Centrum bydlení Liberec II

 

Projekt: Centrum bydlení Liberec II                  Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_007/0000173

 

      

 

Program:  Operační program Zaměstnanost plus
Období realizace: 1. 11. 2022 – 31. 10. 2025

Celkové výdaje projektu: 21 457 800,00 Kč
EU ESF:  16 465 642,83 Kč (76,735 % CZV)
SR ČR: 2 846 377,17Kč (13,265 %)

Dotace celkem: 19 312 020,00 Kč (90 % CZV)
SML: 2 145 780,00 Kč (10%)

Obecné zaměření projektu:

Centrum bydlení Liberec II řeší systém sociálního bydlení v bytovém fondu SML. Reaguje na identifikované potřeby města v oblasti řešení bytové nouze. Cílem je posílením týmů přímé podpory a kontaktního místa (KMB) zlepšit dosavadní programy bydlení a tím dostupnost bydlení pro CS. Bude posílena prevence ztráty bydlení a systematizovány koordinační aktivity na úrovni obce. V rámci KMB bude posíleno poradenství (orientace v systému, dluhy, právní aspekty bydlení) a síťování na další služby.

Základní problém k řešení v rámci projektu:

V obecné rovině řeší projekt problém bytové nouze v Liberci. Bytová nouze v Liberci znamená nedostupnost (veřejného) bydlení pro cílovou skupinu, obtíže při získání a udržení si bydlení. Problém se rozpadá na dílčí problémy:
- bytová nouze domácností s komplexními potřebami
- bytová nouze domácností s méně komplexními potřebami
- složitost systému bytového fondu SML a práh pro vstup pro CS (viz příčiny)
- nedostatečné kapacity podpory v sociálním bydlení v intenzivní podpoře HF i mimo ni
- ohrožení ztrátou bydlení u nájemníků bytového fondu SML i na komerčním trhu s bydlením
- CS nedisponuje dostatečnými informacemi nebo jim nerozumí (dávkový systém, dluhy, právo v bydlení)
- vysoká míra zatížení bytových domů SML
- nedostatečný koncepční rozvoj bytového fondu

V rámci projektu CBL (2020-2022) byla identifikována potřeba vyšší kapacity týmu přímé podpory a vyšší kapacity kontaktního místa pro bydlení. Město využívá dotací IROP na 4 bytové domy (2022), realizuje stavbu dalších 49 bytů a plánuje další bytovou výstavbu. V rámci projektu CBL byl nastaven systém indikátorů v bydlení (míra udržení, sledování režimů podpory, potřeba specializované podpory apod.), tento systém je důležité dále zlepšovat a vyhodnocovat.

Nedořešeným problémem je sociální mix v bytových domech SML, který je potřeba vyhodnocovat a průběžně nastavovat. Další sadou problémů jsou dluhy na nájemném a problémy v soužití, kde je potřeba udržet podporu pracovníků v prevenci ztráty bydlení. Pro město znamená bytová nouze sociální rizika a negativní sociální dopady, stejně jako rizika při poskytování standardního bydlení osobám z CS bez poskytnutí adekvátní podpory. Problém bytové nouze je spojený s nedostatečně velkým městským bytovým fondem

Cíle projektu:

Obecným cílem je udržet, posílit a vylepšit systém zabydlování a podpory v sociálním bydlení při bytovém fondu SML. To zahrnuje cíle v zabydlování, podpoře v bydlení, v prevenci ztráty bydlení, poradenství a analytické a koncepční činnosti a to vše na jednom kontaktním místě bydlení. Pomocí analytické a koncepční činnosti dojde ke zlepšení spolupráce na úrovni úřadů a NNO v bydlení a bude formulována analytická zpráva a koncepční vize v bydlení při SML.

Kvantitativní cíle jsou definované v rámci indikátorů projektu, zde jsou dílčí cíle:
1. 10 domácností bude zabydleno v bydlení v režimu Housing First (HF) - nově zabydlených, předpoklad: 5 domácností jednotlivců a 5 rodin
2. bude zabydleno dalších celkem 30 domácností v individuálním režimu podpory (H-led floatting support nebo critical time intervention)
3. 100 osobám bude poskytnuta podpora v prevenci ztráty bydlení (stávající nájemníci, reportovaní nájemníci, minoritně domácnosti ze soukromého trhu)
4. zvýšení informovanosti cílové skupiny – nejméně 150 nových osob z CS je zaregistrováno a obdrží základní poradenství nebo bude nasíťováno na další služby
5. bude realizováno nejméně 6 setkání PS bydlení a 3 setkání kulatých stolů v rámci koncepční činnosti. Další koncepční setkání se uskuteční dle potřeby. Výstupy z těchto setkání umožní tvorbu Aktualizace koncepce bydlení v Liberci včetně analýzy sociálního mixu, Aktualizace metodiky sociálního bydlení v Liberci včetně HF metodiky, Aktualizace pravidel pro přidělování bytů v Liberci – viz výstupy příslušného indikátoru 80 50 00)
6. aplikace nového systému přidělování bytů SML dle pravidel vytvořených v rámci pilotního CBL projektu
7. edukační brožury pro CS (dluhy/osobní finance, bydlení, právní povědomí), součet hodnot cílů projektu není roven součtu indikátorů. Účastníci mohou být zapojeni do více podpor.

