17.07.2019
Jana Kodymová DiS.

Třináctá schůze libereckých radních

Třináctá schůze libereckých radních v roce 2019 proběhla v úterý 16. července. Vybrané body, které rada města projednala, přinášíme v tiskové zprávě. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č.46/2: Zřízení komise rady města pro klima

Statutární město Liberec činí řadu opatření pro zmírnění klimatických změn a jejich dopadů na občany a celé město. Jedním z dílčích kroků je ustanovení pracovní komise složené z odborníků i politiků. Tato komise bude napomáhat radě města i vedení efektivně směřovat město ke zmírnění dopadů klimatické změny. Rada města včera po projednání schválila záměr zřízení komise pro klima. Personální obsazení komise bude řešeno na příští radě města.

Bod č.49: Jmenování vedoucího odboru kancelář architekta města Magistrátu města Liberec

Na základě výsledku výběrového řízení a doporučení výběrové komise předložil tajemník Magistrátu města Liberec radě města návrh na jmenování Ing. arch. Ing. Jiřího Janďourka do funkce vedoucího odboru kancelář architekta města Magistrátu města Liberec s šestiměsíční zkušební dobou a s termínem nástupu do funkce podle možností jmenovaného v průběhu měsíce srpna 2019. Rada města jej do této funkce jmenovala.

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 4: Návrh rozpočtového opatření č. 5A) dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města

Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu města Liberce o částku 22 713 613 Kč. Jedná se o  přijatou investiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 348 183 Kč a dále neinvestiční přijaté transfery - dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí  z operačního programu zaměstnanost ve výši 2 633 674 Kč, dotace Ministerstva  školství, mládeže a tělovýchovy s názvem "Rovný přístup ke vzdělání" ve výši 1 196 082 Kč, dotace Ministerstva kultury ve výši 11  810  000 Kč na divadelní činnost a dotaci pro Dům dětí a mládeže Větrník ve výši 15 000 Kč, dále dotace z krajského úřadu na sociální činnost ve výši 3 541 600 Kč, 1 900 000 Kč na podporu divadelní činnosti a dotace ve výši 269 074 na projekty zřízeným příspěvkovým organizacím. Návrh rozpočtového opatření předkládá rada města do zastupitelstva 5. září 2019 jako informaci.

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 37: Provozování krematoria, pohřební služby a hřbitovů

Už jeden rok spravuje statutární město Liberec krematorium a provozuje pohřební službu. Během této doby město opravilo budovu krematoria, do které dlouhodobě zatékalo, a také zajistilo opravu vnitřních prostor, ve kterých byla dlouhodobě zanedbána údržba. Po převzetí krematoria se urgentně opravila nefunkční chladící technologie. Ve druhé polovině roku 2018 se provedla oprava poškozené kremační technologie, včetně komínů, jejíž dobrý technický stav byl předpokladem pro provozování krematoria. Rovněž město nechalo opravit malou obřadní síň do architektonické podoby jejího vzniku v polovině sedmdesátých let. Původní interiér této obřadní síně byl zničen a dochoval se pouze mobiliář, konkrétně lavice. Postupně se tedy demontovaly zničené podhledy, které byly následně nahrazeny novými, identickými, a to včetně obnovy původního přirozeného venkovního osvětlení této obřadní síně.

Zároveň byla za provozu krematoria zrekonstruována jeho administrativní část.  Střešní konstrukce byla ponechána ve tvaru jejího vzniku v roce 1917. Aktuálně se dokončuje oprava střešní konstrukce, včetně zastropení nad technologickou částí budovy.  Po roce intenzivních stavebních prací je tedy provoz krematoria jak po stavební, tak po technologické stránce opraven a zachráněn od možného dalšího zničení. V rámci budovy krematoria byly nově spuštěny virtuální prohlídky velké i malé obřadní síně, které prošly rekonstrukcí.

V rámci zahradnické činnosti byl výrazně zlepšen stav vojenského hřbitova v Ruprechticích a také jsou patrné výsadby a úpravy stávajících dřevin v urnovém háji u libereckého krematoria. V minulosti si zahradnické služby město nakupovalo, letos přijalo k těmto pracím zahradnici. Do budoucna je plánována obnova komplexní péče o hrobová místa na základě dílčích objednávek od nájemců hrobových míst tak, aby nájemcům odpadla starost o pronajatá hrobová místa.

Současně v letošním roce byla obnovena kancelář správy hřbitovů na hřbitově v Ruprechticích, která je využívána ze strany veřejnosti. Otevírací doba této kanceláře je pondělí a středa od 8 do 16 hodin.

Bod č. 39: Hromadný podnět proti zpoplatnění parkování vozidel v lokalitě na Pískovně

Radní města projednávali hromadný podnět obyvatel, kteří požadují nezpoplatňování parkování vozidel v ul. Na Pískovně a Hlávkova. Předmětnou písemnost podepsalo 211 obyvatel z bytového domu „Hokejka“. V bytovém domě „Hokejka“ je celkem 510 bytových jednotek.

Město Liberec nyní zpracuje projektovou dokumentaci na rozšíření stávajícího parkoviště při komunikaci Hlávkova, na Pískovně a Vrchlického a zpracování technické pomoci – změny dopravního značení v lokalitě Vrchlického tj. zjednosměrnění komunikací v dotčené lokalitě s cílem legalizace a případného zvýšení počtu parkovacích míst.

 

 

Nastavení cookies