Oddělení technické správy

Bc. Denisa Černá

vedoucí oddělení technické správy
pověřena zastupováním funkce vedoucího odboru správy veřejného majetku
Tel.: 48 524 3442
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 2.34

Oddělení technické správy

Sídlo: Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec V-Kristiánov
Doručovací adresa: Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
Telefon: 485 243 442

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Benda Milan specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zaří technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3882
Beranová Jitka referent investic a oprav investice odboru správy veřejného majetku Jablonecká 41/27 3.01 48 524 3441
Ing. Fenclová Pavlína referent oddělení technické správy správa komunikací - lokalita: Horní Hanychov, Dolní Hanychov, Pilínkov, Doubí u Liberce-část, Horní Růžodol-část, Janův Důl, Františkov u Liberce, Karlinky, Růžodol I, Ostašov, Horní Suchá u Liberce, Karlov pod Ještědem, Machnín Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3871
Hanušová Pavla technik veřejného osvětlení agenda autovraků, parkování – modré zóny, agenda pojistných událostí Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3881
Ing. Havlišta Karel referent oddělení technické správy technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3884
Hrdličková Eva referent oddělení technické správy agenda autovraků, agenda smluv Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3886
Mgr. Hýbner Lukáš referent investic a oprav Jablonecká 41/27 3.01 48 524 3441
Ježková Simona referent oddělení technické správy správa komunikací - lokalita: Liberec-Perštýn, Liberec-Nové Město, Liberec-Staré město-část, Jeřáb-část, Rochlice-část Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3872
Mgr. Mach Martin referent oddělení technické správy Správa pasportu komunikací Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3885
Malá Petra referent oddělení technické správy správa komunikací - lokalita: Nové Pavlovice, Staré Pavlovice, Ruprechtice, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Rudolfov, Starý Harcov–část, Liberec-Staré město-část Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3871
Bc. Neprašová Eva referent oddělení technické správy správa komunikací - lokalita: Doubí u Liberce-část, Vesec u Liberce, Rochlice u Liberce-část, Horní Růžodol-část, Kunratice u Liberce, Starý Harcov–část, Nový Harcov, Liberec-Kristiánov Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3872
Ing. Švanda Jaromír specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zaří technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3883

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Oddělení technické správy:

 • komplexně vykonává činnosti správce komunikací v majetku SML, mimo prohlídek komunikací a souvisejícím zadáváním oprav v rámci běžné údržby dle zákona č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.

 • vykonává veškerá práva SML jako vlastníka místních komunikací; spolupracuje na vyjádřeních k záležitostem o zvláštním užívání veřejných prostranství po technické stránce;

 • komplexně zajišťuje veškerou činnost SML jako stavebníka oprav, úprav a rekonstrukcí všech součástí a příslušenství komunikací dle § 12 a § 13 zákona č. 13/1997 Sb. a nejsou-li tyto součásti a příslušenství komunikací souvisejícími objekty komplexnějších investičních akcí realizovaných jinými útvary MML

A) Samostatná působnost

 1. komplexně vykonává činnosti správce komunikací v majetku SML, mimo prohlídek komunikací a souvisejícím zadáváním oprav v rámci běžné údržby dle zákona č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. a zajišťuje:

a) příjem, evidenci a vyřizování žádostí, stížností a petic obyvatel města Liberec nebo firem ve věcech správy komunikací a mostů včetně příslušenství, pokud se nejedná o opravy v rámci běžné údržby, které zajištují TSML p. o.

