18.09.2019
Jana Kodymová DiS.

Šestnáctá schůze libereckých radních

Šestnáctá schůze libereckých radních v roce 2019 proběhla v úterý 17. září. Vybrané body, které rada města projednala, přinášíme v tiskové zprávě. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Bod č. 36: Vypsání ZŘ na stavební práce v rámci projektu "Navýšení kapacit MŠ Pastelka"

Město Liberec navýší kapacity Mateřské školy „Pastelka“ o tři oddělení, tedy celkem o 39 míst. Vypsání veřejné zakázky na stavební práce nyní schválili liberečtí radní. V rámci stavebních úprav bude realizována rekonstrukce stávající budovy mateřské školy a výstavba nového pavilonu. Nová přístavba bude napojena na stávající objekt MŠ Pastelky. Rekonstrukce stávajícího objektu se týká pouze prostoru kuchyně v prvním patře a nástavby sociálních zařízení ve druhém patře. V rámci těchto prací budou zrekonstruovány a nově provedeny inženýrské sítě a zpevněné plochy, včetně nového oplocení. V objektu bude zajištěna bezbariérovost.

V novém pavilonu vzniknou 3 oddělení po 25 místech, z toho jedno oddělení pro děti ve věku 2-3 let. Ve stávající budově ve druhém patře se bude nacházet jedno oddělení pro 21 dětí. Celkem dojde k navýšení kapacit mateřské školy o 39 míst, z toho 25 míst pro děti od 2-3 let. Předpokládána hodnota veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výši 44 246 000 Kč (bez DPH). Rekonstrukce podle předpokladu potrvá od března do prosince příštího roku. Vzhledem k rozsahu stavebních prací, bude mateřská škola minimálně po dobu 6 měsíců vystěhována. Finanční podporu na způsobilé výdaje tvoří 85 % dotace, 5 % ze státního rozpočtu ČR a 10 % je spoluúčast statutárního města.

 

Bod č. 37: Vypsání zadávacího řízení na stavbu projektu IPRÚ Sociální bydlení města Liberce

Rada města po projednání schvaluje vypsání zadávacího řízení realizovaného formou zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavebních prací pro projekt IPRÚ „Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E“. Předmět zakázky zahrnuje provedení stavebních prací, zpracování realizační dokumentace stavby a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předpokládaná celková hodnota stavebních prací na bytový dům v Orlí ulici je ve výši 20 mil. Kč, bez DPH. Radní zároveň jmenovali hodnotící komisi pro posouzení nabídek, včetně splnění kvalifikačních kritérií a hodnocení nabídek.

 

Bod č. 12: Návrh rozpočtového opatření č. 6D) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města

Rada města odsouhlasila rozpočtové opatření, kterým se celkové příjmy navyšují o 14 423 576 Kč. V příjmech se o 2 885 000 Kč navyšuje plnění od společnosti EKO-KOM, 1 439 008 Kč tvoří odvody z odpisů ZŠ a MŠ a některé příjmy se upravují podle skutečnosti. Celkové výdaje se navyšují o 19 190 636 Kč.

Nejvyšší nárůst výdajů je na odboru ekologie, a to ve výši 6 456 622 Kč (např. zvýšení příspěvku na provoz Městským lesům, čištění města - plochy zeleně, nákup kompostérů), dále na odboru strategického rozvoje a dotací o 4 806 000 Kč (např. výdaje na vícepráce na ZŠ 5. května), ve Fondu pro opravy a vybavení ostatní se navyšují výdaje o 9 950 000 Kč na budovy, jejich opravy a na dopravní prostředky.

 Financování se navyšuje o 4 767 060 Kč, z čehož 6 106 000 Kč představuje zapojení zůstatku fondu kofinancování minulých let. Čerpání kontokorentního úvěru se snižuje o cca 2,5 mil Kč. Rozpočtové opatření bude projednávat zářijové zastupitelstvo.

 

Bod č.13: Projednání návrhu příjmů rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2020

Liberečtí radní se na své úterní schůzi seznámili s návrhem rozpočtu příjmů statutárního města Liberec na rok 2020. Předpokládané příjmy příštího roku odbor ekonomiky navrhuje ve výši 2 300 613 274 Kč. Daňové příjmy a poplatky předpokládá ve výši 1 992 349 000 Kč.  Návrh příjmů rozpočtu města na rok 2020 je připraven v souladu s prognózami finančních institucí a na základě střednědobého výhledu rozpočtu města.

Hlavní položku daňových příjmů tvoří sdílené daně, tedy daň z příjmu fyzických osob (ze závislé činnosti, ze samostatné výdělečné činnosti a z kapitálových výnosů), právnických osob, DPH, daň z nemovitých věcí a daň z hazardních her. Dalšími důležitými příjmovými položkami jsou poplatky např. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a správní poplatky. Nedaňové příjmy město předpokládá ve výši 169 254 164 Kč. U nedaňových příjmů se jedná např. o příjmy spojené s parkovacím systémem, příjmy na provozování MHD, příjmy z dividend společnosti FCC Liberec a další.

Další významnou položkou jsou odvody z odpisů zřízených příspěvkových organizací. Předpokládané kapitálové příjmy jsou ve výši 36 000 000 Kč. Další významnou položkou jsou příjmy z prodeje ostatních nemovitostí. Přijaté transfery budou ve výši 103 010 110 Kč. Sem patří především příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu, který je plánován v souladu s přípravou státního rozpočtu na rok 2020 s 5% ním nárůstem, a dále odvod z hospodářské činnosti města, který odhadujeme ve výši 16 533 950 Kč. Výsledná hodnota vedlejší hospodářské činnosti je dána rozdílem mezi plánem výnosů a plánem nákladů z hospodářské činnosti.

 

 

 

 

 

 

Nastavení cookies