26.03.2010
Karel Horník

Vyhodnocení výzvy IPRM Liberec-Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Vyhodnocení výzvy na předkládání projektových záměrů vyhlášené Řídícím výborem a zastupitelstvem SML v rámci IPRM Liberec-Atraktivní a kvalitní život v Liberci.

Ve dnech 8. 2. 2010 až 25. 2. 2010  proběhla výzva na sběr projektových záměrů IPRM Liberec – Atraktivní a  kvalitní život v Liberci.  Výzva měla za cíl vytvořit seznam indikativních projektů, které budou naplňovat vize a cíle integrovaného plánu.

Ve dnech 26. 2. až 1. 3. 2010 proběhlo hodnocení přijatelnosti a  formálních náležitostí a bodové ohodnocení projektových záměrů externím hodnotitelem (společnost Naviga4, s.r.o.) s doporučením, zda daný projektový záměr umístit, či neumístit do seznamu indikativních projektových záměrů integrovaného plánu. Toto hodnocení obdrželi členové Pracovní skupiny, jejíž zasedání proběhlo 4. 3. 2010. Cílem zasedání Pracovní skupiny bylo projednání projektových záměrů a potvrzení nebo nepotvrzení navrženého hodnocení externím hodnotitelem, tedy doporučení/nedoporučení daného projektového záměru s jeho umístěním do  indikativního seznamu projektových záměrů integrovaného plánu a návrh připomínek, doporučení pro jednání Řídícího výboru IPRM.

Řídící výbor IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci zasedal 9. 3. 2010 a schválil na základě předchozích doporučení externího hodnotitele a Pracovní skupiny projektové záměry do  indikativního seznamu a doporučil jej ke schválení zastupitelstvu města.

V rámci výzvy bylo podáno celkem 21 projektových záměrů. Z toho 19  záměrů směřuje do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, do opatření 2.1 - Rozvoj regionálních center a 2 záměry do jiných operačních programů, konkrétně do Integrovaného operačního programu a OP Věda a výzkum pro inovace.

Projekt Ještěd – ikona moderní architektury nesplnil kritéria přijatelnosti, neboť předpokládaný financující operační program (Integrovaný operační program) není jedním z uvažovaných financujících operačních programů IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci.

Projekty Kulturní a společenské centrum – Lidové sady, D.R.A.K. centrum volného času, Nová sportoviště a tvůrčí herny (pro mládež) v přírodních lokalitách, Centrum pro přírodu a Dům kultury Liberec nezískaly v rámci hodnocení externím hodnotitelem více než 60% bodů a  nebyly jím doporučeny k zařazení do indikativního seznamu projektů IPRM. Tento výsledek obdržela Pracovní skupina, která se na svém zasedání přiklonila k závěrům externího hodnotitele a též doporučila Řídícímu výboru tyto projektové záměry do indikativního seznamu IPRM nezařadit. Řídící výbor vzal při svém rozhodování v potaz připomínky a doporučení externího hodnotitele a Pracovní skupiny a rozhodl, které projekty zařadí, či nezařadí do indikativního seznamu projektů IPRM.

Přehledové tabulky popisující přijaté projekty, průběh a výsledek hodnocení naleznete v sekci Dokumenty ke stažení\Vyhodnocení výzvy nebo kliknutím na následující odkaz Vyhodnocení výzvy.

 

Nastavení cookies