Oddělení sociálních činností

Mgr. Jana Kulhánková, MBA

vedoucí oddělení sociálních činností
Tel.: 48 524 4930
Budova: Dr. Milady Horákové 580/7
Č. dveří: 0.29

Oddělení sociálních činností

Sídlo: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV - Perštýn
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
Telefon: 485244930

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Baslerová Andrea referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka Dr. Milady Horákové 580/7 0.23 48 524 4938
Bc. Dercová Danuše referent agendy opatrovnictví Dr. Milady Horákové 580/7 0.21 48 524 4914
Bc. Dostál Tomáš odborný sociální pracovník sociální kurátor pro dospělé Dr. Milady Horákové 580/7 4.32 48 524 4932
Dostálová Petra referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka Dr. Milady Horákové 580/7 0.28 48 524 4913
Bc. Hájková Kateřina, DiS. odborný sociální pracovník Dr. Milady Horákové 580/7 4.26 48 524 4942
Mgr. Hönigová Věra odborný sociální pracovník sociální práce Dr. Milady Horákové 580/7 4.27 48 524 4978
Bc. Kadečková Lucie, DiS. odborný sociální pracovník sociální práce Dr. Milady Horákové 580/7 4.25 48 524 4911
Mgr. Kolářová Michaela odborný sociální pracovník sociální práce Dr. Milady Horákové 580/7 4.25 48 524 4931
Bc. Kupec Miloš, DiS. referent agendy opatrovnictví Dr. Milady Horákové 580/7 0.22 48 524 4919
Bc. Poláchová Daniela referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka Dr. Milady Horákové 580/7 0.21 48 524 4933
Mgr. Procházková Silvia referent agendy opatrovnictví Dr. Milady Horákové 580/7 0.21 48 524 4918
Bc. Stryalová Alena referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka Dr. Milady Horákové 580/7 0.21 48 524 4943
Bc. Špryslová Andrea referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka Dr. Milady Horákové 580/7 0.28 48 524 4934
Bc. Těšínská Eliška, DiS. odborný sociální pracovník sociální práce Dr. Milady Horákové 580/7 4.32 48 524 4917
Mgr. Volfová Štěpánka referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka Dr. Milady Horákové 580/7 0.21 48 524 4828

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Oddělení sociálních činností zejména:

 • vykonává funkci veřejného opatrovníka
 • vydává parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (označení O 7) a označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (označení O 2)
 • plní úkoly dle zákona o sociálních službách a dle zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • provádí sociální šetření s cílem vykonávat činnosti sociální práce
 • vykonává funkci sociálního kurátora pro dospělé

 1. rozhoduje o změně příjemce důchodu;
 2. zajišťuje výkon opatrovnictví osob, které byly omezeny ve svéprávnosti a jejichž opatrovníkem bylo ustanoveno statutární město Liberec; 
 3. na základě žádosti příslušného soudu provádí sociální šetření, a to za účelem vyhledání osoby vhodné pro výkon funkce opatrovníka, za účelem zhodnocení, zda navrhovaná osoba je vhodná pro výkon funkce opatrovníka, a za účelem kontroly výkonu funkce opatrovníka;
 4. zajišťuje osobě s trvalým nebo hlášeným pobytem na území v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu;
 5. koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a  osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, správními úřady a územními samosprávnými celky; podává zprávy soudu a  Policii ČR;
 6. na základě oznámení zdravotnického zařízení zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péči, a zprostředkovává možnost jejího poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost zdravotnickému zařízení, ve kterém je osoba umístěna;  
 7. na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem;
 8. se souhlasem osoby, která se nachází v nepříznivé sociální situaci nebo je ohrožena sociálním vyloučením anebo se v tomto stavu nachází, vstupuje do obydlí, v němž tato osoba žije, a to s cílem vykonávat činnosti sociální práce; vede Standardizovaný záznam sociálního pracovníka;
 9. vydává parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (označení O 7) a označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (označení O 2);
 10. zastupuje osoby, které podle lékařského posudku ošetřujícího lékaře nejsou schopny sami jednat a nemají zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb;
 11. vyhledává aktivně osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí, nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejí; spolupracuje s obcí, v jejíž působnosti se bydliště osoby v hmotné nouzi nachází; spolupracuje s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce; vede Standardizovaný záznam sociálního pracovníka;
 12. plní úkoly dle zákona o pomoci v hmotné nouzi, a v souvislosti s nimi se souhlasem osoby v hmotné nouzi a osob společně posuzovaných vstupuje do obydlí, v němž tyto osoby bydlí, a to s cílem vykonávat činnosti sociální práce;
 13. spolupracuje při řešení situace hmotné nouze osob s provozovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám v hmotné nouzi v obci pomáhají;
 14. rozhoduje o úhradě za stravu a péči, které jsou poskytovány dítěti umístěnému na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy v  domově pro osoby se zdravotním postižením;
 15. vydává stanovisko k uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení a k výpovědi nájmu z těchto bytů.

 

 

Nastavení cookies