Adaptační strategie pro Liberec

www.adaptace.liberec.cz

 

Projekt: Adaptační strategie pro Liberec

Cíl projektu: Zpracování analýzy rizik, příprava adaptační strategie města na změnu klimatu a její začlenění do strategických materiálů města.

Aktuality

05.05.2023

Proběhl workshop k Adaptační strategii

V Krajské vědecké knihovně se 3. května 2023 sešli odborníci na změnu klimatu, zástupci města i občané, aby společně diskutovali nad výstupy nově vzniklé Adaptační strategie na změnu klimatu.
 
02.05.2023

Projekt Adaptační strategie pro Liberec má vlastní web

Zvyšující se teploty, sucho a prudké deště zasahují také Liberec. Dopady změny klimatu jsou stále výraznější a je potřeba se jim přizpůsobit. Adaptace Liberce na měnící se klima zahrnuje nejen zpracování adaptační strategie, ale také řadu dalších intervencí a opatření, které mají za cíl snížit negativní dopady změny klimatu na městské prostředí a jeho obyvatele a návštěvníky.
 
25.04.2023

Jak může vypadat Liberec a krajina v jeho okolí?

Zveme Vás na veřejné představení, workshop a diskuzi k výstupům Adaptační strategie na změnu klimatu Statutárního města Liberce.
 
Předchozí
1


O projektu

Období realizace: 06/2021 – 12/2023
Předpokládané celkové výdaje: 1.380.000 Kč
Výše dotace SFŽP: 186.300 Kč (13,5%)
Výše grantu z Norských fondů: 1.055.700 Kč (76,5%)
Vlastní podíl SML: 138.000 Kč (10%)
Akceptační číslo: 3194100006


Adaptační strategii budou tvořit 3 části s následujícím časovým harmonogramem:

Součástí Adaptační strategie bude rovněž manažerské shrnutí. Finální verze bude sloužit jako jeden z výchozích dokumentů pro zpracování následných koncepčních a strategických dokumentů města (např. územní plán, urbanistické a architektonické studie, komplexní model nakládání s vodami).

Požadované výstupy:
- mapa teplot povrchu daného území
- mapa fyziologického stavu vegetace na daném území
- aktuální digitální model reliéfu a povrchu daného území


Statutární město Liberec je součástí Paktu starostů a primátorů. Toto hnutí se zaměřuje na místní klimatická a energetická opatření. Liberec se v této oblasti dosud věnoval převážně snižování energetické náročnosti, vnímána je ale také potřeba reagovat na projevy změny klimatu. 
V regionu Střední Evropy lze podle klimatických modelů očekávat nárůst negativních jevů jako je sucho, vlny veder, extrémní přívalové srážky a bleskové povodně. Vyšší intenzita klimatických extrémů je přitom patrná již z dat posledních let. Tyto změny jsou spojeny s rozličnými dopady, které se více či méně promítají do všech oblastí lidské činnosti a tedy i městského prostředí. 
Adaptační strategie pro Liberec by tak měla zmapovat a zhodnotit zranitelnost města ve vztahu ke klimatickým změnám a navrhnout konkrétní opatření ke zmírnění dopadů těchto změn na život obyvatel Liberce. 
V rámci projektu proběhnou i workshopy, na kterých budou odborné veřejnosti a zástupcům SML představeny výstupy projektu.

Celkové náklady projektu činí 1 380 000 Kč, projekt získal dotaci ze SFŽP financovanou z Norských fondů 2014-2021 v rámci výzvy č. SGS-3 OSLO ve výši 90% způsobilých nákladů (1 242 000 Kč). Zbývajících 10% tedy 138 000 Kč pokrývá SML z vlastních zdrojů. 
Předpokládané dokončení projektu "Adaptační strategie pro Liberec" je plánováno do konce roku 2023.


Stav projektu:

06/2023                    schválení Adaptační strategie radou a zastupitelstvem města
05/2023                    workshop k Adaptační strategii
04-06/2023              finalizace dokumentu
01-03/2023              tvorba akčního plánu
09-02/2023              tvorba návrhové a implementační části
01-09/2022              tvorba analytické části
12/2021–03/2022   anketní šetření
11/2021                    podpis dodatku Smlouvy č. 3194100006 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR (předmětem dodatku je prodloužení projektu)
10/2021                    podpis dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem (předmětem dodatku je prodloužení projektu)
09/2021                    odklad leteckého snímkování z důvodů nenadálých skutečností (nepřízeň počasí a porucha snímkovacího zařízení)
06-08/2021              sběr dat a podkladů pro Adaptační strategii
06/2021                    uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem (876 000 Kč bez DPH)
01-05/2021              výběrové řízení na zhotovitele Adaptační strategie, vítězem se stala společnost ASITIS – Czech Globe
01/2021                    podpis Smlouvy č. 3194100006 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
09-12/2020              příprava zadávací dokumentace
09/2020                    rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR
03/2020                    podání žádosti o podporu ze SFŽP ČR


Kontakty:
projektová manažerka
Ing. Stanislava Mimrová 
manažerka oddělení rozvojové koncepce
e-mail: mimrova.stanislava@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 503

Důležité odkazy:
Státní fond životního prostředí ČR: www.sfzp.cz/norskefondy
Ministerstvo financí České republiky: www.norskefondy.cz
Fondy EHP a Norska: www.eeagrants.org

Nastavení cookies