b) agendu zásahů do komunikací, jejich příslušenství, vodorovného a svislého dopravního značení, mostních objektů, zejména posuzuje projektové dokumentace ve všech stupních z titulu zásahu do spravovaného majetku jak třetími stranami, tak jinými útvary MML, určuje rozsah oprav a rekonstrukcí včetně jejich koordinace a zajištění veškerých podkladů k jejich realizaci;

c) sleduje záruční doby u všech zásahů do majetku, jenž je předmětem správy, uplatňuje reklamace v případě zjištěných závad;

d) přebírá nově vybudované komunikace a související objekty pořízené v rámci investičních akcí od jiných útvarů MML do správy a údržby;

e) přebírá majetek po jeho rekonstrukcích, obnovách nebo po zásazích do něj třetími osobami, vyjma přebírání majetku po jeho opravách realizovaných TSML, p.o., včetně sledování záručních lhůt, uplatňování reklamací, sankcí a pokut;

f) účastní se přebírání jinými útvary MML nově vybudované dopravní infrastruktury a s ní souvisejících objektů v souvislosti s uzavřenými plánovacími smlouvami z titulu budoucího správce komunikací v majetku SML

g) na základě právních předpisů zajišťuje veškerý dozor a pravidelné prohlídky mostů v rozsahu daném zákonem č. 13/1997 Sb., prováděcí vyhlášky a dalších právních předpisů a norem, včetně kontroly jejich stavu;

h) přijímá od příspěvkové organizace TSML, p. o., každoroční evidenci vyhodnocení stavu komunikací na základě provedených běžných prohlídek a dále návrh plánu na opravy nad rámec lokální běžné údržby včetně předpokládaných nákladů;

i) vede evidenci požadavků na opravy most součástí a příslušenství komunikací a předkládá je orgánům SML;

 1. vykonává veškerá práva SML jako vlastníka místních komunikací; spolupracuje na vyjádřeních k záležitostem o zvláštním užívání veřejných prostranství po technické stránce;
 2. ve spolupráci s Dopravním inspektorátem Policie ČR, příslušnými útvary MML zajišťuje dopravní značení ve městě Liberec, přijímá návrhy s odůvodněním na úpravu dopravního značení od TSML, p.o., vykonávající běžné prohlídky komunikací;

 3. zajišťuje označování názvů nových ulic a výměnu poškozených tabulí s označením názvů ulic;

 4. komplexně vykonává všechny činnosti správce a zajišťuje servis a rozšiřování veřejného osvětlení, světelných signalizačních zařízení včetně nástavbových systémů dopravy a specifických druhů osvětlení při zvláštních příležitostech, vánoční výzdoby aj.;

 5. zajišťuje vedení pasportů komunikací ve vlastnictví SML;

 6. zajišťuje likvidaci pojistných událostí při odpovědnosti SML jako vlastníka komunikací a ostatních veřejných prostranství v gesci odboru;

 7. v rámci stanovené odpovědnosti za správu a údržbu majetku města vypořádává vlastnické vztahy k pozemkům a nemovitostem, popř. movitému majetku ve vlastnictví města, pokud nejde o vypořádání vlastnických vztahů svěřených společně s majetkem jiným útvarům MML a organizacím ve výhradním vlastnictví SML;

 8. vykonává supervizi nad provozovateli parkovacího a odtahového systému ve městě,zajišťuje provoz a údržbu parkovacího systému ve městě Liberci;

 9. zajišťuje monitoring, evidenci a výzvy k odstranění autovraků na komunikacích, včetně příslušenství, ve vlastnictví SML;

 10. zajišťuje fyzickou likvidaci autovraků;

 11. zajišťuje správu, údržbu a rozvoj autobusových přístřešků ve vlastnictví města Liberce;

 12. komplexně zajišťuje veškerou činnost SML jako stavebníka oprav, úprav a rekonstrukcí všech součástí a příslušenství komunikací dle § 12 a § 13 zákona č. 13/1997 Sb. a nejsou-li tyto součásti a příslušenství komunikací souvisejícími objekty komplexnějších investičních akcí realizovaných jinými útvary MML, a to zejména:

a) ověřuje vhodnost pozemků pro stavby zadáním provedení průzkumů (geotechnický, územně-technický průzkum, stavebně-technický, vč. návrhu na odstranění staveb, stavebně-historický, archeologický průzkum staveniště apod.);