funkce CBLII - kontakt a poradenství, podpora v zabydlení a v bydlení, prevence ztráty bydlení, koncepční a analytická činnost

sociální práce - výběr CS, nastavování case managementu, zabydlování osob s komplexními potřebami, prevence ztráty bydlení, řešení konfliktů, nasměrování na další soc. služby

Inovativnost řešení:

Projekt je pro statutární město Liberec inovativní především v rozšiřování implementace a rozvoji aktivit komplexního přístupu k bydlení v Liberci. Inovace spočívá v činnosti Centra bydlení Liberec jako expertního a koordinačního bodu, současně při zabezpečení Kontaktního místa pro bydlení, které zároveň poskytuje podporu v bydlení velmi široké cílové skupině osob včetně veřejnosti. CBL bude zajišťovat a poskytovat komplexní služby v oblasti bydlení, jde především o provázání potřeby řady cílových skupiny v oblasti bydlení, poskytování soustavné individuální péče v přirozeném prostředí, standardizace procesu zabydlování a dlouhodobá práce směřující k prevenci ztráty bydlení CS.

Hlavní inovací v projektu je vytvoření jednotného kontaktního místa (KMB - informační point zabezpečující komunikaci se všemi zájemci o bydlení v Liberci). KMB bude zajišťovat registraci zájemců o bydlení v Liberci a bude působit jako správce databáze těchto registrovaných zájemců. Vytvoření jednotného bodu - kontaktního centra, které bude koncentrovat všechny činnosti v oblasti bydlení s důrazem na sociální přesah, poskytne velmi solidní základ pro rozvoj terénní sociální práce na úrovni SML pro oblast bydlení. Centrum bydlení v Liberci současně zajistí plnou implementaci a dodržování metodiky Housing First do struktury systému bydlení v Liberci i do všech koncepčních a strategických dokumentů města.

Jedním z inovativních přínosů je vytvoření systému transparentního přístupu k bytovému fondu města (volné byty) pro všechny kategorie žadatelů a jejich hodnocení na základě skutečné sociální potřebnosti formou plně odborného posouzení (expertní vyhodnocení žadatelů). Inovativní je dále rovněž metodické upřesnění práce mimo HF program – Floatting Support, Critical Time intervention a práce s dluhovým tématem, asertivní.

 

Aktivity projektu:
V projektu budou realizovány následující klíčové aktivity v souladu s výzvou

Aktivita A - Podpora zabydlování a podpora v bydlení
Aktivita B1 - Kontaktní místo bydlení (KMB)
Aktivita B3 - Prevence ztráty bydlení
Aktivita B5 - Koncepce dostupnosti a podpory bydlení v Liberci - strategické a koncepční dokumenty

V rámci realizace shora uvedených klíčových aktivit projektu, bude naplňován Plán sociálního začleňování Liberec 2022-2027, konkrétně Strategický cíl 2 - Zvýšit dostupnost bydlení pro cílovou skupinu domácností v bytové nouzi a ohrožených ztrátou bydlení.

SC 2.1 - Zvýšit kapacity sociálního a dostupného bydlení v obecním bytovém fondu a na soukromém trhu pro CS domácností vyloučených z bydlení
SC 2.2 - Rozvíjet komplexní programy sociálního bydlení (vstup a podpora při udržení v bydlení) pro CS vyloučených z bydlení a cíleně podporovat v překonávání bariér pro vstup a udržení v bydlení

Mimo přímé cíle je aktualizace a vznik dokumentů k systému bydlení SML a bytové nouzi. Bližší popis klíčových aktivit projektu je součástí samostatné záložky žádosti o podporu a podrobnější naplňování cílů schválené strategie je doloženo samostatnými přílohami projektové žádosti (především v příloze CS, klíčové aktivity, principy Housing first).

 

KA 01 - Aktivita A - Podpora zabydlování a podpora v bydlení

CBL registruje zájemce o bydlení, ti přicházejí z řad veřejnosti, díky sociálním službám, navázáni na přechozí terénní aktivity, vazba na NNO a úřady, vazba na stávající klienty CBL. Aktivní depistáž probíhá na podněty, na základě registrací vzniká databáze žadatelů, ti jsou ověřováni místním šetřením; v případě doručení volného bytu probíhá párování na byt; CBL II bude v této činnosti pokračovat pomocí posíleného kontaktního místa bydlení a také volnějšími depistážemi plánovanými týmem pro zabydlování. V rámci CBLII dojde k systematizaci pořadníku žadatelů o městský byt. Do projektu může vstoupit jakýkoliv účastník (mimo existující limity, např. těžký zdravotní stav apod. vyžadující hospitalizaci.

