Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Bc. Jana Špringlová

vedoucí oddělení sociálně - právní ochrany dětí
Tel.: 48 524 4810
Budova: Dr. Milady Horákové 580/7
Č. dveří: 2.28

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Sídlo: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV - Perštýn
Doručovací adresa: Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Telefon: 485 244 811

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Baštová Světla odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.21 48 524 4916
Mgr. Fouqué Helena odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče Dr. Milady Horákové 580/7 3.27 48 524 4817
Bc. Frydrychová Aneta odborný sociální pracovník péče o rodinu a děti Dr. Milady Horákové 580/7 2.25 48 524 4814
Mgr. Futschik Rudolf odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.29 48 524 4819
Mgr. Honsejková Olga odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče Dr. Milady Horákové 580/7 3.29 48 524 4851
Bc. Hrubešová Helena odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.32 48 524 4821
Bc. Jadrná Helena odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.24 48 524 4830
Bc. Jansová Václava odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče Dr. Milady Horákové 580/7 3.27 48 524 4813
Bc. Kalinová Radka, MBA odborný sociální pracovník agenda péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.31 48 524 4838
Košková Renata, DiS. odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.30 48 524 4815
Bc. Kuňáková Andrea odborný sociální pracovník péče o rodinu a děti Dr. Milady Horákové 580/7 2.22 48 524 4847
Mgr. Pokorná Iva odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.21 48 524 4824
Bc. Smolka Michal odborný sociální pracovník Dr. Milady Horákové 580/7 2.23 48 524 4809
Bc. Spálenková Kamila odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče Dr. Milady Horákové 580/7 3.31 48 524 4822
Bc. Stehlíková Jana odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 3.30 48 524 4947
Bc. Storchová Ivana odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.25 48 524 4820
Bc. Tichá Kateřina odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče Dr. Milady Horákové 580/7 3.28 48 524 4823
Urbanová Jarmila odborný sociální pracovník Dr. Milady Horákové 580/7 2.26 48 524 4811

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí se zejména zabývá:

 •  preventivní a poradenskou činností v souvislosti s výchovou nezletilých dětí
 • zastupováním nezletilých jako jejich kolizní opatrovník při soudních řízeních

 • poskytuje sociálně-právní ochranu zejména dětem:
  • jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti nebo nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;
  • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče a tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
  • na kterých byl spáchán nebo je podezření ze spáchání trestného činu;
  • které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umisťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;
  • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, případně dalšími fyzickými osobami;
  • které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu, a tyto děti vyhledává;
 • vede evidenci dětí a spisovou dokumentaci v souladu se zákonem;
 • navštěvuje dítě a jeho rodinu v obydlí a zjišťuje v místech, kde se dítě zdržuje, sociální podmínky dítěte a péči rodičů o ně;   
 • poskytuje a zprostředkovává poradenství při výchově a vzdělávání dětí; pomáhá při řešení výchovných problémů; pořádá přednášky a kurzy, letní soustředění;
 • je soudem ustanovováno opatrovníkem dítěte, které nemůže zastoupit žádný z rodičů v řízení nebo při určitém právním úkonu (kolizní opatrovník), a účastní se soudních jednání a jednání na notářství;
 • podává zprávy soudu, státnímu zastupitelství a Policii ČR o poměrech dítěte a vyjadřuje svůj názor při rozhodování soudu ve věci péče o  nezletilé;
 • podává soudu návrhy a podněty zejména na nařízení předběžného opatření (a účastní se jeho realizace), nařízení, prodloužení a zrušení ústavní výchovy, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti, zahájení řízení ve věci určení otcovství; Policii ČR podává návrh na zahájení trestního stíhání při podezření na spáchání trestného činu proti dítěti;                                        
 • navštěvuje nejméně jednou za 3 měsíce děti, jimž byla nařízena ústavní výchova, a ty, které jsou v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a vydává souhlas s jejich pobytem mimo zařízení;
 • při svěření dítěte do výchovy jiných fyzických osob sleduje jeho vývoj a navštěvuje je pravidelně v rodině;
 • ve věcech osvojení a pěstounské péče vyhledává děti vhodné k osvojení a ke svěření do pěstounské péče a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a zabezpečuje veškeré další činnosti, které na tomto úseku ukládá zákon;
 • zajišťuje činnost komise sociálně-právní ochrany dětí;
 • vykonává další činnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí;
 • poskytuje pomoc rodiči, jehož dítě je umístěno v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a  v této souvislosti jej jednou za 3 měsíce navštěvuje;
 • informuje dítě s ohledem na jeho věk a rozumovou vyspělost o všech závažných věcech jeho se dotýkajících a o rozhodnutích vyplývajících ze soudního nebo správního řízení, kterého je účastníkem.

 

Aktuality odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

Nastavení cookies