23.01.2019
Jana Kodymová DiS.

Rada města zasedala podruhé

Druhá schůze libereckých radních v roce 2019 proběhla v úterý 22. ledna. Vybrané body, které projednala, přináší tisková zpráva. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

 

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 41 : Porušení rozpočtové kázně v rámci pořádání Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009

Po konání mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci v roce  2009 provedl  Nejvyšší kontrolní úřad kontrolu dotačních podmínek u 35 akcí. Kontrola probíhala v areálu ve Vesci, na skokanským můstcích na Ještědu a také na výstavbě bytů v Zeleném údolí. Ve všech 35 dotačních akcích nebyly podle NKÚ podmínky dotací zcela přesně naplněny. Finanční úřad poté požadoval od města vrácení jedné miliardy korun. Jednáním vedení města se nyní, po deseti letech vyjednávání a prokazování skutků, snížila  částka z 1 miliardy korun na 37 177 736  korun. V posledním roce pak dokonce z 37 milionů na finálních 14 199 270 Kč. Tuto částku město Liberec zaplatí. Materiál budou projednávat zastupitelé města ve čtvrtek 31. ledna 2019.

Bod č. 60/3: Poskytnutí peněžitého daru

Poskytnutí finančního daru učitelce na rodičovské dovolené, které při tragické dopravní nehodě 25. 12. 2018 u Bílého Kostela nad Nisou zahynul druh a otec jejich tří dětí do věku 5 let. Město Liberec rodinu podpoří 20 000 korunami.

Náměstek Jiří Němeček

Bod č. 40: Stav projektu Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA21 statutárního města Liberec

Město odstoupilo od projektu

Město předčasně ukončilo projekt na Zefektivnění strategického plánování, jehož cílem mělo být efektivnější řízení finančních zdrojů města, s propojením strategického plánování se sadou indikátorů udržitelného rozvoje, uceleným projektovým řízením a rozpočtovým výhledem. Důvodem pro nedokončení projektu je zejména nenaplnění několika pozic v projektovém týmu (fluktuace zaměstnanců) a klíčových aktivit projektu, kdy se nepodařilo vytvořit software na propojení plánování a rozpočtu, dokončit plánované metodiky a vyškolit potřebný počet osob. Město tak navrátí již vyčerpanou dotaci ve výši 1,5 mil. Kč. Na urychlené naplnění některých aktivit, jako například vytvoření softwaru, není dostatek času, a proto pokračování v projektu podle původního harmonogramu, tedy do března 2019, by stálo město jen další prostředky, aniž by došlo k naplnění účelu dotace. Celkově byl projekt plánován s rozpočtem ve výši 6,8 mil. Kč.

Liberec odstupuje z mezinárodního projektu DEMO-EC

Do mezinárodního pětiletého projektu DEMO-EC byl Liberec zapojen od roku 2017 spolu s dalšími evropskými městy: německým Lipskem, španělskou Zaragozzou, italským Janovem, polským Milanowkem a slovinskou Sinergija. Tento projekt se zaměřuje na mezinárodní výměnu zkušeností a poznatků, šíření znalostí načerpaných z případů dobré praxe a zlepšení efektivity politiky v oblasti udržitelné dopravy a měl by integrovat systém řízení městské mobility do městského rozvoje.

Liberec z tohoto projektu nyní odstupuje, protože se ani ve čtyřikrát opakovaném výběrovém řízení nepodařilo personálně obsadit pozici projektového manažera, tudíž není možné plnit závazky vyplývající z projektu. Přesto projekt DEMO-EC bude pokračovat i bez přímé účasti města Liberce. Město vrátí již vyčerpanou dotaci ve výši 180 000 Kč, celkově byl projekt plánován s rozpočtem ve výši 5 mil. Kč.

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č.8: Návrh rozpočtového opatření č. 12A) - zapojení dotací statutárního města Liberec v roce 2018

Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy a výdaje města o 16 781 637 Kč. Jedná se o zapojení dotací, které statutární město Liberec obdrželo před koncem kalendářního roku. Materiál bude projednávat zastupitelstvo na svém zasedání ve čtvrtek 31. ledna 2019.

Náměstek Jiří  Šolc

Bod č. 56: Změna jízdních řádů MHD s účinností od 26. 1. 2019

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (dále jen DPMLJ) připravuje změnu jízdních řádů v návaznosti na výpověď poddodavatelské smlouvy od společnosti BusLine MHD s.r.o. Vlivem této skutečnosti vzniká DPMLJ kapacitní ztráta, kterou se návrhem nových jízdních řádů snaží DPMLJ vyplnit tuto ztrátu do takové míry, aby dopad na dopravní obslužnost a cestující byl minimální.

