Liberecká nájemní agentura

 

 

 Projekt: Liberecká nájemní agentura                Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_101/0002671
Program:  Operační program Zaměstnanost plus
Období realizace: 1. 9. 2023 – 30. 06. 2026
Celkové výdaje projektu: 9 736 300,00 Kč 
EU ESF:  973 630,00 Kč (10 % CZV)
SR ČR: 7 789 040,00 Kč (80 %) CZV
Dotace celkem: 8 762 670,00 Kč (90 % CZV)
SML: 973 630,00,00 Kč (10%)
 

 

Obecné zaměření projektu
Město Liberec prostřednictvím projektu řeší přístup vybraných CS na trh s bydlením. Reaguje na identifikované potřeby v oblasti řešení bytové nouze. Cílem je prostřednictvím přímé podpory a kontaktního místa rozšířit programy bydlení. Bude posílena podpora zabydlování a koordinace aktivit na úrovni města. Jedná se o doplnění komplexní podpory v oblasti bydlení pro vybrané CS, které nevyžadují intenzivní míru podpory a jejich provázání na komerční trh s bydlením.
 
Základní problém k řešení v rámci projektu
V obecné rovině řeší projekt problém bytové nouze v Liberci. Bytová nouze v Liberci znamená nedostupnost bydlení pro cílovou skupinu, obtíže při získání a udržení si bydlení. Problém se rozpadá na dílčí problémy:
- bytová nouze domácností s komplexními potřebami
- bytová nouze domácností s méně komplexními potřebami
- složitost systému bytového fondu SML (aktuálně nedostupný pro CS uprchlíků z Ukrajiny)
- nedostatečné kapacity podpory v sociálním bydlení
- ohrožení ztrátou bydlení u nájemníků na komerčním trhu s bydlením
- CS nedisponuje dostatečnými informacemi nebo jim nerozumí (dávkový systém, dluhy, právo v bydlení, jazyková bariéra)
- stávající forma nestandardního či sub standardního bydlení CS
- nedostatečná kapacita bytového fondu SML
- omezená kapacita komerčního trhu s bydlením
V rámci SML je nastaven systém indikátorů v bydlení (míra udržení, sledování režimů podpory, potřeba specializované podpory apod.), tento systém je důležité dále zlepšovat a vyhodnocovat. Současně je třeba se věnovat všem CS tak, aby byla podpora komplexní a nedocházelo k efektu nerovnoměrné podpory, kterou získá pouze omezená skupina nejpotřebnějších. Ostatní osoby z CS budou podpořeny pouze omezeně, a to bude znamenat nedostupnost nebo ztrátu bydlení.
Další významnou sadou problémů jsou dluhy zájemců o bydlení a možné problémy v občanském soužití, ty vyplývají především z omezených možností mapování klientského portfolia ze strany pronajímatelů. Pro město znamená bytová nouze významné sociální riziko a negativní sociální dopady, stejně jako rizika při poskytování standardního bydlení osobám z CS bez poskytnutí adekvátní podpory. Problém bytové nouze je spojený s nedostatečně velkým městským bytovým fondem na straně jedné, na straně druhé s nedostatečnými kapacitami komerčního bydlení a na straně třetí dále pak v koncentrované podpoře bydlení. Aktuálně chybí vazba mezi komerčním trhem s bydlením a podporou osob z CS (včetně uprchlík z Ukrajiny) při vstupu na něj.
 
Cíle projektu
Obecným cílem je udržet, posílit a vylepšit systém zabydlování a podpory v sociálním bydlení při bytovém fondu SML. To zahrnuje cíle v zabydlování, podpoře v bydlení, v prevenci ztráty bydlení, poradenství a analytické a koncepční činnosti a to vše na jednom kontaktním místě bydlení. Pomocí analytické a koncepční činnosti dojde ke zlepšení spolupráce na úrovni úřadů a NNO v bydlení a bude formulována analytická zpráva a koncepční vize v bydlení při SML.
Kvantitativní cíle jsou definované v rámci indikátorů projektu, zde jsou dílčí cíle:
1. bude zabydleno dalších celkem 18 domácností v individuálním režimu podpory (H-led floatting support nebo critical time intervention) a z toho bude minimálně 9 domácností osob z CS pocházejících z Ukrajiny
2. 40 osobám bude poskytnuta podpora v zabydlování, prevenci a řešení diskriminace v bydlení a celkově v prevenci ztráty bydlení (stávající nájemníci, reportovaní nájemníci, domácnosti ze soukromého trhu, zabydlované domácnosti, atd.)
3. zvýšení informovanosti cílové skupiny – nejméně 50 nových osob z CS je zaregistrováno a obdrží základní poradenství nebo bude nasíťováno na další služby 4. bude aplikován nový systém zprostředkování bytů na komerčním trhu s bydlením v Liberci prostřednictví Liberecké nájemní agentury
5. edukační brožura pro CS v cizojazyčné formě - ukrajinština (dluhy/osobní finance, bydlení, právní povědomí)
Součet hodnot cílů projektu není roven součtu indikátorů. Účastníci mohou být zapojeni do více podpor.
V rámci projektu budou realizovány tyto činnosti: kontakt a poradenství, podpora v zabydlení a v bydlení, prevence ztráty bydlení, koncepční a analytická činnost.
 
