Asistenti prevence kriminality Liberec III.

 

  

Projekt: Asistenti prevence kriminality Liberec III           Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0000335

Program:  Operační program Zaměstnanost plus
Období realizace: 1. 11. 2022 – 31. 10. 2025

Celkové výdaje projektu: 13 549 536,00
EU ESF  10 397 236,45 Kč (76,735 % CZV)
SR ČR 1 797 345,96 Kč (13,265 %)
Dotace celkem 12 194 582,41 Kč (90 % CZV)
SML 1 354 953,59 Kč (10%)

Obecné zaměření projektu:

Navazující projekt asistentů prevence kriminality (APK) je založený na spolupráci s těmi, kdo mají dobrou znalost sociálně vyloučeného prostředí, v ideálním případě z takového prostředí přímo pochází. Cílem projektu je využití potenciálu APK ke snížení či eliminaci sociálně rizikových jevů, zvyšování bezpečí v SVL a pocitu bezpečí v jejich okolí, prevence kriminality, sociálního vyloučení a podpora nerepresivních metod práce policie a využití dobré praxe. Město Liberec zaměstná 8 APK.

Základní problémy k řešení v rámci projektu:

Projekt řeší souhrn aktuálních nebo potenciálních problémů jakými jsou sociálně rizikové jevy (záškoláctví, pouliční agrese, vandalismus, prodej drog a další),

snížený pocit bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí, extremisticky a rasově motivované útoky, absence nerepresivních metod intervencí v SVL a na rizikových místech. Problém sociálně vyloučených lokalit zahrnuje dílčí sociálně patologické jevy a problémy jako je zadluženost, nezaměstnanost, snížená sociální gramotnost, handicap pro studium a pro uplatnění se na trhu práce, drogová problematika (závislosti, prodej drog), kriminalita všeho druhu, agresivita a tenze mezi obyvateli SVL a jejich okolím.

Neřešený problém se může prohlubovat, šířit, zvyšovat tenzi a eskalovat v nenávistné projevy i rasově motivované konflikty. Specifikem Liberce je rozptýlení jednotlivých lokalit a domů na jedné straně, na straně druhé koncentrace bezpečnostních rizik na místech intenzivní sociální interakce v centru města (např. dopravní uzel v centru města a jeho okolí). Značným problém je i na úrovni občanského soužití, a to především v interakci SVL a jejich okolí a dále v rámci bytových domů ve vlastnictví města (SML) s tím, že zde díky užití značné části bytového fondu SML pro bydlení sociálně slabších obyvatel, dochází ke koncentraci osob a domácností se sociálními hendikepy, což způsobuje značné napětí ve vztazích a narušuje klidné občanské soužití.

Identifikace problému vychází z těchto materiálů:
a) PSZ Liberec 2022-2027 (ASZ, 2022)
b) Tematický akční plán pro oblast bydlení, bezpečnosti a občanského soužití Liberec 2020-2022 (ASZ, 2020)
c) Tematický výzkum - Dynamika proměn sociálního vyloučení v Liberci (ASZ, 2021)
d) Plán prevence kriminality na léta 2020-2022 pro město Liberec (Poruba, 2019)
e) Realizace projektu APK Liberec I. a APK Liberec II. (probíhající)

Cíle projektu:  

Hlavním cílem projektu je pomocí aktivit APK snížit riziko kriminality, zvýšit a zlepšit pocit bezpečí především v SVL v Liberci, tedy přemosťování SVL a lokalit vyloučením nezasažených. Součástí cíle je budování důvěry mezi občany ze SVL (jak občany sociálně vyloučenými, tak sociálním vyloučením přímo ohroženými) a občany z majority a posilování mediační role APK během projektu (KA 02 až KA 04 - činnost, vzdělávání a mentoring APK). Dále snížení míry vandalismu a prevence drobné kriminality ve veřejném prostoru, zejména u stanic MHD, v parcích, na dětských hřištích i ve všech SVL. Činnost APK může vést k celkovému snížení latentní a přestupkové činnosti a zlepšení vnímání pocitu bezpečí ve městě.

Sekundárním cílem je zaměstnání APK z řad osob CS (8 APK - od 11/2022 do 10/2025), naučí se nové dovednosti, prokáží své schopnosti a tím pádem zvýší svoji hodnotu na trhu práce. Následně tyto osoby působí jako vzory pro ostatní. V Liberci se neprovádějí soustavné analýzy pocitu bezpečí, ani neexistuje systém kontroly a evidence na straně aktérů (PČR a MPL). Cíle vycházejí ze zkušenosti MPL, plánů prevence kriminality, Strategie prevence MVČR a dalších. Cílem je působení v nejvíce exponovaných lokalitách s využitím znalosti prostředí.

