14.05.2024

Třídit odpady je povinností každého z nás

V rámci obecního systému odpadového hospodářství platí pro obyvatele a majitele nemovitostí některé povinnosti. Jejich dodržováním lze docílit vyšší čistoty a pořádku ve městě.

Náklady na odpadové hospodářství statutárního města Liberec činí mnoho milionů korun ročně. V rámci města je zřízen tzv. místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 840 Kč za osobu a rok, tedy za osobu to činí 70 Kč měsíčně. Povinnost jeho úhrady mají všichni občané, kteří jsou přihlášeni ve statutárním městě Liberec k trvalému pobytu, cizinci, kteří mají na území města povolený pobyt na dobu delší 90 dnů, a všichni občané a právnické osoby vlastnící na území města byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Získané poplatky tvoří většinovou část pokrytí nákladů na svoz nádob na směsný komunální odpad (černých popelnic), avšak nepokryjí všechny vynaložené výdaje na svoz těchto nádob, natož náklady na úklid kolem popelnic, na provoz sběrného dvoru a sběrných míst, svoz velkoobjemových kontejnerů, kontejnerů na třídění, atd. Toto vše statutární město Liberec musí dotovat z dalších zdrojů v rozpočtu. Provoz odpadového hospodářství je služba jako každá jiná. Podobně jako je nutné platit za elektřinu, vodu či plyn, je nutné platit také za odpady.

Občané produkují velké množství komunálního odpadu, ten se ukládá do různých typů nádob, pro ty musí přijet pracovníci svozové společnosti, odpad převézt a předat k recyklaci či likvidaci. Vynaložené finance na odpadové hospodářství města tvoří jednu z nejvyšších provozních položek města. Odbor ekologie a veřejného prostoru při namátkových kontrolách černých nádob se směsným odpadem se stále setkává s tím, že jsou nádoby přeplněny složkami odpadu, které jdou vytřídit, ať se jedná o přecpané popelnice různými obalovými materiály, jako jsou kartóny krabic, nebo obaly od nápojů, např. PET lahve, plechovky, které lze všechny recyklovat a znovu použít.

Svým přístupem ke spotřebě a chování při nakládání s odpadem může každý pomoci situaci zlepšit. V prvé řadě je povinností každé osoby předcházet vzniku odpadů. Každý se musí zamyslet, zdali dané zboží skutečně potřebuje nebo zdali nemůže zvolit jiný produkt s menším množstvím obalů. Možnosti jistě jsou. Pokud však již odpad vznikne, je povinností každého občana odpad řádně vytřídit tak, jak to stanovuje obecní systém odpadového hospodářství (konkrétně obecně závazná vyhláška č. 6/2021). Za nedodržování této obecně závazné vyhlášky může hrozit i postih. V Liberci je možné třídit papír, plast, sklo, nápojové kartony, kovové obaly, bioodpad, jedlé oleje a tuky, drobná elektrozařízení nebo textil. Velkoobjemové odpady, velké elektrospotřebiče, barvy či další nebezpečný odpad je pak možné odevzdávat ve sběrném dvoře, nebo při jarním či podzimním svozu velkoobjemových kontejnerů.

Za množství vytříděného odpadu získává město příspěvky od společnosti EKO-KOM a.s. nebo z kolektivních systémů, do kterých je město zapojeno. Obecně platí, čím větší množství vytříděného odpadu město vysbírá, tím vyšší příspěvek od této společnosti obdrží. Mimo místní poplatek je to jediný příjem v rámci odpadového hospodářství, který město má. Takto získané peníze jsou vloženy na pokrytí vynaložených nákladů odpadového hospodářství.

Pokud se nám všem povede navýšit objem odevzdaných tříděných odpadů, mohou získané prostředky od spol. EKO-KOM a.s. pokrýt více nákladů spojených s likvidací nevyužitelného „zbytku“ odpadů, které tak nemusí být spáleny ve spalovně, nebo uloženy na skládku.

Proto prosíme, třiďte odpad!

Všechna místa ve městě Liberci určená pro odkládání tříděného odpadu najdete na mapovém portálu.

Nastavení cookies