Inovativnost řešení
Projekt je pro statutární město Liberec inovativní především v rozšiřování implementace a rozvoji aktivit komplexního přístupu k bydlení v Liberci.
Inovace spočívá v rozšíření nabídky činnosti expertního a koordinačního bodu, současně při zabezpečení Kontaktního místa pro bydlení, který zároveň poskytuje podporu v bydlení velmi široké cílové skupině osob včetně veřejnosti (zde jsou započítání i uprchlíci před válečným konfliktem na Ukrajině). Na poli bydlení rozšíříme a zajistíme komplexní služby v oblasti bydlení, jde především o provázání potřeby řady cílových skupiny v oblasti bydlení, poskytování soustavné individuální péče v přirozeném prostředí, standardizace procesu zabydlování a dlouhodobá práce směřující k prevenci ztráty bydlení CS. Aktivně dojde k zapojení na poli komerčního trhu s bydlením v Liberci, kde dojde ke zmapování kapacit a možností spolupráce při obsazování volných tržně pronajímaných bytových kapacit.
Hlavní inovací v projektu je doplnění služeb jednotného kontaktního místa (KMB - informační point zabezpečující komunikaci se všemi zájemci o bydlení v Liberci). KMB bude zajišťovat registraci zájemců o bydlení v Liberci a bude působit jako správce databáze těchto registrovaných zájemců, bude odpovědný za aktivní práci s databází klientů. Jednotný bod - kontaktní centrum, které bude koncentrovat všechny činnosti v oblasti bydlení s důrazem na sociální přesah a poskytne velmi solidní základ pro rozvoj terénní sociální práce na úrovni SML pro oblast bydlení.
Jedním z inovativních přínosů je vytvoření systému transparentního přístupu na komerční trh s bydlením v Liberci pro všechny kategorie žadatelů a jejich plně odborného posouzení (expertní vyhodnocení žadatelů). Inovativní je dále rovněž metodické upřesnění práce mimo bytový fond města Liberce včetně systematického nastavení práce s klienty a motivace soukromých vlastníků v bydlení k překonání bariér ve vztahu k vybraným CS.
 
Aktuality
V této sekci se nenachází žádné zprávy.
 
O projektu
 
Aktivity projektu:
Věcné zaměření aktivit projektu vychází z podporovaných aktivit výzvy č. 101, konkrétně je v souladu s podporovanými aktivitami A) Podpora zabydlování a podpora v bydlení a B) Podpora integrovaného řešení (část B1 - plánovaná jako komplexní podpora)
V projektu budou realizovány následující klíčové aktivity:
Aktivita A - Podpora zabydlování a podpora v bydlení - ve vazbě na stanovené indikátory projektu bude zabydleno nejméně 8 domácností do 12 měsíců od zahájení projektu a všech 18 domácností celkem do 22 měsíců od zahájení projektu (tedy poslední domácnost 12 měsíců před koncem projektu), v rámci této aktivit žadatel předpokládá realizaci sociálně realitních činností souvisejících s vyhledáváním a párováním volných bytů na komerčním trhu s potřebami CS, současně bude realizována řada činností v prevenci diskriminace osob z CS na trhu s bydlením a podpora bydlení
Aktivita B1 - Kontaktní místo pro bydlení (KMB) - bude sloužit pro práci na rozšiřování portfolia klientů, správu a práci s databází registrovaných osob - zájemců o bydlení, bude navázáno na KMB v rámci projektu Centrum bydlení Liberec II
V rámci realizace shora uvedených klíčových aktivit projektu, bude naplňován Plán sociálního začleňování Liberec 2022-2027, konkrétně Strategický cíl 2 - Zvýšit dostupnost bydlení pro cílovou skupinu domácností v bytové nouzi a ohrožených ztrátou bydlení (do této CS patří i uprchlíci z Ukrajiny).
SC 2.1 - Zvýšit kapacity sociálního a dostupného bydlení v obecním bytovém fondu a na soukromém trhu pro CS domácností vyloučených z bydlení
SC 2.2 - Rozvíjet komplexní programy sociálního bydlení (vstup a podpora při udržení v bydlení) pro CS vyloučených z bydlení a cíleně podporovat v překonávání bariér pro vstup do bydlení a udržení v bydlení
Bližší popis klíčových aktivit projektu je součástí samostatné záložky žádosti o podporu a podrobnější naplňování cílů schválené strategie je doloženo samostatnými přílohami projektové žádosti (především v příloze CS, klíčové aktivity)
 
KA 01 - Aktivita A - Podpora zabydlování a podpora v bydlení
Projekt využívá databáze registrovaných a dále registruje zájemce o bydlení, ti přicházejí z řad veřejnosti, díky sociálním službám, navázáni na přechozí terénní aktivity, vazby na NNO, úřady a strukturu pomoci uprchlíků z Ukrajiny. Aktivní depistáž probíhá na podněty, na základě registrací vzniká databáze žadatelů, ti jsou ověřováni místním šetřením; v případě získání (smluvního zajištění) volného bytu probíhá párování na byt prostřednictvím kontaktního místa pro bydlení ve spolupráci celého projektového týmu.
V rámci projektu dojde k systematizaci práce s databází, sledování dynamiky bytové nouze, pružnost komerčního trhu s bydlením a jeho kapacit.
Do projektu může vstoupit jakýkoliv účastník.
V rámci projektu počítáme se vstupem na komerční trh s bydlením v Liberci a oslovením vlastníků bydlení za účelem získání bytové kapacity pro zajištění zprostředkování bydlení pro identifikovanou cílovou skupinu a z ní vybrané vhodné uchazeče o bydlení. Projekt bude akceptovat uživatele ostatních služeb – azylové domy, různé formy sdíleného a chráněného bydlení včetně osob bydlících v nestandardním či sub standardním bydlení. Projekt a nastavený tým pomůže překonávat nastavené a zažité bariéry na komerčním trhu s bydlením a bude intenzivně pracovat s vlastníky bytů na zlepšení vnímání některých stigmatizovaných skupin obyvatel (identifikovaná CS), kteří mají ztížený přístup k bydlení.
Projektový tým se bude v tomto ohledu profesně rozvíjet, počítáme s průběžným vzděláváním a metodickým řešením tématu.
Klienti jsou po registraci navazováni na vybraného klíčového pracovníka pro zabydlování, což probíhá již při komunikaci v rámci KMB (a naopak), je-li spolupráce funkční, klient pokračuje s pracovníkem, na kterého byl ze strany KMB od začátku navázán. Pro uvažovaný počet domácností (18) je s předpokládanou výší kumulovaného úvazku dán i case load strop 12 domácností na 1 klíčového pracovníka.
Podrobný popis ke klíčové aktivitě je uveden v příloze CS, klíčové aktivity
 
KA 02 - Aktivita B1 - Kontaktní místo bydlení (KMB)
Kontaktní místo bydlení (KMB) realizuje komunikaci s CS, plánuje a realizuje registrace, aktualizuje a pracuje s databázi zájemců-o bydlení, realizuje poradenství, síťuje na další potřebnou podporu, koordinuje své aktivity s dalšími aktivitami projektu.
Poskytuje aktuální informace v oblasti dluhů (ve vztahu k bydlení) a právních souvislostí v bydlení, poskytuje poradenství o realitním trhu v Liberci; sbírá data o bytové nouzi a spolupracuje s ostatními pozicemi v týmu.
KMB v projektu je navázáno je jednotné kontaktní místo v rámci projektu Centrum bydlení Liberec II, kde sdílí a doplňuje databázi tohoto místa.
Projekt pracuje s různými CS, jak v rámci typologie ETHOS, tak mimo ni. KMB slouží jako bod pro komunikaci s CS ve fázi prvního zájmu o řešení vlastní bytové nouze.
Zkušenost žadatele ukazuje, že práce s registrovanými zájemci a nové registrační rozhovory jsou komunikačně a emočně velmi náročné. Předpokládáme, že zájem o zprostředkování bydlení ze strany CS neustane, maximálně se průběžně zmenší množství domácností.
Velká část cílové skupiny vyžaduje opakovanou komunikaci z následujících důvodů:
- kognitivní a komunikační obtíže u klientů, případně jazyková bariéra v případě uprchlíků z Ukrajiny
- ztráta kontaktu
- nedostatečné plánování nebo vstup dalších vlivů do procesu získání bytu
- nedůvěra v úspěch a následná prioritizace jiných snah o získání bydlení u klienta
KMB má být schopno nabídnout základní poradenství, má k dispozici podpůrné materiály a dokáže odkázat na další aktéry; pracovníci přímé podpory zabydlování - klíčový pracovníci mají základní znalosti systémů podpory v bydlení.
Projekt má nasíťovaného externího metodika, tlumočníka, bytového specialistu a pracovníka pro výběr CS, kteří jsou k dispozici týmu podpory ve všech aktivitách projektu pro všechny situace – pro zajištění hladkého průběhu zajištění a obsazení získaného bytu, případně při větším množství aktérů, kteří do procesu vstupují.
Popis je součástí přílohy CS, klíčové aktivity
 
Harmonogram aktivit:
Projekt je v realizaci od 1. 9. 2023 (v plné fyzické realizaci od 1. 1. 2024) s předpokládanou délkou trvání 34 měsíců do 30. 9. 2026.
Metodiku a další informace k programu naleznete na stránkách OPZ+.
Informace k projektu a jeho výstupům naleznete na níže uvedených odkazech.

 

Liberecká nájemní agentura
Magistrát města Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
pracoviště: nám. Dr. E. Beneše 183/22 (Nový magistrát)
 
Mgr. Helena Krčmářová
sociální realitní zprostředkovatel a koordinátor projektu
odbor sociální a bytové politiky – Liberecká nájemní agentura
mob.: +420 778 496 946
e-mail: krcmarova.helena@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies