Názvosloví – vymezení pojmů

Anonymní údaj
Údaj, který v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování osobních údajů nelze vztáhnout k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Automatizované zpracování osobních údajů
Běžně rozšířená forma zpracování osobních údajů za použití výpočetní techniky, bez lidského zásahu.

Biometrický údaj
Osobní údaj technického charakteru zpracování osobních údajů fyzických či fyziologických znaků fyzické osoby, který umožňuje jedinečnou identifikaci. Typickým biometrickým údajem je např. snímek obličeje, otisk prstu, DNA, apod.

Dozorový úřad
Úřad pro ochranu osobních údajů (zkráceně také ÚOOÚ) je v České republice nezávislým orgánem, který:

  • provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů,
  • přijímá podněty a stížnosti občanů na porušení zákona,
  • poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů.

Důvěrnost
K informacím či datům mají přístup pouze oprávněné osoby.

GDPR
Právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. Jedná se o obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation), které je účinné od 25. května 2018.

Integrita
Informace či data nebyla změněna neoprávněnou osobou.

Identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba
Fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Osobní údaj
Každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů).
Osobní údaje mohou být osobními údaji pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě, jelikož obecné nařízení vylučuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Neboli DPO (z anglického Data Protection Officer) je pracovní pozice stanovená dle GDPR. Hlavním úkolem DPO je monitorování souladu zpracování osobních údajů správce s povinnostmi vyplývajícími z GDPR.

Právní důvody
Oprávnění správce osobní údaje zpracovávat.

Profilování
Jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

Příjemce osobních údajů
Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty.
Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem ČR, se za příjemce nepovažují. Orgány veřejné moci, kterým jsou osobní údaje sdělovány na základě právní povinnosti pro účely výkonu jejich úředních povinností, jako jsou daňové a celní orgány, finanční vyšetřovací jednotky, nezávislé správní orgány nebo orgány finančního trhu příslušné pro regulaci trhů s cennými papíry a dohled nad nimi, by neměly být považovány za příjemce, pokud obdrží osobní údaje, které jsou nezbytné pro provedení konkrétního šetření v obecném zájmu v souladu s právem EU či ČR. Žádost o sdělení osobních údajů zaslaná orgány veřejné moci by měla být vždy písemná a odůvodněná, měla by se týkat jednotlivého případu a neměla by se vztahovat na celou evidenci, ani vést k propojení evidencí. Zpracování osobních údajů těmito orgány veřejné moci by mělo být v souladu s platnými pravidly pro ochranu osobních údajů podle účelů zpracování osobních údajů.

Pseudonymizace
Proces skrytí identity, jehož účelem je mít možnost sbírat další údaje týkající se stejné fyzické osoby, aniž by bylo nutné znát její totožnost. Pseudonymizované osobní údaje nejsou anonymizovanými údaji, proto se na ně stále vztahuje regulace GDPR.

Souhlas subjektu údajů
Jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

Správce
Fyzická osoba, právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Subjekt údajů
Identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Uchovávání osobních údajů
Udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat.

Zpracovatel
Fyzická osoba, právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Zpracování osobních údajů
Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření, nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Pro nakládání s osobními údaji způsobem, který není zpracováním osobních údajů, poskytuje ochranu např. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zvláštní kategorie osobních údajů
Osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zpracování genetických a biometrických osobních údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

 

Nastavení cookies