Oddělení právní

JUDr. Jana Ovádková

vedoucí oddělení právního
Tel.: 48 524 3214
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 113

Oddělení právní

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Telefon: 485 243 215

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Mgr. Hegrová Marcela právník nám. Dr. E. Beneše 1/1 113 48 524 3218
Mgr. et Mgr. Zatloukal Petr právník nám. Dr. E. Beneše 1/1 114 48 524 3217

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Odbor právní a veřejných zakázek zajišťuje komplexní právní službu a provádí právní úkony související s činností Statutárního města Liberec a  koordinuje postup jednotlivých odborů při zadávání veřejných zakázek. 

Odbor taktéž zajišťuje na základě podkladů samosprávných odborů vyjádření Statutárního města Liberec ve správních řízeních v případech, kdy tato pravomoc není přenesena na jiné odbory.

A) Samostatná působnost

  1. zajišťuje komplexní právní službu a provádí právní úkony, související s činností statutárního města Liberec; jedná v  zastoupení SML v právních věcech před soudy všech stupňů, se státními orgány a rozhodci, připravuje příslušná podání pro řízení před nimi a posuzuje možnosti smíru; dává návrhy k pověření externích právníků k zastupování SML a zadání právní pomoci, nárokuje a kontroluje finance z příslušné kapitoly rozpočtu na právní služby za SML, organizuje a eviduje právní služby;
  2. řeší úkoly právní povahy; posuzuje smlouvy z právních hledisek; vyjadřuje se k návrhům všech smluv; předkládaných k podpisu statutárnímu orgánu města (neodpovídá za správnost věcných podkladů), a poskytuje právní pomoc zaměstnancům SML při jejich zpracování;
  3. připravuje a projednává návrhy obecně závazných vyhlášek a nařízení SML, dbá o jejich právní čistotu a odpovídá za jejich formální správnost, za věcnou správnost odpovídá spolu s  věcně příslušným odborem; vede evidenci obecně závazných vyhlášek a nařízení SML, zajišťuje jejich publikaci včetně zasílání orgánům dozoru;
  4. dle potřeby poskytuje orgánům města a odborům MML právní rady a stanoviska, pro činnost jednotlivých odborů připravuje plné moci a vede jejich evidenci;
  5. na základě podkladů od příslušných odborů MML zajišťuje vedení evidence společenských a zakladatelských smluv a listin obchodních společností, jejichž je SML zakladatelem nebo v  nichž má majetkovou účast;
  6. na základě podkladů od příslušných odborů MML vede přehled příspěvkových organizací města, obecně prospěšných organizací města nebo jiných společností města;
  7. vykonává působnost magistrátu ve věci dozoru nad vydáváním a obsahem usnesení rozhodnutí a jiných opatření orgánů Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou v samostatné působnosti.

B) Přenesená působnost

Vykonává působnost magistrátu ve věci dozoru nad vydáváním a obsahem usnesení a jiných opatření orgánů MO Liberec – Vratislavice nad Nisou v přenesené působnosti

Dokumenty odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

Aktuality odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

Nastavení cookies