Informace pro okrskové volební komise

Děkujeme za pomoc při organizaci voleb do Evropského parlamentu.

Činnost OVK bude ukončena 15 dní po zveřejnění výsledku voleb ve Sbírce zákonů, tj. 27. 6. 2024.

Odměny budou vyplaceny do 30 dnů od ukončení činnosti OVK.

Výsledky voleb naleznete na stránkách www.volby.cz.
 

Dle ust. § 18 odst. 3) zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu může politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina pro volby do Evropského parlamentu byla zaregistrována, delegovat 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise (dále jen „OVK“). Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje primátor města členy na neobsazená místa.

Zájemci o členství v OVK mohou odevzdat vyplněnou závaznou přihlášku nejpozději do 8. 5. 2024 v recepcích budovy radnice nebo Nového magistrátu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní článek ve sčítání odevzdaných hlasů, tvoří komisi v první řadě osoby delegované jednotlivými kandidujícími subjekty. Důvodem je, aby při vzájemné kontrole mohly volební strany osobně dohlížet na správnost zpracovávaných výsledků.

Člen musí být proto plně schopen vykonávat svou funkci. Zájemci by při zvažování měli vzít v potaz i dobu činnosti komise ve dny voleb a povinnost posléze sčítat hlasy, které zejména v komunálních volbách může trvat i několik hodin.

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK:
Občan České republiky nebo jiného členského státu EU, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK - 14. a 15. 5. 2024), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu.

Osoby zajišťující činnost volebních orgánů jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním úkolů volebního orgánu podle tohoto zákona dozvěděly o oprávněných voličích.

Povinností člena OVK je zúčastnit se 1. zasedání OVK!!!

Termíny 1. zasedání OVK pro město Liberec:
14. 5. 2024  v 15:00 hod. OVK č.   1 - 20
14. 5. 2024  v 13:00 hod. OVK č. 21 - 40
15. 5. 2024  v 15:00 hod. OVK č. 41 - 60
15. 5. 2024  v 13:00 hod. OVK č. 61 - 80

MÍSTO KONÁNÍ 1. ZASEDÁNÍ KOMISÍ:
Krajský úřad Libereckého kraje,
multifunkční sál, U Jezu 642/2a, Liberec 2

POZOR:
Vzhledem k důležitosti účasti na 1. zasedání doporučujeme na přihlášce uvést e-mailovou adresu, pro operativní zaslání pozvánky na 1. zasedání OVK elektronicky, ihned po sestavení komisí (8. 5. 2024)Číslo OVK bude uvedeno na pozvánce.

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce magistrátu a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.

Nedostaví-li se jmenovaný zástupce na 1. zasedání OVK bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a bude povolán náhradník. Přičemž členství v OVK vzniká složením slibu.


Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
Předseda* - 2 200 Kč
Místopředseda, Zapisovatel* - 2 100 Kč
Člen - 1 800 Kč

* Zvýšená odměna pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele náleží pouze v případě účasti na všech povinných jednáních (tedy i na 1. zasedání OVK).

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43 Kč/hod, nejvýše však 340 Kč/den.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil včetně povinného 1. zasedání (bez ohledu na omluvu), obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

 

NÁPLŇ ČINNOSTI ČLENA OVK:
Jaké úkoly plní člen OVK a jak vypadá výkon funkce člena OVK v praxi se můžete podívat na instruktážním videopořadu. Videonávody a zajímavé informace jsou umisťovány také na youtube kanál MV ČR.

 

Informace k volbám naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz a dále na stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje: www.kraj-lbc.cz - v sekci Oddělení přestupků a voleb

 

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Magistrát města Liberec:
Mgr. Ondřej Korba, kancelář č. 209 – budova Nového magistrátu, tel. 485 243 716
korba.ondrej@magistrat.liberec.cz

Koordinátor voleb:
Veronika Hiršalová, kancelář č. 213 – budova Nového magistrátu, tel. 485 243 713
hirsalova.veronika@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies