu ul. Frýdlantská 285/16, Liberec I, a to prostoru restaurace „Barrandof“ o výměře 120 m2 na dobu neurčitou                                               

a ukládá

Ing. Jaroslavu Čechovi, vedoucímu oddělení správy budov,
zveřejnit záměr pronájmu uvedených prostor na dobu neurčitou v objektu ul. Frýdlantská 285/16 v Liberci I.
Termín:  květen 2010

USNESENÍ Č. 336/2010 - Jmenování vedoucího odboru Koordinátor dotací EU Magistrátu města Liberec
Rada města po projednání

jmenuje

na návrh JUDr. Marka Řeháčka, tajemníka Magistrátu města Liberec,
Ing. Michala Vereščáka do funkce vedoucího odboru Koordinátor dotací EU Magistrátu města Liberec dle důvodové zprávy s termínem nástupu do  funkce od 1. června 2010

a ukládá

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec,
provést jmenování nového vedoucího odboru podle zákona.    

USNESENÍ Č. 337/2010 - Plnění usnesení rady města za měsíc duben 2010
Rada města po projednání

bere na vědomí

předloženou zprávu

a souhlasí

s prodloužením termínů sledování usnesení tak, jak jsou navrženy v důvodové zprávě a s vypuštěním z kontroly usnesení č. 59/10.

USNESENÍ Č. 338/2010 - Návrh na snížení základního jmění Liberecké IS, a.s.
Rada města po projednání

souhlasí

se snížením základního kapitálu obchodní společnosti Liberecká IS, a.s., Jablonecká 41, Liberec 5. IČ 25450131, zapsaná v obchodním rejstříku u  KS v Ústí n. L. pod RgB 1429 takto:
1. snížení základního kapitálu ve smyslu § 211 obch. zák. o částku 33,800.000,-Kč z důvodu snížení účetní ztráty z předchozích let firmy Liberecká IS, a.s., když se jedná o ztrátu zjištěnou  na základě účetní uzávěrky za rok 2009
2. rozsah snížení základního kapitálu o 33,800.000,-Kč
3. způsob snížení základního kapitálu bude proveden bezplatným vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionáře

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit návrh na snížení základního kapitálu Liberecké IS, a.s. l odsouhlasení Zastupitelstvem města Liberec dne 27. 5. 2010.

USNESENÍ Č. 339/2010 - Patronátní prohlášení pro DPML, a.s.
Rada města po projednání

schvaluje

„Patronátní prohlášení“ pro ČSOB Liberec dle přílohy

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, Patronátní prohlášení podepsat.
T: 5/10

USNESENÍ Č. 340/2010 - Stanovení počtu členů zastupitelstva pro následující volební období
Rada města po projednání

navrhuje stanovit

pro následující volební období počet členů Zastupitelstva města Liberec v počtu 39 členů.

USNESENÍ Č. 341/2010 - Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec
Rada města po projednání

schvaluje

předložený návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec, Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, ve výši dle důvodové zprávy,

a ukládá

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec,
zajistit vypracování podkladů k výplatě odměny Mgr. Krajčíkovi ve výplatním termínu za měsíc květen 2010.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 342/2010 - Hodnocení 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29. dubna 2010
Rada města po projednání

pověřuje

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 4. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 29. dubna 2010, primátora, náměstky primátora a tajemníka MML.

USNESENÍ Č. 343/2010 - Organizační zajištění 5. zasedání zastupitelstva města
Rada města po projednání

schvaluje

konání 5. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 27. května 2010 v  15.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse
3. Majetkoprávní operace
4. Bezúplatný převod zahradních chatek
5. Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů
6. Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2009
7. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 2010
8. Zástavní smlouvy – bytové objekty v lokalitě U Sila
9. Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence Statutárního města Liberec v roce 2009
10. Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v roce 2009
11. Návrh správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 2. řádné kolo 2010
12. MŠ Kamarád – realizace úspor energie
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace
13. ZŠ Lesní – realizace úspor energie
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace
14. Návrh na snížení základního jmění Liberecké IS, a. s.
15. Úprava řešení kruhové křižovatky Polní – Selská – Na Mlýnku, schválení odchylky od řešení dle urbanistické studie „Liberec – Staré Pavlovice“
16. Petice Za výstavbu domu v ulici Svojsíkova v Liberci
17. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro následující volební období
18. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 29. dubna 2010
19. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

Rada města obdržela tyto písemné informace:
I. Odůvodnění rozhodnutí odboru životního prostředí Magistrátu města Liberec o pokácení dubu rostoucího na  p.p.č. 1747/62 v k.ú. Starý Harcov, ul. Aloisina výšina – dotaz Mgr. Jana Korytáře, člena Zastupitelstva města Liberec
II. Situace kolem demontované lávky spojující ulice Nad Údolím a Českou
III. Pozemky vyřazené z privatizačního procesu
IV. Petice za zrušení výstavby parkovacích ploch v obytné části Bendlovy ulice Technickou univerzitou Liberec


Ing. Jiří K i t t n e r, v. r. 
primátor města

Ing. František H r u š a, v. r.
náměstek primátora

Příloha k usnesení č.: 339/2010 - příloha je neveřejná

 

Nastavení cookies