Rozvoj cyklistické dopravy - Cyklotrasa Odra-Nisa (projekty)
Projekt: Rozvoj cyklistické dopravy - Cyklotrasa Odra Nisa, úsek za ČOV Liberec

Program:  Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program 
(Výzva č. 11 - Udržitelná mobilita - integrované projekty IPRÚ)

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0008938

Cíl projektu:
Vybudování chybějícího propojení již realizovaných úseků páteřní cyklotrasy Odra-Nisa na území města Liberce ( v k. ú. Růžodol I a Staré Pavlovice) o délce cca 940 m.
 


Aktuality

Stavba nové cyklostezky za ČOV je v plném proudu

V polovině března byla zahájena výstavba nové cyklostezky za městskou čistírnou odpadních vod.
 


O projektu

Celkové náklady projektu: 11 247 221 Kč
Způsobilé výdaje projektu: 9 502 180 Kč / Nezpůsobilé výdaje projektu: 1 745 041 Kč
Dotace: 8 551 962,03 Kč (z celkových způsobilých výdajů - 5 % ze státního rozpočtu, 85 % z EU)


Aktivity projektu:

  • vybudování nové samostatné stezky pro chodce a cyklisty podél řeky Nisy včetně rekonstrukce mostu - 940 m
  • odpočívky s doprovodnou infrastrukturou
  • veřejné osvětlení
  • doprovodná zeleň


Harmonogram projektu:

do 02/2018              příprava projektu (PD, stavební povolení, žádost o podporu, výběr zhotovitele)
03/2018-12/2019   realizace stavebních prací
03/2020                   ukončení projektu


Kontaktní osoba:
Mgr. Radka Davidová
e-mail: davidova.radka@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 590

 


Projekt:    Rozvoj cyklistické dopravy - Cyklotrasa Odra Nisa, úseky Barvířská - Hrazená a Košická - Poštovní náměstí


Program:  Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program (Výzva č. 51 - Udržitelná doprava - integrované projekty IPRÚ)

Cíl projektu:
Dobudování chybějících úseků páteřní cyklotrasy Odra-Nisa na území města Liberce

Popis projektu:

1) Úsek mezi ulicemi Barvířská a Hrazená / U Besedy o délce cca 400 m navazuje na stávající cyklostezku v centru města u mostu v Orlí ulici, vede podél řeky Nisy až k mostu na třídě 1. máje (Na Rybníčku). Odhad nákladů - cca 11 mil. Kč, včetně vyvolaných investic (rekonstrukce opěrné zdi v ulici U Besedy).

 

2) Úsek mezi ulicí Košická a Poštovním náměstím o délce cca 2 km navazuje u mostu v Košické ulici na připravovaný úsek u sídla Libereckého kraje, vede po břehu Nisy podél areálu Teplárny a spalovny odpadů Termizo k Čechově ulici. Pokračuje dále podél řeky až k vyústění na Poštovním náměstí v blízkosti železniční zastávky Liberec – Rochlice. Hrubý odhad nákladů cca 25 mil. Kč (bez výkupů pozemků a vyvolaných investic).


 

Fáze projektu:  Příprava projektu - zpracování projektové dokumentace (DÚR, DSP)

Předpokládaný harmonogram projektu:
2018 - 2019  příprava projektu (PD, stavební povolení, žádost o podporu, výběr zhotovitele…) - rozdělení na 3 etapy:

  • Barvířská – Hrazená
  • Košická – Čechova
  • Čechova – Poštovní náměstí

2019 – 2021  realizace stavebních prací (po jednotlivých etapách dle priorit)
2021   ukončení projektu

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Radka Davidová
specialista oddělení přípravy a řízení projektů
email: davidova.radka@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 590

 

Nastavení cookies