Cíle projektu jsou navázány na:
Strategický cíl 1 - Bezpečnost - Všichni obyvatelé města budou mít možnost trávit svůj volný čas bezpečně a smysluplně, dochází ke snížení kumulace patologických jevů souvisejících se sociálním prostředím
Specifický cíl 1.2 - Od r. 2022 dojde k posílení bezpečnosti veřejného pořádku a zkvalitnění občanského soužití v SVL a okolí
Opatření 1.2.1. - Působit preventivně a mediovat případné konflikty v lokalitách sociálního vyloučení, dále v jejich okolí a ve veřejném prostoru působením asistentů prevence kriminality
(PSZ Liberec 2022-2027, kapitola 3.3 Opatření, str. 55)

Inovativnost projektu

Inovace spočívá v zapojení samotné CS do řešení vlastních problémů. Zaměstnáme osoby, které by obtížně nacházely podobné uplatnění v jiné sféře (bariéra vzdělání, vysokého prahu institucí apod.). Projekt využívá potenciálu, který je obtížně nahraditelný, a tím je osobní znalost sociálně vyloučeného prostředí. V případě úspěšné realizace projektu vytvoří asistenti prevence kriminality překlenovací článek mezi cílovou skupinou a institucemi a naruší etnické a sociální stereotypy. Projekty APK úspěšně aplikuje řada měst a obcí, pro SML se jedná o inovativní řešení bezpečnosti a prevence, které bude pokrývat celé město Liberec - především všechny SVL (předchozí projekty bereme jako základ a zároveň vhodná pilotáž k ověření přínosů činnosti APK pro samotnou praxi a zlepšování pocitu bezpečí)

Za další inovací lze považovat párování činnosti APK se strážníky MPL. U APK dojde k posílení kompetencí a mediační role k řešení konfliktů a sporů osob ze SVL a poskytování poradenství příslušníkům ukrajinské komunity - zaměstnání APK z řad válečných uprchlíků

V rámci pokračujícího projektu jsme se rozhodli více pozornosti zaměřit na děti a mládež. Ve spolupráci a s APK bude realizováno několik dílčích a pravidelných aktivit, které jsou atraktivní pro CS děti a mládež. Součástí tohoto plánu je realizace konceptu ulice v pohybu. Všechny aktivity budou při samotné realizaci provázány, aby se zvýšila jejich účinnost. Důležitými partnery pro tyto aktivity budou další organizační složky žadatele, NNO, školy, Policie a další přizvané subjekty. Základní aktivity budou navázány na jednorázovou akci (workshop), realizace pravidelných nízkoprahových volnočasových aktivit ve spolupráci s NNO, nastavení využití sociálních sítí pro strukturaci volného času a distribuci informací, společná práce na tvorbě "manuálu pouličního kreativce" Zaměření na děti a mládež jako primární prevenci kriminality a sociálně patologických je klíčovou inovací pro primární prevenci, na které se APK mohou podílet.
 

O projektu

KA 01 - způsob výběru APK

Každý APK zapojený do projektu musí být osobnostně a profesně způsobilý a měl by být schopen uplatňovat místní a osobní znalosti sociálně vyloučené lokality, neformální autorita, s předpokladem úspěšného, dlouhodobého působení v oblasti prevence kriminality a schopného osobnostního a profesního růstu.

V předchozích projektech se z pohledu výběru vhodných kandidátů nerealizovala klasická výběrová řízení, protože většina přijatých APK nesleduje standardní nabídky pracovních příležitostí na trhu. Projektový tým připravil způsob výběru uchazečů tak, aby byly využity všechny dostupné informace o kandidátech a jejich nominaci, resp. doporučení bylo realizováno v součinnosti se sociálními partnery, kteří mají o osobách z CS dostatečnou až hlubokou znalost. V průběhu předchozích projektů se takový postup velmi osvědčil a v rámci předkládaného projektu bude opět použit. Realizace neformálních pohovorů a předvýběru právě na úrovni osobních vazeb a v přátelském prostředí zajistí kladnou zpětnou vazbu. Vhodní uchazeči budou následně osloveni s tím, že pokud budou mít o práci na pozici APK zájem, musí podat formální přihlášku a doložit požadované doklady zda splňují základní předpoklady (nastaveno dle metodiky MV ČR). Pro samotný výběr bude postupováno standardním způsobem. Z tohoto postupu budou vybráni koneční adepti, kteří budou zaměstnáni na pozicích APK. Uvedený postup se velmi osvědčil, uchazeči nebyli stresovaní a na poslední krok výběru byly dobře připravení a dostatečně motivovaní k získání práce. Předpokládáme, že uvedený postup budeme uplatňovat i pro aktuálně předkládaný projekt, protože takto vybraní kandidáti (alespoň z větší části), představovali velmi vhodné uchazeče, kteří byli přínosem pro projekt i celý tým APK a jejich zaměstnání na pozicích APK znamenalo i jejich osobní a profesní rozvoj.

V rámci projektu bude zaměstnáno celkem 8 osob na pozicích APK, vhodní uchazeči budou hledáni z řad CS.

KA 02 - způsob výkonu APK

Asistenti prevence kriminality v rámci svojí činnosti (úsekové členění města dle denních instruktáží) zajišťují provádění dohledu v součinnosti s obecní policií při zabezpečování bezpečnosti a veřejného pořádku v obci s využitím místní a osobní znalosti:
- předcházení společensky nežádoucímu jednání a řešení vzniklých sporů souvisejících s narušováním zásad občanského soužití,
- upozorňování občanů na dodržování obecně závazných zákonů, vyhlášek a nařízení obce vztahujících se k jejich bezpečnosti a ochraně veřejného pořádku,
- oslovování osob porušujících základní společenské normy, pravidla a veřejný pořádek, - poskytování základního doporučení osobám se sníženou pracovní a sociální kompetencí včetně odkazování na kompetentní instituce základního poradenství a komunikace s osobami pod vlivem návykových látek,
- zvládání osob, je-li jejich jednání v rozporu s dobrými mravy, zvláště pak v případech přestupků, nebo jiných správních deliktů,
- uplatňování základních principů součinnosti s pověřeným pracovníkem obecní policie – mentorem, složkami IZS, odborem sociálních věcí a terénními sociálními pracovníky, nestátními neziskovými organizacemi, s romskými poradci a asistenty, protidrogovými poradci, manažery prevence kriminality, občanskou poradnou a především s občany města,
- přispívání k zjišťování přestupkové a jiné nežádoucí činnosti,
- upozorňování na základní standardy bezpečnosti a veřejného pořádku,
- informování svého mentora a vybrané pracovníky Obecní policie/Městské policie o skutečnostech, majících vliv na bezpečnostní situaci v obci a na veřejný pořádek,
- ovládání základních postupů při poskytování před lékařské první pomoci a primárních úkonů k rychlému přivolání odborné pomoci,
- působení na děti a mladistvé v oblasti zjištěných negativních jevů, zejména záškoláctví, kouření, konzumace alkoholických nápojů, drog v rámci realizace specifických preventivních činností,
- výchovně vzdělávací působení v rámci volnočasových aktivit.

KA 03 - mentoring APK

V rámci této klíčové aktivity budou realizovány především následující podpůrné činnosti pro projektový tým:
- vedení a komplexní zabezpečení činnosti APK včetně jeho motivace a vyhodnocování plnění pracovních povinností,
- garance podmínek pro profesionální výkon služby a blíže součinnost při naplňování denních, týdenních a měsíčních cílů a z nich vyplývajících úkolů,
- vytváření podmínek pro osobní, profesní růst a minimalizaci profesních selhání APK,
- ztotožnění se s rolí mentora, kouče, pomahače, parťáka,
- pochopení způsobu uvažování APK a vycházení vstříc jejich oprávněným podnětům.

KA 04 - vzdělávání APK a mentora, včetně zajištění supervize pro APK

Vzdělávání APK bude realizováno v rozsahu 32 hodin (4 vzdělávací bloky v rozsahu 8 hodin) za jeden rok, tj 12 vzdělávacích bloků za 36 měsíců realizace projektu. Obsah vzdělávání, v souladu s metodikou a metodickými doporučeními MV ČR, bude zaměřen na tato témata:
- základy prevence kriminality (sociální a situační prevence)
- komunikační dovednosti (verbálních i neverbálních) a rozvoji asertivity
- mediace, krizová komunikace
- důvěra a neformální vztahy s občany, zvyšování autority
- komunikace s mládeží
- znalosti základních právních norem ve spojení s činností APK
- zásady etického jednání
- poskytování první pomoci
- porozumění příčinám rozvoje sociálních patologií a delikvence dětí mládeže
- základní znalosti institucí, které jsou nápomocny lidem v tíživé životní situaci

Vzdělávání mentora v rozsahu 10 vyučovacích dnů bude, v souladu s metodikou MV ČR, zaměřeno na:
- pochopení principu mentoringu a role mentora při práci s APK
- pochopení příčin sociálního vyloučení a toho co ovlivňuje chování osob ze sociálně vyloučených lokalit
- rozvoji komunikačních a motivačních technik při práci s APK
- získání vhledu do základů psychologie a sociální patologie

Supervize APK a mentora:
APK - Supervize podporuje a posiluje APK v jejich samostatné práci, upevňuje jejich motivaci.
Mentor - Cílem bude především zvýšení kvality a efektivity práce a prevence profesního vyhoření mentorů.
Supervize je nástrojem získání zpětné vazby na úspěšnost či neúspěšnost výkonu práce APK od mentorů, na způsob řízení a na kvalitu jejich práce. Supervize bude vycházet z konkrétní zakázky a daného účelu (výuková, výcviková, řídící, poradenská), Supervizor bude vést a posilovat pracovníky k tomu, aby dosáhli konkrétních organizačních, profesionálních a osobních kvalit. Rozsah skupinové supervize je stanoven na 24 hodin za rok (12 měsíců trvání projektu), celkem tedy 72 hodin. Rozsah individuální supervize byl předběžně stanoven na 40 hodin za rok, tato hodnota se může změnit dle potřeby.

Harmonogram aktivit:
Projet je v plné fyzické realizaci od 1. 11. 2022 s předpokládanou délkou trvání 36 měsíců (do 31. 10. 2025)
 
Metodiku a další informace k programu naleznete na stránkách OPZ.

Kontakty:
Mgr. Lukáš Jirotka
manažer pro sociální začleňování, odbor sociální a bytové politiky
Tel.: +420 485 244 965
GSM: +420 775 426 420
Email:  jirotka.lukas@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies