HORIZONT projekty

 

Statutární město Liberec získalo dotaci z evropského programu Horizont 2020 a jeho aktuálnější verze Horizont Evropa. Jedná se o dva výzkumné projekty, které má město spolu s dalšími partnery řešit v návaznosti na jeho snahu o snižování emisí skleníkových plynů. Svým zaměřením tedy představují významné projekty pro EU misi 100 klimaticky neutrálních a chytrých měst do roku 2030.

Projekty jsou výzkumného charakteru (nikoliv investiční) a jejich smyslem je získat pilotní replikovatelná řešení, která budou sloužit jako inspirace i pro další evropská města.

Projekty jsou v tuto chvíli (květen 2023) v počátku realizace, kdy je revidováno nastavení aktivit před podpisem smlouvy s poskytovatelem dotace (projekt č. 1), v případě projektu č. 2 byla podepsána smlouva a zahájena realizace projektu.

 

Základní informace o projektech

 

1. Projekt: Iniciace komunitní energetiky pro město Liberec

Předmětem řešení bude nastavení (technologické, legislativní, atd.) komunitní energetiky v Liberci, kromě energetiky bude součástí řešení i doména elektromobility (systém dobíjecích stanic) a komunikace, vzdělávání a osvěta (vznik nové komunikační platformy pro odbornou i širokou veřejnost, spolupráce s univerzitou). Součástí projektu je i sdílení znalostí s dalšími městy (Learning Programme), kdy město (Twinning City) bude propojeno s dalším evropským městem a bude mezi nimi probíhat vzájemné učení.

Komunitní energetika má sloužit jako nástroj aktivizace místních stakeholderů v oblasti aktivit vedoucí k uhlíkové neutralitě. Představuje možnost aktivního zapojení skupin občanů, bytových družstev, obcí a drobných podnikatelů na energetickém trhu.

Přínosy rozvoje komunitní energetiky pro město:

 • Ekonomické
  • snižování/stabilizace nákladů na energie
  • zvýšení energetické soběstačnosti a nezávislosti
 • Environmentální
  • zvyšování podílu lokálních obnovitelných zdrojů energie
  • snížení emisí skleníkových plynů
 • Sociální
  • podpora sociální soudržnosti
  • předcházení energetické chudobě, začlenění do energetické komunity i těch, kteří by individuálně neměli prostředky na instalaci lokálních obnovitelných zdrojů
  • zapojení veřejnosti

Partneři projektu: Teplárna Liberec, a.s., Technická univerzita v Libereci, LEEF Technologies, s.r.o.

Výše dotace: 400 000 EUR pro město

Doba trvání projektu: 1.6.2023 - 31.5.2025 (kontinuita po skončení dotačního projektu).

Jak začít sdílet elektřinu - Návod na komunitní energetiku pro energetická společenství i aktivní zákazníky (odkaz zde).

 

2. Projekt: Living Lab - udržitelná městská mobilita

Předmětem projektu bude řešit problematiku parkování na sídlištích. Přímým partnerem bude ČVUT, kdy projektový tým bude navrhovat možná replikovatelná řešení za pomoci inteligentních dopravních systémů, přičemž tato budou otestována na pilotním libereckém sídlišti.

Partneři projektu: konsorcium je tvořeno 36 evropskými partnery

Výše dotace: 202 750 EUR pro město

Doba trvání projektu: 1.6.2023 - 31.11.2026

 

V souvislosti s projekty Horizont 2020 a Horizont Evropa byl vypracován program GEP - Plán rovnosti žen a mužů - dokument ke stažení níže.

 

Kontakt:

Projektový manažer

Ing. Pavlína Tvrdíková, Ph.D.

oddělení rozvojové koncepce

tvrdikova.pavlina@magistrat.liberec.cz

485 243 576

Nastavení cookies