V rámci CBL bylo ověřeno, že od prvního kontaktu s budoucím žadatelem je možné byt přidělit a předat nejdříve za 2-3 měsíce; nejnižší práh pro vstup do projektu bude mít CS programu Housing First (dle metodiky HF). Projekt bude akceptovat uživatele ostatních služeb – azylové domy, různé formy sdíleného a chráněného bydlení, terénní programy apod., ti nepodléhají podmínce být nejdříve na AD nebo v nějaké službě, ale reálně v takové službě žijí, a do programu z ní vstupují; město dále uplatňuje vstupní prahy, které CBLII pomůže překonávat.

V CBL vnímáme práci s dluhy jako klíčovou, zásadní je zde určit znalosti předávané CS, hranice práce s dluhy v projektu a zaměření na praktické finanční plánování a hospodaření u klienta. Tým se v tomto bude rozvíjet, počítáme s průběžným vzděláváním a metodickým řešením tématu. Klienti jsou po registraci navazováni na klíčové pracovníky pro zabydlování; během komunikace projektu s účastníkem se přirozeně navazují klíčoví pracovníci na klienty (a naopak), je-li spolupráce funkční, klient pokračuje s pracovníkem, na kterého byl ze strany KMB od začátku navázán. Kombinovatelnost klientů

 

KA 02 - Aktivita B1 - Kontaktní místo bydlení (KMB)

Kontaktní místo bydlení (KMB) realizuje komunikaci s CS, plánuje a realizuje registrace, aktualizuje databázi (pořadník) zájemců-žadatelů o byt, realizuje poradenství, síťuje na další potřebnou podporu, koordinuje své aktivity s dalšími aktivitami projektu, realizuje podporu při sběru podkladů k žádostem o byt a související administrativa, poskytuje aktuální informace v oblasti dluhů (ve vztahu k bydlení) a právních souvislostí v bydlení, poskytuje poradenství o realitním trhu v Liberci; sbírá data o bytové nouzi a spolupracuje s analytickými pozicemi v týmu.

Do CBL přicházejí různé CS, jak v rámci typologie ETHOS, tak mimo ni. KMB slouží jako bod pro komunikaci s CS ve fázi prvního zájmu o řešení vlastní bytové nouze prostřednictvím CBL. Poradenství v bydlení a registrace osob z CS pilotovaná v CBL v letech 2021-2022 ukazuje, že registrační rozhovory jsou komunikačně a emočně velmi náročné. Předpokládáme, že zájem o registrace neustane, ale že se průběžně zmenší množství domácností, které CBL zkontaktují. Velká část cílové skupiny vyžaduje opakovanou komunikaci z následujících důvodů:
- kognitivní a komunikační obtíže u klientů
- ztráta telefonního kontaktu
- nedostatečné plánování nebo vstup dalších vlivů do termínu registrace (duševní nemoc, alkohol a jiné látky měnící vědomí apod.)
- nedůvěra v úspěch a následná prioritizace jiných snah o bydlení u klienta KMB – specializace dluhy a právo – KMB má být schopno základě poradit, má k dispozici podpůrné materiály a dokáže odkázat na další aktéry; pracovníci přímé podpory zabydlování mají základní znalosti + jeden z nich hlubší znalosti dluhového poradenství. KMB má nasíťovaného externího case managera, který je k dispozici týmu podpory ve všech aktivitách (A, B1, B3) mimo B5 – pro klienty HF, složité situace před zabydlením, další situace – obvykle komplexní situace s vysokou mírou potřeby podpory a množstvím aktérů, kteří do toho vstupují.

 

KA 03 - Aktivita B3 - Prevence ztráty bydlení

Aktivita pracuje s cílovou skupinou osob a domácností ohrožených ztrátou bydlení, a to především v bytových domech statutárního města Liberec, okrajově pak na soukromém trhu s bydlením; do primární CS spadají domácnosti, kterým byl byt přidělen v rámci projektu CBL v letech 2021-2022 (případně jsou navázáni předchozích projektů), jedná se o domácnosti v jednom ze tří režimů podpory, které CBL pilotovalo, dále se jedná o domácnosti navázané na další organizace, které spolupracují s CBL (např. Fokus); do primární CS dále spadají domácnosti, u kterých se objevil problém s plněním nájemní smlouvy, případně domovního řádu, jsou to domácnosti reportované pracovnicí pro správu plateb nebo dalšími referentkami humanitního oddělení, kam se dostávají i

podněty z oblasti sousedského soužití a problémů v bytových domech města; sekundární CS jsou domácnosti ohrožené ztrátou bydlení na soukromém trhu; zde bude role CBLII omezená, může poskytnout poradenství, případně asistovat v jednání s majitelem bytu, pro efektivní práci je nutná dobrá znalost situace nájemníka/osoby ohrožené.