Některé úpravy v jízdních řádech jsou pouze dočasné, mohou být od března zrušeny, a to v důsledku stabilizace potřebného počtu řidičů pro plnění výkonů na linkách MHD Liberec. V lednu 2019 absolvuje kurz řidičů 11 nových uchazečů. Konkrétní změny jízdních řádů, které se týkají 14 linek,  jsou uvedeny na www.dpmlj.cz.

Bod č.57: Schválení spolupráce při výstavbě dobíjecích stanic pro elektromobily mezi SML a ČEZ

Radní města Liberce odsouhlasili záměr spolupráce se společností ČEZ na pořízení devíti dobíjecích stanic pro elektromobily, a to na parkovacích plochách ve vlastnictví města. Projekt je výlučnou investiční akci společnosti ČEZ, a nepočítá se tak s finanční spoluúčastí statutárního města. To se na projektu účastní jako vlastník parkovacích ploch.

Devět míst bylo vybráno s ohledem na turistickou atraktivitu cíle.  Jde tedy o ulici Alšovu u v blízkosti ZOO, ulici Frýdlantskou, Revoluční, Sokolovské náměstí, Tržní náměstí, ulici Vaňurovu, Vítěznou, dále U Krematoria a také ulici K Sportovnímu areálu ve Vesci. Dobíjecí stanice pro elektromobily realizuje společnost ČEZ ještě v letošním roce.

Náměstek Ivan Langr

Bod č. 58: Záměr postupného vykoupení domů v sociálně vyloučených lokalitách

Rada města souhlasila se záměrem vykoupit nemovitosti dlouhodobě zatížené v oblasti sociálního začleňování a sousedského soužití na území města. Jedná se o objekty, které vykazují vysokou intenzitu rizikových jevů, které následně mají výrazně nepříznivý dopad na nezletilé a které dále vykazují časté narušování veřejného pořádku. Je to způsobeno zejména strukturou obyvatel domu, kterou z větší části tvoří novousedlíci s relativně krátkou dobou pobytu (časté střídání klientely). Domy jsou transferním místem, zpravidla první lokalitou, kde se lidé se sociálním vyloučením ubytují; následně se stěhují do jiných domů, často téhož majitele. Všechny uvedené objekty jsou typickým příkladem tzv. byznysu s chudobou, tedy účelového využívání státního systému státní sociální podpory a hmotné nouze (příspěvky a doplatky na bydlení).

Vysoké ceně nájmů ale vůbec neodpovídá technický stav domů, který lze hodnotit jako velmi diskutabilní. Jeden takový objekt byl  na pokyn statika HZS v prosinci 2018 uzavřen a vyklizen. Přes intenzivní sociální práci odborů libereckého magistrátu a neziskového sektoru zdárné sociální začlenění i související konvenční řešení sociálních problémů prakticky vylučuje zmíněný charakter migrujícího sociálního vyloučení. V uvedených místech tedy neexistuje a v zásadě ani nemůže nastat sociální shoda mezi obyvateli sociálně slabými a ekonomicky stabilizovanými. Materiál o záměru vykoupení takových objektů bude projednávat lednové Zastupitelstvo města Liberce.

Bod č. 59: Odvolání členů správní a dozorčí rady KPL, o. p. s., a jmenování nových členů

Nové obsazení neúplné správní a dozorčí rady Komunitních prací Liberec, o.p.s., vychází z politických dohod klubů zastoupených v zastupitelstvu města. Kluby koaliční obsadí svými zástupci správní radu, opoziční pak radu dozorčí. Z původních členů zůstávají ve správní radě Ivan Langr, náměstek primátora, v dozorčí radě pak Šárka Šelongová.

Předsedou a členem správní rady společnosti Komunitní práce Liberec jmenovali radní města Liberec Roberta Pradeho, členkou správní rady je Petra Břeňová a členkou dozorčí rady je Karolína Hrbková. Úkolem nové správní rady bude vtisknout společnosti novou vizi, související se sociálním zaměstnáváním (tzv. prostupné zaměstnávání), které pracuje s kompetencemi pracovníků v hlavní činnosti (veřejná služba a veřejně prospěšné práce). Zároveň se jako účelné jeví propojení s režimem zabydlování lidí v akutní bytové nouzi Housing First, pokud jsou vedeni v evidenci úřadu práce.

Nastavení cookies