22.06.2020

Družstevníci o své byty nepřijdou. Společně připravujeme cestu k řešení

Město Liberec je blíže v nalezení společného postupu k převodu vlastnických podílů v družstevních bytech.

První konkrétní návrh postupu představilo vedení města družstevníkům v úterý 16. června. Družstevníci na společném jednání ocenili snahu města o dohodnutí všestranně přijatelného řešení, férového pro družstevníky a obyvatele bytů. S návrhem postupu se v tomto týdnu seznámili osobně také městští zastupitelé na uspořádaném semináři. Výhradně k tomuto tématu svolal primátor Jaroslav Zámečník mimořádné jednání zastupitelstva, které se uskuteční v úterý 23. června od 17.00 hodin. 

Zastupitelstvo bude projednávat dva materiály. Jeden z nich, který předložilo vedení města, chce jít cestou převodu spoluvlastnických podílů města přímo na konkrétní družstevníky (což jsou samotní obyvatele bytů). Naopak druhý materiál navrhuje převod na bytová družstva s minimálními náklady, družstevníkům by však hrozilo zaplacení daně státu (v průměrné výši cca 200 tisíc Kč za byt).

Problém s více než tisícovkou bytů v domech, které před dvaceti lety vybudovalo město společně s bytovými družstvy, se blíží řešení. K němu je ale potřeba najít právně konformní postup, který vyloučí jakékoli případné zpochybňování v budoucnu. Družstevníci o své byty nepřijdou. Jen je nutné dodržovat zákon. 

Z pověření primátora jedná se zástupci desítky dotčených bytových družstev o společném postupu zastupitel Michal Hron. Jeho úkolem je otevřeně objasnit členům družstev právní postavení, v němž se město ocitlo, a společně s nimi hledat takové řešení, které bude přijatelné pro všechny a které také dá všem natrvalo právní jistotu. 

„Po několika kolech jednání jsme dosáhli základní shody o nejdůležitějších otázkách spojených s procesem zamýšleného převodu podílů města na družstevníky. V příštích týdnech budeme se všemy stranami usilovat o zakotvení hlavních principů do písemné dohody o společném postupu, která se stane základem pro další kroky města a jeho orgánů,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Připomeňme, že celý problém vznikl v letech 1997 až 2007, kdy v Liberci postupně probíhala výstavba bytových domů, pro niž radnice využila možnost získat dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. K výstavbě se tehdy město spojilo vždy s některým soukromým investorem, obvykle bytovým družstvem, s nímž uzavíralo smlouvy o sdružení prostředků pro jednotlivé investice. Podle těchto smluv se město po dokončení výstavby stávalo spoluvlastníkem jednotlivých domů ve výši 51% podílu. Do smluv zástupci města zapracovali závazek, že po uplynutí 20 let město svůj podíl převede na druhého spoluvlastníka – a to bezúplatně, případně za symbolickou jednu korunu.

Dvacet let staré smlouvy nikdo neřešil, nebyl pro to ani důvod. Až v momentě, kdy se družstevníci o své slíbené podíly přihlásili, zjistili pracovníci magistrátu z historické dokumentace, že spoluvlastnické podíly město jen tak převést nemůže, a to hned z několika důvodů. Tím nevážnějším důvodem je fakt, že příslušná ustanovení tehdejších smluv, obsahující závazek budoucího převodu, jsou od počátku neplatná. Neschválilo je totiž zastupitelstvo města. Tuhle překážku přitom nelze odstranit jinak, než že se se souhlasem zastupitelstva uzavře smlouva nová. Zákon poměrně striktně (a nutno dodat, že i logicky) chrání majetek obcí před tím, aby se ho kdokoli z představitelů města pokusil dát nebo prodat někomu jinému bez vědomí a souhlasu nejvyššího orgánu obce, tedy zastupitelstva. Když to někdo přesto udělá, takové jednání neplatí. Přesně to se také stalo v případě těchto bytových domů. Obce navíc nemohou svobodně rozdávat svůj majetek za nápadně nevýhodných podmínek nebo dokonce zadarmo. Každé zvýhodnění proto musí mít jasný důvod a i ten musí být veřejně projednán a schválen.

Co způsobilo, že při bytové výstavbě před dvaceti lety zástupci města nedodrželi zákonný postup, nemá smysl nyní rozebírat. „Důležité je dobrat se všestranně přijatelného řešení, férového pro družstevníky a obyvatele bytů a právně čistého z pohledu města a jeho představitelů. Nikdo z těch, kdo nyní za město jednají a rozhodují, a to se týká nejen radních, ale všech zastupitelů, totiž nesmí být vystaven riziku, že za nějaké nové rozhodnutí, byť napravující nešťastnou situaci způsobenou v minulosti, bude vystaven trestnímu postihu,“ uvedl Jaroslav Zámečník s tím, že podobné případy jsou už z jiných měst známy a jsou pro všechny varováním.

Město se proto nyní snaží co nejrychleji a nejtransparentněji dohodnout s družstvy a připravit takový proces převodu podílů, jaký nebude odporovat zákonům a bude spravedlivý pro všechny. Nejen od družstevníků, ale i od zástupců města to vyžaduje velkou míru trpělivosti, protože posouzení právních kroků a získání příslušných vyjádření úřadů nějaký čas trvá. Nikdo ale nechce opakovat chyby z minulosti. 

Nastavení cookies