Oddělení personální

Mgr. Jana Jonášová

vedoucí oddělení personálního
Tel.: 48 524 3768
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 105

Oddělení personální

Sídlo: historická radnice (nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1)
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 761

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Kolombová Jitka mzdová účetní mzdová agenda nám. Dr. E. Beneše 1/1 104 48 524 3767
Ing. Lelková Jana specialista oddělení personálního personální agenda, vzdělávání zaměstnanců nám. Dr. E. Beneše 1/1 107 48 524 3766
Ing. Nováková Petra specialista personální agendy nám. Dr. E. Beneše 1/1 107 48 524 3760
Nýdrlová Martina mzdová účetní mzdová agenda nám. Dr. E. Beneše 1/1 104 48 524 3764
Škrašková Miroslava mzdová účetní - specialista mzdová agenda, rozpočtář nám. Dr. E. Beneše 1/1 104 48 524 3763
Ing. Vítková Romana personalista personální agenda, vzdělávání zaměstnanců nám. Dr. E. Beneše 1/1 107 48 524 3769

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Oddělení připravuje veškeré administrativní podklady spojené s personálním obsazením Magistrátu města Liberec a Městské policie Liberec, vypisuje a  zabezpečuje výběrová řízení na pozice zaměstnanců, úředníků a  strážníků, organizuje a zabezpečuje zúčtování všech platových složek (tarifní platy, odměny, osobní a další příplatky, platové náhrady apod.), včetně daňových podkladů a jejich převod na příslušné účty, agendu sociálního a zdravotního pojištění pracovníků a zákonného pojištění pracovníků, zajišťuje vyúčtování některých provozních nákladů spojených se srážkami z platu.

Přehled aktuálně vyhlášených výběrových řízení na obsazení volných pracovních pozic je uveřejněn na úřední desce.

mzdová účtárna

 

A) Samostatná působnost

1. připravuje veškeré administrativní podklady spojené s personálním obsazením Magistrátu města Liberec a Městské policie Liberec (vznik, změny a skončení pracovních poměrů), vypisuje a zabezpečuje výběrová řízení na pozice zaměstnanců, úředníků a strážníků, popř. vedoucích úředníků, vede osobní spisy zaměstnanců, včetně evidence zaměstnanců se zdravotním postižením, poživatelů starobních a invalidních důchodů a  zabezpečuje příslušná opatření k těmto zaměstnancům, vyplývajícím z  obecně závazných předpisů;

2. zpracovává, případně se vyjadřuje k návrhům na dílčí úpravy platů a  k návrhům na změny funkčního zařazení zaměstnanců, a realizuje je; zabezpečuje statistickou činnost za statutární město Liberec v oblasti práce a mezd;

3. připravuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a zabezpečuje výplatu odměn za provedené práce;

4. organizuje a zabezpečuje zúčtování všech platových složek (tarifní platy, odměny, osobní a další příplatky, platové náhrady apod.), včetně daňových podkladů a jejich převod na příslušné účty, agendu sociálního a  zdravotního pojištění pracovníků a zákonného pojištění pracovníků, zajišťuje vyúčtování některých provozních nákladů spojených se srážkami z platu;

5. zajišťuje agendu odměn a peněžitého plnění uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva města; členům výborů zastupitelstva města a  členům komisí a odborných pracovních skupin rady města;

6. připravuje podklady k kolektivní vyjednávání a další jednání s odborovou organizací a zajišťuje agendu péče o zaměstnance podle platné kolektivní smlouvy;

7. organizuje a zabezpečuje veškeré vzdělávací akce (školení, kurzy, semináře) pro zaměstnance;

8. zajišťuje běžný výkon prací mzdové účtárny pro další určené organizace zřizované či zakládané SML;

 

 

B) Přenesená působnost

1. zajišťuje vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb., o  úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů - zpracovává agendu zvláštních odborných způsobilostí, kurzů, školení a  seminářů, zajišťuje vstupní a průběžné vzdělávání úředníků dle zákona o  úřednících, vede dokumentaci o přípravě a ověření zvláštní odborné způsobilosti, včetně evidence všech uskutečněných forem vzdělávání, sleduje plnění kvalifikačních předpokladů a doporučuje opatření

 

 

Nastavení cookies