b) v případě potřeby zajišťuje zpracování a podání žádosti o vlivu stavby na ŽP a následně zajišťuje zapracování případných závěrů z protokolu do dalších stupňů projektové dokumentace příslušné stavby;

c) zadává zpracování projektové dokumentace (DÚR, DSP, DPS atd.);

d) obstarává věci stavebníka v předinvestiční, ale i realizační etapě akce, svěřené do kompetence odboru správy veřejného majetku, kdy stavebníkem akce je SML (veřejnoprávní, legislativní stránka přípravy a realizace – stanoviska a souhlasy vlastníků dotčených nemovitostí, dotčených orgánů, a příslušná správní rozhodnutí správních orgánů);

e) kontroluje vlastnické vztahy a omezení vlastnických vztahů (např. věcná břemena) v katastru nemovitostí u pozemků dotčených stavbou;

f) zpracovává podklady k veřejným soutěžím souvisejících s přípravou a realizací akce svěřené do kompetence odboru správy veřejného majetku (studie, projektová příprava, inženýrská činnost související s vydáním územního rozhodnutí či stavebního povolení, technický dozor stavebníka při realizaci akce atd.) a účastní se vyhodnocení těchto veřejných soutěží;

g) v rámci svěřené působnosti je garantem realizace konkrétní stavební akce;

h) zajišťuje výkon činností souvisejících s funkcí technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb. na realizovaných stavbách;

i) zajišťuje koordinaci jednotlivých subjektů spolupodílejících se na realizaci akce (stavebník – SML, projektant, TDS, dodavatel atd.);

j) prostřednictvím požadavků na rozpočet města předkládá návrhy na zajištění nákladů souvisejících s přípravou a realizací staveb až do jejich konečného vypořádání a zavedení do majetku SML;

k) zajišťuje protokolární předávání dokončených stavebních akcí od zhotovitelů do provozu a jejich zařazení do majetku SML, včetně finančního vypořádání akce;

 1. pro akce a projekty realizované v rámci svěřených kompetencí komplexně vypořádává vlastnické vztahy k pozemkům a nemovitostem, pokud nejde o akce a projekty svěřené společně s majetkem jiným útvarům MML;

 2. je supervizorem správy dětského dopravního hřiště, koordinuje a zajišťuje aktivity v tomto areálu v souladu s darovací smlouvou na tento objekt, spolupracuje s městskou policií Liberec na činnostech v tomto areálu, zajišťuje opravy, údržbu a rozvoj areálu dětského dopravního hřiště;

 3. projednává s ředitelem TSML, p. o., výši příspěvku města na provoz;
 4. zpracovává podklady ke zřizovací listině TSML, p. o., a předkládá příslušné návrhy na změny zřizovací listiny vč. pokynu zřizovatele radě a zastupitelstvu města;
 5. zajišťuje udělení souhlasu zřizovatele s umístěním sídla v objektech ve vlastnictví statutárního města Liberec, k nimž má právo hospodařit TSML, p. o., nebo jde o objekty ve správě odboru;

 6. zajišťuje schválení přijetí darů v souladu se zřizovací listinou TSML, p. o.;

 7. ve spolupráci s personálním oddělením připravuje podklady pro stanovení platu a odměn řediteli TSML, p. o., a předkládá je radě města k projednání;

 

B) Přenesená působnost

Nevykonává 

Aktuality odboru

03.04.2024

Operační plán letního čištění města pro rok 2024

Začíná čištění města po zimním období.
 
26.10.2023

Operační plán zimní údržby komunikací ve městě Liberci pro zimní období 2023-2024

Operační plán pro provádění zimní údržby ve městě Liberci pro zimní období 2023/2024 byl schválen.
 
17.10.2022

Operační plán zimní údržby komunikací pro zimní období 2022/2023

Operační plán zimní údržby pro zimní období 2022-2023 je schválen.
 
Předchozí
1

 

Nastavení cookies