Prevence ztráty bydlení u uživatelů městských bytů je postavena na:
- průběžném a precizním monitoringu plateb nájmu
- reportingu dluhů na nájmu a dluhů směrem k CBL
- intervenci CBL a zpětné vazbě o intervenci
- aktivitě nájemníka
- zapojení dalších aktérů dle potřeby: ÚP, soc. služby/specializované NNO
- průběžném informování a koordinaci všech aktérů

3 linie podpory v prevenci ztráty bydlení:
První linií je podpora těch nájemníků v sociálním bydlení, kteří byli zabydleni v období 2018-2022.
Druhou cílovou skupinou prevence ztráty bydlení jsou nájemníci města, kteří buď začnou dlužit na nájmu, nebo se objeví problém v oblasti sousedského soužití.
Třetí cílovou skupinou prevence ztráty bydlení jsou domácnosti ohrožené ztrátou bydlení na komerčním, standardní i sub standardním trhu s bydlením.

 

KA 04 - Aktivita B5 - Koncepce dostupnosti a podpory bydlení v Liberci - strategické a koncepční dokumenty

Z hlediska struktury aktérů se strategická práce zaměří na následující oblasti/témata:
- systematické uchopení sociálního bydlení na městě (nastavení day-to-day procesů spolupráce mezi odbory magistrátu, zejména oblast řešení problémů v této spolupráci)
- budování dlouhodobé koncepce a strategie města v oblasti bydlení (koncepce jako funkční dokument pro sociální a dostupné bydlení, strategie jako dlouhodobější a širší dokument s přesahem do urbanismu, architektury a environmentální a sociologické roviny) – pracovní skupiny koncepční a strategické
- prohlubování a zlepšování spolupráce na tématu sociálního bydlení s dalšími aktéry, zejména NNO, ÚP, KHS a dalšími – zlepšování spolupráce a procesů, pravidelná PS bydlení (1 x 2 měsíce + tematické kulaté stoly 2x ročně – dluhy, duševní nemoci a závislosti, velké rodiny s komplexními potřebami atd.)

Aktivita B5 je rozdělena na 3 vzájemně provázané linie - koordinace a plánování s dalšími aktéry, analytická činnost a tvorba výstupů. V rámci aktivity uvažujeme o následujících typech akcí:
1. Kulaté stoly - odborná koncepční skupina reflektující aspekty sociálního a dostupného bydlení - setkávání 2x ročně
2. Pracovní skupina pro bydlení - praktická, odborná a koordinační skupina s cílem co nejlépe nastavit systém pro snižování bytové nouze na úrovni aktérů a organizací ve městě - setkávání 6x ročně
3. Analýza dat k bytové nouzi, bydlení a sociálnímu mixu - průběžné zpracování dat s cílem zlepšení znalostí o bytové nouzi

V rámci aktivity B5 vzniknou následující dokumenty (výstupy):
- aktualizace metodiky sociálního bydlení včetně vzniku místní zprávy o vyloučení z bydlení (počet 1) (návaznost na PS bydlení a kulaté stoly)
- materiály pro CS: informační materiál z oblasti dluhů a bydlení (místní kontext) a nájemních vztahů právní minimum pro nájemníky (praktické letáky dle potřeby, ve spolupráci s KMB)
- aktualizace pravidel pro přidělování bytů
- aktualizace koncepce bydlení
- plán udržitelnosti soc. bydlení v Liberci

 
Harmonogram aktivit:

Projekt je v plné fyzické realizaci od 1. 11. 2022 s předpokládanou délkou trvání 36 měsíců do 31. 10. 2025.
Metodiku a další informace k programu naleznete na stránkách OPZ+. Informace k projektu a jeho výstupům naleznete na níže uvedených odkazech.

 

KONTAKTNÍ MÍSTO PRO BYDLENÍ

Kontakty:
Mgr. Martin Chochola, PhD.
manažer Centra bydlení Liberec
GSM: +420 770 157 755
Email:  chochola.martin@magistrat.liberec.cz
web: https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-socialni-bytove-politiky/centrum-bydleni-liberec/

informační linky pro CBL:
kontaktní telefon: + 420 778 757 888

kontaktní email: info.cbl@magistrat.liberec.cz

 

 

Úřední doba pro veřejnost:

PO: 10:00 – 17:00

ÚT:  8:00 – 11:30, 13:00 – 16:00

ST:  9:00 – 17:00

ČT:  8:00 – 11:30, 13:00 – 16:00

PÁ: 10:00 – 12:00

Nastavení cookies