Využití areálu Lesního koupaliště

Statutárnímu městu Liberec není stávající podoba areálu Lesního koupaliště lhostejná. Již v minulosti probíhaly pokusy o jeho znovuobnovení. Tyto pokusy nakonec ztroskotaly na jednom podstatném faktu – vlastníkem nemovitostí v areálu Lesního koupaliště nebylo město a  díky zákonným požadavkům se jím ani nemohlo stát. Naštěstí pro nás doba pokročila, legislativa se změnila a v současné chvíli jsme vlastníky celého areálu.

Jedna legislativa se změnila k lepšímu, za to druhá – upravující podmínky provozování koupališť – se daleko zpřísnila. V dnešní době již není možné ani přípustné provozovat koupaliště pouhou opravou stávajícího a napuštěním vody.

Město si nechalo zpracovat návrhy, na kolik by přišla úprava stávajícího koupaliště tak, aby byly dodrženy platné normy, a kolik by stál provoz takovéhoto nového areálu. Bohužel obě tyto sumy daleko převyšovaly možnosti města.

Nicméně jsme nepolevovali v úsilí a dále hledali způsob, jak vrátit oblasti Lesního koupaliště život. Se zajímavým nápadem přišly městské příspěvkové organizace Sdružení ekologické výchovy Divizna při ZOO Liberec a Městské lesy Liberec. Novým záměrem je navázání na tradici využívání areálu Lesního koupaliště a díky kompletní rekonstrukci celého areálu přispět k zatraktivnění této lokality.

 

Záměr předpokládá rozdělení areálu na 4 funkční plochy s maximálním využitím stávajících konstrukcí a terénních nerovností:

1. Veřejný shromažďovací prostor

Oblast za hlavním vstupem do areálu a  zároveň před budovou informačního centra. Jedná se o zpevněnou plochu a  jsou zde navrženy lavičky i dětské hřiště vše z přírodních materiálů (převážně dřeva).

2. Sportovní a rekreační prostor

Tento prostor se nachází v jižní části areálu a obsahuje především přírodní samočistící jezírko a prostor pro drobné sporty.

3. Oblast naučných stezek

V severovýchodní části areálu (nejdál od hlavního vstupu) se rozprostírá oblast naučných stezek pro výukové programy SEV Divizna. Předpokládá se vybudování dvou okruhů - první ukáže typickou vegetaci a geologii Jizerských hor a druhá stezka se bude zabývat vodou a její čistící schopností.

4. Budova Informačního střediska 

Na základech bývalých šaten vyroste jednopodlažní dřevostavba, která bude obsahovat Informační středisko, kancelář pro Městské lesy Liberec, kancelář SEV Divizna a přednáškový sál. Samozřejmostí zde bude i veřejné WC.

 

Při návrhu byla zohledněna nejen funkční hlediska bezchybného provozu, ale vzhledem k tomu, že se jedná o areál s edukační funkcí v oblasti ekologické výchovy, také celostní environmentální dopad stavby na  životní prostředí.

Celý areál Lesního koupaliště je navržen jako volně přístupný veřejnosti.

Studii využití území bývalého Lesního koupaliště zpracovali architekti Krupa, Novosad, Novosadová z ateliéru architektů Symbiosa.

Vybudováním areálu v tomto rozsahu by zajišťovalo kvalitní rekreační udržovanou plochu s odpovídajícím zázemím (toalety apod.) a nové kvalitní prostory pro žádanou výuku poskytovanou SEV Divizna (především vzdělávací programy pro děti z mateřských a základních škol).

 

V současné době je zpracovávána dokumentace ke stavebnímu povolení na areál lesního koupaliště a zároveň je připravována projektová dokumentace napojení areálu na ulici Ke Koupališti - jejíž rekonstrukce je podmínkou pro vydání územního rozhodnutí na rekonstrukci areálu lesního koupaliště.

 

Ing. Martin Čech
vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
odboru strategického rozvoje a dotací

 

V příloze také najdete prezentaci z veřejného projednání záměru, které se uskutečnilo 14.2.2012 v Experimentálním studiu. Zde již zazněl první důležitý požadavek občanů na zvětšení vodní plochy pro koupání a  město tento požadavek akceptuje, prověří podmínky lokality a zapracuje do návrhu využití areálu.

Nastavení cookies